Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de groepsdirectie en op de algemene gang van zaken bij Rabobank en de met haar verbonden ondernemingen. Ook houdt de raad toezicht op de naleving van wettelijke, statutaire en andere relevante regels.

In de praktijk betekent dit dat de realisatie van de groepsdoelstellingen, evenals de strategie, de ondernemingsrisico's, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving uitgebreid worden besproken en regelmatig worden getoetst.

Bij het toezicht wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het risicomanagement. De raad van commissarissen vervult zijn taak vanuit het brede perspectief van de continuïteit van de Rabobank en de daarmee verbonden ondernemingen. Zij toetst of er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders (o.a. klanten en medewerkers) van de Rabobank en de daarmee verbonden ondernemingen.

De Algemene Ledenraad benoemt, op voordracht van de raad van commissarissen, de leden van de raad van commissarissen. Een belangrijke overweging bij de voordracht en benoeming is het aspect onafhankelijkheid van de individuele leden. Iedere schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. In de profielschets worden de integriteit en de naar het oordeel van de raad nodig geachte deskundigheid en beschikbaarheid van de commissarissen omschreven.