10. Medewerkers in hun kracht

De Rabobank koos eind 2015 voor een nieuwe structuur en een nieuwe strategie. Die keuzes zullen een grote invloed hebben op onze organisatie en medewerkers. Ondanks deze impactvolle bewegingen, blijven wij werken aan onze positie als aantrekkelijke werkgever. Onze belangrijkste oogmerken op een rij: medewerkers ontwikkelen, talent aanspreken, diversiteit stimuleren en een cultuuromslag maken.

De afgelopen jaren hebben we al veel voorbereidend werk gedaan om efficiënter te gaan werken en zo onze klantbediening te verbeteren. Reorganisaties dwingen ons helaas afscheid te nemen van medewerkers. Natuurlijk begeleiden we hen bij het vinden van een nieuwe baan binnen of buiten de bank.

Dit banenverlies is noodzakelijk om ook in de toekomst een krachtige bank te zijn. Een bank die anticipeert op het veranderend klantgedrag en die de Nederlandse economie blijft versterken. We willen daarbij onze medewerkers zo veel mogelijk perspectief bieden.

Tussen 2012 en 2016 vervallen daardoor binnen de Rabobank in Nederland circa 9.000 banen. Eind 2012 waren er bij de Rabobank in Nederland 41.858 medewerkers in dienst, eind 2015 waren dat er nog 34.105.

Cultuurprogramma

Het vertrouwen in de bankensector stond de afgelopen jaren fors onder druk. Klanten twijfelen nog steeds of wij wel het beste met hen voor hebben. De maatschappij vraagt zich af of de financiële sector wel voldoende werk maakt van de cultuurverandering. De Rabobank voelt nadrukkelijk de noodzaak om te veranderen en heeft daarvoor een cultuurprogramma gestart onder de naam Culture Collective.

Na belangrijke eerste stappen in 2014 kreeg dit programma in 2015 een vervolg, met bijeenkomsten voor directeuren en managers en sessies met medewerkers op de werkvloer. Via interne media wisselen collega's ervaringen uit en vinden er discussies plaats over het gewenste gedrag. Medio 2015 vroegen we in een enquête aan onze medewerkers wereldwijd wat zij merken van de cultuurverandering. De resultaten tonen aan dat zij een begin zien van de gewenste verandering, maar dat we er nog niet zijn.

Tijdens de Week van Waarden gingen collega's met elkaar in gesprek over dilemma's op de werkvloer. Ook legden de meeste medewerkers de bankierseed af, gedurende deze week in juni 2015. 'De eed is geen bescherming tegen het kwade, maar een richting voor het goede', zo sprak bestuursvoorzitter Wiebe Draijer tijdens de openingsbijeenkomst.

Talent stimuleren

Om een bestendige organisatie te blijven, heeft de Rabobank een combinatie nodig van veelbelovende en ervaren talenten. Er moet voldoende potentieel zijn voor het invullen van sleutelposities. Met zogenaamde 'vlootschouwprocessen' brengen we de competenties en capaciteiten van onze medewerkers in kaart.

Ook in tijden van personeelsreductie blijven we jong talent werven om daarmee de 'kweekvijver' voor de bank te vullen. Gedreven door ontwikkelingen binnen de Rabobank en op de arbeidsmarkt, is het corporate management traineeship aangepast. Er is nu één internationaal programma voor potentieel talent van afgestudeerden met meer aandacht voor doorstroom en loopbaanbegeleiding voor deze talenten.

Ter ondersteuning van ons diversiteitsbeleid is een diversiteitsboard ingesteld en wordt er actief gestuurd op de doorgroei van onder meer vrouwelijk talent. De bank wil geen talent onbenut laten: we zijn ervan overtuigd dat meer diversiteit bijdraagt aan een betere bank, zowel voor onze klanten als medewerkers.

In 2015 is begonnen met de voorbereidingen voor de overgang naar de nieuwe coöperatie die per 1 januari 2016 een feit is. Werken vanuit één coöperatie betekent ook dat samenwerking een nog grotere rol gaat spelen. Vanaf 1 januari zijn alle medewerkers in dienst van dezelfde Rabobank. Dit zal de gezamenlijke ambitie om de dienstverlening aan klanten te blijven verbeteren, nog meer ondersteunen.

Lees het gehele hoofdstuk 'Medewerkers in hun kracht' in het jaarverslag

Belonen

Belonen is meer dan betalen alleen, dat is onze overtuiging. Wie bij de Rabobank werkt, krijgt een goed salaris en een mooi pakket arbeidsvoorwaarden, passend bij de verantwoordelijkheden en de prestaties van de medewerker. Maar vooral krijgen medewerkers alle ruimte om zichzelf en hun talenten in te zetten en te ontwikkelen. Ook op andere vlakken willen we hoog gaan inzetten: werken voor een organisatie waar de medewerkers goed samenwerken en elkaar feedback geven, de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en een inspirerende werkomgeving.

Dit alles om de dromen en doelen van onze klanten waar te maken. Als organisatie zijn we maatschappelijk betrokken en zetten we ons in voor een duurzamere samenleving. En onze medewerkers hebben oog voor wat er in de samenleving speelt. In het vaststellen van de hoogte van de beloningen vaart de Rabobank een eigen, relatief gematigde koers binnen de kaders van wet- en regelgeving.

De uitgangspunten voor het beloningsbeleid zijn vastgelegd in de Visie op belonen. Het beleid moet bevorderen dat medewerkers eerlijk en consistent worden beloond, op basis van een effectief functiewaarderingssysteem. Variabele beloning is voor het overgrote deel van de medewerkers afgeschaft. Op de plekken waar de Rabobank Groep nog wel variabele beloning toekent, is deze aan een maximum gebonden. Gegarandeerde variabele beloningen zijn niet toegestaan.

De jaarlijkse beoordelings- en beloningscyclus is erop gericht de juiste doelstellingen te kiezen die het klantbelang centraal stellen en tevens in het belang zijn van de continuïteit en soliditeit van de Rabobank op de lange termijn. Het vaststellen en meten van de resultaat- en competentiedoelstellingen per werknemer zijn onderdeel van deze cyclus.

Het niveau van de beloningen vergelijken we regelmatig met dat van de relevante markt via een externe benchmark. De Rabobank kiest bij dit soort onderzoeken bewust een ijkpunt: we willen in beginsel op of net onder de mediaan belonen van wat er in de relevante markt wordt betaald voor vergelijkbaar werk.

In de lopende cao 2013-2015 was overeengekomen dat er tot 2016 geen collectieve loonsverhoging plaatsvindt. In de verlengde cao 2016 is bepaald dat de lonen ook in 2016 niet collectief stijgen. Wij hebben weloverwogen en in overleg met de vakbonden deze keuzes gemaakt. De collectieve 'nullijn' past bovendien in de wens van de Rabobank om de arbeidsvoorwaarden te versoberen.

Lees het gehele hoofdstuk 'Belonen' in het jaarverslag

Medewerkers in hun kracht

Hoe houden we medewerkers betrokken en gemotiveerd in een tijd waarin we hun inzet hard nodig hebben en waarin zij tegelijkertijd ook weten dat hun toekomst binnen de bank wellicht onzeker is?

De nieuwe strategie van de Rabobank brengt grote veranderingen met zich mee. Om deze vorm te geven en uit te voeren, hebben we de inzet en de kwaliteiten van onze medewerkers hard nodig. Tegelijkertijd moeten we de komende drie jaar van heel veel medewerkers afscheid nemen. Dat leidt bij alle medewerkers tot onzekerheid over hun eigen toekomst. Het is in het belang van onze medewerkers dat zij in deze transitiefase zelf de regie nemen en houden over hun toekomst.

De Rabobank moedigt dit aan en geeft hier ruimte voor via de zogenoemde Actief Mobiel Fase in het Sociaal Plan. Met deze fase beogen wij proactief doorstroom op gang te brengen en daarmee boventalligheid te voorkomen. Dit kan ertoe leiden dat medewerkers eerder vertrekken dan dat hun werk feitelijk vervalt. Wrang is dat we in die situaties een extra beroep moeten doen op andere collega's om het werk van de vertrekkende collega op te vangen en dat we wellicht tijdelijke externe krachten zullen inhuren.

Medewerkers die boventallig worden, kunnen terugvallen op het Sociaal Plan dat wij met vakorganisaties zijn overeengekomen. Centraal daarin staat het begeleiden naar ander werk. Niet altijd lukt dat, maar ook dan vinden wij het belangrijk om op een goede wijze afscheid te nemen, zodat iedere oud-medewerker een ambassadeur van de bank zal zijn.

Naast aandacht voor de 'vertrekkers' is ook aandacht voor de 'blijvers' essentieel. Zij zijn het immers die de transitie invulling moeten geven. We zullen een groot beroep doen op hun flexibiliteit en professionaliteit. Wij hebben de 'blijvers' ook veel te bieden. Naast een unieke werkomgeving biedt de Rabobank tal van mogelijkheden aan medewerkers om hun loopbaan vorm te geven en hun talenten te ontwikkelen. Zij kunnen zich op allerlei gebieden ontplooien: vakinhoudelijk, in de interactie met klanten en collega's, en persoonlijk.