Rabobank op weg naar een vernieuwde governance

De Rabobank voert een intensieve interne dialoog over de structuur en besturing van de coöperatieve organisatie. De bank wil haar governance vernieuwen om daarmee zowel haar coöperatieve identiteit als haar bankbedrijf te versterken.

In maart 2014 is de interne commissie Governance van start gegaan. Deze commissie heeft als opdracht om de raad van bestuur te adviseren over een besturing van de Rabobank die bijdraagt aan het herstel van het vertrouwen in de Rabobank van klanten, leden, medewerkers, toezichthouders en andere partijen. Het gaat hierbij om zowel de structuur als de cultuur van de besturing van de organisatie. De commissie bestaat uit directievoorzitters en commissarissen van lokale banken en leden van de raad van bestuur.

In een tussenrapportage formuleerde de commissie afgelopen zomer de uitgangspunten waaraan de toekomstige besturing van de Rabobank moet voldoen. Samengevat houden deze in dat de dienstverlening dichtbij de klant blijft en dat sprake is van een financieel krachtige coöperatie, die maatschappelijk betrokken is en die functioneert op basis van integer bestuur en een lage kostenbelading. Dit kreeg brede steun van de Algemene Ledenraad in september. Daarmee werd de basis gelegd voor de verdere verkenning in het najaar en besluitvorming in het eerste halfjaar van 2015.

In de afgelopen weken is de toekomstige governance in een open dialoog intensief met de lokale banken besproken. Tijdens de Algemene Ledenraad van 3 december heeft de commissie Governance de opdracht gekregen tot het verder uitwerken van een governancestructuur. Versterking van zowel de coöperatie als het bankbedrijf staat hierbij voorop.

De commissie komt begin 2015 met nader uitgewerkte voorstellen die de raad van bestuur vervolgens wil bespreken met de vertegenwoordigers van alle banken. De besluitvorming over de aanpassing van de governance vindt naar verwachting plaats in de eerste helft van 2015.