Rabobank steunt Deltaplan Dementie

De Rabobank heeft haar steun toegezegd aan het Deltaplan Dementie. Dit Nederlandse initiatief wil een dam op werpen tegen de gevolgen van dementie.

Nederland vergrijst in een snel tempo. En met de vergrijzing is de verwachting dat ook het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk toe zal nemen. Van meer dan 250.000 nu, naar een verdubbeling in 2040. Met als gevolg een grote druk op de gezondheidszorg en de mantelzorg. Om oplossingen te zoeken voor de toekomst en de zorg en de kwaliteit van het leven voor de dementerende patiënt te verbeteren, hebben verschillende partijen zich verenigd in een coöperatief samenwerkingsverband onder de naam Deltaplan Dementie.

Afgelopen 11 september tekenden Rien Nagel, raad van bestuur Rabobank, en Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur Alzheimercentrum VUmc Amsterdam en tevens vicevoorzitter van het bestuur van het Deltaplan Dementie, het lidmaatschap Coöperatie Deltaplan Dementie.

Waardevolle bijdrage

De Rabobank levert met haar lidmaatschap een waardevolle bijdrage. Rien Nagel: ’Bijna iedereen kent wel iemand dichtbij die met dementie wordt geconfronteerd. Deze mensen zijn extra kwetsbaar als zij gaan bankieren. Als bank helpen wij mensen met (beginnende) dementie hun bankzaken veilig en klantvriendelijk te regelen. Dat vraagt aangepaste dienstverlening. De kennis en ervaring die we daarmee hebben, delen we graag om zo bij te dragen aan een dementievriendelijker samenleving.’

Zo draaien zeven lokale banken mee in pilots die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert in het kader van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Samen met het notariaat, politie en maatschappelijk werk wordt bekeken hoe kwetsbare klanten financieel beter beschermd kunnen worden. Deze ervaringen leidden al tot een interne meld code: een handvat voor medewerkers om te bepalen wanneer zij hulp van buiten mogen inschakelen voor de klant. Ook ontwikkelde de Rabobank het concept ‘Samen Bankieren’, waarbij onder andere klanten ondersteund worden die niet zelfstandig kunnen bankieren. Daarnaast wordt een training voor medewerkers ontwikkeld om op de juiste wijze gesprekken te voeren met klanten die vanwege dementie hun bankzaken niet meer zelfstandig uit kunnen voeren en hoe de bank wilsonbekwame, aan dementie lijdende klanten kan helpen.

Kennis en ervaring delen

Ook nu lopen er concrete initiatieven die bovenstaande missie raken. Bijvoorbeeld het platform WeHelpen.nl, waar de Rabobank partner van is. Via dit concept bieden mensen concrete ondersteuning aan elkaar bij (mantel) zorg, door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ook nam de Rabobank onlangs deel aan een campagne gericht op dementie: DementieEnDan. De campagne leverde nuttige kennis en ervaring op om te delen.

Uniek samenwerkingsverband

Het Deltaplan Dementie is een uniek samenwerkingsverband. De deelnemers komen uit diverse geledingen van de samenleving. Zo zijn de overheid, het bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en -verleners en de wetenschap vertegenwoordigd. Door het bundelen van krachten bij onderzoek, praktijkinnovatie en sociale innovatie wil het Deltaplan Dementie de gevolgen van dementie keren. Ook worden verbeteringen aangedragen voor preventie, behandeling en zorg, die moeten leiden tot een dementievriendelijker samenleving. Philips Scheltens: ’Het Deltaplan Dementie is voor de patiënt van vandaag en van morgen. Alleen door alle partijen samen te laten werken op de gebieden van wetenschap en zorg. De steun van de Rabobank voor de missie van het Deltaplan is van groot belang voor het slagen van het plan.’

Het Deltaplan Dementie vereist de komende acht jaren een forse investering. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Alzheimer Nederland nemen hiervan een deel voor hun rekening. De rest moet vanuit andere organisaties, fondsen, instellingen, banken en bedrijven komen.