2. De Rabobank in 2015

2015 was een cruciaal jaar voor de Rabobank. We besloten onze coöperatie te versterken en onze organisatie voor te bereiden op de toekomst. Dat was nodig om de bank te blijven die we graag zijn, voor onze klanten en leden. Ook onze omgeving stond niet bepaald stil: er waren opvallende ontwikkelingen in de economie en maatschappij, consumenten gingen zich anders gedragen, innovatie nam een grote vlucht en er verschenen nieuwe spelers op de markt.

Wie we zijn

De Rabobank is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag, actief op het gebied van bankieren voor particulieren en bedrijven, private banking, leasing en vastgoed. Als coöperatieve bank stelt de Rabobank het klantbelang centraal in de dienstverlening. We willen een vooraanstaande klantgerichte coöperatieve bank in Nederland zijn en een leidende food- en agribank in de wereld.

Gedurende 2015 bestond de Rabobank Groep uit zelfstandige lokale Rabobanken in Nederland en de centrale organisatie (Rabobank Nederland) met dochters en deelnemingen binnen en buiten Nederland. Na een intensieve interne dialoog heeft de Rabobank in december 2015 besloten haar coöperatieve structuur ingrijpend te wijzigen. Vanaf 1 januari 2016 zijn de lokale banken en de centrale organisatie samengegaan tot één coöperatie, met één bankvergunning en één bankbalans, met dochters en deelnemingen binnen en buiten Nederland.

Lees meer over de structuurwijziging

Rabobank in een notendop


Rabobank wereldwijd

Klik op de infographic voor de pdf-versie

Lees een uitgebreid profiel van Rabobank in het jaarverslag

Onze omgeving

Trends en ontwikkelingen

Elk jaar onderzoeken wij de externe trends en ontwikkelingen die invloed hebben op ons werk. In 2015 veranderde er veel op het gebied van consumentengedrag, techniek, innovatie, nieuwe toetreders op de markt, regelgeving, economie en maatschappij. Al deze ontwikkelingen leveren kansen en uitdagingen op voor de Rabobank.

Klantgedrag

Ooit was het doodgewoon om alle bankzaken te regelen in een bankkantoor. Meestal lag dit kantoor voor klanten op loop- of fietsafstand van hun huis. Maar deze situatie is in razend tempo veranderd in het afgelopen decennium. In 2015 grijpt de klant steeds vaker naar de smartphone of de tablet als communicatiemiddel met de bank. Het klantcontact verandert daardoor van 'fysiek dichtbij' naar een combinatie van persoonlijke aandacht en 24/7 digitale beschikbaarheid.

Lees meer over online bankieren

Proactief en flexibel

Klanten verlangen anno 2015 dat hun bank proactief en flexibel is. Ze willen geen bergen informatie over bestaande producten over zich heen krijgen, maar snel komen tot een afspraak of een antwoord. Ook de vraag naar transparantie in prijs, kwaliteit en productaanbod neemt toe.

280 voorbereiden

Goed voorbereid

Meer en meer klanten komen alleen nog naar een bankkantoor voor een belangrijk gesprek, bijvoorbeeld over een hypotheek of financiering. Op die beslissende momenten stappen onze klanten goed voorbereid binnen. Dit stelt hoge kwaliteitseisen aan de bank om meerwaarde te blijven leveren. Een brede verzameling van online producten, persoonlijke dienstverlening en ruimte voor vakmanschap zijn daarvoor nodig. Snel schakelen tussen digitaal en fysiek contact op momenten die de klant belangrijk vindt, is een voorwaarde om de beste bank voor onze klanten te zijn en te blijven.

De kunst van het delen

Delen is het nieuwe hebben. Onder dat motto ontdekken veel mensen de voordelen van de deeleconomie. Zij kopen steeds minder goederen en liften mee op het bezit van anderen die hun spullen delen. Ook hun eigen bezit lenen zij uit; zo profiteren beide partijen van elkaar. Vele bedrijven spelen hierop in. Airbnb biedt bijvoorbeeld overnachtingen aan bij mensen thuis, Snappcar laat zien of iemand in de omgeving zijn auto uitleent voor ritjes en via Peerby kunnen buren elkaars gereedschap lenen.

Vertrouwen verdienen

Het vertrouwen in banken heeft de afgelopen jaren een flinke deuk opgelopen, vanwege ernstige incidenten in de financiële sector wereldwijd en het uitbreken van de kredietcrisis. Ook de Rabobank heeft smetten op het blazoen opgelopen. In dit klimaat van wantrouwen is de tolerantie van onze klanten klein, wanneer we fouten maken. De bank moet nu bewijzen dat ze het vertrouwen en het respect van de klanten waard is. Stap voor stap werken we aan kwaliteitsverbeteringen, die zichtbaar moeten zijn in al onze handelingen. Als er onverhoopt iets misgaat, dan mogen de klanten van ons verwachten dat we de fout zo snel mogelijk herstellen en daar verantwoording over afleggen.

Lees meer over:
'Klant en bank'
Onze klantfocus in 2015

Technologie en innovatie

De ontwikkelingen van technologie en innovatie gaan pijlsnel. Slimme ondernemers zetten hun innovatieve ideeën binnen no-time om in nieuwe technologieën, bedrijfsplannen of apps. Big data, gebruiksgemak, distributie- en transactietechnieken maken zevenmijlssprongen. Klanten krijgen daardoor steeds meer mogelijkheden in digitale dienstverlening en zitten veelal zelf aan de knoppen.

Digitaal en persoonlijk

Voor de Rabobank liggen er volop kansen om digitaal en persoonlijk handelen te combineren. Daarvoor zal zij wel haar techniek naar een hoger plan moeten tillen. Foutloos werken is een must, maar tegelijkertijd een fikse uitdaging. Om te slagen moet er een excellente technologische ondersteuning komen. Dat kan op termijn leiden tot betere dienstverlening, omzetgroei en kostenreductie. Innovatie speelt bij al deze stappen een sleutelrol.

Lees meer over innovatie

280 Big data

Big data: enorme bron

De bergen aan data die apparaten, consumenten en bedrijven samen opslaan, vormen een gigantische bron van informatie. De Rabobank wil deze gegevens graag inzetten om producten en services effectiever te maken en om klanten meer inzicht te geven in hun situatie. Zo kunnen we specifieke sectorkennis delen met klanten van wie we weten dat zij in een bepaalde bedrijfstak werken. Tegelijkertijd ligt het gebruik van klantinformatie heel gevoelig. Daarom blijven we benadrukken dat de Rabobank persoonsgegevens nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.

Nieuwe toetreders

Opvallend veel nieuwe bedrijven betreden de financiële sector. Meestal zijn dit geen banken in traditionele zin, maar technologiebedrijven, zowel grote wereldspelers als kleine start-ups. Zij storten zich op één element uit de bancaire keten, dat zij onderscheidend en klantgericht neerzetten. Deze nieuwe spelers lukt het geregeld om innovatieve concepten te ontwikkelen die uitblinken in gebruiksgemak en prijs. Zij worden niet gehinderd door bancaire businessmodellen. Vaak hebben zij ook minder last van wet- en regelgeving. Apple en Google begeven zich inmiddels ook op deze markt.

Oog op innovatie

De ontwikkelingen in de financiële technologie ('fintech') bieden nieuwe kansen en uitdagingen voor de Rabobank. Wij zijn ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken met onze unieke marktpositie, brede klantkennis en 'dichtbij'-karakter. Ondertussen houden we een vinger aan de pols op het gebied van innovatie door uiteenlopende starters te ondersteunen. Tot slot ontwikkelen we ook binnenshuis innovatieve concepten: in 2015 introduceerden we de vernieuwde Rabo Bankieren App, wisten we de digitale portemonnee Rabo Wallet naar een hoger plan te tillen en werkten we samen met onze dochter Obvion aan een vernieuwende hypotheek voor flexwerkers.

Lees meer over innovatie

Economie

De economie in Nederland en de eurozone laat een voorzichtige groei zien. In Nederland ligt de groei na jaren van achterblijven weer eens aan de bovenkant van de Europese prestaties. Belangrijk daarbij is dat de binnenlandse bestedingen na jaren van krimp eindelijk weer groeien. De export blijft wel de belangrijkste bron van groei. Maar door de instabiliteit in de wereld is deze bron van groei wel met grote onzekerheid omgeven.

Werkloosheid en huizenmarkt

De werkloosheid ligt eind 2016 naar verwachting nog steeds op bijna 6 procent. Dat is in internationaal perspectief wel laag, maar voor Nederlandse begrippen nog steeds tamelijk hoog. De stijgende huizenprijzen duwen steeds meer huishoudens terug 'boven water'. Maar dat geldt lang niet voor iedereen die door de daling van de huizenprijzen in de afgelopen jaren is geconfronteerd met een hogere hypotheekschuld dan de waarde van zijn of haar woning.

Lage rente: gevolgen voor rentepositie

De hoge schulden in de westerse wereld en het ongekend ruime monetaire beleid doen vermoeden dat het rentepeil voorlopig nog laag blijft. Banken, maar ook voor verzekeraars en pensioenfondsen hebben daardoor minder mogelijkheden om te verdienen aan de rentepositie.

Lees ook: de visie van onze economen op 2016

Wetten en regels

Wetten en regels moeten zorgen voor een concurrerend, integer en toegankelijk banksysteem. Daarnaast gaan zij onwenselijke situaties tegen en beschermen zij de privacy van de klant.

Vooral dat laatste punt leeft enorm onder consumenten, omdat er steeds meer (persoonlijke) informatie openbaar en toegankelijk is.

Toezichthouders grijpen in

Wereldwijd wordt het toezicht intensiever. Ook de Amerikaanse regelgeving heeft ingrijpende gevolgen voor de mondiale markten. De Volcker Rule verbiedt banken bijvoorbeeld om ongeoorloofde risico's te lopen door te handelen voor eigen rekening: banken mogen nog wel aandelen en obligaties kopen en verkopen, maar dan alleen vanuit de wens van de klant. En dus niet om zelf extra inkomsten te genereren. De toezichthouders kiezen voor deze regels om een volgende kredietcrisis te voorkomen.

280 verandering

Kansen pakken

De veranderingen in wet- en regelgeving volgen elkaar sneller op en kunnen grote impact hebben op onze activiteiten. Toch is de werkelijke impact op dit moment nog moeilijk in te schatten. Overstappen wordt eenvoudiger, net als het delen van informatie. Maar gaan klanten ook massaal overstappen? De Rabobank zet meer dan ooit in op het contact met klanten, het waarborgen van de privacy en het grijpen van kansen binnen innovatie.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Trek naar de stad

De trend van verstedelijking en vergrijzing zet door, ook in Nederland. Op dit moment woont 55 procent van de wereldbevolking in steden. Naar verwachting zal dat in 2050 rond de 70 procent liggen.

Verschillen tussen stedelijke en rurale gebieden in bevolkingsopbouw en economie worden steeds groter.

Verbetering en focus

Het verdienvermogen van de Nederlandse economie staat voortdurend onder druk. Hoewel de welvaart en productiviteit in Nederland nog relatief hoog zijn, daalt de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. In een globaliserende wereldeconomie, waarin Nederland nauwelijks eigen grondstoffen heeft, vraagt dit om doorlopende verbetering en een focus op aanpassingsvermogen.

Financieren en stimuleren

Als vooraanstaande bank voor het bedrijfsleven heeft de Rabobank een belangrijke rol te vervullen. Niet alleen bij het direct financieren van bedrijven, maar ook bij het stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Als marktleider in het MKB zullen wij onze kennis, netwerken en financieringsmogelijkheden actiever inzetten in de sectoren die bijdragen aan het verbeteren van het verdienvermogen van Nederland. Landbouw en voedsel vormen hier een natuurlijke kern, maar ook andere bedrijfstakken en activiteiten krijgen volop aandacht.

Onzekere tijden

De onzekerheid onder de Nederlanders neemt toe. Steeds minder mensen kunnen rekenen op een vaste baan. Het aantal zzp'ers groeit gestaag. De arbeidsmarkt vraagt om doorlopende opleiding en verbetering van vaardigheden. Tegelijkertijd verdwijnt de traditionele zekerheid van pensioen.

280 zorg

Wonen, pensioen en zorg

De woningmarkt past zich hier nog onvoldoende op aan. Er heerst een tekort aan huurwoningen en er zijn beperkte mogelijkheden voor kleine zelfstandigen. Het aanbod in arrangementen voor aanvulling op pensioen of werk-zorgcombinaties voor een vergrijzende bevolking laat nog veel te wensen over. En dat terwijl de versobering van bijvoorbeeld de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015 reeds een feit is en zich naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren verder zal doorzetten.

Het doel van de Rabobank om mensen te ondersteunen bij cruciale fases in hun leven, wordt steeds belangrijker. Temeer omdat de druk op keuzevrijheid, vooral bij jongeren, verder toeneemt en mensen behoefte hebben aan moderne oplossingen die passen bij de huidige tijd.

Van collectief naar particulier

Collectieve regelingen in Nederland worden kleiner in omvang of minder houdbaar voor de toekomst. Delen van de sociale zekerheid vervallen aan lokale gemeenten, met wisselende invulling. Wat eerder onder collectieve dekking viel, wordt meer en meer privaat opgelost. De bank wil graag een rol spelen bij heruitvinden van deze collectieve arrangementen.

Een voorbeeld hiervan is de premie-pensioen-instelling (PPI) van de Rabobank en PGGM, de collectieve pensioenuitvoerder van het Rabo BedrijvenPensioen voor bedrijven met personeel. Met deze PPI streeft de Rabobank ernaar om vanuit het collectief de werknemers van haar bedrijfsrelaties verder te helpen met hun financiële levensloopvragen in privé. Een bewijs dat de pensioen- en bancaire wereld steeds verder naar elkaar toe bewegen. Niet alleen door politieke ontwikkelingen en standaardisering van producten, maar ook door strategische- en maatschappelijke keuzes van de Rabobank zelf.

280 ouderen zorg

Stad en land

In het Nederland van de toekomst gaan aldoor meer mensen in en om de stad wonen, terwijl het rustiger wordt op het platteland. Deze groei- en krimpgebieden vertonen beide een totaal verschillende dynamiek. Een coöperatieve bank als de Rabobank heeft een verantwoordelijkheid om deze regio's te versterken.

Bankieren voor Nederland

Het verdienpotentieel, de inrichting van collectieve arrangementen, persoonlijke ontwikkeling en groei vormen de economische agenda van Nederland en daarmee de agenda van de Rabobank, zoals beschreven in de onze visie Bankieren voor Nederland.

Banking for food

De wereldbevolking groeit. Het grootste deel van deze groei vindt plaats in ontwikkelingslanden. De bestedingen aan voedsel stijgen daarom sneller dan de bevolkingsgroei. Een van de grootste maatschappelijke kwesties is daarmee het wereldwijde voedselvraagstuk: hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst genoeg eten is voor iedereen? De Rabobank wil graag een economische en maatschappelijke bijdrage leveren, zoals beschreven in haar visie Banking for Food.

Lees meer over Banking for Food

Onze conclusies op een rij

  • De klantbehoefte verandert: de klant heeft minder fysiek contact en meer digitaal contact met de bank. Daarom investeren we in de kwaliteit van onze dienstverlening en innoveren we om de klantbediening beter te maken.
  • Technologische ontwikkelingen vragen om een proactieve, snelle benadering van de klant en bieden ons kansen om online en persoonlijke aandacht te combineren.
  • Wij volgen innovatie in en rondom de financiële industrie op de voet en gaan strategische samenwerkingen aan, om zo aan de veranderende klantwensen te kunnen blijven voldoen.
  • Wij blijven kosten-efficiënt opereren.
  • Regelgeving heeft steeds meer impact op de vorm waarin banken hun diensten kunnen aanbieden.
  • Maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat mensen samen sterker staan in de veranderende en onzekere wereld. Als coöperatie spreekt die gedachte ons zeer aan.

Lees meer over onze missie en strategie