6. Organisatiestructuur

Na een intensieve en langdurige interne dialoog heeft de Rabobank in december van 2015 besloten haar coöperatieve structuur ingrijpend te wijzigen. Sinds 1 januari 2016 is Rabobank één coöperatie van 106 lokale banken, met één bankvergunning en één bankbalans.

De Rabobank had ruim honderd jaar een zogeheten tweelaagse coöperatieve structuur. Die bestond uit onze zelfstandige lokale Rabobanken die waren aangesloten bij de centrale coöperatie Rabobank Nederland. In deze structuur diende Rabobank Nederland als servicecentrum voor de lokale banken, maar was zij ook belast met het opgedragen toezicht op de lokale banken.

Deze oude structuur begon intern steeds meer te knellen en de aandacht af te leiden van onze eigenlijke missie, de dienstverlening aan onze klanten. Tegelijkertijd bleek dat we binnen de huidige structuur steeds moeilijker konden voldoen aan de eisen die voortkomen uit het nieuwe Europese bankentoezicht.

De 'Governancedialoog' ging in maart 2014 van start. Een commissie van directievoorzitters, commissarissen van lokale Rabobanken en leden van de raad van bestuur kreeg toen de opdracht om te adviseren over de nieuwe besturing van de Rabobank. Het doel was te komen tot een governancemodel dat bijdraagt aan herstel van het vertrouwen in de Rabobank van klanten, leden, medewerkers, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Na een uitgebreid en indringend intern debat ging de centrale kringvergadering (CKV, het 'Rabobank-parlement') in het voorjaar van 2015 akkoord met het voorstel voor een nieuwe governancestructuur. In september adviseerde de CKV positief over de nieuwe statuten en reglementen van de nieuwe governance. De 106 lokale ledenraden besloten op 2 december unaniem tot de fusie die nodig is voor de nieuwe governance. Een week later besloot de Algemene Vergadering van Rabobank Nederland tot fusie en statutenwijziging, en daarmee tot de nieuwe structuur.

De nieuwe governance heeft als doel om zowel de coöperatie als het bankbedrijf van de Rabobank te versterken. Het nieuwe model zal de bank daarnaast in staat stellen om te voldoen aan de eisen die de financiële marktpartijen en de toezichthouders stellen.

In de nieuwe structuur krijgen leden een grotere stem. Lokale ledenraden gaan zich nog meer richten op de lokale dienstverlening van de bank en op haar rol in de maatschappij. Hun invloed en zeggenschap strekt zich ook uit over de Rabobankorganisatie als geheel. Elke lokale Rabobank levert namelijk een rechtstreekse vertegenwoordiging namens de leden in het hoogste orgaan van de coöperatie, de Algemene Ledenraad. Deze raad keurt de strategie goed, evenals de jaarlijkse begroting op hoofdlijnen, adviseert over grote overnames of samenwerkingsverbanden en benoemt de leden van de raad van commissarissen.

Alle lokale Rabobanken werken vanaf 1 januari 2016 met de centrale organisatie samen in één coöperatie, met één bankvergunning, en verantwoorden zich gezamenlijk in één jaarrekening. Daarvoor hadden alle lokale Rabobanken en de centrale organisatie een eigen bankvergunning en een eigen jaarrekening.

De lokale Rabobanken vormen het kloppend hart van de Nederlandse organisatie. Zij staan dicht bij de klant en zijn sterk geworteld in de eigen regionale markt. Door hun activiteiten dragen zij bij aan de economische ontwikkeling van hun werkgebied. In de nieuwe structuur krijgen lokale Rabobanken nog meer ruimte om zich in hun werkgebied bancair en maatschappelijk te profileren.