Een duurzame bedrijfsvoering

Minder én groener. Of het nu gaat om energieverbruik, autokilometers of papier, al jaren zet de Rabobank zich er voor in om zelf zo duurzaam mogelijk te werken. Dat sorteert effect.

Zo opereert de Rabobank sinds 2007 voor 100 procent klimaatneutraal. In 2015 was de CO2 uitstoot per fulltime medewerker 35 procent lager dan in 2008. Dat komt onder meer doordat de gebouwen en apparatuur, zoals verlichting, minder energie nodig hebben. De Rabobank wil dat de uitstoot van broeikasgassen per medewerker in 2020 nog eens 10 procent lager is dan in 2013. Voor het berekenen van de CO2-uitstoot per medewerker sluit de Rabobank aan bij het internationaal erkende Greenhouse Gas Protocol. De Rabobank compenseert CO2-uitstoot door de aanschaf van zogenoemde emissierechten (Voluntary Emission Reductions).

Lager en groener energieverbruik

Om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, zet de Rabobank in op een lager en groener energieverbruik, onder meer door het vernieuwen van kantoorpanden en energiebesparende maatregelen. Bij de nieuwbouw of verbouw van kantoren hanteert Rabobank een lagere energieprestatienorm dan wettelijk verplicht.

In Nederland koopt de Rabobank 95 procent groene stroom in, buiten Nederland is dat zo’n 30 procent. In Nederland koopt de Rabobank groen gas, dat afkomstig is van vergistingsinstallaties in Nederland.

Minder papier, minder afval

Digitaal en ‘papierloos’ werken is belangrijk voor de Rabobank, zowel intern als in de afstemming met klanten. Zo ontvangen de meeste medewerkers geen papieren loonstrook en vraagt de Rabobank aan klanten om over te stappen op digitale rekeningafschriften. Mede door deze maatregelen was per voltijds medewerker (fte) de papier- en afvalstroom bij de Rabobank in Nederland in 2015 zo'n 40 procent lager dan in 2013. De hoeveelheid restafval is met 30 procent teruggebracht. Afgeschreven PC’s gaan naar scholen in ontwikkelingslanden. Hiervoor is een convenant gesloten met Close the Gap.

Duurzame mobiliteit

De Rabobank stimuleert medewerkers om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen. De toepassing van flexibele werkplekken en werktijden ('het nieuwe werken') maakt het voor medewerkers gemakkelijker om thuis te werken of buiten spitstijden te reizen. De leaseregeling van de Rabobank stimuleert dat medewerkers die in aanmerking komen voor een leaseauto, kiezen voor zuinigere en schonere auto’s.

Duurzaam inkopen

Duurzame bedrijfsvoering heeft ook alles te maken met inkoop. Door kritisch naar het inkoopbeleid te kijken, kan de Rabobank invloed uitoefenen op milieu- en sociale aspecten van productieprocessen en de in te kopen producten zelf. De Rabobank vraagt leveranciers een duurzaamheidsverklaring te ondertekenen.

Verduurzaming zit 'm soms in kleine dingen. De koffiebonen in de koffieautomaten in kantoren van de Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht (Nederland) zijn bijvoorbeeld klimaatneutraal en voorzien van de keurmerken van Max Havelaar en EKO. Hierdoor is de uitstoot van broeikasgassen van deze koffiebonen jaarlijks 124.000 kilo lager dan van de bonen die de Rabobank eerder gebruikte. De koffiebekers zijn gemaakt van rietsuikerafval en leveren een CO2-reductie van 65 procent ten opzichte van plastic bekers. De bekers zijn volledig composteerbaar en worden gescheiden ingezameld.

Duurzaamheid gaat bij de Rabobank niet alleen om CO2, energie en klimaat. Zo zijn de koffiebonen in Utrecht niet alleen klimaatneutraal, maar ook afkomstig van plantages waar de Rabobank Foundation kleine boeren helpt om hun positie te versterken.

Contact

Bezoekadres Rabobank
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Rabobank
Postbus 17100
3500 HG Utrecht