Persbericht jaarcijfers 2014

Rabobank: 2014 een positief keerpunt


 • De Rabobank Groep boekte in 2014 een nettowinst van 1.842 miljoen euro. (2013: 2.007 miljoen). Het onderliggende resultaat steeg fors ten opzichte van 2013, toen eenmalige posten het resultaat per saldo positief beïnvloedden.
  • Aanzienlijke kostenreductie droeg bij aan verbetering van de efficiencyratio tot 62,7%.
  • De solvabiliteit, gemeten als de common equity tier 1-ratio, verbeterde ondanks zwaardere kapitaaleisen met 0,1 procentpunt en kwam uit op 13,6%. De kapitaalratio verbeterde met 1,5 procentpunt tot 21,3%.
  • De liquiditeitspositie bleef onverminderd sterk met een totale liquiditeitsbuffer van 80 miljard euro (2013: 84 miljard euro).
  • De toevertrouwde middelen bleven stabiel op 326,5 miljard euro. De spaargelden van particulieren namen af met 6% tot 142,6 miljard euro.
  • Klanten van de Rabobank losten 4 miljard euro extra af op hun hypotheken, een record. In lijn daarmee daalde de kredietverlening aan private cliënten licht, met 4,3 miljard euro tot 430,4 miljard euro.
  • De kosten kredietverliezen waren, inclusief een eenmalig AQR-effect, stabiel met 2,6 miljard euro, maar nog steeds op een hoog niveau.
 • 2014 was voor de bank in veel opzichten een positief keerpunt:
  • Herstel van vertrouwen is ingezet.
  • Forse inspanningen voor stroomlijning klantbediening (Visie 2016 programma op schema).
  • Programma van verbetermaatregelen op het gebied van compliance, risicomanagement, audit en cultuur op schema.
  • Herziening governance gestart; afronding in 2015.
 • Gemengd beeld voor 2015. Enerzijds positieve economische vooruitzichten en anderzijds het besef dat het voor een deel van onze klanten nog een lastig jaar blijft.

Wiebe Draijer, voorzitter van de raad van bestuur: “Onze financiële resultaten over 2014 zijn gegeven de nog moeilijke economische omstandigheden en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren niet onbevredigend. Voor de toekomst is het echter nog onvoldoende. Onderliggend hebben we een resultaatsverbetering laten zien. De Rabobank behoort ook in 2014 tot de categorie meest solide en stabiele banken ter wereld. We doorstonden met goed resultaat de stresstest van de ECB. Toch kan het beter.”

Het afgelopen jaar vormt voor de Rabobank in veel opzichten een positief keerpunt. Het herstel van vertrouwen van onze leden, klanten en de maatschappij is ingezet. Onze 8,8 miljoen klanten, waarvan 7,6 miljoen in Nederland, tonen zich zeer loyaal aan de bank en daarvoor zijn we hen dankbaar. Naast ons klantenprogramma Visie 2016 kreeg de verbetering van onze interne controlesystemen onze volle aandacht. We brachten in nauw overleg met toezichthouders tal van verbeteringen aan op het gebied van compliance, risicomanagement en audit. Daarnaast kende onze cultuurverandering in 2014 een veelbelovende start en begonnen we het proces van herziening van onze governance. De besluitvorming hierover zullen we in 2015 afronden. We staan voor de opdracht om zowel onze coöperatie als ons bankbedrijf te versterken.

Onze medewerkers in Nederland en in het buitenland hebben zich in moeilijke economische omstandigheden volledig ingezet om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Daarvoor verdienen ze waardering. Onze klanttevredenheid ging omhoog, maar verdere inspanningen om onze klantbediening te verbeteren zijn absoluut nodig. Het programma Visie 2016 is hiervoor in Nederland de basis.

Onze belangrijkste opdracht in 2015 is verder werken aan herstel van vertrouwen en ervoor zorgen dat we kunnen voldoen aan de eisen die de komende jaren aan ons worden gesteld. Ons uitgangspunt is dat wij een coöperatieve, maatschappelijke bank zijn, die het belang van leden, klanten en hun omgeving vooropstelt. De Rabobank zal als maatschappelijke organisatie een nadrukkelijke rol spelen en een bijdrage leveren aan de economische en maatschappelijke agenda voor Nederland. Het stimuleren van duurzaamheid en ondernemerschap past daarin.

Resultaten 2014

De Nederlandse economie heeft in 2014 een voorzichtig herstel laten zien. We behaalden een nettowinst van 1.842 miljoen euro (-8%). Het onderliggende resultaat steeg fors ten opzichte van 2013.

We hebben in lijn met de renteontwikkelingen op de financiële markten zowel onze hypotheektarieven als onze spaartarieven verlaagd. We zagen ook dit jaar dat veel klanten extra aflosten op hun woninghypotheken. Dit is terug te zien in de ontwikkeling van de kredietportefeuille, die daalde met 4,3 miljard euro tot 430,4 miljard euro. De toevertrouwde middelen bleven nagenoeg stabiel, ondanks een daling van de omvang van het spaargeld in Nederland. In veel sectoren waarin wij traditioneel sterk aanwezig zijn, hebben klanten het moeilijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers in de glastuinbouw, commercieel vastgoed, de binnenvaart en non-food retail. Dit heeft impact gehad op het resultaat van de bank. De kosten kredietverliezen bleven met 2.633 miljoen euro ook in 2014 hoog. De negatieve impact van de AQR op de kosten kredietverliezen was 448 miljoen euro. Bij woninghypotheken in Nederland bleven de kredietverliezen met 5 basispunten van de gemiddelde hypotheekportefeuille op een zeer laag niveau. We zien sinds medio 2013 een duidelijk herstel op de woningmarkt, met een sterke stijging van het aantal woningverkopen en een voorzichtige toename van de gemiddelde huizenprijs. Deze ontwikkeling zal zich in 2015 naar verwachting doorzetten.

De Rabobank behoorde op basis van haar rating en kapitaalspositie ook in 2014 tot de categorie meest solide en stabiele banken ter wereld. We hebben onze kapitaalpositie, belangrijk voor onze reputatie van solide bank, verder versterkt. Onze common equity tier 1-ratio bedroeg eind 2014 13,6% en onze kapitaalratio was 21,3%. De Rabobank doorstond in oktober dan ook met goed resultaat de stresstest van de Europese Centrale Bank, die op 4 november 2014 het prudentiële toezicht heeft overgenomen van De Nederlandsche Bank. Ook bij de zwaarste economische stressscenario’s houden wij een gezonde kapitaalbuffer. In lijn met hogere kapitaaleisen zullen wij onze buffers in de komende jaren verder versterken. We zoeken daarbij naar oplossingen om aan de kredietvraag van onze kernklanten tegemoet te kunnen blijven komen.

Onze kosten zijn in 2014 aanzienlijk gedaald. Voor een deel is dat te verklaren door de LIBOR-schikkingen in 2013 en door de deconsolidatie van BGZ in 2014. In het binnenlands bankbedrijf wisten wij onze kosten verder te beperken. Dit houdt voor een groot deel verband met de effecten van ons klantenprogramma Visie 2016. Het aantal medewerkers in het binnenlands retailbankbedrijf daalde met circa 3.000 fte tot circa 24.000 fte. De efficiencyratio kwam uit op 62,6%, een verbetering van 3,9 procentpunt. De nettowinst in het binnenlands retailbankbedrijf kwam uit op 751 miljoen euro.

In 2014 drukte de resolutieheffing in verband met de nationalisatie van SNS REAAL het resultaat met 321 miljoen euro. Uitgestelde belastingvorderingen als gevolg van in het verleden geleden verliezen bij onze activiteiten in Ierland droegen bij aan een lage belastingdruk en hadden een positief effect op de nettowinst.

Het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf lieten wisselende resultaten zien. We zijn bewust met een aantal activiteiten gestopt, omdat het risicoprofiel niet langer passend is bij de strategie van onze bank. Daarmee is een grotere focus op het mondiale Food & Agri-segment tot stand gebracht. De nettowinst steeg met 712 miljoen euro tot 758 miljoen euro. In 2013 drukten de Libor-schikkingen nog sterk op het resultaat.

In het segment leasing behaalden we net als in 2013 een mooie nettowinst. Deze steeg met 3% tot 436 miljoen euro. De spreiding van de leaseportefeuille over landen en sectoren, in combinatie met het economische herstel en strikt risicobeheer droegen bij aan de daling van de kosten kredietverliezen.

Rabo Vastgoedgroep heeft te maken met nog steeds moeilijke, maar toch verbeterende marktomstandigheden. Zo zagen we het aantal verkochte nieuwbouwwoningen weer sterk toenemen. Het segment vastgoed realiseerde een nettoverlies van 263 miljoen euro, 551 miljoen euro minder verlies dan in 2013. In 2013 waren de afwaarderingen op grondposities en herwaardering van grondexploitaties nog hoog. De kosten kredietverliezen bij vastgoedfinancier FGH Bank bleven hoog en drukten het resultaat. We hebben besloten om FGH Bank te integreren binnen de Rabobank. Dit past in ons streven om één Rabobankorganisatie te creëren. De bundeling en stroomlijning van activiteiten draagt bij aan onze kracht om onze klanten op het gebied van commercieel vastgoed optimaal te bedienen.

Verwachtingen

Zoals het zich laat aanzien, trekt in 2015 de economische groei in Nederland verder aan en daalt de werkloosheid voorzichtig. De recente forse daling van de olieprijs en de waardedaling van de euro zorgen voor wat extra wind in de rug. Doordat voor het eerst sinds jaren naast de export ook de particuliere consumptie weer toeneemt, verwachten we voor dit jaar dat alle marktsectoren groei kunnen vertonen.

De Nederlandse export profiteert dit jaar van hogere groei in belangrijke exportmarkten. Het conflict in Oekraïne, spanningen in het Midden-Oosten en de hernieuwde onrust rond Griekenland blijven daarbij een onzekere factor. Door de aantrekkende conjunctuur nemen de investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven toe. De Europese Centrale Bank heeft begin 2015 aangekondigd voor 1.140 miljard euro aan staatsobligaties op te gaan kopen. Het is nog onduidelijk of dit de economie een grote impuls gaat geven. De groei van de woninginvesteringen trekt aan doordat het herstel op de woningmarkt voor een toename van de nieuwbouw zorgt. Het beschikbare inkomen van huishoudens stijgt in 2015 voor het tweede jaar op rij. Doordat veel gezinnen de hand nog op de knip houden, nemen de particuliere consumptieve bestedingen dit jaar slechts voorzichtig toe. Daarmee ontstaat voor 2015 een gemengd beeld met enerzijds positieve economische vooruitzichten en anderzijds het besef dat het voor een deel van onze klanten nog een lastig jaar blijft.

Kerncijfers

Kerncijfers 2014

Infographic

Klik op de infographic voor de volledige versie

Meer informatie

Het jaarbericht 2014 en de presentatie zijn beschikbaar op www.rabobank.com/jaarverslagen (Nederlands) / www.rabobank.com/results (English).

 

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401