press releases https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/press/rss.html press releases nl <![CDATA[Kwartaalbericht: Pluimveesector blijft presteren ondanks tegenslagen ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170919-poultry-quarterly-q3.html?utm_medium=RSS De voortdurende uitbraken van vogelgriep hebben de pluimvee-industrie op scherp gezet. Toch heeft de sector zich sterk verdedigd. In dat licht is de exportdaling van pluimveevlees van slechts 1% een goede prestatie, aangezien de markt zeer uitdagend was door de vele exportrestricties, zo concludeert Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Pluimvee. De bank voorziet een positief tweede halfjaar van 2017.

De broedeimarkt kampte na een voorspoedig eerste kwartaal met dalende prijzen. De sector is recent ook geraakt in de fipronil-affaire. De blokkade van ruim 200.000 moederdieren leidde tot een lager aanbod . De impact op de individuele bedrijven is groot, evenzo als in de legsector. De fipronilcrisis is niet tot de vleesmarkt doorgedrongen. Rabobank zal individuele bedrijven met perspectief helpen door deze lastige periode heen te komen. 
De Europese pluimvee-industrie heeft een turbulente periode achter de rug met uitbraken van vogelgriep van het 4e kwartaal 2016 tot en met het 2e kwartaal 2017. In Europa hebben meer dan duizend uitbraken plaatsgevonden, bij zowel wilde vogels als commercieel gehouden pluimvee. Als gevolg hiervan zijn veel dieren geruimd, golden er exportrestricties voor getroffen gebieden en is er een (tijdelijke) rem op uitbreidingen gekomen. Vanaf april is het aantal uitbraken van vogelgriep flink gedaald, maar de situatie is nog steeds onzeker.
 
Marktprijzen
- De marktprijzen voor pluimveevlees zijn mede door de geschetste markteffecten op niveau gebleven. Vanaf mei zijn de prijzen zelfs gestegen, waarna het aanbod redelijk krap bleef.
- De exportdaling van 1% is een goede prestatie geweest van de Europese pluimvee-industrie, vooral omdat de markt zeer uitdagend was door de vele exportrestricties. De industrie heeft grote flexibiliteit getoond om de dalingen in belangrijke exportmarkten op te vangen.
- Daar waar de prijzen voor hele bevroren kuikens in Europa over het eerste half jaar 1,8% boven het niveau van 2016 liggen, ligt de marktnotering (BCP) in Nederland achter op die van vorig jaar. De BCP lijkt hiermee niet een volledige weerspiegeling van de marktsituatie.
- De marges voor de pluimveehouders zijn in deze periode wel gestegen door een daling van voerkosten en een stijging van de toeslag. Hiermee maakt de toeslag meer dan de helft van de uitbetaalprijs uit.
Vooruitzicht
De Rabobank voorziet een positief tweede half jaar van 2017. Discipline op het gebied van aanbod is hierbij een belangrijke factor. In Nederland zijn de mogelijkheden voor groei relatief beperkt, vanwege het stelsel van pluimveerechten die door een beperkte beschikbaarheid een hoge prijs hebben. Uitbreiding is daardoor economisch niet rendabel. Het is belangrijk dat de sector geen nadelige effecten van de fipronil-affaire in de legsector ondervindt.
 
Positie individuele bedrijf bepaalt toekomstperspectief
De positie van het individuele bedrijf bepaalt steeds meer het toekomstperspectief. Zo zullen in Noord-Brabant de komende jaren versneld investeringen plaatsvinden in emissiereductie, door de aangescherpte eisen van de provincie en de extra regels die gelden bij nieuwbouw in Noord-Brabant en Gelderland. Bedrijven in deze provincies hebben hierdoor een kostprijsnadeel ten opzichte van hun concurrenten elders in het land.
 
Van belang zijn ook de prestaties van het bedrijf,  de onderhoudsstatus en de fase waarin de ondernemer verkeert. Er bestaan grote verschillen tussen pluimveebedrijven onderling in het economisch resultaat. Bedrijven met asbestdaken zien zich de komende jaren met extra kosten geconfronteerd. De Rabobank raadt ondernemers aan om niet tot het laatste moment te wachten met renoveren. In de toekomst zal de capaciteit om daken te saneren en renoveren steeds vaker beperkende factor zijn, waardoor de kosten kunnen toenemen.
 
Het volledige kwartaalbericht staat hier.
]]>
Persbericht Tue, 19 Sep 2017 12:21:01 GMT 247898
<![CDATA[Rabobank: Met investeringen blijft Nederland ook in de toekomst fraaie economische cijfers noteren]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170914-EQ3.html?utm_medium=RSS Dankzij stijgende export, toegenomen woninginvesteringen en kooplustige consumenten wordt 2017 een buitengewoon goed jaar voor de Nederlandse economie. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit naar verwachting met 3,3 procent. Daarmee is Nederland een van de koplopers binnen de eurozone, waar economieën dit jaar met gemiddeld 2,1 procent groeien. Ook in 2018 groeit de Nederlandse economie naar verwachting harder dan die van veel andere eurolanden. Met investeringen in onder meer onderwijs en innovatie kan Nederland die plek in de voorhoede prolongeren. Dat schrijven economen van de Rabobank vandaag in hun Economisch Kwartaalbericht.

De rooskleurige cijfers voor dit jaar zijn namelijk geen voorbode van blijvende voorspoed na 2018, vertelt Rabobank-econoom Jesse Groenewegen: ‘Na een lange crisis zit de economie bijna weer op haar potentiële productieniveau. Dit betekent dat de jaren van hoge inhaalgroei zoals we nu zien voorbij zijn. Wellicht groeit de economie tijdelijk nog boven haar potentieel, maar uiteindelijk is het structurele groeivermogen weer leidend.’ Dat ligt volgens Groenewegen naar schatting op een magere 1,2 procent per jaar. ‘Door te investeren in het verhogen van bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit kunnen we het momentum dat we nu hebben vasthouden’, legt hij uit. ’En door de lasten op arbeid te verlagen zorgen we ervoor dat meer mensen van de groei profiteren.’ De Rabobank-econoom vindt daarnaast dat er een schone taak ligt voor een nieuw kabinet om te zorgen dat het Nederlandse bbp duurzaam wordt verdiend, bijvoorbeeld door in te zetten op een klimaatwet.
 
Wereldeconomie: internationale zorgen uiten zich (nog) niet in lagere wereldwijde groei
Economieën wereldwijd hebben in de eerste helft van het jaar beter gepresteerd dan verwacht. Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars: ‘We hebben onze groeiraming voor de mondiale economie voor 2017 iets naar boven bijgesteld, naar 3,5 procent. Dat is harder dan in 2016, toen de wereldeconomie met 3,2 procent groeide.’ Wijffelaars legt uit dat de economie zowel in opkomende landen als in de ontwikkelde wereld aantrekt, met uitzondering van China, het Verenigd Koninkrijk en India. ‘De Indiase regering heeft veelgebruikte roepie-biljetten uit omloop gehaald in een poging zwart geld aan te pakken. Maar doordat het land voor een belangrijk deel op cash draait, hebben de binnenlandse uitgaven door de maatregel een flinke knauw gekregen.’ Rabobank verwacht wereldwijd 3,6 procent groei in 2018, iets meer dan dit jaar, maar Wijffelaars wijst er wel op dat de internationale onrust nog niet uit de lucht is, onder meer door de spanningen tussen de Verenigde Staten, China en Noord-Korea.
 
Het volledige Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Thu, 14 Sep 2017 08:00:00 GMT 247790
<![CDATA[Rabobank verkoopt haar 9,74% belang in Van Lanschot Kempen ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170912-verkoop-vanlanschot.html?utm_medium=RSS Rabobank heeft haar belang in Van Lanschot Kempen verkocht. Rabobank lanceerde gisteren een accelerated bookbuild offering aan institutionele beleggers om 4.009.714 aandelen te verkopen, hetgeen 9,74% van het uitstaande aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen vertegenwoordigt. De aandelen zijn succesvol geplaatst op een prijs van EUR 25.10, wat een korting vertegenwoordigt van 4.6% ten opzichte van de slotkoers van EUR 26.30 van gisteren.

Rabobank kwam in het bezit van het belang in Van Lanschot Kempen als gevolg van de acquisitie van Friesland Bank in 2012. Rabobank garandeerde daarmee de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van Friesland Bank en ondersteunde de stabiliteit van de Nederlandse economie en financiële markten. In oktober vorig jaar verkocht Rabobank een 2,3% belang via een onderhandse verkoop om zo een gunstigere behandeling te krijgen van de kapitaalsvereisten voor het belang in Van Lanschot Kempen. 
 
In het afgelopen jaar heeft Van Lanschot Kempen succesvol haar strategische agenda uitgevoerd, wat is beloond door de financiële markten met een sterke stijging van de aandelenkoers. De verkoop van het belang is in lijn met Rabobanks strategie om de balans te optimaliseren, onder andere door de verkoop van niet-kernactiviteiten.
 
Rabobank werkte samen met haar aandelen-distributiepartner Kepler Cheuvreux en met UBS Limited als Global Coordinator op deze transactie.
 
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of niet rechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Dit persbericht houdt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het indienen van een aanbod tot aankoop van aandelen Van Lanschot Kempen in, noch worden deze aandelen aangeboden in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of verkoop verboden zou zijn. De aandelen zijn niet noch zullen deze worden geregistreerd als bedoeld in de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Securities Act”) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of met gebruikmaking van een vrijstelling op, of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Verkoop in de Verenigde Staten van de in dit persbericht genoemde aandelen zal enkel aan ‘qualified institutional buyers’ zoals gedefinieerd in Rule 144A van de Securities Act plaatsvinden.

Dit persbericht en de aanbieding zijn uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER") die "Gekwalificeerde Beleggers" zijn in de zin van artikel 2, lid 1, onder (e) van de Prospectusrichtlijn (‘Gekwalificeerde Beleggers’). De ‘Prospectusrichtlijn’ verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd.

Verder wordt dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is het enkel gericht aan, Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de 'Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005', zoals gewijzigd (de 'Order') en gekwalificeerde beleggers die vallen onder artikel 49, lid 2, (a) tot (d) van de Order, en (ii) aan wie het op andere wijze mag worden gecommuniceerd (waarbij al deze personen tezamen ‘Relevante Personen’ worden genoemd).

Er mag niet worden gehandeld op basis van of vertrouwd op dit persbericht (i) door personen die geen Relevante Personen zijn in het Verenigd Koninkrijk, noch (ii) door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn in een lidstaat van de EER niet zijnde het Verenigd Koninkrijk. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop dit persbericht betrekking heeft zijn uitsluitend beschikbaar voor (a) Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en zullen uitsluitend worden aangegaan met Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en (b) Gekwalificeerde Beleggers in lidstaten van de EER (niet zijnde het Verenigd Koninkrijk).

Iedere potentiële belegger dient ervan uit te gaan dat hij of zij het economisch risico van een belegging in aandelen Van Lanschot Kempen draagt. Noch Van Lanschot Kempen noch de banken die betrokken zijn bij de aanbieding doen uitspraken over (i) de geschiktheid van de aandelen voor een bepaalde belegger, (ii) de juiste boekhoudkundige behandeling en mogelijke fiscale gevolgen van het beleggen in de aandelen, of (iii) de toekomstige prestaties van de aandelen, hetzij in absolute zin of ten opzichte van concurrerende beleggingen.
]]>
Persbericht Tue, 12 Sep 2017 07:33:54 GMT 247740
<![CDATA[Rabobank introduceert IBAN-Naam Check]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170905_ibannaamcheck.html?utm_medium=RSS Klanten van Rabobank kunnen vanaf vandaag de IBAN-Naam Check gebruiken. Deze check helpt verkeerde overboekingen en fraude te voorkomen. IBAN-Naam Check is ontwikkeld door de Rabobank en komt later ook beschikbaar voor andere banken.

Dagelijks vinden in Nederland miljoenen online en mobiele overboekingen plaats. Uit onderzoek van de Nederlandse banken blijkt dat klanten per maand ongeveer 1300 keer een verkeerde overboeking doorgeven. Driekwart daarvan betreft een verkeerde overboeking door het gebruik van oude rekeningnummers of vergissingen bij het gebruik van een adresboek. Ongeveer 200 keer per maand geven klanten aan dat zij fraude of oplichting vermoeden.
 
“Met de IBAN-Naam Check kunnen klanten nagaan of ze betalen aan de juiste persoon of het juiste bedrijf”, zegt Alexander Zwart, manager Online Toegang bij Rabobank. “Het werkt voor alle bankrekeningen in Nederland. Klanten kunnen de overboeking afbreken als ze de melding krijgen dat de naam niet overeenstemt met de naam die volgens de bank bij het nummer hoort. Of als ze zien dat het nummer niet van een bedrijf is, maar van een persoon. Zo wordt internet- en mobielbankieren nog gemakkelijker en veiliger.”
 
Zo werkt het:
Bij het invoeren van een betaalopdracht in Rabo Internetbankieren of Mobielbankieren controleert IBAN-Naam Check of de ingevoerde naam overeenkomt met de naam die bij de bank bekend is voor het ingevoerde nummer. Komen de gegevens overeen, dan volgt er geen melding. 
Bij een afwijking verschijnt in het scherm van de betaalopdracht een gekleurd veld met informatie:
 • Verschrijving in de ingevoerde naam, bijvoorbeeld Jansen in plaats van Janssen: klant krijgt ter controle een melding met de naam zoals die bekend is bij de bank 
 • Forse afwijking of geheel andere ingevoerde naam van een persoon: klant krijgt melding dat de naam niet overeenkomt met de naam die bij de bank bekend is. Is het een nummer dat niet van een bedrijf is maar van een persoon, dan wordt dat in de melding aangegeven.  (Dit geldt voorlopig alleen als de ontvangende rekening een Rabobank-rekening is.)
 • Bij een opgeheven bankrekening krijgt de klant een melding dat het nummer niet actief is
 • Bij een IBAN in het buitenland krijgt de klant de melding dat de rekening in het buitenland is gevestigd
De bank waarschuwt bij forse afwijkingen voor een vergissing of mogelijke fraude. Alexander Zwart: “Klanten krijgen het advies om de betaalgegevens te checken en eventueel contact op te nemen met de ontvanger Klanten kunnen altijd zelf de afweging maken of ze de betaling willen afbreken of toch direct uitvoeren.”
 
Automatisch
IBAN-Naam Check is vanaf vandaag automatisch beschikbaar binnen Rabo Internetbankieren en Mobielbankieren. Klanten hoeven zelf niets te activeren of te updaten. Het systeem wordt doorlopend bijgewerkt en verrijkt met nieuwe gegevens. De check is mede mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel.
 
Andere banken
Rabobank introduceert IBAN-Naam Check vandaag voor haar eigen klanten. De check kan worden uitgevoerd bij alle bankrekeningen in Nederland. De IBAN-Naam Check komt ook beschikbaar voor andere banken. Zij bepalen zelf of en wanneer zij dit willen invoeren.
 
Demonstratie
Bekijk de animatie op rabobank.nl voor een demonstratie van IBAN-Naam Check.
 
IBAN_NaamCheck480
]]>
Persbericht Tue, 05 Sep 2017 07:00:00 GMT 247641
<![CDATA[Rabobank boekt EUR 1.516 miljoen nettowinst in eerste halfjaar 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/press-release-interim-results-2017.html?utm_medium=RSS Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2017 een nettowinst geboekt van EUR 1.516 miljoen (+52%). De common equity tier 1 ratio steeg aanzienlijk van 13,5% naar 14,7% (fully loaded), mede door uitgifte van Rabobank Certificaten. De winststijging is mede te danken aan de gunstige economische ontwikkeling in Nederland, die leidde tot zeer lage kosten kredietverliezen. Per saldo was sprake van een vrijval. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg met 12% tot EUR 2.276 miljoen. De transitie van Rabobank krijgt over de volle breedte vorm.

“De voortgang op onze drie strategische prioriteiten laat zien dat onze transitie over de volle breedte van de Rabobank gaande is. De klantentevredenheid beweegt zich in opwaartse richting, de financiële resultaten zijn verbeterd en de balans is verder geoptimaliseerd. We zijn er echter nog niet: de snelheid van de veranderingen in onze omgeving eist aanzienlijk meer van ons. We geven nu vorm aan de volgende fase van onze verandering door verdergaande digitalisering en innovatie. Onze medewerkers zijn daarbij cruciaal. Zij verdienen grote waardering voor hun inzet en professionaliteit.”

“Onze klanten tonen zich steeds meer tevreden over onze dienstverlening. In Nederland zien we deze trend vooral bij particuliere klanten en ondernemers. Het weerspiegelt de inzet van onze medewerkers en het succes van onze focus op digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Zeer recent heeft Rabobank aangekondigd Nederlandse pluimveehouders te steunen die getroffen zijn door het gebruik van een vergiftigd bestrijdingsmiddel tegen bloedluis bij leghennen. Bedrijven die in de kern gezond zijn, kunnen erop rekenen dat Rabobank samen met de pluimveehouder individueel passende oplossingen bedenkt om financiële problemen te voorkomen. In het buitenland waren we ook in het eerste halfjaar van 2017 betrokken bij een aantal toonaangevende transacties voor Food en Agri klanten. Op 1 september treedt onze nieuwe topstructuur in werking. De aansturing van de bank komt dan in handen van een tienhoofdige groepsdirectie. Doordat alle belangrijke klantsegmenten in combinatie met digitalisering en aandacht voor talent op het hoogste managementniveau vertegenwoordigd zijn krijgt de transitie van Rabobank op alle terreinen de benodigde verdere impuls.”

“De nettowinst steeg met 52% tot EUR 1.516 miljoen. Het rendement op geïnvesteerd vermogen steeg van 5,4% tot 7,8%. Dankzij gunstige economische ontwikkelingen in Nederland waren de kosten kredietverliezen zeer laag. Per saldo was sprake van een vrijval van EUR 67 miljoen. De lage spaarrente en de dynamiek op de woningmarkt leidden in Nederland ook in het eerste halfjaar van 2017 tot hoge voortijdige aflossingen op hypothecaire leningen (EUR 8,3 miljard). De rentewinst steeg desondanks met 2%, mede door de groei in het buitenlandbedrijf; ook de provisiewinst nam toe. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de kredietverlening aan particuliere en zakelijke klanten in het eerste halfjaar van 2017 met EUR 1,8 miljard tot EUR 417,8 miljard. Dit werd vooral veroorzaakt door het terugbrengen van het niet-strategische deel van onze commercieel vastgoedportefeuille en meer voortijdige aflossingen op hypotheken. Het marktaandeel in hypotheken is met 20,5% stabiel (waarvan Obvion 3%). De instroom van spaargeld van particuliere en private bankingklanten in Nederland leidde tot een stijging van de particuliere spaarmiddelen met EUR 3,2 miljard. De totale toevertrouwde middelen daalden ten opzichte van 31 december 2016 met EUR 4,5 miljard tot EUR 343,2 miljard als gevolg van een afname van de zakelijke tegoeden, die van nature volatieler zijn, en als gevolg van wisselkoerseffecten. De efficiencyratio verbeterde en bedroeg 67,6%. Dit is het resultaat van een stabiele batenontwikkeling en een daling van de kosten als gevolg van de efficiencymaatregelen uit ons herstructureringsprogramma. Deze maatregelen komen ook tot uitdrukking in een daling van het aantal medewerkers (inclusief externen) in de eerste helft van 2017 van 869 fte’s tot 44.698 fte’s. Het grootste deel van de in 2017 geplande efficiencymaatregelen zal in de tweede jaarhelft tot uiting komen in een verdere reductie van arbeidsplaatsen.”

“Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belasting bedroeg EUR 2.276 miljoen (+12%). Voor de berekening van de onderliggende winst is een correctie gemaakt voor de fair value items, reorganisatiekosten, de extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat die in 2016 is genomen en voor de baten en lasten van Athlon. Dit onderdeel is eind 2016 verkocht.”

“Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2017 haar balans verder geoptimaliseerd en de kapitaalpositie verder versterkt. De fully loaded common equity tier 1 ratio bedroeg op 30 juni 2017 14,7% (13,5%). De transitional common equity tier 1 ratio steeg tot 15,0% (14,0%). De total capital ratio bedroeg 25,5% (25,0%). Dit betekent dat Rabobank haar kapitaaldoelstellingen voor 2020 nu al heeft behaald, hetgeen wij passend vinden gezien de onzekerheid over toekomstige kapitaaleisen (Bazel IV). De additionele uitgifte van Rabobank Certificaten in januari 2017 leidde tot een stijging van het common tier 1 vermogen van EUR 1,6 miljard. De common tier 1 ratio nam hierdoor toe met circa 80 basispunten. De ingehouden winst en de daling van de risicogewogen activa hadden ook een positieve invloed op de kapitaalratio’s. De risicogewogen activa daalden in de eerste helft van 2017 met EUR 3,6 miljard tot EUR 207,6 miljard. In het kader van het versterken en flexibiliseren van de balans heeft Rabobank na balansdatum een transactie uitgevoerd om de risicogewogen activa verder te reduceren met bijna EUR 1 miljard. Daarbij is het risico op een deel van de bedrijfsleningenportefeuille overgedragen aan een derde partij.”

“Rabobank gaf in mei 2017 voor het eerste in haar geschiedenis voor EUR 2,5 miljard aan covered bonds uit. De komende jaren kan in totaal voor een bedrag tot EUR 25 miljard aan covered bonds worden uitgegeven. Rabobank streeft hiermee naar diversificatie en optimalisatie van haar fundingmix.”

“Onze inspanningen op het gebied van digitalisering en innovatie zijn zichtbaar en worden gewaardeerd. We zijn in juni als enige Nederlandse bank toegetreden tot het Digital Trade Chain consortium van zeven grote Europese banken, dat gezamenlijk een blockchainplatform voor ondernemers bouwt. Rabobank is bij de uitreiking van de Dutch FinTech Awards 2017 uitgeroepen tot “most innovative traditional bank for FinTech”. In het najaar lanceren we als eerste Europese bank de IBAN naamcheck, waarmee klanten kunnen nagaan of naam en rekeningnummer van de begunstigde overeenkomen. Dit initiatief, dat is ontstaan in de Rabobank Moonshot campagne van 2016, helpt verkeerde en frauduleuze betalingen tegengaan. Ondernemers en vermogende klanten kunnen nu terecht op ons ‘peer-to-peer‘ lending-platform Rabo & Co en wij nemen zzp’ers de administratie uit handen met de nieuwe app “Tellow”.”

“We hebben in de eerste helft van 2017 met de inzet van onze lokale banken in Nederland en internationaal met succes verdere invulling gegeven aan onze ambitie om een betekenisvolle coöperatieve, duurzame bank te zijn. We zijn er trots op dat de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) de Rabobank Foundation de Jacques Diouf Award toegekend heeft voor haar jarenlange technische en financiële ondersteuning van kleine coöperatieve boerenbedrijven over de hele wereld. De Rabobank Foundation is een onafhankelijke stichting waarvan Rabobank de grootste sponsor en founding father is. Dichterbij huis stimuleren we, samen met KPMG en MVO Nederland, ondernemers om actieplannen op te stellen om de circulaire economie verder vorm te geven. Met FoodBytes! kwamen wij ook in de eerste helft van 2017 de meest innovatieve concepten in de Food en Agri sector op het spoor, die wij koppelen aan verschaffers van kapitaal dat nodig is om ze op de markt te introduceren.”

“De transitie van Rabobank heeft in de eerste helft van 2017 snelheid gekregen. Onze klantfocus werpt vruchten af, de winstgevendheid verbeterde, de kapitaalratio‘s werden versterkt en de invulling van onze coöperatieve betekenis kreeg verder vorm. Toch is er gezien de veranderende omgeving meer nodig. De herstructurering die alle onderdelen van onze bank raakt, is de opstap naar de volgende fase in onze transitie. Onder leiding van de groepsdirectie zal Rabobank zich met extra kracht ontwikkelen en de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om succesvol bij te dragen aan welvaart en welzijn in Nederland en aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem.”

Meer informatie over de resultaten in het eerste halfjaar van 2017 is te vinden in het halfjaarverslag 2017 (Engels).

Rabobank Persvoorlichting
+31 (0) 30 216 2758 of pressoffice@rabobank.nl

Rabobank Investor Relations
+31 (0)30 712 2401 of IR@rabobank.com

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Thu, 17 Aug 2017 07:30:00 GMT 246773
<![CDATA[Rabo Bankieren App: nieuwe functies, meer gemak en overzicht]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170814-rabo-bankieren-app-nieuwe-functies-meer-gemak-en-overzicht.html?utm_medium=RSS De Rabo Bankieren App heeft een groot aantal nieuwe functies gekregen. Op zowel Android als iOS is het mogelijk vanuit de app een Rabo Betaalverzoek te sturen, waarmee vrienden een voorgeschoten bedrag snel en veilig kunnen terugbetalen. Ook is het nu op zowel Android als iOS toestellen mogelijk om iDEAL-betalingen met een vingerafdruk te bevestigen. Andere functies die zijn toegevoegd: inzicht in hypotheek en leningen, openen van een nieuwe spaarrekening en inzien van geagendeerde betaalopdrachten. Hiermee geeft de Rabobank invulling aan een groot aantal wensen van haar klanten.

Door deze toevoegingen kunnen klanten steeds meer zelf inzien en regelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld makkelijk een spaarrekening openen of last minute een reisverzekering afsluiten. Op elk gewenst moment kunnen klanten alsnog de hulp van een medewerker inschakelen met een contactknop.

Met Rabo Betaalverzoek kunnen klanten vanuit de bankieren app hun vrienden een voorgeschoten bedrag snel en veilig laten terugbetalen. De app laat ook zien wie er betaald heeft. Rabo Betaalverzoek is op zowel iOS als Android beschikbaar.

 • Nu ook inloggen en ondertekenen met Touch ID bij iDEAL betalingen
 • Vaker ondertekenen zonder Scanner, door middel van 5-cijferige code of vingerafdruk doordat de limieten zijn verhoogd. Hierdoor kan een klant tot 2.000 euro per week zonder Scanner overboeken naar bekende rekeningen. Verder kan een klant zelf instellen tot welke hoogte (max 1.000 euro) hij per week naar onbekende rekeningen wil kunnen overmaken.
 • De overzichtspagina is uitgebreid met Betaalverzoeken, Hypotheken en Leningen.
 • De nieuwe knoppenbalk aan de onderkant vervangt het menu aan de zijkant. Hierdoor wordt navigeren een stuk makkelijker, omdat het menu dicht bij de duim zit en duidelijker gestructureerd is.
 • In het nieuwe menu zijn vijf knoppen zichtbaar: Overzicht, Zelf regelen, Overboeken, Contact en Meer voor alle andere opties.
 • Het linker (hamburger-) menu is opgeschoond en logischer gestructureerd. Alle producten zijn tegenwoordig te vinden op de overzichtspagina. In het linker menu vindt je nu de vernieuwde Zelf Regelen, Contact, maar ook Betaalverzoek, Te verzenden opdrachten en Feedback.
 • Vanuit de app een reis- of annuleringsverzekering regelen of wijzigen
 • Direct een verloren pas blokkeren
 • Geld overmaken zonder Rabo Scanner
 • Pas instellen voor gebruik buiten Europa
 • Paslimiet verhogen
 • Geld opnemen van een lening
 • Direct contact opnemen met een medewerker (24/7, wereldwijd)

Lees hier verder

]]>
Persbericht Mon, 14 Aug 2017 09:00:00 GMT 246770
<![CDATA[Prijzen in varkenshouderij ruim boven langjarig gemiddelde]]> https://www.rabobank.com?utm_medium=RSS Na het prijsdal in 2015 wordt er in de varkenshouderij weer geld verdiend. Zowel 2016 als 2017 zijn goede varkensjaren, blijkt uit het vandaag verschenen Kwartaalbericht Varkenshouderij van de Rabobank. De voerwinst ligt voor zowel de zeugenhouderij als de vleesvarkenshouderij ruim boven het langjarig gemiddelde. Hierdoor profiteren boeren van positieve marges. De hoge prijzen zorgen er internationaal echter wel voor dat de Europese concurrentiepositie onder druk komt te staan.

In het kwartaalbericht geeft de Rabobank aan dat de prijzen komend kwartaal waarschijnlijk wel onder druk komen te staan door de seizoensmatige daling van de vraag. Op het gebied van grondstoffen is een tweedeling zichtbaar. De prijzen voor graan stijgen, terwijl de sojaprijzen dalen.

Productie
De gemiddelde productie in de EU is in het 1e kwartaal 2017 met 0,5% gedaald. Duitsland, Denemarken, Polen en Italië zagen de productie daadwerkelijk dalen, in Nederland, Spanje en Frankrijk was juist een lichte stijging zichtbaar. Rabobank verwacht over geheel 2017 een lichte productiedaling van minder dan 0,5% in de EU.

In de eerste helft van 2017 was de vraag naar biggen groot. Oorzaken zijn de krimp van de biggenproductie in met name Duitsland en de goede vleesprijzen. De verwachting is dat de prijzen onder druk komen te staan door de seizoensmatige daling van de vraag. Deze prijsdruk zal echter beperkt zijn, mede doordat de Duitse zeugenstapel blijft krimpen door nieuwe Duitse regelgeving.

Voor de tweede helft 2017 is de verwachting dat de vleesprijzen volgens het seizoensmatige patroon zullen dalen. De huidige prijsdaling is het gevolg van de start van de zomerperiode, in combinatie met het begin van de vakanties wat de vleesconsumptie laat dalen. Voor 2018 en 2019 is de verwachting dat de zelfvoorzieningsgraad in Europa verder gaat toenemen wat tot prijsdruk kan leiden.

De handelsovereenkomst met Japan die op 6 juli 2017 is ingegaan, biedt de varkensindustrie een belangrijke kans om de export naar Japan de komende jaren te verhogen. Japan is de tweede grootste bestemming voor de export van varkensvlees vanuit de EU.  De vraag naar varkensvlees in Japan groeit door hogere consumptie en de daling van de zelfvoorzieningsgraad.

Varkensvleesconsumptie blijft onder druk
De consumptie van varkensvlees staat in de EU onder druk als gevolg van een veranderend eetpatroon van consument en de maatschappelijk discussie. Dit wordt versterkt door de hogere varkensprijzen. De huidige varkensprijzen liggen 10% hoger dan het vijfjaargemiddelde, terwijl de pluimvee- en rundvleesprijzen op het niveau van het vijfjaargemiddelde liggen. De verwachting is dat de hoge vleesvarkensprijs leidt tot verdere daling van de varkensvleesconsumptie in Europa.  

Overbrugging prijsdal
De Rabobank adviseert varkenshouders om met de extra liquide middelen een buffer aan te leggen voor een volgend prijsdal, zodat zij dat op eigen kracht overbruggen. De normbuffer voor een gemiddeld prijsdal is € 30 per vleesvarken en € 280 per fokzeug. Met de hogere winst nu kunnen varkenshouders investeren in kwaliteitsverbetering of emissiereductie, of extra aflossen. Ook kunnen zij kiezen voor investeringen die bijdragen aan kostprijsverlaging, of die de meerwaarde verhogen (uitbreiding biggenplaatsen, verbetering stalklimaat, mestverwerking, renovatie stalinrichting).

Bekijk het volledige kwartaalbericht op:
https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/veehouderij/kwartaalbericht-varkens-juli-2017/

]]>
Persbericht Thu, 20 Jul 2017 10:03:29 GMT 246448
<![CDATA[Nog meer dan 2 miljoen m2 kantorenpanden beschikbaar om 35.000 woningen te bouwen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170714-transformatieatlas.html?utm_medium=RSS De Transformatieatlas van Rabobank toont aan dat transformatie van kantoorpanden naar woonhuizen nog steeds een belangrijke bijdrage kan leveren aan het invullen van de tekorten op de woningmarkt. Ook draagt deze grootschalige transformatie bij aan de verduurzaming van vastgoed. Verder valt in De Transformatieatlas te lezen dat er buiten de Randstad nog volop transformatiekansen liggen.

De Nederlandse woningmarkt staat voor een grote woningbouwopgave in de komende decennia. Tot 2040 groeit het aantal huishoudens naar verwachting met minimaal 800.000 naar ongeveer 8,5 miljoen. Maarten Donkers, hoofd kennis & sturing Rabo Real Estate Finance: ‘Momenteel is er discussie hoe deze opgave moet worden ingevuld. Verschillende partijen doen een oproep om woningen ‘in de wei’ te bouwen. Terwijl vanuit de kantorenmarkt geluiden opgaan dat er ondertussen wel genoeg aan transformatie is gedaan. Leegstandscijfers dalen wel, maar zijn overall nog veel te hoog om van een gezonde markt te kunnen spreken. De Rabobank heeft geanalyseerd dat er nog minimaal 2 miljoen m2 aan kantoorpanden omgebouwd kan worden naar zo’n 35.000 woningen.’ 
 
Transformatieatlas geeft markt en overheid nieuwe inzichten 
Deze cijfers zijn terug te lezen in De Transformatieatlas van Rabobank. De atlas geeft nieuwe inzichten in lokale transformatiekansen tot op gemeentelijk en buurtniveau. Christian Lennartz, senior woningmarkteconoom bij Rabobank: ‘We hebben de toekomstige vraag naar woningen als vertrekpunt genomen. Op veel locaties waar nu nog kantoren al lange tijd leeg staan is nog een enorme vraag naar woningen. We stellen een tool beschikbaar aan ontwikkelaars en gemeentelijke bestuurders om betere investerings- en planningsbeslissingen op lokale woningmarkten te kunnen nemen.’
 
Transformatie: een ‘triple win’
Transformatie van leegstaand commercieel en maatschappelijk vastgoed naar woningen levert winst op: 
 1. Transformatie levert een substantiële bijdrage aan de reductie van het woningtekort op lokaal niveau.
 2. Op deze locaties wordt de langdurige en structurele leegstandproblematiek in de kantorenmarkt (gedeeltelijk) opgelost.
 3. Transformatie draagt bij aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving, omdat deze gepaard gaat met een betere energieperformance op gebouwniveau. Een voorbeeld hiervan is een kantoorgebouw met label D te transformeren tot een appartementengebouw met label A+. Bij kantoren met een lager label dan C zal eerder een afweging worden gemaakt of transformatie een optie is. In 2023 zijn alle kantooreigenaren verplicht om hun bezit te hebben verduurzaamd naar minimaal label C, anders mogen de kantoren niet meer worden verhuurd. 
Top-25 transformatiesteden: ook kansen buiten de Randstad
De Transformatieatlas toont de top-25 transformatiesteden in Nederland. Almere en vooral Rijswijk zijn de meest kansrijke transformatiesteden. Daarna volgen Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Ook kleinere steden dichtbij de grote steden zijn zeer kansrijk, waaronder Nieuwegein (Utrecht), Capelle aan den IJssel (Rotterdam), Haarlemmermeer en Diemen (Amsterdam) en Helmond (Eindhoven). Het ligt voor de hand dat deze steden in toenemende mate jonge volwassenen (vooral jonge families) kunnen aantrekken als gevolg van de grote woningmarktdruk en hoge prijsstijgingen in de grote steden. Bovendien valt op dat ook buiten de randstad er groot potentieel is. Zo zien we dat gemeenten als Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Arnhem, maar ook Kerkrade en Heerlen relatief hoog scoren. 
 
De Transformatieatlas van de Rabobank vindt u op: www.rabobank.com/economie  
]]>
Persbericht Fri, 14 Jul 2017 08:02:48 GMT 246384
<![CDATA[Rabo Impactlening breidt uit]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170710-the-rabo-impact-loan-is-expanding-300-million-for-a-sustainable-circular-economy-and-vital-communities.html?utm_medium=RSS De vraag naar de Rabo Impactlening blijft onverminderd hoog. Daardoor krijgt de lening met rentekorting voor bedrijven met een positieve impact wederom een vervolg. De Rabobank heeft gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) beschikbaar gekregen voor een derde tranche van 200 miljoen euro. Daarnaast introduceert de bank samen met de Council of Europe Development Bank (CEB) de Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs met een totale omvang van 100 miljoen euro voor eerstelijns zorg en primair- en voorgezet onderwijs, twee sectoren die van groot belang zijn voor het behoud van vitale gemeenschappen in Nederland.

Sinds de start van de Rabo Impactlening eind 2015 is inmiddels door diverse duurzame koplopers in Nederland geïnvesteerd in de toekomst van hun onderneming. Zij zijn actief in allerlei sectoren en projecten en leveren bovendien een bijdrage aan duurzame ontwikkeling en vitale gemeenschappen. De eerste twee tranches, van in totaal 150 miljoen euro van de EIB, zijn inmiddels volledig benut door 140 MKB- en midkap bedrijven. Met de derde tranche van 200 miljoen euro kunnen naar verwachting nog eens 200 MKB- en midkap bedrijven een volgende stap zetten richting een duurzame en circulaire economie.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank: ‘Het is prachtig te ervaren dat het enthousiasme voor investeren met impact groot is. Waar duurzaamheid nu nog als optie wordt gezien willen we dat het de komende jaren gangbaar voor iedereen wordt. Een way of life. Dat is waar onze duurzaamheidsagenda zich op richt. Want een duurzame economie is niet alleen positief voor mens, milieu en maatschappij maar levert ook ‘winst’ op voor bedrijven zelf.’

De nieuwe Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs is gericht op twee sectoren die van grote sociale waarde zijn voor Nederland. ‘Dankzij het partnerschap met de CEB gaan we ook organisaties met een sociale impact in eerstelijns zorg en primair- en voorgezet onderwijs versterken,’ vertelt Bas Rüter. ‘Voor hen lanceren we de Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs. Er is een tranche van 100 miljoen beschikbaar, daarmee verwachten we ruim 100 projecten te kunnen financieren. De rentekorting die klanten ontvangen kan oplopen tot 0,80%.’

Holger Seifert, Country Manager Benelux bij de CEB, vult aan: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang tot financiering voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en de aanmoediging van duurzaam ondernemerschap belangrijk is. Ondernemerschap is immers een cruciaal middel voor het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid in Nederland. Zorg en onderwijs leveren met hun maatschappelijke dienstverlening een belangrijke bijdrage aan de lokale leefbaarheid en vitaliteit. Daarom werken we samen met de Rabobank om concrete sociale en duurzame verbeteringen in de gezondheidszorg en het onderwijs te realiseren.’

De eerste Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs is verstrekt aan Gezondheidscentrum Roden. Aeijolt Keuning, directeur BCN Groep: ‘Met de impactlening realiseren we een duurzaam gebouwd gezondheidscentrum. De zorgvraag in Nederland verandert ingrijpend en onze zorgkosten behoren tot de allerhoogste in Europa. Vernieuwingen en hervormingen zijn nodig om die uitdagingen te lijf te gaan. Zoals het samenbrengen van eerstelijns zorg onder één dak in een gezondheidscentrum. Het gevolg: veel meer samenwerking, betere zorg en meer gemak voor patiënten. In Roden verrijst in 2018 een geheel nieuw centrum volgens deze visie.’

‘De kracht van deze lening is dat het een hele concrete stimulans en steun is voor een bewust Nederlands midden- en kleinbedrijf,’ licht Vice-President Pim van Ballekom van de EIB toe. ‘De EIB zit met de Rabobank op dezelfde golflengte als het gaat om wat we ‘climate action’ noemen, waarmee we klimaatverandering willen beperken en aanpassingen stimuleren die de impact ervan verminderen. We kijken bij elke investering naar de bijkomende effecten, dus niet alleen op economisch gebied, maar juist in de zin van sociale, menselijke en milieu-impact. De voortzetting van de impactlening is een duidelijk signaal dat duurzame bedrijfsvoering de toekomst is.’

]]>
Persbericht Mon, 10 Jul 2017 12:16:31 GMT 246165
<![CDATA[Rabobank Foundation verovert Jacques Diouf Award]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170710-rabobank-foundation-wins-jacques-diouf-award.html?utm_medium=RSS Woensdag 5 juli ontving Rabobank Foundation de internationale Jacques Diouf Award van de FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations). Een erkenning voor het jarenlange werk en inzet van ons maatschappelijk fonds van de Rabobank. De Rabobank Foundation ontving de prijs voor de inzet om kleine boerengemeenschappen in ontwikkelingslanden te ondersteunen en economisch te versterken.

Jaarlijks worden de FAO Awards uitgereikt, een initiatief van FAO. Individuen, instituten en organisaties die een substantiële bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk, ontvangen een award. Rabobank Foundation staat nu ook in dat rijtje met het bemachtigen van de Jacques Diouf Award 2016-2017. De award is een beloning voor de jarenlange inzet van Rabobank Foundation om het leven en de voedselzekerheid van kleine boeren in ontwikkelingslanden te verbeteren. Albert Boogaard, Head International Programs Rabobank Foundation, en Ankie Wijnen, voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Foundation, namen de award in ontvangst. Boogaard: ‘Voor Rabobank Foundation betekent ‘impact’ ook dingen doen die andere organisaties nog niet doen. Vaak zijn we de eerste en enige financier en we zien de Award als een belangrijke aanmoediging om op dezelfde voet verder te gaan.’

Wereldwijde voedselzekerheid is een strategisch Banking for Food-thema voor de Rabobank. De wereldbevolking groeit snel en de agrarische sector staat voor een enorme uitdaging om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen. Rabobank Foundation richt zich in ontwikkelingslanden op kleine boeren die niet of nauwelijks toegang hebben tot financiering en de markt. Rabobank Foundation investeert in de financiële zelfredzaamheid van coöperaties en helpt hen op weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Bijvoorbeeld door het verstrekken van financiering en het delen van de coöperatieve, bancaire en agrarische kennis die de Rabobank-organisatie heeft opgebouwd. Boogaard: ‘We danken de FAO voor deze belangrijke prijs. Een prijs waar we als volledige Rabobank Groep trots op mogen zijn. Want het is een erkenning dat onze Banking for Food-strategie van waarde is.’

]]>
Persbericht Mon, 10 Jul 2017 10:04:18 GMT 246184
<![CDATA[Duurzame omslag vraagt actief samenspel van overheid, bedrijfsleven en financiële sector]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170628-sustainable-transition.html?utm_medium=RSS Directievoorzitters van banken en pensioenfondsen hebben vandaag een brief gestuurd naar alle dertien fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Daarin bieden zij aan de krachten met de overheid te bundelen om de in het Akkoord van Parijs vastgestelde klimaatdoelstellingen te halen. Een dergelijk gemeenschappelijk statement is binnen de financiële sector niet eerder gemaakt. Hieronder de integrale tekst van de brief.

28 juni 2017
 
Duurzame omslag vraagt actief samenspel van overheid, bedrijfsleven en financiële sector
 
Eind 2015 heeft de wereldgemeenschap in Parijs afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden. Dat is noodzakelijk om een leefbare wereld door te geven aan volgende generaties. Het akkoord van Parijs spoort ons allen aan om te handelen. Ook onze financiële instellingen onderschrijven deze koers en willen een wezenlijke bijdrage leveren. De transitie naar een duurzame economie vraagt immers grote private investeringen, die gefinancierd moeten worden. Wij zijn er van overtuigd dat we als financiële sector nog extra stappen kunnen zetten, en dat we dat alleen kunnen doen in goede samenwerking met de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
 
Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zei bij de presentatie van het jaarverslag 2016 van DNB hierover het volgende: ‘Wellicht de meest urgente en universele uitdaging is om onze economie klimaatneutraal te maken. Daarvoor is onder meer een langetermijnvisie nodig, bijvoorbeeld vastgelegd in een klimaatwet, die aangeeft hoe de transitie voor de verschillende sectoren moet verlopen. Sleutel voor een succesvolle overgang is een betere beprijzing van CO2-uitstoot. Daarnaast biedt de energietransitie de Nederlandse economie ook kansen. Geloofwaardig en voorspelbaar beleid helpt daar zeker bij.’ Bij die visie willen wij als financiële sector aansluiten.
 
Nu de klimaatdoelen met wereldwijde instemming zijn vastgesteld, delen we allen in de verantwoordelijkheid om deze te realiseren. Dat de Verenigde Staten niet langer het klimaatakkoord onderschrijven, is betreurenswaardig, maar geen reden om af te haken. We beseffen dat stilzitten geen optie is en uiteindelijk kostbaarder. Bovendien biedt deze omslag ook grote kansen op nieuwe welvaart. Juist voor een land als Nederland, dat niet rijk is aan natuurlijke grondstoffen en het daarom vooral moet hebben van ideeën en innovatie. De transitie naar een klimaatneutrale, circulaire en robuuste economie zet ook velen aan tot actie. Overal bruisen nieuwe ideeën en innovaties. Ook ondernemersorganisaties pleitten eerder dit jaar voor een nieuwe, actiegerichte aanpak om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven aan de slag kan met innovatieve oplossingen voor het klimaatprobleem. Het komende decennium moeten en kunnen grote stappen worden gezet, wereldwijd én in Nederland.
 
Banken en pensioenfondsen (en hun uitvoerders) hebben al het nodige gedaan. Zo wordt de impact op het klimaat meegewogen in onze krediet- of investeringsbeslissingen en zijn we transparant over onze eigen activiteiten en de impact daarvan op het klimaat. Met name de pensioenfondsen spelen als aandeelhouder een actieve rol bij de keuzes die bedrijven maken rondom bijvoorbeeld de energietransitie. We ondersteunen koplopers en proberen knelpunten voor de financiering van duurzame projecten op te lossen en financieren steeds meer groene investeringen, bijvoorbeeld via innovatieve green bonds, waardoor projecten mogelijk worden gemaakt op het gebied van waterbeheer, energie-efficiency, verduurzaming van vastgoed en (infrastructuur voor) duurzame energie.  We werken met de Nederlandse financiële sector momenteel hard aan een methode om de indirecte impact van onze kernactiviteiten op het klimaat, zoals hypotheken, bedrijfskredieten en beleggingen, in beeld te brengen. Samen met DNB zoeken we het internationale debat hierover op. De Nederlandse financiële sector loopt daarin internationaal voorop. Met goed inzicht in impact kunnen financiële instellingen hun dienstverlening aan de meest vervuilende economische activiteiten uitfaseren en gerichter meebouwen aan de economie van de toekomst.
 
De komende jaren willen we veel bereiken. Als de overheid een helder en breed gedragen toekomstperspectief biedt en kiest voor effectieve publiek-private samenwerking, kunnen we gezamenlijk de duurzame transitie handen en voeten geven. Het gaat om de contouren van een klimaatneutrale en circulaire economie op weg naar 2050 waarbij de internationale afspraken als uitgangspunt dienen. Denk daarbij aan concrete en tussentijdse doelstellingen voor CO2-uitstoot, groei van duurzame energie en energiebesparing, waar mogelijk vastgelegd in wetgeving. Dat biedt heldere kaders voor sectoren als landbouw, energie, industrie, mobiliteit en de bouw. Consequente toepassing van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, een hogere CO2-prijs en beëindiging van alle (indirecte) subsidies op fossiele brandstoffen zorgen ervoor dat duurzame energie door de markt wordt opgepakt. Stimulering van koplopers versnelt deze transitie.
 
Dit alles vraagt ook een structureel andere inrichting van de financiering van onze economie en samenleving. De opzet van de overheidsbegroting en de regelgeving voor de financiële sector bevorderen nu niet het soort grootschalige lange termijn-investeringen die nodig zijn voor de transitie naar een robuuste, circulaire en klimaatneutrale economie. De combinatie van financiering van deze verduurzaming door banken enerzijds en door pensioenfondsen anderzijds is voor verbetering vatbaar. We moeten hier op zoek naar nieuwe wegen en inrichtingen. Ook de financiering van sociale innovatie vraagt om aandacht gezien de terugtrekkende beweging van de overheid. De financiële sector heeft hier de eerste stappen al gezet (denk bijvoorbeeld aan social bonds) en nodigt de overheid uit om deze veranderingen samen met ons en het bedrijfsleven vorm te geven.
 
Wij zullen onze inspanningen in de komende jaren vergroten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de financiering van duurzame energie. Maar ook de verduurzaming van vastgoed is een omvangrijk en sectorbreed project. Naast onze bijdrage aan het doel om in 2023 alle kantoorpanden in Nederland tenminste van energielabel C te voorzien, zoals de wetgever vraagt, willen we ook particuliere huizenbezitters actief ondersteunen om zelf flinke stappen te kunnen zetten. En we spannen ons in om economische sectoren te (helpen) verduurzamen, zoals bijvoorbeeld de melkveehouderij, de glastuinbouw en de (chemische) industrie.
 
Deze ambities gedijen het beste als de overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector de handen ineen slaan. Denkbaar is om hierover afspraken met elkaar te maken. Dat helpt om, in samenwerking met instellingen als NLII en het (op te richten) Invest-NL, een innovatief en robuust financieringslandschap te creëren. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met een nieuw kabinet.
 
Peter Blom, Triodos Bank
Else Bos, PGGM
Kees van Dijkhuizen, ABN AMRO Bank NV
Wiebe Draijer, Rabobank
Carel van Eykelenburg, BNG Bank
Karl Guha, Van Lanschot Kempen
Ralph Hamers, ING
René van de Kieft, MN
Gerard van Olphen, APG Groep
Maurice Oostendorp, de Volksbank NV
Jurgen Rigterink, FMO 
Menno Snel, Nederlandse Waterschapsbank NV
Paulus de Wilt, NIBC Bank
]]>
Persbericht Wed, 28 Jun 2017 16:27:24 GMT 245736
<![CDATA[Europees consortium laat IBM blockchainnetwerk voor MKB bouwen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170627-consortium-blockchainnetwerk.html?utm_medium=RSS Een consortium van zeven grote Europese banken, waaronder Rabobank, heeft IBM gekozen om een gezamenlijk blockchainnetwerk te bouwen. Het platform zorgt ervoor dat ondernemers in het MKB hun import – en exportprocessen gemakkelijker, betrouwbaarder en efficiënter kunnen maken. Het Digital Trade Chain consortium verwacht bovendien dat het platform de transparantie van geld- en goederenstromen verhoogt. Naast Rabobank bestaat het consortium uit Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Société Générale en Unicredit.

“Blockchain is in essentie goed te gebruiken bij processen en toepassingen waarbij meerdere partijen in een keten samenwerken en veel documenten en contracten uitgewisseld worden. Dit open platform gaat blockchain daadwerkelijk voor klanten in gebruik brengen”, licht Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank toe.
 
Om ervoor te zorgen dat het Digital Trade Chain-netwerk er komt en duizenden klanten van de zeven banken kan helpen, heeft het consortium IBM ingeschakeld om te helpen dit systeem in productie te brengen. “IBM verwacht het platform eind dit jaar operationeel te kunnen laten zijn”, aldus Draijer.
 
De Digital Trade Chain toepassing zal bij de meeste banken draaien in de IBM Cloud en is ontworpen om bij een handelstransactie de betrokken partijen met elkaar te verbinden, zowel online als via mobiele apparaten. Ze vereenvoudigt de handelsfinancieringsprocessen door (inter-)nationale handelstransacties efficiënt te beheren, op te volgen en te garanderen.
 
Dat biedt volop kansen voor het MKB, waar de kredietverlening doorgaans meer beperkingen heeft dan in andere klantgroepen. Met Digital Trade Chain hebben MKB’ers toegang tot een eenvoudig platform dat een geconsolideerd overzicht van de handelstransacties biedt. Dat bevordert de accountability in transacties, verhoogt de toegang tot kapitaal en helpt risico's te beperken. Zo kan het MKB’ers ondersteunen om handelsrelaties op te starten met nieuwe partners in eigen land of in andere Europese markten. 
 
"We werken met honderden klanten over de hele wereld samen aan heel diverse blockchainprojecten en daaruit is gebleken dat Trade Finance een van de sterkste ‘use cases’ is voor de technologie", zegt Marie Wieck, General Manager, IBM Blockchain. Het Digital Trade Chain-netwerk wordt gebouwd op Hyperledger Fabric v1.0.0, een open source blockchain structuur en een van de vijf Hyperledger-projecten van de Linux Foundation. Naar verwachting zullen er nog meer banken uit andere landen bijkomen, en ook handelspartners zoals verzenders, expediteurs en kredietverstrekkers. Het Digital Trade Chain-concept won al twee sectorprijzen: de EFMA-Accenture-award voor 'beste nieuw product of dienst in bankactiviteiten' en de Global Finance-award voor 'vernieuwer in trade finance'.
]]>
Persbericht Tue, 27 Jun 2017 01:00:00 GMT 245691
<![CDATA[Sociaal Werk Nederland en Rabobank slaan handen ineen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170623-sociaal-werk-rabobank-samenwerken.html?utm_medium=RSS Sociaal Werk Nederland en de Rabobank gaan samen de schulden- en armoedeproblematiek aanpakken. Het is voor het eerst dat op landelijk niveau welzijnswerk en een private partij de handen ineen slaan. Op 22 juni is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Partijen starten met 15 netwerken om hulp efficiënter te organiseren en de samenwerking lokaal in te vullen.

Uiteindelijk doel is landelijke dekking met 80 tot 100 lokale netwerken, zodat er in het hele land een beweging op gang komt. Sociaal Werk Nederland en de Rabobank willen met andere partijen dan tot nu toe gebeurt, de bestaande gang van zaken rond armoede en schulden verbeteren. 
 
Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland: “Mensen wachten nu te lang voor ze hulp vragen bij schulden en ze lopen vast door inefficiënte procedures en wetgeving die geen rekening houden met kwetsbare burgers en onvermogen tot handelen. In 15 regio’s zit het sociaal werk nu om de tafel met banken, deurwaarders, supermarkten, apothekers, om een nieuwe structurele oplossing voor het armoedevraagstuk te ontwikkelen. Een oplossing met integrale werkwijze, eerder signaleren, meer begrip. Mooi dat de Rabobank net als wij gelooft in snellere hulp en een menselijke benadering. Dit gaat lukken. ”  
 
Elze Vonk, Directeur Wonen bij Rabobank: “Financiële problemen staan zelden op zichzelf. Binnen deze overtuiging past een integrale aanpak met een focus op preventie van financiële problematiek naast snelle effectieve oplossingen als de omstandigheden dat vereisen. Door krachten te bundelen kunnen we echt het verschil maken. Onze unieke structuur met lokale banken en hun netwerken is hierbij heel belangrijk. Zij kennen hun eigen buurt met de mensen daar en kunnen laagdrempelig de benodigde expertise bij elkaar brengen. Uiteraard zetten we ook onze kennis en ervaring op het gebied van (preventief) bijzonder beheer in. We hebben jarenlange ervaring met het financieel weer op de rit krijgen van onze klanten. Die ervaring zetten we graag breed in voor iedereen die het financieel moeilijk heeft.“

Publiek-private samenwerking
De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland vraagt om een gezamenlijke aanpak vanuit het publieke en private domein. Bijvoorbeeld door het taboe rondom schulden te doorbreken zodat mensen eerder hulp vragen. Maar ook door samen te werken met een focus op vroegsignalering zodat snelle hulp werkelijkheid wordt en schulden niet onnodig hoog oplopen. 
Sociaal Werk Nederland heeft een landelijk netwerk in het sociale domein. Rabobank heeft een landelijk netwerk vanuit de lokale banken in zowel het publieke als private domein. Door deze netwerken te combineren willen Rabobank en Sociaal Werk Nederland de huidige impasses doorbreken en samenwerking lokaal bevorderen. 
]]>
Persbericht Fri, 23 Jun 2017 12:20:11 GMT 245632
<![CDATA[Kwartaalbericht Zuivel: Nederlandse melkprijs stabiel]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170622-dairy-quarterly.html?utm_medium=RSS In het eerste kwartaal van 2017 nam de melkproductie in de EU af met 1,1% in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Na een aanzienlijk prijsherstel in het laatste kwartaal van 2016 bleef de gemiddelde Europese melkprijs in de eerste helft van 2017 op een stabiel niveau, aldus de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Zuivel. De prijsverschillen tussen botervet en eiwit lopen nog verder uiteen dan in het vorige kwartaal.

Na een prijsherstel in het laatste kwartaal van 2016 is de Nederlandse melkprijs in de eerste zes maanden van 2017 stabiel gebleven. In de eerste drie maanden van dit jaar lag de productie nog 0,6% boven het niveau van vorig jaar, maar in april en mei daalde de productie met 0,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Deze daling werd veroorzaakt door de invloed van de GVE-regeling.
 
GVE-regeling
De resultaten over de eerste en tweede periode van het fosfaatreductieplan zijn goed te noemen, met een behaalde fosfaatreductie van 7,1 miljoen kilo. Hierdoor is de GVE-reductiedoelstelling voor de derde periode vastgesteld op 12%. Dit zorgt ervoor dat de sector op koers ligt voor het behalen van de beoogde fosfaatreductie en behoud van de derogatie.
 
Botervet
Het prijsverschil tussen botervet en eiwit bereikte vorige kwartaal al recordhoogtes en is nog verder opgelopen, tot bijna  € 3000 per ton. De prijzen voor boter stegen in de eerste vijf maanden tot niveaus boven € 4.900 per ton. Deze stijging is veroorzaakt door de groeiende vraag naar botervetten als ingrediënt voor de voedingsmiddelenindustrie, de afnemende populariteit van margarines en de lagere boterproductie.
 
Het volledige Kwartaalbericht Zuivel vindt u hier:
https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/veehouderij/kwartaalbericht-zuivel-jun-2017
]]>
Persbericht Thu, 22 Jun 2017 11:00:00 GMT 245605
<![CDATA[Rabobank en Bleeve helpen klanten hun woning te verduurzamen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170620-verduurzamen-woning.html?utm_medium=RSS Een lagere energierekening, meer comfort en een woning die in waarde stijgt. Een duurzaam huis biedt huiseigenaren veel voordelen, maar ze ervaren de weg naar zonnepanelen en extra isolatie vaak als lang en ingewikkeld. Rabobank is een samenwerking gestart met online platform Bleeve om haar klanten te helpen bij het treffen van energiebesparende maatregelen.

Woningen zijn verantwoordelijk voor 18% van de Nederlandse CO2 uitstoot. In het Energieakkoord is bepaald dat alle woningen in 2030 gemiddeld een A label moeten hebben. Momenteel heeft zo’n 45% van de woningen energielabel D of lager. Er moet dus nog veel gebeuren voor het behalen van deze doelstelling. Dat kan door zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen neer te zetten. En door bestaande woningen te renoveren om de lage energielabels te compenseren.

Elze Vonk, directeur Wonen bij Rabobank: ‘We weten dat 80% van de huiseigenaren best iets wil doen om de woning energiezuiniger te maken. Slechts een klein percentage zet daadwerkelijk deze stap. Huiseigenaren ervaren belemmeringen, vinden het lastig of zien onvoldoende voordelen van de investeringen in energiezuinige maatregelen. Rabobank gaat samenwerken met Bleeve om het voor huiseigenaren makkelijker te maken hun huis te verduurzamen. Hiermee geven we een boost aan de verduurzaming van bestaande woningen.’

Bleeve.nl is een onafhankelijk online platform dat particulieren en plaatselijke aanbieders van energiebesparende oplossingen bij elkaar brengt. De huiseigenaar krijgt een concreet advies voor zijn eigen huis met behulp van de online HuisScan. De maatregelen die uit het advies komen, kunnen uitgevoerd worden door ondernemers uit de buurt. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar en draagt daarmee bij aan de lokale werkgelegenheid. Rabobank zet haar netwerk in om zakelijke klanten op het platform aan te sluiten. Bleeve bedient de aangesloten ondernemers met kwalitatief hoogwaardige leads, waardoor ze kunnen besparen op marketingkosten. Bij uitvoering van de maatregelen dragen de ondernemers een kleine vergoeding af aan Bleeve.

Paul Geurts van Kessel, mede-oprichter van Bleeve: ‘De HuisScan geeft huiseigenaren snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden om energie te besparen óf juist op te wekken. We geven advies over de kostenbesparing, de benodigde investering en zaken als rendement op de investering.’

Meer informatie: www.rabobank.nl/duurzaamwonen

]]>
Persbericht Tue, 20 Jun 2017 14:28:12 GMT 245508
<![CDATA[Rabo Envision Tribe opgericht voor herpositionering Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170614_creatieve-samenwerking.html?utm_medium=RSS Rabobank richt samen met de creatieve coalities Planet Bank en DoenDenkers de Rabo Envision Tribe op. Hierin werken professionals van alle drie de partners samen. Rabobank heeft begin april een creative contest uitgeschreven om Rabobank wereldwijd opnieuw voor te stellen aan de samenleving. Uitgangspunt was dat het disruptief en spraakmakend zou zijn. Een interne jury en een zogenaamde lekenjury wezen allebei de twee finalisten aan.

Planet Bank is een coalitie die bestaat uit Havas Lemz, Justdiggit, Universiteit Wageningen en Universal Music Group. De coalitie DoenDenkers bestaat uit Ogilvy & Mather, Blazhoffski, Styn Claessens, Capitola, Jacques Koeweiden & Paul Postma. Er hebben in totaal 198 coalities meegedaan.
 
Leendert Bikker, directeur Communicatie van Rabobank: ‘Dit vernieuwende concept van creatieve samenwerking is gestoeld op de overtuiging dat het managen en activeren van het Rabobankmerk een core competence van het bedrijf zelf is. Rabobank organiseert creativiteit vanaf nu op een manier die volledig geïntegreerd is met de business en waarin alle communicatie- en marketingdisciplines bij elkaar in één team samenwerken. Dit om versneld en met meer impact te communiceren. De nieuw opgerichte tribe vormt een unieke combinatie van competenties op het gebied van reputatie, communicatie, branding & activatie. Op deze manier maken we het beste in elkaar los en leren we van elkaar. Rabobank is een betekenisvol merk dat van de samenleving is. Daar past dit in en draagt hiermee bij aan onze missie en strategie.’ Het eerste werk van de Rabo Envision Tribe wordt in oktober verwacht.
 
Willem van der Schoot, CEO Havas Lemz, namens Planet Bank: ‘Er is gebundelde internationale kracht nodig om de uitgesproken ambities van de Rabobank te vertalen in een scherpe positionering en impactvolle beweging. De oprichting van de tribe geeft de mogelijkheid om samen écht het verschil te gaan maken en van nóg grotere betekenis te zijn voor de samenleving.’
 
Edgar Molenaars, CEO Ogilvy & Mather, namens DoenDenkers vervolgt: ‘Het innovatieve karakter van de samenwerking geeft een extra dimensie. Het is leuk om met elkaar vernieuwing vorm te geven, die in het voordeel is van alle partijen. Dat is wat ons betreft volledig in de geest van de coöperatieve Rabobank gedachte. Er is een sterk commitment afgegeven voor de komende jaren en we kijken daarom met veel plezier naar de toekomst.’
]]>
Persbericht Wed, 14 Jun 2017 06:25:47 GMT 245340
<![CDATA[Redelijk stabiele vooruitzichten voor pluimveehouderij]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170607-rabobank-global-poultry-quarterly-q2-2017-strong-industry-performance-with-a-shake-up-in-global-trade.html?utm_medium=RSS De Rabobank verwacht dat de marges in de Nederlandse vleeskuikenhouderij de komende maanden stabiel zullen blijven. Bedrijven die technisch goed draaien kunnen hun rendementen op peil houden, aldus de Rabobank in het vandaag uitgebrachte Kwartaalbericht Pluimvee. Deze verwachting geldt zowel voor reguliere houderijen als voor concepten en wordt veroorzaakt door een goede vraag en stabiele voerkosten. De recentelijk heropende exportmarkten spelen hierbij een belangrijke rol.

Sectorspecialist Jeroen van den Hurk: “De kosten van kwantitatieve groei zijn in Nederland op dit moment niet gunstig, vooral door de hoge prijzen van pluimveerechten. De investeringsdrang in de sector neemt hierdoor af. De komende tijd zal in het teken staan van optimalisatie, iets wat voor ieder bedrijf zo nu en dan nodig is.” Volgens hem biedt dit voor de Nederlandse sector mogelijkheden om de rol van voorlopers vast te houden. “Historisch gezien zijn we voorloper in kostprijs, tegenwoordig blinken we uit in kwaliteit en consumentvoorkeuren, al blijft een scherpe kostprijs relevant.”

Broedeisector in Nederland zal strategie moeten heroverwegen
De broedeiprijzen blijven de komende tijd gematigd, doordat bedrijven uit door vogelgriep getroffen gebieden weer op gang komen. De eerder voorspelde krimp van de sector zal volgens de Rabobank met enige vertraging alsnog plaatsvinden. Dit komt vooral door de ontwikkeling van de eigen broedeiproductie in onder meer Rusland.Van den Hurk:  “De broedeisector zal het effect hiervan op tijd in beeld moeten krijgen, om vervolgens de juiste strategie te bepalen. Dit kost tijd, daarom is het belangrijk om hier vroeg mee te beginnen. Omschakeling naar vleeskuikens ligt minder voor de hand, omdat de vraag naar concepten op dit moment is ingevuld.”

Hygiëneniveau omhoog
Op korte termijn kan de sector maatregelen treffen tegen een nieuwe dreiging van vogelgriep door het hygiëneniveau van pluimveebedrijven verder aan te scherpen. Dit kunnen kleine optimalisaties zijn, maar ook uitgebreidere maatregelen zoals het realiseren van een hygiënesluis. De afgelopen maanden is het besef sterk gegroeid dat dergelijke verbeteringen noodzakelijk zijn.

]]>
Persbericht Thu, 08 Jun 2017 15:58:04 GMT 245181
<![CDATA[Stroomopwekkende ramen voor Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/rabobank-launching-customer-for-power-window-pilot-physee.html?utm_medium=RSS Physee, Rabobank en vastgoedontwikkelaar OVG starten vandaag de PowerWindows pilot in het nieuwe kantoor van Rabobank Eindhoven. Het gaat hier om de ontwikkeling van een nieuw product in de bouw. Dit is voor het eerst dat in Nederland stroomopwekkende ramen die geen invloed hebben op de glasfunctionaliteiten in een bestaand commercieel vastgoed project zijn geïnstalleerd. Het herontwikkelde pand van Rabobank in de Eindhovense wijk Fellenoord is klaar voor de toekomst en draagt met deze primeur zelf bij aan een energiezuiniger toekomst voor de bebouwde omgeving.

PowerWindows wekken zonne-energie op zonder daarbij invloed te hebben op welke glasfunctionaliteiten dan ook, zoals transparantie- of isolatiewaarden. Hierdoor dragen PowerWindows bij aan de transitie om kantoren, woontorens en hotels te transformeren tot energie-neutrale gebouwen, door gebruik te maken van een bestaand bouwmateriaal: glas.

Ferdinand Grapperhaus, CEO van Physee: “Ik ben bijzonder trots op het feit dat we erin geslaagd zijn in een zeer concurrerende industrie een dergelijke duurzame innovatie te ontwikkelen en uit te voeren. Een praktische instelling en vrije geest konden hier samengaan door doorzettingsvermogen van alle betrokkenen.”

Pieter Ketting, programmadirecteur huisvesting Rabobank: “Deze PowerWindows pilot is een goed voorbeeld hoe Rabobank met klanten en partners verduurzaming wil stimuleren. Als deze pilot slaagt zien we een belangrijke bijdrage voor PowerWindows in het energiezuiniger maken van commercieel vastgoed.”

]]>
Persbericht Wed, 07 Jun 2017 16:17:51 GMT 245161
<![CDATA[Nederlandse economie zomert dit jaar door ondanks internationale onzekerheid]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170607-EKB.html?utm_medium=RSS Na een sterk 2016 zomert de Nederlandse economie ook dit jaar door. Ons bbp groeit in 2017 naar verwachting met 2,2 procent. Volgend jaar zal de groei iets afvlakken tot 1,9 procent. Hoewel met name de (geo-)politieke risico’s in de wereld nog relatief groot zijn, lijkt ons land hier vooralsnog geen last van te hebben. Onze export groeit namelijk gestaag. Ook de woninginvesteringen en de consumptie van huishoudens stuwen de economische groei in Nederland dit jaar op. De arbeidsmarkt doet het eveneens goed. Zo komt de werkloosheid in 2018 naar verwachting uit op 4,5 procent. Wel komt na volgend jaar een einde aan de huidige inhaalgroei. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Ondanks deze goede vooruitzichten is de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen in ons land op lange termijn wel een zorg. Rabobank-econoom Nic Vrieselaar: “In de crisis dook het inkomen van veel Nederlanders omlaag en het groeit nu al langere tijd matig, ondanks dat de werkloosheid rap daalt. Afgelopen maanden was de reële loongroei zelfs fors lager dan in de eerste maanden van 2016. Dit kan deels komen doordat de Nederlandse arbeidsmarkt, net als die in andere Europese landen, ruimer is dan de werkloosheidscijfers impliceren. Zowel de hoogte van het besteedbaar inkomen als de werking van de arbeidsmarkt heeft baat bij verkleining van de wig tussen netto loon en werkgeverslasten.”
 
Wereldeconomie: iets meer politieke rust
De groei van de wereldeconomie komt dit jaar naar verwachting iets hoger uit dan in 2016. Rabobank-econoom Daniël van Schoot: “We hebben onze groeiraming voor de VS en het VK weliswaar naar beneden bijgesteld, maar we verwachten dat de eurozone en China harder zullen groeien dan eerder voorzien. Daarnaast zien we een wereldwijd herstel van grondstofprijzen, waar vooral grondstof exporterende economieën als Rusland en Brazilië baat bij hebben.”
 
Toch zijn de internationale onzekerheden nog steeds groot. Van Schoot: “Deze zijn nu vooral geopolitiek van aard. Want hoewel de protectionistische houding van de VS wat lijkt te zijn afgezwakt, leidt uitstel niet per se tot afstel. De situatie rond Noord-Korea en de invloed vanuit China kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de Amerikaans-Chinese relatie. Hierdoor is een handelsoorlog tussen deze landen nog zeker niet van tafel. Los van geopolitieke onzekerheden lijkt de mondiale economie in rustiger vaarwater terechtgekomen. Dit is overigens vooral een cyclisch verhaal. Veel van de huidige groei betreft inhaalgroei. Het is daarom gewenst dat beleidsmakers meer werk gaan maken van mondiale onevenwichtigheden om zo hun remmende werking op de wereldgroei te beperken. Met mondiale onevenwichtigheden bedoelen we specifiek de verschillen in posities op de lopende rekening van landen. Deze verschillen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de financiële crisis.” 
 
Het Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Wed, 07 Jun 2017 07:22:45 GMT 245167
<![CDATA[Nieuwe topstructuur Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170531_top_management_structure.html?utm_medium=RSS De raad van commissarissen van Rabobank heeft besloten tot een nieuwe topstructuur. De dagelijkse leiding van Rabobank gaat op 1 september 2017 over van de raad van bestuur naar een groepsdirectie van tien personen onder leiding van de huidige bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. De vorming van een groepsdirectie betekent een plattere organisatie, meer focus op de digitale transitie en een vertegenwoordiging van meer klantsegmenten op het hoogste uitvoerende bestuursniveau. Dit moet leiden tot een versnelling van de digitale transitie van Rabobank. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de invoering van de nieuwe topstructuur. Alle voorgenomen benoemingen zijn onder voorbehoud van toetsing door de toezichthouders.

Wiebe Draijer: “We hebben anderhalf jaar geleden onze strategische route bepaald. We zijn goed op weg, maar met deze wijziging kunnen we de verandering van Rabobank richting markt en in digitalisering verder versnellen. Met de nieuwe groepsdirectie zijn alle belangrijke klantsegmenten in de top van onze bank vertegenwoordigd. Met een groepsbrede aandacht voor digitalisering en talent op ons hoogste uitvoerende bestuursniveau sluiten we beter aan op de veranderingsagenda van de coöperatieve Rabobank.”
 
De groepsdirectie kent aparte directeuren voor vier belangrijke klantsegmenten van Rabobank. In Nederland zijn dat Particulieren en Bedrijven. Internationaal gaat het om Wholesale Clients en Rural & Retail International. De Digital Transformation Officer is verantwoordelijk voor de groepsbrede digitalisering van de dienstverlening, innovatie en Fintech. Voor de verdere versterking van de cultuur, leiderschap en talentontwikkeling wordt de rol van Human Resources opgenomen in de groepsdirectie. Naast de voorzitter, de CFO en de CRO, kent de groepsdirectie een CIO/COO, die verantwoordelijk is voor IT, dataverbetering en operations.
 
De Groepsdirectie van Rabobank zal bestaan uit :
 • Wiebe Draijer (51) Voorzitter
 • Bas Brouwers (45) Chief Financial Officer
 • Petra van Hoeken (56) Chief Risk Officer
 • Mariëlle Lichtenberg (49) Particuliere klanten
 • Kirsten Konst (42) Bedrijven
 • Jan van Nieuwenhuizen (56) Wholesale Clients
 • Berry Marttin (51) Rural & Retail internationaal
 • Bart Leurs (45) Digital Transformation Officer 
 • Ieko Sevinga (51) Chief Information Officer/Chief Operating Officer
 • Janine Vos (44) Chief Human Resources Officer
 
Voor Rien Nagel en Ralf Dekker zijn de wijzigingen in hun domein aanleiding om hun loopbaan buiten de bank voort te zetten. Zij zullen na afloop van hun huidige bestuurstermijn gedurende een overgangsperiode beschikbaar zijn voor het overdragen van hun taken.
 
Ron Teerlink, voorzitter van de raad van commissarissen: “De vorming van de groepsdirectie is een belangrijke stap in het realiseren van de strategische doelen van Rabobank. De nieuwe leden zijn zonder meer aanwinsten voor het team, dat met ambitie en veel energie de uitdagingen aangaat waar we voor staan. De raad van commissarissen is Ralf Dekker en Rien Nagel buitengewoon erkentelijk voor wat zij in de afgelopen periode hebben betekend voor de bank. Ralf heeft een forse bijdrage geleverd aan de stroomlijning van onze operations en IT en heeft een leidende rol gespeeld bij de versterking van het innovatieve vermogen van de bank. Rien had een leidende rol bij de wijziging van de governance van Rabobank. Per 1 januari 2016 zijn 106 coöperatieve lokale banken en de topcoöperatie Rabobank Nederland gefuseerd tot één nieuwe coöperatieve Rabobank. De wijze waarop dat is gebeurd en de betekenis hiervan is voor de bank van zeer grote waarde. We wensen beide heren alle succes toe in wat ze gaan ondernemen.”
 
Wiebe Draijer: “Ik zie ernaar uit om met een vernieuwd en uitgebreid team door te gaan op de ingezette weg. Digitalisering, innovatie en HR krijgen extra prioriteit. Met aparte bestuurders voor onze belangrijkste klantsegmenten in Nederland kunnen we nog gerichter werken aan de verbetering van onze klantbediening. We combineren dit met ons karakter van lokaal verankerde bank die dichtbij haar klanten staat. In het buitenland zetten we in op het groeipotentieel van Rural Banking en met onze focus op food en agri versterken we met Wholesale onze leidende positie in de food- en agriketen. De groepsdirectie is een veelzijdige en evenwichtige groep van mensen die binnen en buiten Rabobank hun sporen verdiend hebben. Ook wil ik mijn waardering uitspreken voor de toewijding, professionaliteit en collegialiteit van Ralf Dekker en Rien Nagel. Ik wens hen het allerbeste voor de toekomst.”
 
Ralf Dekker: “Hoewel we er nog lang niet zijn ben ik buitengewoon trots op wat er in mijn bestuursperiode is bereikt, zeker ook op het gebied van innovatie, IT en operations. Ik heb er vertrouwen in dat deze opwaartse lijn in de nieuwe structuur wordt voortgezet. De nadrukkelijke inbedding van IT en innovatie in de nieuwe groepsdirectie sterken mij in deze overtuiging. Voor mijzelf is dit een passend moment om nieuwe uitdagingen buiten de Rabobank aan te gaan. Dat vind ik een inspirerend vooruitzicht.”
 
Rien Nagel: “De verandering van de topstructuur bij Rabobank en het splitsen van mijn portefeuille in drieën is een logische aanleiding nieuwe wegen in te slaan en de bank te verlaten. Ik ben trots op wat ik met mijn collega’s heb kunnen betekenen voor onze leden en klanten. Ik wens het nieuwe topteam van Rabobank heel veel succes toe. Ik heb met veel plezier intensief met hen samengewerkt en zal ze met grote interesse volgen. In mijn oriëntatie op een nieuw professioneel leven zal het element ondernemerschap centraal blijven staan.”
 
 
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

1) De statutaire raad van bestuur bestaat per 1 september 2017 uit Wiebe Draijer, Bas Brouwers, Petra van Hoeken, Kirsten Konst, Jan van Nieuwenhuizen en Berry Marttin (herbenoemd voor 4 jaar).
]]>
Persbericht Wed, 31 May 2017 19:04:16 GMT 245103