Samenwerken

Samen weet je meer en bereik je meer. Daarom werken wij al decennia lang samen met andere coöperaties. Van banken tot verenigingen uit de land- en tuinbouw. Om als groep beter gehoord te worden en onderling kennis te delen. En zo onze dienstverlening te blijven verbeteren.

Waarom we samenwerken

De Rabobank is in Nederland de enige bank met een coöperatieve structuur. In het buitenland bestaan er echter meer coöperatieve banken. Met een aantal van die banken zijn we in het verleden een samenwerking aangegaan om internationaal actieve klanten door te kunnen verwijzen als we in een land zelf geen passende dienstverlening konden bieden. Tegenwoordig werken we samen – met zowel coöperatieve banken als andere coöperaties - om één stem te kunnen laten horen richting de overheid en andere partijen. Het belang daarvan neemt toe als gevolg van de steeds maar toenemende regelgeving, waarbij coöperaties (en overigens ook andere bedrijven) zelf goed moeten aangeven wat dat voor hen betekent en wat het beste in de praktijk werkt..

Met wie we samenwerken

We nemen in eigen land behalve aan coöperatieve samenwerkingsverbanden ook deel aan andere overlegorganen en organisaties. Zo zijn we lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en van de Nederlandse werkgeversvereniging, VNO-NCW. Veel van onze coöperatieve samenwerkingsverbanden bestaan al lang, maar zijn vrij onbekend. Dit zijn vijf voorbeelden van de uiteenlopende samenwerkingsverbanden waar wij lid van zijn:

European Association of Co-operative Banks

Eén stem in Brussel

 • Opgericht/Wanneer: 1971
 • Wat: Belangenbehartiging in Brussel en richting andere internationale instituties
 • Wie: Nagenoeg alle Europese coöperatieve banken
 • Waar: Europa

De EACB is de stem van de Europese coöperatieve banken in Brussel en in andere internationale gremia . Zij vertegenwoordigt de banken in gesprekken met ambtenaren van de Europese Commissie, het Europese Parlement en richting internationale toezichthouders.

Samen met vijf andere coöperatieve banken richtten we de EACB op. Om zo de aandacht te vestigen op het onderscheidende business model en de afwijkende governance van de coöperatieve banken. De oprichting viel samen met het opstellen van de Eerste Europese Bankenrichtlijn, die de basis legde voor een meer gecoördineerde en geharmoniseerde bankensector. Deze richtlijn was in zekere zin de eerste stap voor wat later de Bankenunie zou gaan worden. Voor de coöperatieve banken was het een belangrijk moment dat de bankenrichtlijn specifiek inging op de juridische coöperatieve structuur van banken. De EACB is in de jaren erna gegroeid in ledental, gelijk op met de uitbreiding van de Europese Unie. De focus van de EACB is daarbij in belangrijke mate gericht op retailbankieren en op de vormgeving van het toezicht op banken.

De Nationale Coöperatieve Raad

Kennispunt voor coöperaties in Nederland

 • Opgericht/Wanneer: 1934
 • Wat: Kennis uitdragen en ondersteuning bij belangenbehartiging
 • Wie: Coöperaties uit voornamelijk de land- en tuinbouw
 • Waar: Nederland

De NCR is de Nederlandse vereniging van coöperatieve ondernemingen in de land- en tuinbouw, financiële dienstverlening en het verzekeringswezen. Een negatief sentiment over coöperaties bij handelaren en middenstanders vormde in 1934 de reden van oprichting. De NCR behartigt vanaf dat moment de belangen van de coöperaties en bewerkstelligde dat zij volwaardig aan het economische leven konden deelnemen. Nederland zat toen bovendien in een economische crisis en ook dit zette de coöperaties aan tot meer samenwerking.

Tegenwoordig ziet de NCR het uitdragen van kennis over de coöperatie en het bieden van een platform aan leden om elkaar te ontmoeten als haar belangrijkste taken. Instrumenteel daarbij is ook dat de NCR is verbonden aan de leerstoel Coöperatief ondernemerschap aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast is zij lid van de General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union. Deze internationale relatie met COGECA is onder meer belangrijk vanwege de sterke Nederlandse positie in de export van landbouwproducten.

International Cooperative Alliance & International Co-operative Banking Association

Vertegenwoordiging op wereldwijd niveau

 • Opgericht/Wanneer: ICA in 1895, ICBA in 1922
 • Wat: Vertegenwoordiging van coöperaties naar buiten toe en bevordering van samenwerking
 • Wie: ICA: Nationale coöperatieve federaties, ICBA: Federaties van coöperatieve banken, spaarbanken en kredietunies
 • Waar: Wereldwijd

Al sinds 1895 is ICA de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van coöperaties op internationaal niveau. ICA richtte in reactie op de mondiale groei van de financiële sector na de Eerste Wereldoorlog in 1922 een afdeling op voor coöperatieve banken, de International Co-operative Banking Association. ICBA stelt zich ten doel de onderlinge samenwerking te stimuleren en organiseert bijvoorbeeld seminars over ‘de rol van coöperaties in de economie’, ‘uitdagingen van globalisering’, ‘gevolgen van consolidatie voor coöperatieve banken’ en ‘ontwikkeling van nieuwe coöperatieve banken’.

In 1968 begon ICA met het opzetten van regionale afdelingen en vanaf 1992 kent ICA vier regionale afdelingen Afrika, America, Azië en de Pacific en Europa. ICA en ICBA zijn voor Rabobank beide relevante organisaties om mee samen te werken vanwege bijvoorbeeld de netwerken en dwarsverbanden met de eigen activiteiten van de Rabobank Foundation in Latijns-Amerika en Afrika.

International Raiffeisen Union

Internationaal doorgeven van historie coöperatie

 • Opgericht/Wanneer: in 1968
 • Wat: Uitdragen van het gedachtegoed en kennisuitwisseling
 • Wie: Een groot aantal Raiffeissen-cooperaties in de wereld
 • Waar: Wereldwijd

De International Raiffeisen Union (IRU) werd opgericht in 1968 ter gelegenheid van de 150e verjaardag van Raiffeisen’s geboortedag en is een wereldwijd actieve vereniging van coöperatieve organisaties die werken volgens de principes van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, te weten: zelfhulp, eigen verantwoordelijkheid en zelfbestuur (‘Selbsthilfe, Verantwortung und Selbstverwaltung’). Meer dan 900 duizend coöperaties en rond de 500 miljoen leden in 100 landen werken volgens deze principes (cijfers in kantlijn).

De IRU besteedt veel aandacht aan het behoud van het gedachtegoed van de coöperatie. Voorbeelden van thema’s die binnen de IRU zoal besproken worden zijn ‘het juridische framewerk om een coöperatie op te zetten’, ‘samenwerking met toezichthouders’ en ‘hoe ontwikkelt zich de relatie tussen coöperaties en de overheid’. Op dit soort bijeenkomsten komen deelnemers af van coöperaties uit alle delen van de wereld. Daarbij valt op dat er grote verschillen bestaan tussen de coöperaties, bijvoorbeeld in schaal, in de mate van professionalisatie en in de wijze van organisatie. Een aantal coöperaties is losjes als federatie georganiseerd en aan het andere uiteinde van het spectrum zitten de ver geïntegreerde coöperaties, zoals ook de Rabobank, waarbij de leden een centrale productontwikkeling hebben, centrale marketing en productondersteuning en deelnemen aan collectieve arrangementen (zoals een gezamenlijk garantiefonds of een kruislingse garantie).

Meer informatie

Meer informatie: Bouke de Vries, Public Affairs Rabobank (bouke.de.vries@rabobank.nl)