Nieuwe tijden in financiering mkb

11 november 2014 - Ondernemen is nu veel risicovoller dan in het verleden. Dat heeft gevolgen voor de financiering van het midden- en kleinbedrijf, maar er zijn ook nieuwe financieringsmogelijkheden. De Rabobank wil daar graag een bijdrage aan leveren en is positief over de aanpak die het Nederlandse kabinet voorstaat.

Dat is de boodschap van Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van de Rabobank, in een brief aan de Nederlandse ministers Dijsselbloem (Financiën) en Kamp (Economische Zaken. Daarin reageert hij op het aangekondigde kabinetsbeleid voor het mkb. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer met de ministers over de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. ‘Samen sterker maken. Dat motto past de Rabobank ook toe op het mkb’, aldus Nagel. Hij geeft aan dat de Rabobank graag met het kabinet in gesprek gaat over het aandeel dat de Rabobank kan leveren.

Punten die voor de Rabobank van belang zijn:

  • Het midden- en kleinbedrijf heeft meer risicodragend vermogen nodig, maar moet daar een hogere prijs voor accepteren
  • Betere informatieverstrekking aan bedrijven over beschikbare financieringsmogelijkheden
  • De Rabobank staat open voor nieuwe financieringsvormen, die wel een passend toezichtskader nodig hebben
  • Voor elk goed ondernemersplan is er krediet, ook bij kleinere bedrijven
  • Meer standaardisatie in gegevens over midden- en kleinbedrijf
  • Qredits alleen voor kwetsbare bedrijven met grote slaagkans
  • Ook goed voor mkb: stimuleren export, innovatie en ondernemerschap

1 - Het midden- en kleinbedrijf heeft meer risicodragend vermogen nodig, maar moet daar een hogere prijs voor accepteren

Ondernemen is nu uitdagender en risicovoller dan in het verleden. De snelle en sterke veranderingen in de economie en de samenleving zorgen daarvoor. Meer dan ooit hebben ondernemingen risicodragend vermogen nodig om zich staande te kunnen houden, ook als het tegenzit, en om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Bij het risicodragend vermogen voor bedrijven kan het gaan om eigen vermogen van ondernemers zelf of van derden die risicodragend willen participeren. Zulk risicodragend vermogen, bijvoorbeeld van pensioenfondsen en private equity-partijen, brengt hogere tarieven met zich mee dan bancaire financiering. Ondernemers zullen dus met hogere vermogenskosten moeten rekenen en soms ook met inspraak die de verschaffers van risicodragend vermogen verlangen.

2 – Betere informatieverstrekking naar bedrijven over beschikbare financieringsmogelijkheden

Voor bedrijven kost het tijd om hun balans aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Ze hebben ook een goed begrip nodig van de verschillende oplossingsmogelijkheden, om een goede keuze te kunnen maken. Er zijn regio’s waar wel meer dan 200 private en overheidsregelingen beschikbaar zijn voor ondernemers. Ook al zijn er dan volop mogelijkheden, ondernemers zien door de bomen het bos niet meer.
Informatie over de diverse financieringsvormen en de beschikbare overheidsregelingen zou meer centraal en overzichtelijk beschikbaar moeten zijn. De Rabobank ziet daarin voor zichzelf een rol weggelegd, via websites en via klantbijeenkomsten. De Rabobank ziet het ook als haar taak om ondernemers bijeen te brengen, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.
Komen ondernemers met concrete plannen, dan ziet de Rabobank het als haar taak om niet alleen te praten over bancaire financiering. Indien gewenst, kan de Rabobank ondernemers ook begeleiden richting andere mogelijkheden van financiering, al dan niet risicodragend. De praktijk leert dat een financieringsbehoefte niet volledig bancair gefinancierd kan worden, maar het wel mogelijk is door bancair krediet te combineren met alternatieve financiering.

‘Samen sterker maken. Dat motto past de Rabobank ook toe op het mkb.’

Rien Nagel, lid raad van bestuur Rabobank

3 – De Rabobank staat open voor nieuwe financieringsvormen, die wel een passend toezichtskader nodig hebben.

De praktijk wijst uit dat ondernemingen een robuuste financieringsstructuur kunnen opzetten door te werken met een combinatie van financieringsvormen en -aanbieders. De Rabobank vindt het dan ook positief dat het kabinet andere financieringsmogelijkheden en –aanbieders wil stimuleren, zoals crowd funding en private equity.
Wel is het nodig dat ondernemers en particuliere investeerders vertrouwen kunnen houden in deze financieringsstructuren. Daarom vindt de Rabobank toezicht op deze aanbieders van belang, passend naar de omvang en de complexiteit van de financieringsstructuren.

4 - Voor elk goed ondernemersplan is er krediet, ook bij kleinere bedrijven

Klanten, zakelijk en particulier, vormen de basis van de Rabo als coöperatieve bank. Het gaat daarbij om grotere en kleinere ondernemers, die klant en veelal ook lid zijn van de Rabobank. De Rabobank maakt dus geen onderscheid in omvang of omzet van een bedrijf. Een vijfde van de goedgekeurde bedrijfskredieten bij de Rabobank in Nederland bedraagt minder dan 50.000 euro.
Bedrijven met een goed plan, hebben toegang tot bancaire krediet, ook in tijden dat het economisch tegenzit. De Rabobank is gebaat bij een gezonde kredietportefeuille, met klanten die hun bedrijf kunnen ontwikkelen en aan de rente- en aflossingsverplichtingen kunnen blijven voldoen. Dat is ook de verantwoordelijkheid die de bank heeft naar spaarders en andere investeerders.
Wel is het de uitdaging voor de Rabobank om de kredietverstrekking zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarom investeert de Rabobank in het meer online aanbieden van kredietverstrekking aan ondernemers. Dat sluit mooi aan op de behoefte van klanten om bezig te zijn op het moment en de plaats dat het hen past.

5 – Meer standaardisatie in gegevens over midden- en kleinbedrijf

Een midden- en kleinbedrijf heeft relatief een hoger risicoprofiel dan een groter bedrijf. Dat komt door de sterke afhankelijkheid van de ondernemer zelf en de afhankelijkheid van een kleinere afzetmarkt. Bovendien kunnen grotere bedrijven vaak gemakkelijker financiering aantrekken van andere bronnen, omdat ze aan potentiële investeerders meer managementinformatie kunnen overleggen.
De Rabobank vindt het van belang dat er ook voor het midden- en kleinbedrijf vergelijkbare, uitwisselbare en uitlegbare informatie is, door standaardisatie en automatisering. De Rabobank is daarom al sinds 2008 betrokken bij het zogenoemde Standard Business Programma en steunt ook de ontwikkeling van de opvolger daarvan, SBR+. De Rabobank vindt niet dat dit een soort openbaar dataregister mag worden. Naar de mening van de Rabobank is de ondernemer te allen tijde eigenaar van de gegevens in dat programma en beslist de ondernemer aan welke partijen hij gegevens ter beschikking stelt.

6 – Qredits alleen voor kwetsbare bedrijven met grote slaagkans

Qredits is in 2008 opgezet als vangnet achter de banken, gericht op ondersteuning van de kwetsbare bedrijven. De Rabobank is mede-financier van Qredits en 80 Rabobank-medewerkers zijn als Qredits-coach actief bij een of meer bedrijven. Doel is dat de ondernemers hun onderneming van de grond kunnen krijgen en voor een eventuele vervolgfinanciering bij een commerciële partij terecht kunnen. De Rabobank is van mening dat Qredits de focus moet blijven leggen op een kredietverstrekking aan ondernemers met een acceptabel risicoprofiel en een zo groot mogelijke slaagkans. De risico’s van Qredits liggen namelijk grotendeels bij de overheid.
Heeft Qredits nu een kredietplafond van 150.000 euro, dit wordt verhoogd naar 250.000 euro. De Rabobank is van mening dat een nog verdere verhoging in de toekomst niet gewenst is. Het beheer bij Qredits zal moeten verbeteren. Dit alles omdat de risico’s toenemen als de bedragen groter worden.

7 – Ook goed voor mkb: stimuleren export, innovatie en ondernemerschap

Het kabinet zet langjarig in op het bevorderen van de export, van innovatie en van ondernemerschap, het creëren van kansen voor starters en betere kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen. Hoewel deze initiatieven niet specifiek op het midden- en kleinbedrijf zijn gericht, is de Rabobank van mening dat deze initiatieven van het kabinet positief uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf.

Bekijk het positon paper 'Actieplan MKB financiering' op de Standpunten-pagina.

Lees meer