press releases https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/press/rss.html press releases nl <![CDATA[Rabobank boekt EUR 1.516 miljoen nettowinst in eerste halfjaar 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/press-release-interim-results-2017.html?utm_medium=RSS Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2017 een nettowinst geboekt van EUR 1.516 miljoen (+52%). De common equity tier 1 ratio steeg aanzienlijk van 13,5% naar 14,7% (fully loaded), mede door uitgifte van Rabobank Certificaten. De winststijging is mede te danken aan de gunstige economische ontwikkeling in Nederland, die leidde tot zeer lage kosten kredietverliezen. Per saldo was sprake van een vrijval. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg met 12% tot EUR 2.276 miljoen. De transitie van Rabobank krijgt over de volle breedte vorm.

“De voortgang op onze drie strategische prioriteiten laat zien dat onze transitie over de volle breedte van de Rabobank gaande is. De klantentevredenheid beweegt zich in opwaartse richting, de financiële resultaten zijn verbeterd en de balans is verder geoptimaliseerd. We zijn er echter nog niet: de snelheid van de veranderingen in onze omgeving eist aanzienlijk meer van ons. We geven nu vorm aan de volgende fase van onze verandering door verdergaande digitalisering en innovatie. Onze medewerkers zijn daarbij cruciaal. Zij verdienen grote waardering voor hun inzet en professionaliteit.”

“Onze klanten tonen zich steeds meer tevreden over onze dienstverlening. In Nederland zien we deze trend vooral bij particuliere klanten en ondernemers. Het weerspiegelt de inzet van onze medewerkers en het succes van onze focus op digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Zeer recent heeft Rabobank aangekondigd Nederlandse pluimveehouders te steunen die getroffen zijn door het gebruik van een vergiftigd bestrijdingsmiddel tegen bloedluis bij leghennen. Bedrijven die in de kern gezond zijn, kunnen erop rekenen dat Rabobank samen met de pluimveehouder individueel passende oplossingen bedenkt om financiële problemen te voorkomen. In het buitenland waren we ook in het eerste halfjaar van 2017 betrokken bij een aantal toonaangevende transacties voor Food en Agri klanten. Op 1 september treedt onze nieuwe topstructuur in werking. De aansturing van de bank komt dan in handen van een tienhoofdige groepsdirectie. Doordat alle belangrijke klantsegmenten in combinatie met digitalisering en aandacht voor talent op het hoogste managementniveau vertegenwoordigd zijn krijgt de transitie van Rabobank op alle terreinen de benodigde verdere impuls.”

“De nettowinst steeg met 52% tot EUR 1.516 miljoen. Het rendement op geïnvesteerd vermogen steeg van 5,4% tot 7,8%. Dankzij gunstige economische ontwikkelingen in Nederland waren de kosten kredietverliezen zeer laag. Per saldo was sprake van een vrijval van EUR 67 miljoen. De lage spaarrente en de dynamiek op de woningmarkt leidden in Nederland ook in het eerste halfjaar van 2017 tot hoge voortijdige aflossingen op hypothecaire leningen (EUR 8,3 miljard). De rentewinst steeg desondanks met 2%, mede door de groei in het buitenlandbedrijf; ook de provisiewinst nam toe. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de kredietverlening aan particuliere en zakelijke klanten in het eerste halfjaar van 2017 met EUR 1,8 miljard tot EUR 417,8 miljard. Dit werd vooral veroorzaakt door het terugbrengen van het niet-strategische deel van onze commercieel vastgoedportefeuille en meer voortijdige aflossingen op hypotheken. Het marktaandeel in hypotheken is met 20,5% stabiel (waarvan Obvion 3%). De instroom van spaargeld van particuliere en private bankingklanten in Nederland leidde tot een stijging van de particuliere spaarmiddelen met EUR 3,2 miljard. De totale toevertrouwde middelen daalden ten opzichte van 31 december 2016 met EUR 4,5 miljard tot EUR 343,2 miljard als gevolg van een afname van de zakelijke tegoeden, die van nature volatieler zijn, en als gevolg van wisselkoerseffecten. De efficiencyratio verbeterde en bedroeg 67,6%. Dit is het resultaat van een stabiele batenontwikkeling en een daling van de kosten als gevolg van de efficiencymaatregelen uit ons herstructureringsprogramma. Deze maatregelen komen ook tot uitdrukking in een daling van het aantal medewerkers (inclusief externen) in de eerste helft van 2017 van 869 fte’s tot 44.698 fte’s. Het grootste deel van de in 2017 geplande efficiencymaatregelen zal in de tweede jaarhelft tot uiting komen in een verdere reductie van arbeidsplaatsen.”

“Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belasting bedroeg EUR 2.276 miljoen (+12%). Voor de berekening van de onderliggende winst is een correctie gemaakt voor de fair value items, reorganisatiekosten, de extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat die in 2016 is genomen en voor de baten en lasten van Athlon. Dit onderdeel is eind 2016 verkocht.”

“Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2017 haar balans verder geoptimaliseerd en de kapitaalpositie verder versterkt. De fully loaded common equity tier 1 ratio bedroeg op 30 juni 2017 14,7% (13,5%). De transitional common equity tier 1 ratio steeg tot 15,0% (14,0%). De total capital ratio bedroeg 25,5% (25,0%). Dit betekent dat Rabobank haar kapitaaldoelstellingen voor 2020 nu al heeft behaald, hetgeen wij passend vinden gezien de onzekerheid over toekomstige kapitaaleisen (Bazel IV). De additionele uitgifte van Rabobank Certificaten in januari 2017 leidde tot een stijging van het common tier 1 vermogen van EUR 1,6 miljard. De common tier 1 ratio nam hierdoor toe met circa 80 basispunten. De ingehouden winst en de daling van de risicogewogen activa hadden ook een positieve invloed op de kapitaalratio’s. De risicogewogen activa daalden in de eerste helft van 2017 met EUR 3,6 miljard tot EUR 207,6 miljard. In het kader van het versterken en flexibiliseren van de balans heeft Rabobank na balansdatum een transactie uitgevoerd om de risicogewogen activa verder te reduceren met bijna EUR 1 miljard. Daarbij is het risico op een deel van de bedrijfsleningenportefeuille overgedragen aan een derde partij.”

“Rabobank gaf in mei 2017 voor het eerste in haar geschiedenis voor EUR 2,5 miljard aan covered bonds uit. De komende jaren kan in totaal voor een bedrag tot EUR 25 miljard aan covered bonds worden uitgegeven. Rabobank streeft hiermee naar diversificatie en optimalisatie van haar fundingmix.”

“Onze inspanningen op het gebied van digitalisering en innovatie zijn zichtbaar en worden gewaardeerd. We zijn in juni als enige Nederlandse bank toegetreden tot het Digital Trade Chain consortium van zeven grote Europese banken, dat gezamenlijk een blockchainplatform voor ondernemers bouwt. Rabobank is bij de uitreiking van de Dutch FinTech Awards 2017 uitgeroepen tot “most innovative traditional bank for FinTech”. In het najaar lanceren we als eerste Europese bank de IBAN naamcheck, waarmee klanten kunnen nagaan of naam en rekeningnummer van de begunstigde overeenkomen. Dit initiatief, dat is ontstaan in de Rabobank Moonshot campagne van 2016, helpt verkeerde en frauduleuze betalingen tegengaan. Ondernemers en vermogende klanten kunnen nu terecht op ons ‘peer-to-peer‘ lending-platform Rabo & Co en wij nemen zzp’ers de administratie uit handen met de nieuwe app “Tellow”.”

“We hebben in de eerste helft van 2017 met de inzet van onze lokale banken in Nederland en internationaal met succes verdere invulling gegeven aan onze ambitie om een betekenisvolle coöperatieve, duurzame bank te zijn. We zijn er trots op dat de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) de Rabobank Foundation de Jacques Diouf Award toegekend heeft voor haar jarenlange technische en financiële ondersteuning van kleine coöperatieve boerenbedrijven over de hele wereld. De Rabobank Foundation is een onafhankelijke stichting waarvan Rabobank de grootste sponsor en founding father is. Dichterbij huis stimuleren we, samen met KPMG en MVO Nederland, ondernemers om actieplannen op te stellen om de circulaire economie verder vorm te geven. Met FoodBytes! kwamen wij ook in de eerste helft van 2017 de meest innovatieve concepten in de Food en Agri sector op het spoor, die wij koppelen aan verschaffers van kapitaal dat nodig is om ze op de markt te introduceren.”

“De transitie van Rabobank heeft in de eerste helft van 2017 snelheid gekregen. Onze klantfocus werpt vruchten af, de winstgevendheid verbeterde, de kapitaalratio‘s werden versterkt en de invulling van onze coöperatieve betekenis kreeg verder vorm. Toch is er gezien de veranderende omgeving meer nodig. De herstructurering die alle onderdelen van onze bank raakt, is de opstap naar de volgende fase in onze transitie. Onder leiding van de groepsdirectie zal Rabobank zich met extra kracht ontwikkelen en de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om succesvol bij te dragen aan welvaart en welzijn in Nederland en aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem.”

Meer informatie over de resultaten in het eerste halfjaar van 2017 is te vinden in het halfjaarverslag 2017 (Engels).

Rabobank Persvoorlichting
+31 (0) 30 216 2758 of pressoffice@rabobank.nl

Rabobank Investor Relations
+31 (0)30 712 2401 of IR@rabobank.com

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Thu, 17 Aug 2017 07:30:00 GMT 246773
<![CDATA[Prijzen in varkenshouderij ruim boven langjarig gemiddelde]]> https://www.rabobank.com?utm_medium=RSS Na het prijsdal in 2015 wordt er in de varkenshouderij weer geld verdiend. Zowel 2016 als 2017 zijn goede varkensjaren, blijkt uit het vandaag verschenen Kwartaalbericht Varkenshouderij van de Rabobank. De voerwinst ligt voor zowel de zeugenhouderij als de vleesvarkenshouderij ruim boven het langjarig gemiddelde. Hierdoor profiteren boeren van positieve marges. De hoge prijzen zorgen er internationaal echter wel voor dat de Europese concurrentiepositie onder druk komt te staan.

In het kwartaalbericht geeft de Rabobank aan dat de prijzen komend kwartaal waarschijnlijk wel onder druk komen te staan door de seizoensmatige daling van de vraag. Op het gebied van grondstoffen is een tweedeling zichtbaar. De prijzen voor graan stijgen, terwijl de sojaprijzen dalen.

Productie
De gemiddelde productie in de EU is in het 1e kwartaal 2017 met 0,5% gedaald. Duitsland, Denemarken, Polen en Italië zagen de productie daadwerkelijk dalen, in Nederland, Spanje en Frankrijk was juist een lichte stijging zichtbaar. Rabobank verwacht over geheel 2017 een lichte productiedaling van minder dan 0,5% in de EU.

In de eerste helft van 2017 was de vraag naar biggen groot. Oorzaken zijn de krimp van de biggenproductie in met name Duitsland en de goede vleesprijzen. De verwachting is dat de prijzen onder druk komen te staan door de seizoensmatige daling van de vraag. Deze prijsdruk zal echter beperkt zijn, mede doordat de Duitse zeugenstapel blijft krimpen door nieuwe Duitse regelgeving.

Voor de tweede helft 2017 is de verwachting dat de vleesprijzen volgens het seizoensmatige patroon zullen dalen. De huidige prijsdaling is het gevolg van de start van de zomerperiode, in combinatie met het begin van de vakanties wat de vleesconsumptie laat dalen. Voor 2018 en 2019 is de verwachting dat de zelfvoorzieningsgraad in Europa verder gaat toenemen wat tot prijsdruk kan leiden.

De handelsovereenkomst met Japan die op 6 juli 2017 is ingegaan, biedt de varkensindustrie een belangrijke kans om de export naar Japan de komende jaren te verhogen. Japan is de tweede grootste bestemming voor de export van varkensvlees vanuit de EU.  De vraag naar varkensvlees in Japan groeit door hogere consumptie en de daling van de zelfvoorzieningsgraad.

Varkensvleesconsumptie blijft onder druk
De consumptie van varkensvlees staat in de EU onder druk als gevolg van een veranderend eetpatroon van consument en de maatschappelijk discussie. Dit wordt versterkt door de hogere varkensprijzen. De huidige varkensprijzen liggen 10% hoger dan het vijfjaargemiddelde, terwijl de pluimvee- en rundvleesprijzen op het niveau van het vijfjaargemiddelde liggen. De verwachting is dat de hoge vleesvarkensprijs leidt tot verdere daling van de varkensvleesconsumptie in Europa.  

Overbrugging prijsdal
De Rabobank adviseert varkenshouders om met de extra liquide middelen een buffer aan te leggen voor een volgend prijsdal, zodat zij dat op eigen kracht overbruggen. De normbuffer voor een gemiddeld prijsdal is € 30 per vleesvarken en € 280 per fokzeug. Met de hogere winst nu kunnen varkenshouders investeren in kwaliteitsverbetering of emissiereductie, of extra aflossen. Ook kunnen zij kiezen voor investeringen die bijdragen aan kostprijsverlaging, of die de meerwaarde verhogen (uitbreiding biggenplaatsen, verbetering stalklimaat, mestverwerking, renovatie stalinrichting).

Bekijk het volledige kwartaalbericht op:
https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/veehouderij/kwartaalbericht-varkens-juli-2017/

]]>
Persbericht Thu, 20 Jul 2017 10:03:29 GMT 246448
<![CDATA[Rabo Impactlening breidt uit]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170710-the-rabo-impact-loan-is-expanding-300-million-for-a-sustainable-circular-economy-and-vital-communities.html?utm_medium=RSS De vraag naar de Rabo Impactlening blijft onverminderd hoog. Daardoor krijgt de lening met rentekorting voor bedrijven met een positieve impact wederom een vervolg. De Rabobank heeft gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) beschikbaar gekregen voor een derde tranche van 200 miljoen euro. Daarnaast introduceert de bank samen met de Council of Europe Development Bank (CEB) de Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs met een totale omvang van 100 miljoen euro voor eerstelijns zorg en primair- en voorgezet onderwijs, twee sectoren die van groot belang zijn voor het behoud van vitale gemeenschappen in Nederland.

Sinds de start van de Rabo Impactlening eind 2015 is inmiddels door diverse duurzame koplopers in Nederland geïnvesteerd in de toekomst van hun onderneming. Zij zijn actief in allerlei sectoren en projecten en leveren bovendien een bijdrage aan duurzame ontwikkeling en vitale gemeenschappen. De eerste twee tranches, van in totaal 150 miljoen euro van de EIB, zijn inmiddels volledig benut door 140 MKB- en midkap bedrijven. Met de derde tranche van 200 miljoen euro kunnen naar verwachting nog eens 200 MKB- en midkap bedrijven een volgende stap zetten richting een duurzame en circulaire economie.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank: ‘Het is prachtig te ervaren dat het enthousiasme voor investeren met impact groot is. Waar duurzaamheid nu nog als optie wordt gezien willen we dat het de komende jaren gangbaar voor iedereen wordt. Een way of life. Dat is waar onze duurzaamheidsagenda zich op richt. Want een duurzame economie is niet alleen positief voor mens, milieu en maatschappij maar levert ook ‘winst’ op voor bedrijven zelf.’

De nieuwe Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs is gericht op twee sectoren die van grote sociale waarde zijn voor Nederland. ‘Dankzij het partnerschap met de CEB gaan we ook organisaties met een sociale impact in eerstelijns zorg en primair- en voorgezet onderwijs versterken,’ vertelt Bas Rüter. ‘Voor hen lanceren we de Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs. Er is een tranche van 100 miljoen beschikbaar, daarmee verwachten we ruim 100 projecten te kunnen financieren. De rentekorting die klanten ontvangen kan oplopen tot 0,80%.’

Holger Seifert, Country Manager Benelux bij de CEB, vult aan: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang tot financiering voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en de aanmoediging van duurzaam ondernemerschap belangrijk is. Ondernemerschap is immers een cruciaal middel voor het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid in Nederland. Zorg en onderwijs leveren met hun maatschappelijke dienstverlening een belangrijke bijdrage aan de lokale leefbaarheid en vitaliteit. Daarom werken we samen met de Rabobank om concrete sociale en duurzame verbeteringen in de gezondheidszorg en het onderwijs te realiseren.’

De eerste Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs is verstrekt aan Gezondheidscentrum Roden. Aeijolt Keuning, directeur BCN Groep: ‘Met de impactlening realiseren we een duurzaam gebouwd gezondheidscentrum. De zorgvraag in Nederland verandert ingrijpend en onze zorgkosten behoren tot de allerhoogste in Europa. Vernieuwingen en hervormingen zijn nodig om die uitdagingen te lijf te gaan. Zoals het samenbrengen van eerstelijns zorg onder één dak in een gezondheidscentrum. Het gevolg: veel meer samenwerking, betere zorg en meer gemak voor patiënten. In Roden verrijst in 2018 een geheel nieuw centrum volgens deze visie.’

‘De kracht van deze lening is dat het een hele concrete stimulans en steun is voor een bewust Nederlands midden- en kleinbedrijf,’ licht Vice-President Pim van Ballekom van de EIB toe. ‘De EIB zit met de Rabobank op dezelfde golflengte als het gaat om wat we ‘climate action’ noemen, waarmee we klimaatverandering willen beperken en aanpassingen stimuleren die de impact ervan verminderen. We kijken bij elke investering naar de bijkomende effecten, dus niet alleen op economisch gebied, maar juist in de zin van sociale, menselijke en milieu-impact. De voortzetting van de impactlening is een duidelijk signaal dat duurzame bedrijfsvoering de toekomst is.’

]]>
Persbericht Mon, 10 Jul 2017 12:16:31 GMT 246165
<![CDATA[Rabobank Foundation verovert Jacques Diouf Award]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170710-rabobank-foundation-wins-jacques-diouf-award.html?utm_medium=RSS Woensdag 5 juli ontving Rabobank Foundation de internationale Jacques Diouf Award van de FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations). Een erkenning voor het jarenlange werk en inzet van ons maatschappelijk fonds van de Rabobank. De Rabobank Foundation ontving de prijs voor de inzet om kleine boerengemeenschappen in ontwikkelingslanden te ondersteunen en economisch te versterken.

Jaarlijks worden de FAO Awards uitgereikt, een initiatief van FAO. Individuen, instituten en organisaties die een substantiële bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk, ontvangen een award. Rabobank Foundation staat nu ook in dat rijtje met het bemachtigen van de Jacques Diouf Award 2016-2017. De award is een beloning voor de jarenlange inzet van Rabobank Foundation om het leven en de voedselzekerheid van kleine boeren in ontwikkelingslanden te verbeteren. Albert Boogaard, Head International Programs Rabobank Foundation, en Ankie Wijnen, voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Foundation, namen de award in ontvangst. Boogaard: ‘Voor Rabobank Foundation betekent ‘impact’ ook dingen doen die andere organisaties nog niet doen. Vaak zijn we de eerste en enige financier en we zien de Award als een belangrijke aanmoediging om op dezelfde voet verder te gaan.’

Wereldwijde voedselzekerheid is een strategisch Banking for Food-thema voor de Rabobank. De wereldbevolking groeit snel en de agrarische sector staat voor een enorme uitdaging om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen. Rabobank Foundation richt zich in ontwikkelingslanden op kleine boeren die niet of nauwelijks toegang hebben tot financiering en de markt. Rabobank Foundation investeert in de financiële zelfredzaamheid van coöperaties en helpt hen op weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Bijvoorbeeld door het verstrekken van financiering en het delen van de coöperatieve, bancaire en agrarische kennis die de Rabobank-organisatie heeft opgebouwd. Boogaard: ‘We danken de FAO voor deze belangrijke prijs. Een prijs waar we als volledige Rabobank Groep trots op mogen zijn. Want het is een erkenning dat onze Banking for Food-strategie van waarde is.’

]]>
Persbericht Mon, 10 Jul 2017 10:04:18 GMT 246184
<![CDATA[Duurzame omslag vraagt actief samenspel van overheid, bedrijfsleven en financiële sector]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170628-sustainable-transition.html?utm_medium=RSS Directievoorzitters van banken en pensioenfondsen hebben vandaag een brief gestuurd naar alle dertien fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Daarin bieden zij aan de krachten met de overheid te bundelen om de in het Akkoord van Parijs vastgestelde klimaatdoelstellingen te halen. Een dergelijk gemeenschappelijk statement is binnen de financiële sector niet eerder gemaakt. Hieronder de integrale tekst van de brief.

28 juni 2017
 
Duurzame omslag vraagt actief samenspel van overheid, bedrijfsleven en financiële sector
 
Eind 2015 heeft de wereldgemeenschap in Parijs afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden. Dat is noodzakelijk om een leefbare wereld door te geven aan volgende generaties. Het akkoord van Parijs spoort ons allen aan om te handelen. Ook onze financiële instellingen onderschrijven deze koers en willen een wezenlijke bijdrage leveren. De transitie naar een duurzame economie vraagt immers grote private investeringen, die gefinancierd moeten worden. Wij zijn er van overtuigd dat we als financiële sector nog extra stappen kunnen zetten, en dat we dat alleen kunnen doen in goede samenwerking met de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
 
Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zei bij de presentatie van het jaarverslag 2016 van DNB hierover het volgende: ‘Wellicht de meest urgente en universele uitdaging is om onze economie klimaatneutraal te maken. Daarvoor is onder meer een langetermijnvisie nodig, bijvoorbeeld vastgelegd in een klimaatwet, die aangeeft hoe de transitie voor de verschillende sectoren moet verlopen. Sleutel voor een succesvolle overgang is een betere beprijzing van CO2-uitstoot. Daarnaast biedt de energietransitie de Nederlandse economie ook kansen. Geloofwaardig en voorspelbaar beleid helpt daar zeker bij.’ Bij die visie willen wij als financiële sector aansluiten.
 
Nu de klimaatdoelen met wereldwijde instemming zijn vastgesteld, delen we allen in de verantwoordelijkheid om deze te realiseren. Dat de Verenigde Staten niet langer het klimaatakkoord onderschrijven, is betreurenswaardig, maar geen reden om af te haken. We beseffen dat stilzitten geen optie is en uiteindelijk kostbaarder. Bovendien biedt deze omslag ook grote kansen op nieuwe welvaart. Juist voor een land als Nederland, dat niet rijk is aan natuurlijke grondstoffen en het daarom vooral moet hebben van ideeën en innovatie. De transitie naar een klimaatneutrale, circulaire en robuuste economie zet ook velen aan tot actie. Overal bruisen nieuwe ideeën en innovaties. Ook ondernemersorganisaties pleitten eerder dit jaar voor een nieuwe, actiegerichte aanpak om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven aan de slag kan met innovatieve oplossingen voor het klimaatprobleem. Het komende decennium moeten en kunnen grote stappen worden gezet, wereldwijd én in Nederland.
 
Banken en pensioenfondsen (en hun uitvoerders) hebben al het nodige gedaan. Zo wordt de impact op het klimaat meegewogen in onze krediet- of investeringsbeslissingen en zijn we transparant over onze eigen activiteiten en de impact daarvan op het klimaat. Met name de pensioenfondsen spelen als aandeelhouder een actieve rol bij de keuzes die bedrijven maken rondom bijvoorbeeld de energietransitie. We ondersteunen koplopers en proberen knelpunten voor de financiering van duurzame projecten op te lossen en financieren steeds meer groene investeringen, bijvoorbeeld via innovatieve green bonds, waardoor projecten mogelijk worden gemaakt op het gebied van waterbeheer, energie-efficiency, verduurzaming van vastgoed en (infrastructuur voor) duurzame energie.  We werken met de Nederlandse financiële sector momenteel hard aan een methode om de indirecte impact van onze kernactiviteiten op het klimaat, zoals hypotheken, bedrijfskredieten en beleggingen, in beeld te brengen. Samen met DNB zoeken we het internationale debat hierover op. De Nederlandse financiële sector loopt daarin internationaal voorop. Met goed inzicht in impact kunnen financiële instellingen hun dienstverlening aan de meest vervuilende economische activiteiten uitfaseren en gerichter meebouwen aan de economie van de toekomst.
 
De komende jaren willen we veel bereiken. Als de overheid een helder en breed gedragen toekomstperspectief biedt en kiest voor effectieve publiek-private samenwerking, kunnen we gezamenlijk de duurzame transitie handen en voeten geven. Het gaat om de contouren van een klimaatneutrale en circulaire economie op weg naar 2050 waarbij de internationale afspraken als uitgangspunt dienen. Denk daarbij aan concrete en tussentijdse doelstellingen voor CO2-uitstoot, groei van duurzame energie en energiebesparing, waar mogelijk vastgelegd in wetgeving. Dat biedt heldere kaders voor sectoren als landbouw, energie, industrie, mobiliteit en de bouw. Consequente toepassing van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, een hogere CO2-prijs en beëindiging van alle (indirecte) subsidies op fossiele brandstoffen zorgen ervoor dat duurzame energie door de markt wordt opgepakt. Stimulering van koplopers versnelt deze transitie.
 
Dit alles vraagt ook een structureel andere inrichting van de financiering van onze economie en samenleving. De opzet van de overheidsbegroting en de regelgeving voor de financiële sector bevorderen nu niet het soort grootschalige lange termijn-investeringen die nodig zijn voor de transitie naar een robuuste, circulaire en klimaatneutrale economie. De combinatie van financiering van deze verduurzaming door banken enerzijds en door pensioenfondsen anderzijds is voor verbetering vatbaar. We moeten hier op zoek naar nieuwe wegen en inrichtingen. Ook de financiering van sociale innovatie vraagt om aandacht gezien de terugtrekkende beweging van de overheid. De financiële sector heeft hier de eerste stappen al gezet (denk bijvoorbeeld aan social bonds) en nodigt de overheid uit om deze veranderingen samen met ons en het bedrijfsleven vorm te geven.
 
Wij zullen onze inspanningen in de komende jaren vergroten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de financiering van duurzame energie. Maar ook de verduurzaming van vastgoed is een omvangrijk en sectorbreed project. Naast onze bijdrage aan het doel om in 2023 alle kantoorpanden in Nederland tenminste van energielabel C te voorzien, zoals de wetgever vraagt, willen we ook particuliere huizenbezitters actief ondersteunen om zelf flinke stappen te kunnen zetten. En we spannen ons in om economische sectoren te (helpen) verduurzamen, zoals bijvoorbeeld de melkveehouderij, de glastuinbouw en de (chemische) industrie.
 
Deze ambities gedijen het beste als de overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector de handen ineen slaan. Denkbaar is om hierover afspraken met elkaar te maken. Dat helpt om, in samenwerking met instellingen als NLII en het (op te richten) Invest-NL, een innovatief en robuust financieringslandschap te creëren. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met een nieuw kabinet.
 
Peter Blom, Triodos Bank
Else Bos, PGGM
Kees van Dijkhuizen, ABN AMRO Bank NV
Wiebe Draijer, Rabobank
Carel van Eykelenburg, BNG Bank
Karl Guha, Van Lanschot Kempen
Ralph Hamers, ING
René van de Kieft, MN
Gerard van Olphen, APG Groep
Maurice Oostendorp, de Volksbank NV
Jurgen Rigterink, FMO 
Menno Snel, Nederlandse Waterschapsbank NV
Paulus de Wilt, NIBC Bank
]]>
Persbericht Wed, 28 Jun 2017 16:27:24 GMT 245736
<![CDATA[Europees consortium laat IBM blockchainnetwerk voor MKB bouwen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170627-consortium-blockchainnetwerk.html?utm_medium=RSS Een consortium van zeven grote Europese banken, waaronder Rabobank, heeft IBM gekozen om een gezamenlijk blockchainnetwerk te bouwen. Het platform zorgt ervoor dat ondernemers in het MKB hun import – en exportprocessen gemakkelijker, betrouwbaarder en efficiënter kunnen maken. Het Digital Trade Chain consortium verwacht bovendien dat het platform de transparantie van geld- en goederenstromen verhoogt. Naast Rabobank bestaat het consortium uit Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Société Générale en Unicredit.

“Blockchain is in essentie goed te gebruiken bij processen en toepassingen waarbij meerdere partijen in een keten samenwerken en veel documenten en contracten uitgewisseld worden. Dit open platform gaat blockchain daadwerkelijk voor klanten in gebruik brengen”, licht Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank toe.
 
Om ervoor te zorgen dat het Digital Trade Chain-netwerk er komt en duizenden klanten van de zeven banken kan helpen, heeft het consortium IBM ingeschakeld om te helpen dit systeem in productie te brengen. “IBM verwacht het platform eind dit jaar operationeel te kunnen laten zijn”, aldus Draijer.
 
De Digital Trade Chain toepassing zal bij de meeste banken draaien in de IBM Cloud en is ontworpen om bij een handelstransactie de betrokken partijen met elkaar te verbinden, zowel online als via mobiele apparaten. Ze vereenvoudigt de handelsfinancieringsprocessen door (inter-)nationale handelstransacties efficiënt te beheren, op te volgen en te garanderen.
 
Dat biedt volop kansen voor het MKB, waar de kredietverlening doorgaans meer beperkingen heeft dan in andere klantgroepen. Met Digital Trade Chain hebben MKB’ers toegang tot een eenvoudig platform dat een geconsolideerd overzicht van de handelstransacties biedt. Dat bevordert de accountability in transacties, verhoogt de toegang tot kapitaal en helpt risico's te beperken. Zo kan het MKB’ers ondersteunen om handelsrelaties op te starten met nieuwe partners in eigen land of in andere Europese markten. 
 
"We werken met honderden klanten over de hele wereld samen aan heel diverse blockchainprojecten en daaruit is gebleken dat Trade Finance een van de sterkste ‘use cases’ is voor de technologie", zegt Marie Wieck, General Manager, IBM Blockchain. Het Digital Trade Chain-netwerk wordt gebouwd op Hyperledger Fabric v1.0.0, een open source blockchain structuur en een van de vijf Hyperledger-projecten van de Linux Foundation. Naar verwachting zullen er nog meer banken uit andere landen bijkomen, en ook handelspartners zoals verzenders, expediteurs en kredietverstrekkers. Het Digital Trade Chain-concept won al twee sectorprijzen: de EFMA-Accenture-award voor 'beste nieuw product of dienst in bankactiviteiten' en de Global Finance-award voor 'vernieuwer in trade finance'.
]]>
Persbericht Tue, 27 Jun 2017 01:00:00 GMT 245691
<![CDATA[Kwartaalbericht Zuivel: Nederlandse melkprijs stabiel]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170622-dairy-quarterly.html?utm_medium=RSS In het eerste kwartaal van 2017 nam de melkproductie in de EU af met 1,1% in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Na een aanzienlijk prijsherstel in het laatste kwartaal van 2016 bleef de gemiddelde Europese melkprijs in de eerste helft van 2017 op een stabiel niveau, aldus de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Zuivel. De prijsverschillen tussen botervet en eiwit lopen nog verder uiteen dan in het vorige kwartaal.

Na een prijsherstel in het laatste kwartaal van 2016 is de Nederlandse melkprijs in de eerste zes maanden van 2017 stabiel gebleven. In de eerste drie maanden van dit jaar lag de productie nog 0,6% boven het niveau van vorig jaar, maar in april en mei daalde de productie met 0,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Deze daling werd veroorzaakt door de invloed van de GVE-regeling.
 
GVE-regeling
De resultaten over de eerste en tweede periode van het fosfaatreductieplan zijn goed te noemen, met een behaalde fosfaatreductie van 7,1 miljoen kilo. Hierdoor is de GVE-reductiedoelstelling voor de derde periode vastgesteld op 12%. Dit zorgt ervoor dat de sector op koers ligt voor het behalen van de beoogde fosfaatreductie en behoud van de derogatie.
 
Botervet
Het prijsverschil tussen botervet en eiwit bereikte vorige kwartaal al recordhoogtes en is nog verder opgelopen, tot bijna  € 3000 per ton. De prijzen voor boter stegen in de eerste vijf maanden tot niveaus boven € 4.900 per ton. Deze stijging is veroorzaakt door de groeiende vraag naar botervetten als ingrediënt voor de voedingsmiddelenindustrie, de afnemende populariteit van margarines en de lagere boterproductie.
 
Het volledige Kwartaalbericht Zuivel vindt u hier:
https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/veehouderij/kwartaalbericht-zuivel-jun-2017
]]>
Persbericht Thu, 22 Jun 2017 11:00:00 GMT 245605
<![CDATA[Rabobank en Bleeve helpen klanten hun woning te verduurzamen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170620-verduurzamen-woning.html?utm_medium=RSS Een lagere energierekening, meer comfort en een woning die in waarde stijgt. Een duurzaam huis biedt huiseigenaren veel voordelen, maar ze ervaren de weg naar zonnepanelen en extra isolatie vaak als lang en ingewikkeld. Rabobank is een samenwerking gestart met online platform Bleeve om haar klanten te helpen bij het treffen van energiebesparende maatregelen.

Woningen zijn verantwoordelijk voor 18% van de Nederlandse CO2 uitstoot. In het Energieakkoord is bepaald dat alle woningen in 2030 gemiddeld een A label moeten hebben. Momenteel heeft zo’n 45% van de woningen energielabel D of lager. Er moet dus nog veel gebeuren voor het behalen van deze doelstelling. Dat kan door zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen neer te zetten. En door bestaande woningen te renoveren om de lage energielabels te compenseren.

Elze Vonk, directeur Wonen bij Rabobank: ‘We weten dat 80% van de huiseigenaren best iets wil doen om de woning energiezuiniger te maken. Slechts een klein percentage zet daadwerkelijk deze stap. Huiseigenaren ervaren belemmeringen, vinden het lastig of zien onvoldoende voordelen van de investeringen in energiezuinige maatregelen. Rabobank gaat samenwerken met Bleeve om het voor huiseigenaren makkelijker te maken hun huis te verduurzamen. Hiermee geven we een boost aan de verduurzaming van bestaande woningen.’

Bleeve.nl is een onafhankelijk online platform dat particulieren en plaatselijke aanbieders van energiebesparende oplossingen bij elkaar brengt. De huiseigenaar krijgt een concreet advies voor zijn eigen huis met behulp van de online HuisScan. De maatregelen die uit het advies komen, kunnen uitgevoerd worden door ondernemers uit de buurt. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar en draagt daarmee bij aan de lokale werkgelegenheid. Rabobank zet haar netwerk in om zakelijke klanten op het platform aan te sluiten. Bleeve bedient de aangesloten ondernemers met kwalitatief hoogwaardige leads, waardoor ze kunnen besparen op marketingkosten. Bij uitvoering van de maatregelen dragen de ondernemers een kleine vergoeding af aan Bleeve.

Paul Geurts van Kessel, mede-oprichter van Bleeve: ‘De HuisScan geeft huiseigenaren snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden om energie te besparen óf juist op te wekken. We geven advies over de kostenbesparing, de benodigde investering en zaken als rendement op de investering.’

Meer informatie: www.rabobank.nl/duurzaamwonen

]]>
Persbericht Tue, 20 Jun 2017 14:28:12 GMT 245508
<![CDATA[Rabo Envision Tribe opgericht voor herpositionering Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170614_creatieve-samenwerking.html?utm_medium=RSS Rabobank richt samen met de creatieve coalities Planet Bank en DoenDenkers de Rabo Envision Tribe op. Hierin werken professionals van alle drie de partners samen. Rabobank heeft begin april een creative contest uitgeschreven om Rabobank wereldwijd opnieuw voor te stellen aan de samenleving. Uitgangspunt was dat het disruptief en spraakmakend zou zijn. Een interne jury en een zogenaamde lekenjury wezen allebei de twee finalisten aan.

Planet Bank is een coalitie die bestaat uit Havas Lemz, Justdiggit, Universiteit Wageningen en Universal Music Group. De coalitie DoenDenkers bestaat uit Ogilvy & Mather, Blazhoffski, Styn Claessens, Capitola, Jacques Koeweiden & Paul Postma. Er hebben in totaal 198 coalities meegedaan.
 
Leendert Bikker, directeur Communicatie van Rabobank: ‘Dit vernieuwende concept van creatieve samenwerking is gestoeld op de overtuiging dat het managen en activeren van het Rabobankmerk een core competence van het bedrijf zelf is. Rabobank organiseert creativiteit vanaf nu op een manier die volledig geïntegreerd is met de business en waarin alle communicatie- en marketingdisciplines bij elkaar in één team samenwerken. Dit om versneld en met meer impact te communiceren. De nieuw opgerichte tribe vormt een unieke combinatie van competenties op het gebied van reputatie, communicatie, branding & activatie. Op deze manier maken we het beste in elkaar los en leren we van elkaar. Rabobank is een betekenisvol merk dat van de samenleving is. Daar past dit in en draagt hiermee bij aan onze missie en strategie.’ Het eerste werk van de Rabo Envision Tribe wordt in oktober verwacht.
 
Willem van der Schoot, CEO Havas Lemz, namens Planet Bank: ‘Er is gebundelde internationale kracht nodig om de uitgesproken ambities van de Rabobank te vertalen in een scherpe positionering en impactvolle beweging. De oprichting van de tribe geeft de mogelijkheid om samen écht het verschil te gaan maken en van nóg grotere betekenis te zijn voor de samenleving.’
 
Edgar Molenaars, CEO Ogilvy & Mather, namens DoenDenkers vervolgt: ‘Het innovatieve karakter van de samenwerking geeft een extra dimensie. Het is leuk om met elkaar vernieuwing vorm te geven, die in het voordeel is van alle partijen. Dat is wat ons betreft volledig in de geest van de coöperatieve Rabobank gedachte. Er is een sterk commitment afgegeven voor de komende jaren en we kijken daarom met veel plezier naar de toekomst.’
]]>
Persbericht Wed, 14 Jun 2017 06:25:47 GMT 245340
<![CDATA[Redelijk stabiele vooruitzichten voor pluimveehouderij]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170607-rabobank-global-poultry-quarterly-q2-2017-strong-industry-performance-with-a-shake-up-in-global-trade.html?utm_medium=RSS De Rabobank verwacht dat de marges in de Nederlandse vleeskuikenhouderij de komende maanden stabiel zullen blijven. Bedrijven die technisch goed draaien kunnen hun rendementen op peil houden, aldus de Rabobank in het vandaag uitgebrachte Kwartaalbericht Pluimvee. Deze verwachting geldt zowel voor reguliere houderijen als voor concepten en wordt veroorzaakt door een goede vraag en stabiele voerkosten. De recentelijk heropende exportmarkten spelen hierbij een belangrijke rol.

Sectorspecialist Jeroen van den Hurk: “De kosten van kwantitatieve groei zijn in Nederland op dit moment niet gunstig, vooral door de hoge prijzen van pluimveerechten. De investeringsdrang in de sector neemt hierdoor af. De komende tijd zal in het teken staan van optimalisatie, iets wat voor ieder bedrijf zo nu en dan nodig is.” Volgens hem biedt dit voor de Nederlandse sector mogelijkheden om de rol van voorlopers vast te houden. “Historisch gezien zijn we voorloper in kostprijs, tegenwoordig blinken we uit in kwaliteit en consumentvoorkeuren, al blijft een scherpe kostprijs relevant.”

Broedeisector in Nederland zal strategie moeten heroverwegen
De broedeiprijzen blijven de komende tijd gematigd, doordat bedrijven uit door vogelgriep getroffen gebieden weer op gang komen. De eerder voorspelde krimp van de sector zal volgens de Rabobank met enige vertraging alsnog plaatsvinden. Dit komt vooral door de ontwikkeling van de eigen broedeiproductie in onder meer Rusland.Van den Hurk:  “De broedeisector zal het effect hiervan op tijd in beeld moeten krijgen, om vervolgens de juiste strategie te bepalen. Dit kost tijd, daarom is het belangrijk om hier vroeg mee te beginnen. Omschakeling naar vleeskuikens ligt minder voor de hand, omdat de vraag naar concepten op dit moment is ingevuld.”

Hygiëneniveau omhoog
Op korte termijn kan de sector maatregelen treffen tegen een nieuwe dreiging van vogelgriep door het hygiëneniveau van pluimveebedrijven verder aan te scherpen. Dit kunnen kleine optimalisaties zijn, maar ook uitgebreidere maatregelen zoals het realiseren van een hygiënesluis. De afgelopen maanden is het besef sterk gegroeid dat dergelijke verbeteringen noodzakelijk zijn.

]]>
Persbericht Thu, 08 Jun 2017 15:58:04 GMT 245181
<![CDATA[Stroomopwekkende ramen voor Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/rabobank-launching-customer-for-power-window-pilot-physee.html?utm_medium=RSS Physee, Rabobank en vastgoedontwikkelaar OVG starten vandaag de PowerWindows pilot in het nieuwe kantoor van Rabobank Eindhoven. Het gaat hier om de ontwikkeling van een nieuw product in de bouw. Dit is voor het eerst dat in Nederland stroomopwekkende ramen die geen invloed hebben op de glasfunctionaliteiten in een bestaand commercieel vastgoed project zijn geïnstalleerd. Het herontwikkelde pand van Rabobank in de Eindhovense wijk Fellenoord is klaar voor de toekomst en draagt met deze primeur zelf bij aan een energiezuiniger toekomst voor de bebouwde omgeving.

PowerWindows wekken zonne-energie op zonder daarbij invloed te hebben op welke glasfunctionaliteiten dan ook, zoals transparantie- of isolatiewaarden. Hierdoor dragen PowerWindows bij aan de transitie om kantoren, woontorens en hotels te transformeren tot energie-neutrale gebouwen, door gebruik te maken van een bestaand bouwmateriaal: glas.

Ferdinand Grapperhaus, CEO van Physee: “Ik ben bijzonder trots op het feit dat we erin geslaagd zijn in een zeer concurrerende industrie een dergelijke duurzame innovatie te ontwikkelen en uit te voeren. Een praktische instelling en vrije geest konden hier samengaan door doorzettingsvermogen van alle betrokkenen.”

Pieter Ketting, programmadirecteur huisvesting Rabobank: “Deze PowerWindows pilot is een goed voorbeeld hoe Rabobank met klanten en partners verduurzaming wil stimuleren. Als deze pilot slaagt zien we een belangrijke bijdrage voor PowerWindows in het energiezuiniger maken van commercieel vastgoed.”

]]>
Persbericht Wed, 07 Jun 2017 16:17:51 GMT 245161
<![CDATA[Nederlandse economie zomert dit jaar door ondanks internationale onzekerheid]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170607-EKB.html?utm_medium=RSS Na een sterk 2016 zomert de Nederlandse economie ook dit jaar door. Ons bbp groeit in 2017 naar verwachting met 2,2 procent. Volgend jaar zal de groei iets afvlakken tot 1,9 procent. Hoewel met name de (geo-)politieke risico’s in de wereld nog relatief groot zijn, lijkt ons land hier vooralsnog geen last van te hebben. Onze export groeit namelijk gestaag. Ook de woninginvesteringen en de consumptie van huishoudens stuwen de economische groei in Nederland dit jaar op. De arbeidsmarkt doet het eveneens goed. Zo komt de werkloosheid in 2018 naar verwachting uit op 4,5 procent. Wel komt na volgend jaar een einde aan de huidige inhaalgroei. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Ondanks deze goede vooruitzichten is de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen in ons land op lange termijn wel een zorg. Rabobank-econoom Nic Vrieselaar: “In de crisis dook het inkomen van veel Nederlanders omlaag en het groeit nu al langere tijd matig, ondanks dat de werkloosheid rap daalt. Afgelopen maanden was de reële loongroei zelfs fors lager dan in de eerste maanden van 2016. Dit kan deels komen doordat de Nederlandse arbeidsmarkt, net als die in andere Europese landen, ruimer is dan de werkloosheidscijfers impliceren. Zowel de hoogte van het besteedbaar inkomen als de werking van de arbeidsmarkt heeft baat bij verkleining van de wig tussen netto loon en werkgeverslasten.”
 
Wereldeconomie: iets meer politieke rust
De groei van de wereldeconomie komt dit jaar naar verwachting iets hoger uit dan in 2016. Rabobank-econoom Daniël van Schoot: “We hebben onze groeiraming voor de VS en het VK weliswaar naar beneden bijgesteld, maar we verwachten dat de eurozone en China harder zullen groeien dan eerder voorzien. Daarnaast zien we een wereldwijd herstel van grondstofprijzen, waar vooral grondstof exporterende economieën als Rusland en Brazilië baat bij hebben.”
 
Toch zijn de internationale onzekerheden nog steeds groot. Van Schoot: “Deze zijn nu vooral geopolitiek van aard. Want hoewel de protectionistische houding van de VS wat lijkt te zijn afgezwakt, leidt uitstel niet per se tot afstel. De situatie rond Noord-Korea en de invloed vanuit China kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de Amerikaans-Chinese relatie. Hierdoor is een handelsoorlog tussen deze landen nog zeker niet van tafel. Los van geopolitieke onzekerheden lijkt de mondiale economie in rustiger vaarwater terechtgekomen. Dit is overigens vooral een cyclisch verhaal. Veel van de huidige groei betreft inhaalgroei. Het is daarom gewenst dat beleidsmakers meer werk gaan maken van mondiale onevenwichtigheden om zo hun remmende werking op de wereldgroei te beperken. Met mondiale onevenwichtigheden bedoelen we specifiek de verschillen in posities op de lopende rekening van landen. Deze verschillen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de financiële crisis.” 
 
Het Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Wed, 07 Jun 2017 07:22:45 GMT 245167
<![CDATA[Nieuwe topstructuur Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170531_top_management_structure.html?utm_medium=RSS De raad van commissarissen van Rabobank heeft besloten tot een nieuwe topstructuur. De dagelijkse leiding van Rabobank gaat op 1 september 2017 over van de raad van bestuur naar een groepsdirectie van tien personen onder leiding van de huidige bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. De vorming van een groepsdirectie betekent een plattere organisatie, meer focus op de digitale transitie en een vertegenwoordiging van meer klantsegmenten op het hoogste uitvoerende bestuursniveau. Dit moet leiden tot een versnelling van de digitale transitie van Rabobank. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de invoering van de nieuwe topstructuur. Alle voorgenomen benoemingen zijn onder voorbehoud van toetsing door de toezichthouders.

Wiebe Draijer: “We hebben anderhalf jaar geleden onze strategische route bepaald. We zijn goed op weg, maar met deze wijziging kunnen we de verandering van Rabobank richting markt en in digitalisering verder versnellen. Met de nieuwe groepsdirectie zijn alle belangrijke klantsegmenten in de top van onze bank vertegenwoordigd. Met een groepsbrede aandacht voor digitalisering en talent op ons hoogste uitvoerende bestuursniveau sluiten we beter aan op de veranderingsagenda van de coöperatieve Rabobank.”
 
De groepsdirectie kent aparte directeuren voor vier belangrijke klantsegmenten van Rabobank. In Nederland zijn dat Particulieren en Bedrijven. Internationaal gaat het om Wholesale Clients en Rural & Retail International. De Digital Transformation Officer is verantwoordelijk voor de groepsbrede digitalisering van de dienstverlening, innovatie en Fintech. Voor de verdere versterking van de cultuur, leiderschap en talentontwikkeling wordt de rol van Human Resources opgenomen in de groepsdirectie. Naast de voorzitter, de CFO en de CRO, kent de groepsdirectie een CIO/COO, die verantwoordelijk is voor IT, dataverbetering en operations.
 
De Groepsdirectie van Rabobank zal bestaan uit :
  • Wiebe Draijer (51) Voorzitter
  • Bas Brouwers (45) Chief Financial Officer
  • Petra van Hoeken (56) Chief Risk Officer
  • Mariëlle Lichtenberg (49) Particuliere klanten
  • Kirsten Konst (42) Bedrijven
  • Jan van Nieuwenhuizen (56) Wholesale Clients
  • Berry Marttin (51) Rural & Retail internationaal
  • Bart Leurs (45) Digital Transformation Officer 
  • Ieko Sevinga (51) Chief Information Officer/Chief Operating Officer
  • Janine Vos (44) Chief Human Resources Officer
 
Voor Rien Nagel en Ralf Dekker zijn de wijzigingen in hun domein aanleiding om hun loopbaan buiten de bank voort te zetten. Zij zullen na afloop van hun huidige bestuurstermijn gedurende een overgangsperiode beschikbaar zijn voor het overdragen van hun taken.
 
Ron Teerlink, voorzitter van de raad van commissarissen: “De vorming van de groepsdirectie is een belangrijke stap in het realiseren van de strategische doelen van Rabobank. De nieuwe leden zijn zonder meer aanwinsten voor het team, dat met ambitie en veel energie de uitdagingen aangaat waar we voor staan. De raad van commissarissen is Ralf Dekker en Rien Nagel buitengewoon erkentelijk voor wat zij in de afgelopen periode hebben betekend voor de bank. Ralf heeft een forse bijdrage geleverd aan de stroomlijning van onze operations en IT en heeft een leidende rol gespeeld bij de versterking van het innovatieve vermogen van de bank. Rien had een leidende rol bij de wijziging van de governance van Rabobank. Per 1 januari 2016 zijn 106 coöperatieve lokale banken en de topcoöperatie Rabobank Nederland gefuseerd tot één nieuwe coöperatieve Rabobank. De wijze waarop dat is gebeurd en de betekenis hiervan is voor de bank van zeer grote waarde. We wensen beide heren alle succes toe in wat ze gaan ondernemen.”
 
Wiebe Draijer: “Ik zie ernaar uit om met een vernieuwd en uitgebreid team door te gaan op de ingezette weg. Digitalisering, innovatie en HR krijgen extra prioriteit. Met aparte bestuurders voor onze belangrijkste klantsegmenten in Nederland kunnen we nog gerichter werken aan de verbetering van onze klantbediening. We combineren dit met ons karakter van lokaal verankerde bank die dichtbij haar klanten staat. In het buitenland zetten we in op het groeipotentieel van Rural Banking en met onze focus op food en agri versterken we met Wholesale onze leidende positie in de food- en agriketen. De groepsdirectie is een veelzijdige en evenwichtige groep van mensen die binnen en buiten Rabobank hun sporen verdiend hebben. Ook wil ik mijn waardering uitspreken voor de toewijding, professionaliteit en collegialiteit van Ralf Dekker en Rien Nagel. Ik wens hen het allerbeste voor de toekomst.”
 
Ralf Dekker: “Hoewel we er nog lang niet zijn ben ik buitengewoon trots op wat er in mijn bestuursperiode is bereikt, zeker ook op het gebied van innovatie, IT en operations. Ik heb er vertrouwen in dat deze opwaartse lijn in de nieuwe structuur wordt voortgezet. De nadrukkelijke inbedding van IT en innovatie in de nieuwe groepsdirectie sterken mij in deze overtuiging. Voor mijzelf is dit een passend moment om nieuwe uitdagingen buiten de Rabobank aan te gaan. Dat vind ik een inspirerend vooruitzicht.”
 
Rien Nagel: “De verandering van de topstructuur bij Rabobank en het splitsen van mijn portefeuille in drieën is een logische aanleiding nieuwe wegen in te slaan en de bank te verlaten. Ik ben trots op wat ik met mijn collega’s heb kunnen betekenen voor onze leden en klanten. Ik wens het nieuwe topteam van Rabobank heel veel succes toe. Ik heb met veel plezier intensief met hen samengewerkt en zal ze met grote interesse volgen. In mijn oriëntatie op een nieuw professioneel leven zal het element ondernemerschap centraal blijven staan.”
 
 
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

1) De statutaire raad van bestuur bestaat per 1 september 2017 uit Wiebe Draijer, Bas Brouwers, Petra van Hoeken, Kirsten Konst, Jan van Nieuwenhuizen en Berry Marttin (herbenoemd voor 4 jaar).
]]>
Persbericht Wed, 31 May 2017 19:04:16 GMT 245103
<![CDATA[Top bedrijfsleven gaat samen met startups innovatie in Nederland aanjagen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170530-costa.html?utm_medium=RSS De top van het Nederlandse bedrijfsleven komt vandaag met aanbevelingen en acties om de samenwerking tussen corporates en startups duurzaam te verbeteren. Doel is innovatie in Nederland te versnellen. Een van de acties is om kennis en een tool beschikbaar te stellen voor ondernemers – groot en klein - die sneller willen innoveren en daarin succesvol met startups willen samenwerken. Daarnaast hebben 19 Nederlandse corporates, waaronder Rabobank, toegezegd het komende jaar gezamenlijk meer dan 300 samenwerkingen met startups aan te gaan.

Dat zijn een paar resultaten van één jaar samenwerking en het delen van kennis en ervaring in COSTA verband. COSTA, dat staat voor ‘samenwerking COrporates & STArtups’, werd een jaar geleden vanuit StartupDelta gelanceerd met KPN CFO Jan Kees de Jager in de rol van ambassadeur. Naast KPN waren Rabobank, AkzoNobel, DSM, Eneco, ING, KLM, NS, Philips, Port of Rotterdam, Shell, Thales Nederland BV, Unilever, ANWB en ASML hier op hoog niveau bij betrokken. 
 
Jan Kees de Jager, ambassadeur van COSTA: “De bij COSTA betrokken bedrijven zijn stuk voor stuk vooraanstaande, innovatieve Nederlandse corporates. Allemaal delen ze hetzelfde uitgangspunt: door met startups samen te werken kun je innovatie sneller vormgeven en vertalen naar relevante producten en diensten. Die innovatiekracht vormt de basis voor economische groei en is belangrijk voor toekomstige werkgelegenheid en welvaart van Nederland. Wij nodigen alle Nederlandse bedrijven en organisaties uit de kennis en kunde binnen COSTA te gebruiken om verder te innoveren en Nederland vooruit te helpen”.
 
Bart Leurs, hoofd Fintech en Innovatie bij Rabobank:  “Niet alleen op toegang tot financiering heeft de bank een cruciale rol, maar ook in het beschikbaar stellen van kennis en het openstellen van het netwerk naar investeerders of grote corporates. Dat is essentieel voor de groei van een startup. Daarin heeft de bank een belangrijke intermediërende rol.” 
COSTA onderzoekt vragen als: Hoe kan de organisatie het best worden ingericht om innovatie met startups te stimuleren? Hoe vergemakkelijk je het contact tussen corporate en startup? En, hoe kan een bedrijf meer ruimte bieden aan startups om leverancier te worden?  
 
Corporate Startup Readiness Tool 
Een van de uitkomsten van COSTA is een Corporate Startup Readiness Tool, ontwikkeld door Erasmus Center of Entrepreneurship en Corporate Venturing Network. De tool een online scan waarmee bedrijven snel en eenvoudig kunnen beoordelen in hoeverre zij klaar zijn om een samenwerking met startups succesvol aan te gaan. De tool bevat best practices en laat zien wat een bedrijf kan doen als uit de scan blijkt dat een aantal voorwaarden voor een succesvolle samenwerking met startups niet, of nog niet aanwezig is. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het kenbaar maken van een heldere focus op welk gebied innovatie én de samenwerking met startups wordt gezocht. 
De Corporate Startup Readiness Tool is gratis en kan online ingevuld worden op https://readytoteamup.com.
 
Verbinding met startups
Als startups met corporates willen samenwerken is het vaak moeilijk de juiste ingang te vinden. Eén aanspreekpunt of adres voor startups kan dan uitkomst bieden en alle COSTA deelnemers hebben toegezegd dit bij hun organisatie in te richten.
 
Launching customership
Wanneer startups en corporates samenwerken, kan innovatie worden versneld. Bijvoorbeeld door het samen ontwikkelen van een nieuw product of dienst, launching customer te worden van de startup of de distributie van producten en diensten van de startup te faciliteren. Concreet hebben de 15 COSTA deelnemers en nog vier andere bedrijven (PortXL, Vopak, IBM Nederland en TNO) toegezegd binnen één jaar vanaf 30 mei 2017 samen ruim 300 samenwerkingen met startups aan te gaan. 
 
COSTA partners en vervolg
Het COSTA initiatief zal vanaf vandaag verder gedragen worden door VNO-NCW, MKB Nederland en Corporate Venturing Network. Samen gaan zij zich op basis van de COSTA resultaten inzetten voor het versterken van innovatie en het Nederlandse ecosysteem voor startups. Alles om BV Nederland innovatiever, sterker en wendbaarder te maken.
 
Leendert-Jan Visser, directeur verenigingszaken VNO NCW en MKB Nederland: “De samenwerking tussen grote bedrijven en start ups is belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. We zetten ons in om deze verder te versterken en willen dit ook verbreden naar het MKB.”
De resultaten van COSTA zijn mede tot stand gekomen dankzij Corporate Venturing Network, Rotterdam School of Management, Erasmus Center of Entrepreneurship, Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, MKB-Nederland, en Gemeente Eindhoven-Brainport.
]]>
Persbericht Tue, 30 May 2017 00:16:49 GMT 245118
<![CDATA[Rabobank en Clingendael: 'Economie staat sterker met kringloopaanpak']]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/rabobank-and-clingendael-economy-stands-stronger-with-circular-approach.html?utm_medium=RSS De Circulaire Economie biedt een aanlokkelijk perspectief. Door het sluiten van kringlopen van grondstoffen ontstaat een sterke economie, binnen het draagvermogen van de aarde en met veel werkgelegenheid.

‘Deze economie bereiken we echter niet vanzelf. Als we willen dat de vergezichten over een circulaire economie realiteit worden is meer regie in Nederland en Brussel nu echt nodig en ook geopolitiek in ons directe belang. De nieuwe regering, en de aankomende bewindspersonen voor economie, klimaat en milieu in het bijzonder, hebben hiermee een mooi onderwerp om de handen eens flink uit de mouwen te steken,’ aldus Bas Rüter, directeur Duurzaamheid Rabobank, en Louise van Schaik, hoofd Duurzaamheid bij Instituut Clingendael, in het vandaag verschenen artikel in Trouw.

]]>
Persbericht Wed, 24 May 2017 10:21:20 GMT 244975
<![CDATA[Winnaars FoodBytes! 2017 bekend]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170519-foodbytes.html?utm_medium=RSS Koupe, Neofarms en Cerescon zijn de winnaars van FoodBytes!, een pitch-competitie, waarbij invloedrijke bedrijven en investeerders in de food en agricultuur worden samengebracht met veelbelovende industriële start-ups. De prijzen zijn uitgereikt in Wageningen tijdens F&A Next, initiatief van Rabobank, Wageningen University & Research en StartLife.

Meer dan 120 internationale start-ups schreven zich in om te pitchen tijdens FoodBytes!, dat plaatsvond tijdens de innovatieconferentie F&A Next aan de Wageningen University & Research. Uiteindelijk streden twintig bedrijven die aantoonbaar innovatief en opschaalbaar zijn en daarnaast ook sociale impact hebben, om drie prijzen: de Judges’ Choice Award, de People’s Choice Award en de Highly Commended Award.

Judge’s Choice Award: Koupe
De expertjury koos het Nederlandse bedrijf Koupe als winnaar. Het bedrijf, dat gezond ijs ontwikkelt met veel proteïne en vezels, maar met een veel lager calorie- en vetgehalte, voldoet volgens de jury het beste aan criteria als schaalbaarheid, productinnovatie, tractie en social impact. In tegenstelling tot concurrerende gezonde alternatieve producten, gebruikt Koupe geen kunstmatige smaak- of conserveringsmiddelen. Koupe wordt al verkocht in de Jumbo supermarktketen in Nederland en zal deze zomer via de online supermarkt Ocado ook in Groot Brittannië beschikbaar komen.
De start-up heeft een acceleratorprogramma cursus gewonnen van food accelerator ShakeUp Factory in Parijs.

People’s Choice Award: Neofarms
Het publiek van de F&A Next conferentie stemde via de FoodBytes! App voor de People’s Choice Award. Deze ging naar Neofarms, een Duits bedrijf dat een volledig geautomatiseerde kas voor in de keuken, dus binnenshuis, ontwikkelde. Hierbij maakt het gebruik van de gepatenteerde aeroponic technologie.
Neofarms won een start-up accelerator cursus van een week bij StartLive aan de Wageningen University & Research.

Highly Commended Award: Cerescon
De tien beste bedrijven, overgebleven uit het selectieproces, waren uitgenodigd om hun innovatie in 60-seconden te presenteren. Hieruit koos de jury een winnaar, gebaseerd op dezelfde criteria als die van de Judge’s Award. Cerescon ontving de Highly Commended Award. Cerescon is een Nederlands bedrijf dat een gerobotiseerd oogstproces voor asperges heeft ontwikkeld.
Cerescon won de mogelijkheid om deel te nemen als finalist bij het volgende FoodBytes! evenement in Austin, Texas in september.

Berry Marttin, bestuurder van de Rabobank: “We zijn enorm geïnspireerd door de verscheidenheid en kwaliteit van de aanwezige en presenterende food en agricultuur start-ups, maar ook door de grote hoeveelheid aan investeerders en bedrijven in het publiek. Dit is voor mij een duidelijk bewijs van de inzet van alle stakeholders om innovatie in de food en agricultuur naar een hoger niveau te brengen. Innovatie is onmisbaar voor het oplossen van de uitdaging om het groeiend aantal bewoners te kunnen voorzien van voldoende duurzaam en gezond voedsel.” 

Louise Fresco, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research: “Dit is een uniek moment voor de agriculturele sector. Wetenschappelijke ontwikkelingen zoals robotisering en genomics leggen de basis voor de bio-economie en de ontwikkeling van duurzame en gezonde voeding. Bij Wageningen University & Research werken we nauw samen met partners in de private sector en de overheid om innovatie en ondernemerschap te stimuleren. De tweede editie van F&A Next is een prachtige gelegenheid om dat te laten zien.” Manuel Gonzalez, Rabobank’s Global Head of F&A Innovation: “Het was een prachtige dag met nieuwe ontdekkingen, uitwisseling van meningen en delen van ervaringen. De energie van de start-ups vulde de zaal. ‘Missie geslaagd’ voor FoodBytes!; we brachten het innovatie ecosysteem bij elkaar en gaven een stem aan iedereen die werkt aan schaalbare en duurzame oplossingen voor de toekomst van food en agri.”

F&A Next is opgezet door de Rabobank, Wageningen University & Research and StartLife.

]]>
Persbericht Fri, 19 May 2017 13:01:36 GMT 244939
<![CDATA[Rabobank: Forse prijsstijgingen niet zonder meer goed nieuws voor woningmarkt]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170517_housingmarket_quarterly.html?utm_medium=RSS De Nederlandse woningmarkt breekt momenteel diverse records. Zo zijn nog nooit zoveel huizen in een eerste kwartaal van het jaar verkocht als in de eerste drie maanden van 2017. Ook de prijzen zijn opnieuw fors gestegen, blijkt uit het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank.

Onder invloed van de economische groei, inkomensstijgingen en de aanhoudend lage rente zullen de prijzen dit jaar naar verwachting met minstens 6,5 procent toenemen en zal het aantal verkochte woningen uitkomen op 225-235 duizend. Gezien het verder oplopende huizentekort en de daaruit volgende forse prijsstijgingen moet het kabinet samen met gemeenten, woningcorporaties, commerciële partijen en particuliere opdrachtgevers nieuwe oplossingen voor de woningmarkt bedenken. Betaalbare huizen bouwen of bestaande bouw omvormen tot woonruimte in zowel de koop- als de huursector is daarbij een cruciale opgave. Hierbij zijn vooral veel meer huurwoningen in het middensegment hard nodig, schrijven de Rabobank-economen.
 
Dat de woningmarkt momenteel het ene na het andere record breekt, is steeds moeilijker te verklaren met alleen een inhaaleffect. Woningmarkt-econoom Christian Lennartz van de Rabobank: “Momenteel stijgen de prijzen in een tempo dat we zelfs in de jaren voor de crisis niet hebben gezien. Als de huizenmarkt in dit tempo doorgroeit en het aanbod duidelijk achterblijft bij de gestegen vraag, zal het wonen zeker in de huursector maar ook in de koopsector een steeds groter deel van het besteedbare inkomen van huishoudens opslokken. Hierdoor neemt de toegankelijkheid van de koopmarkt vooral voor starters verder af zodat deze op termijn gereserveerd zal zijn voor huishoudens met een relatief hoog inkomen of een vermogende afkomst. Dit zorgt ervoor dat de vermogensongelijkheid in ons land toeneemt.”
 
Lennartz vervolgt: “Dit effect wordt nog versterkt door de toenemende prijsverschillen tussen de ‘hot markets’, zoals Amsterdam, Utrecht, en Rotterdam, en de zwakkere woningmarktregio’s buiten de Randstad. Bovendien moeten bij dergelijke ontwikkelingen de macro-economische risico’s niet worden onderschat, die door de toename van private schulden en betaalrisico’s ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de stabiliteit van het financiële systeem als de huizenprijzen ooit weer gaan dalen.”
 
Woningmarkt groeit onverminderd door
Het aantal verkopen in de eerste drie maanden van het jaar bedroeg 55.911 huizen, ruim 30 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016. Met het aantal transacties steeg ook het aantal te koop staande woningen, waardoor de krapte op ongeveer hetzelfde hoge niveau bleef. Lennartz: “Gezien de CBS-prognose van de huishoudensgroei in Nederland tot 2020 van gemiddeld 62.500 huishoudens per jaar, zal de druk op de woningmarkt verder oplopen. Aangezien rond de 10.000 woningen per jaar worden gesloopt, is dan ook een jaarlijkse productie van meer dan 70.000 middenhuur- maar ook koopwoningen nodig om het woningtekort niet verder te laten toenemen. Het nieuwe kabinet heeft dan ook samen met gemeenten, woningcorporaties, de commerciële bouwsector en particuliere opdrachtgevers een forse bouwopgave. Daarbij moet ook de transformatie van bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden tot woonruimte meer aandacht krijgen.”

Het Kwartaalbericht Woningmarkt vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Wed, 17 May 2017 10:00:47 GMT 244889
<![CDATA[Rabobank en partners zetten in op 100 circulaire actieplannen met ondernemers in 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/rabobank-and-partners-commit-to-100-circular-action-plans-with-entrepreneurs-in-2017.html?utm_medium=RSS Rabobank, KPMG en MVO Nederland slaan de handen ineen om circulaire actieplannen in het bedrijfsleven aan te jagen. Met als doel: dit jaar samen met ondernemers 100 circulaire actieplannen realiseren. Het partnerschap, dat ondernemers helpt omschakelen van een lineair naar een circulair businessmodel, is gestart in Metropoolregio Amsterdam en zet nu een volgende stap in Arnhem-Nijmegen en Zuid-Holland-Zuid.

Sinds 2014 organiseert de Rabobank Circular Economy Challenges voor bedrijven met circulaire ambities. Hierin worden de circulaire kansen voor regio’s in kaart gebracht en ondernemers gefaciliteerd, onder meer met een bedrijfsscan en workshops. Veel ondernemers willen namelijk graag circulair ondernemen, maar weten niet goed hoe. In 2014 heeft een tiental bedrijven zijn circulaire plannen kunnen verwezenlijken dankzij de Circular Economy Challenges. Na een groei in 2015 en 2016 tot ruim twintig concrete en geïmplementeerde actieplannen per jaar, willen de Rabobank en haar partners nu versnellen. Duurzame koplopers krijgen daarom een duwtje in de rug, waarmee circulair ondernemen in een stroomversnelling belandt.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid Rabobank: ‘Circulair ondernemen is een van de pijlers waarop de Nederlandse economie zal steunen in de nabije toekomst. Het zorgt er ook voor dat we beter op risico’s als grondstoffen schaarste kunnen inspelen en het is een motor voor innovatie en samenwerking. De samenwerking met MVO Nederland en KPMG is dé manier waarop Rabobank ondernemers concreet verder wil helpen in hun dagelijkse praktijk. Hiermee bundelen we onze krachten en komen we samen verder.’

'De Circular Economy Challenges zijn een prachtig middel om ondernemers in Nederland vooruit te helpen bij het ontwikkelen van hun circulaire businesscase', zegt Bernd Hendriksen, KPMG-partner Sustainability. 'Met onze kennis en inzet komen ondernemers tot waardevolle ideeën, nieuwe businessmodellen of acties waarmee ze hun ambities op weg naar een circulaire economie kunnen waarmaken.'
Wim Visser, verantwoordelijke Rabo Lease: 'Bij veel circulaire businessmodellen is er sprake van investeringen in bedrijfsmiddelen. Daarbij kan lease als financieringsvorm een belangrijke rol spelen. Vanuit Rabo Lease zetten we met onze specialisten onze kennis en ervaring op dit gebied in.'
Na deelname aan de Circular Economy Challenges weten ondernemers wat ze concreet kunnen doen in hun bedrijf en in hun keten. Daarmee worden ze een voorbeeld voor anderen. Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland: ‘Dit partnerschap versterkt de nieuwe economie. Met het netwerk, de kennis en de actieve matchmaking van MVO Nederland komen ondernemers snel dichter bij hun circulaire oplossingen.'

Naast deze regionale 'challenges' met bedrijven, biedt de Rabobank ondernemers in Nederland de Prestatie Indicator Circulair Ondernemen aan. Met gerichte vragen krijgt de ondernemer direct een scan van zijn bedrijf, inclusief concrete voorbeelden van het sluiten van kringlopen en zicht op nieuwe circulaire verdienmodellen. Deze bedrijfsscan is ontwikkeld door de Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met Rabobank.

]]>
Persbericht Wed, 17 May 2017 09:00:00 GMT 244826
<![CDATA[Rabobank lanceert risicokapitaalfonds voor innovatieve food & agri-bedrijven]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170515-rabobank-launches-venture-capital-fund-for-innovative-food-agri-companies.html?utm_medium=RSS De Rabobank lanceert het Rabo Food & Agri Innovatiefonds onderdeel van Rabo Private Equity. Dit fonds is van plan te investeren in kansrijke, beginnende food & agri-bedrijven in West-Europa en in de Verenigde Staten. Een van de doelen die de bank hiermee voor ogen heeft, is het stimuleren van innovatie in het food & agri-domein.

“Het fonds richt zich op bedrijven die de Banking for Food-strategie van de Rabobank ondersteunen. Deze strategie focust op het bijdragen aan voedselzekerheid binnen de context van snel groeiende wereldbevolking, veranderende demografieën en consumptiepatronen en een steeds complexer voedselsysteem,” zegt Lizette Sint, hoofd van Rabo Private Equity.

“Wij overwegen investeringen over de gehele food & agri-waardeketen en dan met name in ambitieuze bedrijven die actief zijn in sectoren waar wij de kennis en expertise, het netwerk en de positie van de bank optimaal kunnen inzetten om aandeelhouderswaarde te creëren,” aldus Richard O’Gorman, leider van het investeringsinitiatief als onderdeel van Rabo Private Equity.

Investeringen van het fonds bestaan daarom uit meer dan alleen financiële ondersteuning. De Rabobank zal een hechte investeringspartner zijn en biedt bedrijven volledig toegang tot de eigen food & agri-experts en –netwerken om gezamenlijk waarde te creëren op de lange termijn.

Het Rabo Food & Agri Innovatiefonds complementeert de andere activiteiten die de bank ondersteunt in het food & agri-domein, zoals haar indirecte investeringen in strategisch risicokapitaal en private equity fondsen.

Meer informatie over het Rabo Food & Agri Innovatiefonds vindt u op www.rfaif.com en met eventuele vragen kunt u terecht bij info@raboprivateequity.nl.

]]>
Persbericht Food & Agri Mon, 15 May 2017 11:08:33 GMT 244804
<![CDATA[Rabobank en Signicat stappen samen in Nederlandse identiteitsmarkt]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170511-ebusiness-disp.html?utm_medium=RSS Rabobank en Signicat gaan samen de Nederlandse identiteitsmarkt op met online dienstverlening voor zakelijke klanten. De Digital Identity Service Provider (DISP) biedt een variëteit aan inlog-, identiteits-, signeer en archiveeroplossingen onder de vlag van Rabo eBusiness. Dit ontzorgt zakelijke klanten als energiebedrijven en verzekeraars en vergemakkelijkt en verbetert de digitaliseringsslag die zij willen maken.

Rabo eBusiness helpt zakelijke klanten om hun online dienstverlening gemakkelijker, betrouwbaar en goedkoper vorm te geven en een hogere online conversie te behalen. De consument logt bij de zakelijke klant in met één van de via de DISP beschikbare betrouwbare middelen, en kan vervolgens bijvoorbeeld een contract online ondertekenen. Het platform is technisch makkelijk te integreren in bestaande bedrijfsprocessen met behulp van API-technologie. 
 
De Rabobank richt zich in eerste instantie op vijf klantgroepen: energie, telecom, verzekeraars, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Met behulp van de Rabo eBusiness diensten kunnen zij bijvoorbeeld makkelijk nieuwe klanten registreren, online contracten laten tekenen, of een dashboard voor nota’s of declaraties aanbieden.
 
De markt voor DISPs ging (in het kader van iDIN) per 1 april jl. open. Alexander Zwart, manager Online Kanalen & Toegang bij de Rabobank, licht toe dat de bank zelf al een goede uitgangspositie heeft: “Advieskwaliteiten, een groot marktaandeel in de zakelijke markt, operationele diensten en een volwassen verkoopapparaat. Voor het kunnen bieden van techniek en kwalitatieve, veilige productvoering hebben we ervoor gekozen dit niet zelf te ontwikkelen, maar samen te werken met een gevestigde, strategische partij. Signicat heeft een beproefd Digital Identity Service platform, wat wordt beschouwd als leidend in de volwassen digital identity markt van Noord-Europa.”
 
Signicat wil op haar beurt graag de Nederlandse markt op. Gunnar Nordseth, Chief Executive Officer van Signicat: “We zijn al geruime tijd als technische provider actief in de Nordics en breiden op dit moment uit naar andere delen van Europa. Nederland is voor ons een nieuwe markt en een hub voor Europa, met veel groeipotentieel voor digitale identiteits-, signeer en archiveerdiensten. De samenwerking met een innovatieve bank als de Rabobank biedt ons de mogelijkheid invulling te geven aan onze ambitie.”
 
Het platform is ontworpen om mee te groeien met de vragen van de markt, en daarmee uitgebreid te worden met additionele services, waarmee de fundering wordt gelegd voor de strategische ambitie van Rabobank om haar zakelijke relaties te helpen bij het digitaliseren van hun dienstverlening.
]]>
Persbericht Thu, 11 May 2017 18:52:34 GMT 244798