De coöperatie in de praktijk

De Rabobank is een coöperatieve bank. In Nederland zijn ruim honderd lokale Rabobanken met een grote mate van zelfstandigheid actief om zo de klant en de lokale omgeving beter te kunnen bedienen.

Lokale Rabobanken

De lokale Rabobanken vormen het kloppend hart van de organisatie. Zij staan dichtbij de klant en zijn sterk geworteld in de eigen markt. Door hun activiteiten dragen lokale banken bij aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van hun werkgebied.

Lokale banken zorgen voor een goede aansluiting bij de leden en een sterke verwevenheid met het werkgebied. Dit gebeurt op tal van manieren, zowel informeel als formeel. De formele dialoog wordt gevoerd via de ledenraad. In de ledenraad brengen de leden met hun eigen achtergrond en oriëntatie de buitenwereld binnen om de bank op koers te houden.

Ledenraden

Klanten kunnen hun betrokkenheid vormgeven door lid te worden van Rabobank. In de ledenraad worden de invloed en zeggenschap van de leden stevig en structureel verankerd. Een ledenraad is een afvaardiging van het totale ledenbestand en vormt daarmee een afspiegeling van het werkgebied. Een ledenraad bestaat uit 30 tot 50 leden.

Leden hebben invloed en zeggenschap over de koers van de bank. De directie schakelt de ledenraad in om haar beleid te toetsen en zo de dienstverlening te optimaliseren. De ledenraad speelt ook vaak een actieve rol bij de keuze voor maatschappelijke projecten die de bank steunt. De ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Hij vertegenwoordigt de leden in de Algemene Ledenraad, het hoogste besluitvormend orgaan binnen de coöperatie.

Algemene Ledenraad

De Algemene Ledenraad is het hoogste orgaan binnen onze coöperatie. In de Algemene Ledenraad worden de leden vertegenwoordigd door de voorzitter van de lokale raad van commissarissen, tevens de voorzitter van de ledenraad. Zo wordt de stem van onze leden binnen de coöperatie goed gehoord.

Zowel de groepsdirectie als de raad van commissarissen legt verantwoording af aan de Algemene Ledenraad. De Algemene Ledenraad stelt de strategie vast, keurt de jaarlijkse begroting op hoofdlijnen goed, adviseert over grote overnames of samenwerkingsverbanden en benoemt de leden van de raad van commissarissen.