press releases https://www.rabobank.com/Corporate/nl/press/rss.html press releases nl <![CDATA[Wiebe Draijer draagt voorzitterschap groepsdirectie over na tweede termijn per oktober 2022]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20211001-in-october-2022-wiebe-draijer-will-transfer-the-chairmanship-of-the-managing-board-after-his-second-term-of-office.html?utm_medium=RSS Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank, heeft laten weten zich niet beschikbaar te willen stellen voor een derde termijn als voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank. Zijn huidige termijn loopt af per 1 oktober 2022.

1 oktober 2014 trad Wiebe Draijer toe tot de raad van bestuur van Rabobank. In september 2018 werd hij benoemd voor een tweede bestuurstermijn van vier jaar als voorzitter van de groepsdirectie. Deze loopt volgend jaar eind september af. Draijer laat nu weten het voorzitterschap per oktober 2022 over te willen dragen: ‘De afloop van mijn tweede termijn over een jaar zie ik als een natuurlijk moment om plaats te maken voor een opvolger. Tot die tijd blijf ik me natuurlijk met volle inzet en toewijding inzetten voor de coöperatieve Rabobank.’

Marjan Trompetter, voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank: ‘Met nog een jaar te gaan met Wiebe als voorzitter van de groepsdirectie, is terugblikken op zijn Rabojaren nog te voorbarig. Echter, een woord van dank voor Wiebe zijn toewijding, inzet en betrokkenheid is nu al zeer op zijn plaats. Hij transformeerde Rabobank naar een missie gedreven, maatschappelijk georiënteerde en eigentijdse coöperatieve bank en als inspirerend en authentieke leider heeft hij Rabobank een menselijk gezicht gegeven. De tijdige aankondiging van Wiebe geeft ons ruim de tijd om een waardig opvolger te vinden.’

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Fri, 01 Oct 2021 08:00:00 GMT 296781
<![CDATA[Marjan Trompetter nieuwe voorzitter raad van commissarissen Rabobank ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210917-marjan-trompetter-new-chair-of-the-supervisory-board.html?utm_medium=RSS Ron Teerlink heeft zijn functie als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) tijdens de Algemene Ledenraad (ALR) vergadering op 22 september 2021 neergelegd. Nu zijn tweede termijn als commissaris afloopt, draagt hij het voorzitterschap van de RvC over aan Marjan Trompetter. Zij is door de RvC aangewezen als de nieuwe voorzitter van de RvC van Rabobank. Dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

In 2013 trad Ron Teerlink toe tot de RvC en in 2016 werd hij door de RvC aangewezen als voorzitter. ‘Noemenswaardig vind ik de coöperatievernieuwing die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Daar waar van oudsher onze oorsprong ligt, hebben we naar deze tijd gebracht. Na twee termijnen van vier jaar is dit voor mij een natuurlijk moment om het stokje over te dragen,’ aldus Teerlink. ‘Los van het gegeven dat Marjan en ik op dezelfde universiteit hebben gezeten en dezelfde studie bij dezelfde hoogleraar hebben afgerond, ben ik er trots op dat Marjan mij opvolgt. Ik heb alle vertrouwen in haar als eerste vrouwelijk voorzitter uit Rabogelederen.’

Marjan Trompetter over haar benoeming: ‘Het is een eer de gecombineerde voorzittersrol van de RvC en de ALR te mogen vervullen. Deze combinatie is de basis van de maatschappelijke oriëntatie die Rabobank uniek maakt, een bank om trots op te zijn. Samen met de andere leden van de RvC span ik me met genoegen in om het in mij gestelde vertrouwen waar te maken.’

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie, richt zich graag tot beiden: ‘Een woord van dank aan Ron voor zijn toewijding en bijdrage de afgelopen acht jaar. Het is een groot voorrecht dat ik mocht werken met een zeer ervaren commissaris die hij is. Ron had in zijn rol als voorzitter van de RvC een groot draagvlak. Dat kwam hem toe dankzij zijn deskundigheid, zijn toewijding en constructief kritische en nuchtere blik. Rabobank heeft daar veel aan gehad en daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk. Aan Marjan een warm woord van welkom in haar nieuwe rol in de RvC. In de afgelopen zes jaar heeft zij als lid en plaatsvervangend voorzitter van de RvC laten zien de coöperatieve bank in de volle breedte te doorgronden. Zij heeft een grote bijdrage geleverd op thema’s van zowel het bancaire als ook het coöperatieve toezicht. Ze geniet een groot vertrouwen en beschikt over een goede maatschappelijke antenne, waardoor zij het voorzitterschap van de ALR op goede wijze zal vervullen.’

Met het vertrek van Ron en de benoeming van Marjan verschuift een aantal rollen binnen de RvC. Jan Nooitgedagt wordt plaatsvervangend voorzitter en Mark Pensaert zal hem opvolgen als voorzitter van de Riskcommissie. Pascal Visée volgt Marjan Trompetter op als voorzitter van de Remuneratie & HR-commissie. Marjan blijft voorzitter van de Benoemingscommissie. De overige leden van de RvC van Rabobank zijn Gert-Jan van den Akker, Annet Aris, Petri Hofsté (blijft voorzitter van de Audit Commissie) en Arian Kamp (blijft voorzitter van de Commissie Coöperatieve Aangelegenheden).

]]>
Persbericht Wed, 22 Sep 2021 18:00:00 GMT 296576
<![CDATA[Rabobank boekt nettowinst van EUR 2.160 miljoen over eerste halfjaar 2021 mede door sterk economisch herstel]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210812-rabobank-posts-net-result-of-EUR-2.160-million-for-first-half-of-2021-supported-by-a-strong-economic-recovery.html?utm_medium=RSS De positieve economische groeicijfers en het herstel van de negatieve impact van Covid-19 zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten van Rabobank. Een vrijval van de kredietvoorzieningen, positieve herwaarderingen van activa door verbeterde marktomstandigheden en solide prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen zorgen in het eerste halfjaar van 2021 voor een sterke nettowinst van EUR 2.160 miljoen. Ondanks de verbeterde condities zijn structurele uitdagingen zoals de lagerenteomgeving niet verdwenen en zullen deze de resultaten van de bankensector blijven beïnvloeden.

“De pandemie heeft de samenleving nog altijd stevig in haar greep. Alhoewel in sommige landen door de recente opheffing van Covid-19-maatregelen een einde kwam aan een moeilijke periode, is een aantal van deze restricties weer ingevoerd in reactie op stijgende besmettingscijfers. Het is duidelijk dat de pandemie nog niet voorbij is. Covid-19 zal ook in de nabije toekomst zijn weerslag hebben op onze klanten, onze collega's, de maatschappij en Rabobank zelf.

Het eerste halfjaar van 2021 kent twee gezichten. Eén perspectief is dat er klanten zijn die profiteren van het economisch herstel. Dat zien we bijvoorbeeld in onze transactiegegevens, waaruit blijkt dat consumentenbestedingen zijn toegenomen. Ook bleken Food & Agri-sectoren veerkrachtig deze periode. Aan de andere kant zien we dat sommige klanten het nog steeds moeilijk hebben, ondanks het herstel van een aantal van de door Covid-19 getroffen sectoren. Het beëindigen van steunmaatregelen van de Nederlandse overheid in de tweede helft van het jaar kan er voor zorgen dat er financiële problemen ontstaan bij een aantal klanten. Daarnaast zien we dat extreme klimaatgebeurtenissen als droogte en overstromingen impact hebben op onze klanten, naast tekorten in bijvoorbeeld chips, bouwmaterialen en arbeidskrachten.

In een veranderend financieel landschap blijven we trouw aan onze missie ‘Growing a better world together’. Klantcontact vindt steeds vaker plaats via nieuwe digitale diensten, we blijven innoveren en onze diensten aanpassen aan de veranderende klantbehoeften. De aangekondigde herstructurering van Rabobanks kantorennetwerk in Nederland is dan ook in volle gang. Het sterke resultaat dat nu voorligt, schrijven we deels toe aan het herstel van de negatieve ontwikkelingen in 2020. Onze basis is solide, maar moet sterker gezien de structurele druk op het traditionele bankmodel zoals de uitgebreide regelgeving voor banken, concurrentie van nieuwe (digitale) niet-banken, cyberrisico's en de lage renteomgeving.

Onze rol als poortwachter van het financiële systeem is topprioriteit. Het afgelopen halfjaar hebben we meer dan 500 Know Your Customer-medewerkers (KYC) aangenomen in Nederland, waardoor het totale aantal medewerkers wereldwijd nu ongeveer 4.500 is. In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering wordt de Nederlandse samenleving ook gesterkt door Transactie Monitoring Nederland (TMNL), die dit jaar de collectieve transactiemonitoring van het commerciële betalingsverkeer startte.

Een boeiende ontwikkeling is de start van onze Rabo Carbon Bank afgelopen februari. Bij de lancering van het eerste project stelden we duizenden kleine boeren in staat CO2 af te vangen uit de atmosfeer, en zo zullen er meer proposities gaan volgen. Voor onze hypotheekklanten hebben we de verduurzaming van woningen toegankelijker gemaakt: 36.500 klanten gebruikten onze nieuwe online scantool voor advies en concrete aanbiedingen om hun huizen te verbeteren. Ook noemenswaardig is de heropening van Rabo GroenSparen voor nieuwe klanten in april. Door de forse groei van 13% in dit spaarvolume tot eind juni, kunnen we nu EUR 2.313 miljoen investeren in groene initiatieven. Deze voorbeelden passen bij de kern van onze missie: het verbinden van klanten met onze kennis en financiële instrumenten, om zo bij te dragen aan de energietransitie en die van duurzaam wonen en duurzame voeding.

Is het genoeg? Zeker niet. Er is nog een lange weg te gaan om het klimaatvraagstuk op te lossen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om samen met onze klanten hieraan bij te dragen. We zijn trots op de inspanningen van al onze medewerkers, met alle uitdagingen van het afgelopen halfjaar. Dank aan allen voor hun bijdrage en inzet.”

Rabobanks financiële prestatie in de eerste zes maanden van 2021 was sterk met een nettowinst van EUR 2.160 miljoen, significant hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Behalve solide prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen, dragen de verbeterde marktomstandigheden bij aan deze financiële resultaten. Vorig jaar had Covid-19 een forse impact op de economie, de klanten van Rabobank, de financiële sector en de bank zelf. Deze ongekende situatie leidde tot aanzienlijk hogere kredietvoorzieningen en druk op de inkomsten.

Ondanks de Covid-19-maatregelen vond er in de eerste helft van 2021 een scherp economisch herstel plaats door de brede beschikbaarheid van vaccins. De verwachte verslechtering van de kredietkwaliteit bleef tot op heden uit, vooral dankzij dit herstel, de veerkracht van Food & Agri-sectoren en de (verlenging van) diverse steunmaatregelen van de Nederlandse overheid. Daardoor daalde het aantal sectoren dat als kwetsbaar was aangemerkt door Covid-19 en rapporteert Rabobank een netto vrijval van kredietvoorzieningen van EUR 274 miljoen in de eerste helft van 2021 (minus 13 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille), EUR 1.716 miljoen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De onzekerheid over toekomstig herstel is weliswaar afgenomen, maar Rabobank blijft voorzichtig aangezien de overheidssteunmaatregelen voor bedrijven aflopen en nieuwe varianten van het coronavirus kunnen opleven. Daardoor kan de kredietkwaliteit van Rabobanks zakelijke leningportefeuille in de tweede helft van 2021 of in 2022 worden geraakt.

Hoewel de aanhoudende lage rente druk blijft zetten op de rentewinst, zijn de totale inkomsten gestegen met 17%. Dit is het resultaat van onder andere de deelname van Rabobank aan het TLTRO III-programme – dat EUR 192 miljoen opbrengt in de eerste helft van 2021, en de verbeterde marktomstandigheden die resulteren in positieve herwaarderingen van aandelenbelangen. De provisie- en commissie-inkomsten herstelden in vergelijking met de eerste helft van 2020 en waren EUR 128 miljoen hoger. De verbeterde financiële prestaties zijn zichtbaar in alle bedrijfsonderdelen, waarbij vooral Rabo Investments goed presteert.

De stijging van inkomsten compenseerde ruimschoots de lichte stijging van de kosten, resulterend in een verbeterde cost/income ratio van 58,0% (2020: 65,3%). Het rendement op eigen vermogen verbeterde tot 10,4% (FY 2020: 2,7%).

De kredietportefeuille steeg met EUR 4,8 miljard tot EUR 414,2 miljard, deels door valutaschommelingen. De Food & Agri-portefeuille nam met 4% toe tot EUR 104,8 miljard. Rabobank bleef marktleider op de Nederlandse woninghypotheekmarkt met een marktaandeel van 23%. De toevertrouwde middelen van retail- en wholesaleklanten stegen met 4%. Dit is in lijn met de stijging van de Nederlandse spaarmarkt en kan vooral worden toegeschreven aan de impact van Covid-19.

Dankzij de sterke resultaten in de eerste helft van 2021 steeg de CET 1-ratio tot 17,2%. De kapitaalpositie van Rabobank blijft daarmee robuust.

Met het oog op de komende periode stelt Wiebe Draijer dat de pandemie mogelijk nog leidt tot verdere financiële impact: “Het komt misschien later en kan minder hoog zijn dan eerder verwacht, feit is echter dat er nog steeds klanten zijn met uitdagingen. Zij hebben onze grootste aandacht en we blijven hen waar mogelijk ondersteunen. Zo hebben we bijvoorbeeld met andere partijen het Post Corona Groei Initiatief opgericht dat de vermogenspositie van Nederlandse bedrijven in nood kan versterken.

Met de pandemie houdt de onzekerheid aan. Reden voor de bank om voorzichtig te blijven, omdat de kredietkwaliteit van onze zakelijke leningportefeuille nog steeds kan worden geraakt. Ook de lage renteomgeving blijft onze resultaten onder druk zetten, evenals onze investeringen in KYC-maatregelen.

Kijkend naar onze duurzaamheidsagenda: ratingbureau Sustainalytics kende Rabobank in de afgelopen jaren een toppositie toe in hun ESG-risicobeoordeling. Ons duurzaamheidsbeleid is solide. Als koploper moeten we nu het tempo opvoeren, gezien onze portefeuille en de ontwikkeling van de klimaatcrisis. Zo zijn we in juli een pilot gestart met rentekorting voor duurzame Nederlandse melkveehouders. Ook lanceerden we met de bouw van 12.000 flexibele en klimaatneutrale huurwoningen in Nederland. Dit initiatief draagt ook bij aan het oplossen van de woningschaarste en aan de financiële gezondheid van onze klanten.

Als coöperatieve bank blijven we ons maximaal inzetten voor onze maatschappelijke prioriteiten: onze rol als poortwachter van het financiële systeem en het investeren in geavanceerde KYC-technologie, onze inzet voor de Sustainable Development Goals en het bijdragen aan het oplossen van de woningnood in Nederland.”

Gepubliceerd: 12 augustus 2021, 07:30 CET

]]>
Persbericht Thu, 12 Aug 2021 07:30:00 GMT 295638
<![CDATA[Publicatie halfjaarcijfers 12 augustus 2021]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210805-publication-interim-results-on-august-12-2021.html?utm_medium=RSS Op donderdag 12 augustus presenteert Rabobank haar halfjaarcijfers over 2021. Om 7:30 uur worden het persbericht, halfjaarverslag en een infographic gepubliceerd.

Om 9:00 uur lichten Wiebe Draijer en Bas Brouwers tijdens een webinar voor de pers de halfjaarcijfers toe. In de middag volgt een webinar voor analisten en institutionele beleggers om 14:00 uur. Dit webinar vindt plaats in het Engels.

Vanaf 12:00 uur is de terugkijklink van het webinar voor de pers beschikbaar op deze website. De terugkijklink van het webinar voor analisten is vanaf 15:30 uur beschikbaar. De presentaties zijn vanaf 9:00 uur al te raadplegen.

Meer informatie over de resultaten van Rabobank:

Gepubliceerd: 12 augustus 2021, 9:00 CET

]]>
Persbericht Thu, 05 Aug 2021 09:00:00 GMT 295490
<![CDATA[Rabobank: Resultaten EU-brede stress test 2021]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210730-rabobank-2021-eu-wide-stress-test-results.html?utm_medium=RSS De Europese Bankenautoriteit (EBA) heeft de EU-brede stresstest van 2021 afgenomen in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) en heeft de resultaten ervan gepubliceerd. Rabobank nam deel aan deze stresstest die de veerkracht van banken beoordeelt. Ditmaal was het ongunstige scenario gebaseerd op een aanhoudende Covid-19-setting gecombineerd met een aanhoudende lagerenteomgeving, met als uitgangspunt de bankbalans eind 2020, midden in de pandemie.

Rabobank heeft kennisgenomen van de berichtgeving eerder vandaag door de EBA over de EU-brede stresstest en onderschrijft de uitkomsten van deze oefening volledig. De EU-brede stresstest van 2021 kent geen minimumeis of drempel waaraan een financiële instelling moet voldoen. De test is bedoeld als belangrijke bron van informatie ten behoeve van de SREP. Aan de hand van de resultaten kunnen de bevoegde instanties beoordelen of Rabobank in een stressscenario kan voldoen aan haar kapitaalsvereisten.

Het ongunstige stressscenario is door de ECB/ESRB geformuleerd en beslaat een periode van drie jaar (2021-2023). De stresstest is uitgevoerd op basis van een veronderstelde statische balans per december 2020. In de stresstest zijn geen toekomstige bedrijfsstrategieën of managementbeslissingen van Rabobank meegenomen, noch toekomstige financiële prestaties. Het is geen voorspelling van de winst van Rabobank. Nederland wordt in dit scenario ten opzichte van andere Europese landen relatief hard getroffen op belangrijke onderdelen van de test, zoals het reële bbp, de werkloosheid en vastgoedprijzen. Daarnaast houden de scenario's die zijn gebruikt in de stresstest van 2021 geen rekening met het sterke economische herstel van de afgelopen maanden in verschillende landen, waaronder Nederland. Op 12 augustus 2021 maakt Rabobank haar financiële resultaten over het eerste halfjaar van 2021 bekend.

In het basisscenario komt Rabobanks fully loaded common equity Tier 1 ratio (CET1) op 16,39% uit in 2023 (jaarultimo). In het ongunstige scenario komt de CET1 ratio uit op 10,02% in 2023 (jaarultimo). Rabobanks fully loaded CET1 ratio was op 31 december 2020 16,8%, met een buffer van 280 basispunten boven de eigen CET1-ratio-ambitie van >14% en 680 basispunten boven het huidige wettelijke minimumniveau van 10%.

De resultaten van de oefening zijn geen reden voor aanvullende managementacties bij de bank, anders dan de voortzetting van uitvoering van de reeds aangekondigde volgende fase van Rabobanks verander- en verbeteringsproces om een ijzersterke kapitaalpositie te behouden. Dit omvat het creëren van een meer eenvoudige en efficiënte organisatie, met een streven naar brutobesparingen van EUR 600 miljoen in 2024 en het verder versterken van de kern van het bankbedrijf en investering in nieuwe groei.

De volledige resultaten van de stress test zijn beschikbaar via de EBA-website.

Gepubliceerd: 30 juli 2021, 19:00 CET

]]>
Persbericht Fri, 30 Jul 2021 19:00:00 GMT 295566
<![CDATA[Groepsdirectie Rabobank herschikt portefeuilles]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210628-managing-board-to-reallocate-portfolios.html?utm_medium=RSS In 2020 heeft de groepsdirectie van Rabobank aangekondigd de portefeuilles in de groepsdirectie te herschikken. Deze herschikking staat nu gepland voor 1 september 2021, onder voorbehoud van advies van de OR Rabobank en toetsing door de toezichthouders.

Recent heeft Ieko Sevinga, momenteel Chief Information and Operations Officer, aangegeven zich om persoonlijke redenen niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn in de groepsdirectie. Uiteraard wordt zijn wens gerespecteerd.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie meldt hierover: ‘Het vertrek van Ieko uit de groepsdirectie is een groot verlies voor het team. Het doet me dan ook goed dat Ieko heeft aangegeven de komende tijd beschikbaar te blijven voor onze bank. Hij zal onder andere activiteiten verrichten op het gebied van de strategie van onze bank.’

Vanaf 1 september zal Bart Leurs worden benoemd tot Chief Information & Technology Officer en zal de afdeling Operations worden ondergebracht bij de business. Berry Marttin zal de activiteiten van Wholesale & Rural blijven aansturen.

Gepubliceerd: 28 juni 2021, 17:20 CET

]]>
Persbericht Mon, 28 Jun 2021 17:20:00 GMT 293940
<![CDATA[Gert-Jan van den Akker benoemd tot lid raad van commissarissen Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210414-gert-jan-van-den-akker-appointed-to-rabobank-supervisory-board.html?utm_medium=RSS


Aspirant-commissaris Gert-Jan van den Akker

Gert-Jan van den Akker is opgeleid in de rechten aan de Universiteit van Amsterdam en vond zijn eerste emplooi in 1987 bij Cargill als Commercial Trainee. Zijn carrière voerde langs diverse, steeds zwaardere bestuurlijke functies voor dit wereldwijd opererende Amerikaanse agro-industriële concern. Zo was Van den Akker onder andere werkzaam in Maleisië, Japan, Zwitserland en Singapore in sectoren als granen, soja, wereldwijde handel en transport. Vanuit deze rollen heeft hij brede internationale en maatschappelijk relevante bestuurlijke ervaring opgedaan in de voedselproductie en -ketens. Van 2015 tot 2020 maakte hij deel uit van het Global Executive Team. In zijn laatste rol voor pensionering in 2020 was Van den Akker Chief Risk Officer en verantwoordelijk voor de transformatie van de wereldwijde handelsorganisatie.

Voorzitter van de raad van commissarissen Ron Teerlink verwacht dat Van den Akker de koers van Rabobank kan versterken: “Als coöperatie wil Rabobank substantieel bijdragen aan de wereldwijd nodige transities zoals verduurzaming in Food & Agri, de sector waar Rabobank internationaal een van de grootste financiers is. De brede internationale kennis van Gert-Jan van den Akker in deze sector en ervaring bij de top van een van de grootste ondernemingen hierin is zeer welkom bij de verdere strategische ontwikkeling van Rabobank. Hij zal een goede sparringpartner zijn voor de groepsdirectie met de juiste focus op het behalen van verdere verduurzaming en goede resultaten.”

De raad van commissarissen van Rabobank bestaat verder uit Ron Teerlink (voorzitter), Marjan Trompetter (vice-voorzitter), Annet Aris, Petri Hofsté, Arian Kamp, Jan Nooitgedagt, Marc Pensaert en Pascal Visée.

Gepubliceerd: 14 april 2021, 15:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 14 Apr 2021 15:00:00 GMT 292004
<![CDATA[Flexibele Financiering via Rabobank voor verkooppartners van bol.com]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210325-rabobank-offers-embedded-flexible-financing-to-bolcom-sales-partners.html?utm_medium=RSS Rabobank start een initiatief met bol.com om Nederlandse ondernemers die verkopen via bol.com, snel toegang te geven tot een financiering van de Rabobank. Door deze samenwerking weten partners van bol.com binnen 15 minuten wat de mogelijkheden zijn om te lenen. Ook kunnen zij flexibel aflossen. Bol.com is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het grootste online retailplatform van de Benelux waar inmiddels meer dan 43.000 lokale ondernemers hun artikelen verkopen. Het Flexibele Financiering initiatief van Rabobank maakt het voor partners van bol.com makkelijker om snel te groeien, dankzij de beschikbaarheid van flexibel werkkapitaal. Het is voor het eerst dat Rabobank en bol.com op deze manier samenwerken. Naar verwachting zullen honderden partners van bol.com hier in 2021 al gebruik van maken.

Uniek is dat Rabobank, uiteraard met toestemming van de partner van bol.com, de verkoopdata van het bol.com platform gebruikt. Dit bespaart de partner van bol.com veel werk en tijd. Want mede dankzij de data van het platform is het binnen 15 minuten duidelijk wat de partner kan lenen en tegen welke voorwaarden. De lening wordt vervolgens afgesloten tussen de Rabobank en de partner van bol.com. De partners van bol.com kunnen bankieren bij de Rabobank, ING of ABN AMRO om in aanmerking te komen voor de Flexibele Financiering en bol.com ontvangt geen commissie over de aanmeldingen.

Bij de aflossing wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke omzet van de partner van bol.com. Zij betalen de lening bij de Rabobank vervolgens binnen 3 tot 12 maanden af. De lening kan worden gebruikt voor investeringen in voorraad om bijvoorbeeld zogenoemde ‘seizoenspieken’ op te vangen, denk aan het seizoen voor barbecues of airconditioners.

Marcel Gerritsen, directeur Strategie & Innovatie Bedrijven van Rabobank: “Als coöperatieve bank willen we ondernemers laten bankieren op de manier die hen het beste past en waar het hen het beste past. Bijvoorbeeld door onze dienstverlening aan te bieden via boekhoudprogramma’s en verkoopplatforms waar ondernemers dagelijks met hun bedrijf bezig zijn. Dat scheelt hen een heleboel tijd. We noemen dit ‘banking as a service’. De ondernemer hoeft alleen toestemming te geven om zijn data met ons te delen waarna wij direct kunnen voorrekenen wat er financieel mogelijk is. De daadwerkelijke omzet bepaalt vervolgens de financieringslasten. De samenwerking met bol.com is hier een mooi voorbeeld van. We versterken elkaar en helpen de partners van bol.com in hun groei. Onze status als gevestigde bank is daarbij belangrijk. We zijn volledig ingericht om met grote zorgvuldigheid met geld en data om te gaan. Dat biedt gebruikers vertrouwen en zekerheid.”

Margaret Versteden, directeur Platform bij bol.com: “Bol.com is een platform, inmiddels wordt 60% van onze omzet gedaan door partners van bol.com. Dat zijn ruim 43.000 partners en we ondersteunen hen actief bij het succesvol verkopen via bol.com. Bol.com gelooft in de kracht van samenwerken, want alleen samen met de verkooppartners kan bol.com haar klanten de beste winkel(ervaring) bieden. We werken hierin graag samen met gevestigde, lokale partijen die aanvullende diensten ontwikkelen voor onze verkooppartners. Rabobank is hier op het gebied van financiering een mooi voorbeeld van. De verkoophistorie van bol.com partners kan ze nu helpen bij het verkrijgen van een flexibele lening die uniek is in de Nederlandse markt en die partners helpt om seizoenspieken makkelijker op te vangen.”

  • De verkooppartner vult gegevens over het bedrijf en het gewenste leenbedrag in. Vervolgens maak hij of zij een koppeling met zijn of haar bol.com-verkoopgegevens. Ook geeft hij of zij toestemming om transactiegegevens van relevante bankrekeningen te delen (van Rabobank, ING of ABN AMRO). Tot slot deelt de verkooppartner enkele financiële gegevens uit zijn of haar meest recente definitieve jaarcijfers. Zo kan Rabobank snel de mogelijkheden berekenen. Hier zijn alle voorwaarden te vinden.
  • De verkooppartner bekijkt het indicatieve aanbod. Hierin staan het bedrag waarvoor hij of zij in aanmerking komt, de rente en afsluitkosten, looptijd, de minimale aflossing en voorwaarden.
  • Wil de verkooppartner een definitief aanbod ontvangen? Dan kan hij of zij de aanvraag versturen. Rabobank neemt vervolgens binnen 1 werkdag contact met hem of haar op om een videogesprek in te plannen. In het videogesprek bespreekt hij of zij de aanvraag en kunnen eventuele vragen besproken worden. Indien de verkooppartner nog geen klant is van de Rabobank, wordt ook het proces om klant te worden doorlopen. Hierbij hoeft de verkooppartner niet over te stappen van zijn of haar huidige bank en er zijn geen additionele kosten mee gemoeid.
  • Als alles in orde is tekent de verkooppartner de financieringsovereenkomst en wordt de lening binnen 4 werkdagen op rekening van hem of haar gestort.
  • De verkooppartner betaalt de lening binnen 3 tot 12 maanden af. De aflossing wordt bepaald op basis van omzet via bol.com en automatisch door de Rabobank van de rekening van hem of haar afgeschreven.

Gepubliceerd: 25 maart 2021, 07:00 CET

]]>
Persbericht Thu, 25 Mar 2021 07:00:00 GMT 291575
<![CDATA[Rabobank niet tegen krimp veestapel, maar geen doel op zichzelf]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210325%20veestapel-krimp-reactie.html?utm_medium=RSS Tijdens de gesprekken over het klimaatakkoord voor Nederland nam Rabobank deel aan de klimaattafel Landbouw en landgebruik. Bij die gesprekken kwam in de eindfase in mei 2018 ook een onderzoek naar krimp van de veestapel in beeld. Rabobank heeft zich daarbij uitgesproken tegen een overhaast onderzoek naar gedwongen krimp. Wel was Rabobank voorstander van een gedegen onderzoek op wat langere termijn naar mogelijkheden voor krimp.

Met de doelstellingen voor 2030 zoals die in mei/juni 2018 geformuleerd waren, zegde de sector toe aanzienlijk meer CO2-eq in te leveren dan gevraagd was aan de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik (en in het regeerakkoord). Een forse belofte die op draagvlak in de sector kon rekenen. Een gedwongen krimp van de veestapel daar bovenop, was niet nodig voor het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en zou naar onze mening juist niet op datzelfde draagvlak kunnen rekenen. Het was bovendien onduidelijk wat de financiële gevolgen zouden zijn en welk klimaatdoel bereikt zou worden. Door de NGO’s werd aangestuurd op krimp van intensieve veehouderij, dat vooral pluimvee en varkens betreft. Die sectoren dragen relatief weinig bij aan de CO2 uitstoot (emissie-arme stallen) en daarmee ook aan de gevraagde CO2-reductie. Die is vooral te behalen in de melkveehouderij. Beschikbaar onderzoek was omstreden en sterk gefragmenteerd. Naar onze mening was er meer gedegen en samenhangend onderzoek door een onafhankelijke partij nodig. Een maand zou te kort zijn om dat te laten uitvoeren. Een gedegen onderzoek is er later ook gekomen: ‘Ontwikkelrichtingen voor de Nederlandse landbouw in 2050’ van onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) van 17 april 2020. Rabobank was niet betrokken bij dat onderzoek, maar onderschrijft de uitkomsten en ziet veel raakvlakken met de eigen visie.

Rabobank is niet tegen krimp van de veestapel als dat een gevolg is van bijvoorbeeld innovatie en/of verduurzaming of als dat de mogelijkheid met de minste economische neveneffecten zou zijn om de Klimaatakkoord afspraken tijdig te realiseren. Dat is ook wat er al in sector gebeurt. Ook ondersteunt Rabobank de vitalisering van de varkenssector waar saneringsplannen deel van uitmaken. Deze leiden ook tot een afname van de veestapel.

Rabobank is wel tegen gedwongen krimp als een op zichzelf staande doelstelling, omdat de impact voor de landbouw, de economie en de individuele ondernemer enorm is en omdat een gedwongen reductie gewenste ontwikkelingen als innovatie en verduurzaming remt. Immers: ondernemers lijden enorm omzetverlies en hebben daardoor geen buffer/vermogen om te investeren in noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen (kringlooplandbouw, verduurzaming) die gerichter en meer bijdragen aan het reduceren van emissies.

]]>
Persbericht Thu, 25 Mar 2021 00:01:00 GMT 291605
<![CDATA[Rabobank publiceert jaarverslag 2020]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210311-rabobank-publishes-annual-report-2020.html?utm_medium=RSS Vandaag publiceert Rabobank haar jaarverslag 2020, ESG Facts & Figures, Pillar 3 en de overige bijbehorende bijlagen.

“Het afgelopen jaar lieten we zien waar we als coöperatieve bank met een missie voor staan: het leveren van een substantiële bijdrage aan de transities die wereldwijd nodig zijn. Als betekenisvolle coöperatie was onze bijdrage aan de samenleving vorig jaar vooral gericht op de behoeften van onze klanten in financiële nood. Bovendien konden we tijdens de pandemie de uitvoering van onze strategie versnellen. De digitale dienstverlening aan onze klanten en leden is verder verbeterd met nieuwe innovaties in de Rabo App, voortbouwend op de fundamenten van de afgelopen jaren. We pakten een belangrijke rol in de groene financiering van klanten in de wereldwijde voedselketens en we ondersteunden boeren over de hele wereld bij hun transitie naar duurzamere productie van onze voeding. Voorts hebben we onze bijdrage aan duurzame huisvesting in Nederland geïntensiveerd en versneld.”

Op 11 februari 2021 publiceerde Rabobank naast de jaarcijfers haar impactrapport 2020 (Onze impact in 2020). In dit rapport geeft Rabobank inzicht in de omgeving waarin de bank opereert, de strategie en bijbehorende resultaten en de manier waarop de bank waarde creëert voor haar stakeholders. Dit rapport is opgesteld aan de hand van het International Integrated Reporting Framework.

Published: March 11 2021, 07:30 CET

]]>
Persbericht Thu, 11 Mar 2021 07:30:00 GMT 290634
<![CDATA[Barbara Baarsma benoemd tot CEO Rabo Carbon Bank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210215-barbara-baarsma-appointed-ceo-of-the-rabo-carbon-bank.html?utm_medium=RSS Per 1 maart a.s. start Barbara Baarsma als CEO van Rabo Carbon Bank. Dit is een nieuw bedrijfsonderdeel dat werkt aan proposities waardoor klanten op termijn niet alleen voor financiële transacties maar ook voor het kopen en verkopen van CO2-credits bij de bank terecht kunnen. De Carbon Bank ontwikkelt samen met boeren projecten voor CO2-opslag in bomen en de bodem en bemiddelt tussen de partijen die CO2 opslaan en bedrijven die hun uitstoot willen terugbrengen of compenseren. Onder leiding van Baarsma gaat Rabobank dit initiatief versnellen en uitbouwen.

Rabobank heeft haar eerste product van de Carbon Bank 29 januari jl. gelanceerd: een boslandbouwinitiatief in Afrikaanse landen. Dit richt zich op boomaanplant door 15 miljoen kleine boeren, goed voor jaarlijkse CO2-opslag vanaf 2025 van zo’n 150 MtCO2-eq (ongeveer 0,5% van de jaarlijkse wereldwijde emissie). Deze boeren verkopen de units van gebonden koolstof aan bedrijven, die daarmee hun uitstoot kunnen compenseren. Deze CO2-opslag biedt de boeren niet alleen een nieuwe inkomstenbron, ook verbetert hun landbouwgrond door de bomen en generen ze extra inkomsten door bijvoorbeeld fruitoogst.

“Monetaire waardering van milieugoederen heeft mij als econoom altijd al geboeid. Mijn proefschrift destijds ging erover en ook daarna heb ik onderzoek gedaan naar hoe goederen, die op de markt niet geprijsd worden, van een prijskaartje voorzien kunnen worden,” zegt Barbara Baarsma. “Bij de Rabo Carbon Bank draait het daar ook om. Het is een bank waarbij niet geld maar koolstof de valuta is. Het is fantastisch dat ik dit als bankier van Rabobank mag gaan doen.”

“Ik voel me als bankier dienaar van de reële economie. Met de Rabo Carbon Bank realiseren we een nieuw verdienmodel voor de bank waarmee we de beweging naar een klimaat neutrale economie willen versnellen én een toekomstbestendig voedselsysteem stimuleren. Dat is een uitgelezen kans voor onze coöperatieve bank. We zijn actief in de hele waardeketen. Niet alleen hebben we een wereldwijd netwerk in Food & Agri sectoren, ook bedienen we de grote spelers in de markt die aan de slag willen met hun CO2-uitstoot. We werken met hen samen aan het verminderen van hun uitstoot én bieden hen met de Carbon Bank gevalideerde mogelijkheden voor CO2-opslag,” aldus Barbara Baarsma.

“Om de klimaatdoelen van Parijs te behalen is het essentieel dat bedrijven verduurzamen en hun CO2-uitstoot terugbrengen tot nul,” stelt Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank. “Ieder heeft daarin zijn rol te nemen. Rabobank doet dat onder andere door in te zetten op carbon banking. Dankzij de gedrevenheid en kunde van Barbara kunnen we deze nieuwe ontwikkeling binnen de bank aanjagen en versterken.”

Berry Marttin, lid van de groepsdirectie en verantwoordelijk voor Wholesale & Rural: “Ik ben blij dat we Barbara aan boord hebben. We gaan de komende tijd de Rabo Carbon Bank verder inrichten en uitbreiden met diverse projecten en initiatieven. Uiteindelijk willen we de hele waardeketen betrekken bij deze beweging.”

Sinds 1 januari 2019 werkte Baarsma als directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Het proces voor het vinden van een opvolger voor deze functie is gestart.

Curriculum Barbara Baarsma

Barbara Baarsma werkt sinds 2016 bij Rabobank. Tot 2019 was zij directeur Kennisontwikkeling bij Rabobank en eindverantwoordelijk voor Rabo Research. In die hoedanigheid heeft zij de Rabobank-brede kennisagenda en de inrichting van de kennisorganisatie ontwikkeld. Van 2019 tot 1 maart 2021 was ze directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Naast haar werk bij de Rabobank is Barbara Baarsma hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is zij voorzitter van de Bankraad van DNB en lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance, het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en de Raad van Advies van de Taskforce Korte Ketens. Van april 2012 tot en de zomer van 2019 was zij Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER).

Gepubliceerd: 15 februari 2021, 06:00 CET

]]>
Persbericht Mon, 15 Feb 2021 06:00:00 GMT 288992
<![CDATA[Rabobank boekt nettowinst van EUR 1.096 miljoen in impactvol coronajaar 2020 voor samenleving, klanten en medewerkers]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210211-rabobank-posts-net-result-of-eur-1096-million-for-2020.html?utm_medium=RSS De impact van Covid-19 en de navolgende economische turbulentie was fors voor klanten van Rabobank in 2020. Rabobank ondersteunde hen en wist tegelijkertijd haar solide kapitaal- en liquiditeitspositie te behouden. De bank toonde veerkracht om de impact van Covid-19 in 2020 op te vangen en is klaar voor de verwachte impact in 2021. Rabobank realiseerde een nettowinst van EUR 1.096 miljoen in 2020.

“Covid-19 was en is de zwaarste gezondheidscrisis van onze generatie. Voor onze klanten, onze medewerkers en de samenleving als geheel zijn de gevolgen enorm. En het is niet voorbij. De aanhoudende bedreiging van onze gezondheid, de noodzaak om onze dagelijkse routines aan te passen aan de lockdowns: Covid-19 zal het leven van mensen, bedrijven en de wereldeconomie voorlopig blijven domineren. Crises vragen om snelle reactie en veerkracht. Dat heeft Rabobank in 2020 laten zien en zal dat ook in 2021 blijven doen.

Onze grootste aandacht ging uit naar het beschikbaar houden van onze dienstverlening en ondersteuning van onze klanten met acute continuïteitsbehoeften. In deze extreme tijden bood Rabobank tijdelijke financiële hulp waar dat mogelijk was. Zo hebben we ongeveer 8.000 particuliere klanten en 79.000 zakelijke klanten kunnen bijstaan. Ondanks de lastige omstandigheden en de directe financiële gevolgen voor de bank, bleek Rabobank goed in staat hiermee om te gaan.

Ook afgelopen jaar lieten we zien waar we als coöperatieve bank met een missie voor staan: het leveren van een substantiële bijdrage aan de transities die wereldwijd nodig zijn. Als betekenisvolle coöperatie was onze bijdrage aan de samenleving vorig jaar vooral gericht op de behoeften van onze klanten in financiële nood. Bovendien konden we tijdens de pandemie de uitvoering van onze strategie versnellen. De digitale dienstverlening aan onze klanten en leden is verder verbeterd met nieuwe innovaties in de Rabo App, voortbouwend op de fundamenten van de afgelopen jaren. We pakten een belangrijke rol in de groene financiering van klanten in de wereldwijde voedselketens en we ondersteunden boeren over de hele wereld bij hun transitie naar duurzamere productie van onze voeding. Voorts hebben we onze bijdrage aan duurzame huisvesting in Nederland geïntensiveerd en versneld.

De inzet en het leiderschap van onze ruim 40.000 medewerkers over de hele wereld vormden het kloppend hart van onze prestaties in het afgelopen jaar. Ze pasten zich aan, werkten vanuit huis en schikken zich nog steeds in de consequenties van de pandemie. We zijn hen bijzonder dankbaar voor hun rol en bijdrage in dit moeilijke jaar.”

De coronacrisis heeft onze financiële prestaties aanzienlijk beïnvloed. De nettowinst over 2020 is daar een afspiegeling van. Met een winst van EUR 1.096 miljoen daalde de nettowinst met 50% ten opzichte van 2019. Het effect van Covid-19 was vooral zichtbaar in het niveau van de dotaties aan de kredietvoorzieningen, die opliepen tot EUR 1.913 miljoen (2019: 975 miljoen), overeenkomend met 46 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille. Het tijdig en collectief optreden van overheden, toezichthouders en Rabobank zelf droeg bij aan het mitigeren en vertragen van het onmiddellijke effect van Covid-19 op klanten. De bank verwacht dat in de loop van 2021 de kredietkwaliteit van de zakelijke kredietportefeuille verslechtert, wat tot uiting komt in de significant hogere kredietvoorzieningen. De kredietkwaliteit van Rabobanks hypotheekportefeuille bleef hoog, en afgezien van een aantal subsectoren lijkt de Food & Agri-sector minder last te hebben van deze crisis.

De totale inkomsten daalden als gevolg van lagere economische activiteit en negatieve herwaarderingen van activa, maar ook door de aanhoudende lage renteomgeving. Ondanks dat Rabobank haar kosten verder heeft weten te verlagen, is de cost/income ratio gestegen naar 65,8% (2019: 63,3%). Het rendement op eigen vermogen daalde tot 2,7% (2019: 5,3%).

De kredietportefeuille is licht gedaald van EUR 418 naar 409 miljard, voornamelijk als gevolg van valutaschommelingen. Hiervoor gecorrigeerd bleef de Food & Agri-portefeuille stabiel met EUR 105 miljard. Rabobank bleef marktleider op de Nederlandse woninghypotheekmarkt met een marktaandeel van 22%. De spaartegoeden van particuliere en zakelijke klanten stegen fors met 7%, wat in lijn is met de algemene trend op de Nederlandse spaarmarkt als gevolg van Covid-19.

De jarenlange strategie om de balans van de bank te versterken maakte de financiële buffers van Rabobank bestand tegen het economische verval, die grootschalige impact op klanten had. Zelfs na een jaar met een aanhoudende pandemie blijft de kapitaalpositie robuust en solide. De CET 1-ratio is gestegen tot 16,8%. In deze buitengewone omstandigheden heeft Rabobank een bijzondere uitkering gedaan aan certificaathouders in de vorm van Rabobank Certificaten in plaats van contante vergoeding.

Op 15 december 2020 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) banken verzocht om geen dan wel een beperkt dividend uit te keren tot 30 september 2021. Rabobank kondigde op 21 december 2020 aan deze aanbeveling te volgen en in gesprek te gaan met de ECB over de vergoedingen op de Rabobank Certificaten tot 30 september 2021. Rabobank meldt nu haar voornemen om een vergoeding van EUR 0,13674 per Rabobank Certificaat uit te keren op respectievelijk 29 maart, 29 juni en 29 september 2021. Rabobank heeft de intentie om terug te keren naar haar reguliere vergoedingenbeleid als de ECB  de door haar aanbevolen beperkingen ten aanzien van vergoedingen intrekt. Op dat moment zal Rabobank gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid om te beslissen over toekomstige vergoedingen. Daarbij zal zij in haar overwegingen meenemen of het prudent is om een vergoeding uit te keren, en zo ja, wat de hoogte van een dergelijke vergoeding zou moeten zijn.

Wiebe Draijer benadrukt het belang om de kern van het bankbedrijf verder te versterken en te investeren in nieuwe groei: “De pandemie is nog lang niet voorbij. De virusmutaties zorgen voor een nieuwe golf van slachtoffers en aanhoudende overheidsmaatregelen. De impact blijft voor velen voelbaar. Veel van onze klanten zullen financiële steun nodig hebben. We staan klaar om ze te ondersteunen met passende oplossingen.

Naast Covid-19 hebben de lage renteomgeving, aangescherpte wetgeving en digitalisering grote gevolgen voor het bankenlandschap. Om een stevige basis te behouden, werkt Rabobank er continu aan om de organisatie simpeler, sneller en doeltreffender te maken. We blijven ons concentreren op het verder verbeteren van onze operationele en financiële prestaties, om onze klanten beter van dienst te zijn tegen lagere kosten. De transitie die we voorzien volgt op de verbeteringen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Naar verwachting zal de komende vijf jaar het aantal medewerkers met gemiddeld 1.000 fte per jaar dalen. Het aantal gedwongen ontslagen kunnen we deels mitigeren door reguliere uitstroom, vermindering van externe fte en herplaatsing binnen Rabobank.

Ons voortdurende verander- en verbeteringsproces stelt ons in staat om te anticiperen op de huidige uitdagingen en bereidt ons voor op de toekomst. Zo versnellen we het gebruik van digitale kanalen en investeren we in innovatieve oplossingen en mobiele servicelocaties en -concepten. Parallel hieraan zullen we ons traditionele kantoornetwerk in Nederland de komende jaren afbouwen. In onze Wholesale- en Rural-activiteiten gaan we ons bedrijfsmodel en onze footprint verder vereenvoudigen en verbeteren. We zien groeikansen in Food & Agri en leasing, waarbij we ons richten op de transities in de voedselketen en de energiesector en het aanjagen van verduurzaming in het algemeen. Bovenal, blijven we dichtbij onze klanten en hun leefomgeving, over de hele wereld.

Onze rol als poortwachter van het financiële systeem heeft nog steeds de hoogste prioriteit. Het aantal specialisten dat zich toelegt op Know Your Customer (KYC)-activiteiten wereldwijd is gestegen tot 4.000. In 2021 investeren we verder in onze KYC-activiteiten en in geavanceerde technologie, om transactiepatronen te detecteren die tot heden onzichtbaar blijven. Ook breiden we onze samenwerking met andere banken verder uit en zetten we volgende stappen in de publiek-private samenwerking. In september 2018 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een Last onder Dwangsom (LoD) aan Rabobank opgelegd ter verbetering van haar KYC-activiteiten. Op 1 april 2020 is DNB een onderzoek gestart en heeft daaruit geconcludeerd dat Rabobank niet heeft voldaan aan de eisen van de LoD. Als gevolg hiervan is een dwangsom van EUR 500.000 verbeurd. Voor dit bedrag hebben we in H1 2020 reeds een voorziening getroffen. Het bouwen van een robuuste en toekomstbestendige KYC-organisatie, die voldoet aan alle aspecten van de regelgeving is een continu proces en heeft onze grootste aandacht.

De enige zekerheid voor het komende jaar, is dat Covid-19 verdere aanpassing zal vergen. Als toonaangevende bank in de transitie naar een duurzame wereld, zullen we onze klanten blijven helpen in dit moeilijke tweede jaar van de coronacrisis. Tegelijkertijd, en met volle overtuiging, blijven we ons inzetten voor duurzamer voedsel, duurzamere energie en duurzamere huisvesting."


Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Gepubliceerd: 11 Februari 2021, 07:30 CET

]]>
Persbericht Thu, 11 Feb 2021 07:30:00 GMT 288876
<![CDATA[Initiatief Rabobank pakt wereldwijde CO2-uitdaging aan en verbetert positie boeren in ontwikkelende landen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210129-rabobank-to-announce-initiative-to-tackle-global-co2-challenge-while-enhancing-farmers-businesses.html?utm_medium=RSS Utrecht, 29 januari – Vandaag lanceert Rabobank een boslandbouwinitiatief gericht op de opslag van CO2 en het verbeteren van kleinschalige landbouw in ontwikkelende landen. Het online platform verbindt grote corporates met kleinschalige boerenbedrijven die CO2 uit de atmosfeer afvangen met behulp van boslandbouw. Het initiatief versterkt daarnaast het bedrijfsmodel van de betrokken boeren door de monocultuur op hun land dankzij de boomaanplant om te zetten naar meer toekomstbestendige landbouw.

In het project vinden boeren en bedrijven elkaar om vraag en aanbod van CO2-opslag te matchen. Doordat boeren in ontwikkelingslanden bomen planten op hun land, kan de koolstofopslag van deze bomen via het platform dat Rabobank samen met Microsoft ontwikkelde verkocht worden aan grote bedrijven. Zij betalen vervolgens een vergoeding aan de boer voor de geleverde opslag. Eenmaal aangekocht is de compensatie niet verhandelbaar. Het initiatief is gestoeld op de oorsprong van Rabobank als boerenleenbank en Microsofts positie als leider in technologie. Dankzij de combinatie van remote sensing, artificial intelligence (AI) en machine learning biedt het platform een wereldwijd schaalbare en transparante oplossing tegen klimaatverandering die tevens de positie van boeren versterkt. Naar verwachting gaat het platform in 2022 live.

Uniek aan het initiatief is dat de CO2 al opgeslagen is. Voor hun groei splitsen de bomen koolstof (C) van zuurstof (O2), de koolstof zetten ze om in biomassa. Het project meet met behulp van remote sensing die groei in biomassa en maakt transparant hoeveel ton koolstof is opgeslagen. Voor de deelnemende boeren heeft deze aanpak verschillende voordelen: door bijvoorbeeld mango-, avocado- en acaciabomen te planten naast hun gewassen, ontstaat een veerkrachtiger landbouwsysteem. Het zorgt voor een betere bodemkwaliteit, stabieler watervasthoudend vermogen en minder kans op opbrengstverlies als gevolg van klimaat- en weersomstandigheden.

In Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara hebben honderden kleine boeren in samenwerking met Rabobank het afgelopen jaar al meer dan 50.000 bomen geplant. Dit vormt de pilotfase van het boslandbouwproject, het doel is dat het project vanaf 2025 ieder jaar 150 megaton aan CO2-uitstoot uit de atmosfeer wegvangt. Tegen die tijd nemen 15 miljoen boeren deel aan het initiatief. Daar zij elk goed zijn voor gemiddeld 1 ha grond, is het boslandbouwwerkgebied vergelijkbaar met drie keer de oppervlakte van Nederland. De deelnemende boeren zijn onder andere afkomstig uit het netwerk van Rabo Foundation, dat gelieerd is aan verschillende Afrikaanse coöperaties van kleinschalige boeren en Food & Agri klanten. Hoewel niet alle bomen van meet af aan fruit produceren, profiteren de boeren al wel door de verkoop van de koolstofopslag.

“Om de klimaatdoelen van Parijs te behalen is het essentieel dat bedrijven verduurzamen en hun CO2-uitstoot verminderen en terugbrengen tot nul,” stelt Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank. “Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Elke branche, elk bedrijf en elk individu heeft hierin een rol te pakken. Maar iedere gram die nog wordt uitgestoten voordat dit nul-emissie-doel bereikt is in 2050, heeft negatieve impact op het klimaat en de biodiversiteit. Daarom is CO2-opslag onmisbaar. Het boslandbouwinitiatief gaat klimaatverandering tegen doordat het de uitstoot compenseert die nu nog niet kan worden vermeden. Het mooie van het project is de verbinding die het maakt tussen de bescherming van klimaat en het toekomstbestendig maken van het voedselsysteem. Dat maakt voor ons als coöperatieve bank in de Food & Agri sector de cirkel rond.”

Na de pilotfase is de volgende stap in het partnerschap tussen Rabobank en Microsoft de opschaling van het aantal boslandbouwprojecten en het betrekken van certificerende instanties. Daarna kunnen vanaf 2022 ook andere bedrijven gebruik maken van deze CO2-compensatie.

Gepubliceerd: 29 januari 2021, 08:00 CET

]]>
Persbericht Fri, 29 Jan 2021 08:00:00 GMT 288720
<![CDATA[Rabobank: 'Rol bij herstel van Nederlandse bodem']]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210127-bodemherstel-biodiversiteit.html?utm_medium=RSS Toelichting Rabobank op uitzending Zembla op 28/1/2021

De Nederlandse landbouw heeft na de Tweede Wereldoorlog een enorme ontwikkeling meegemaakt. Daar was ook dringend behoefte aan; de hongerwinter ’44 stond velen in herinnering en landbouwminister Mansholt nam onder het motto Nooit meer honger initiatief tot het intensiveren van de landbouw. Dat leidde tot een krachtige landbouwsector die niet alleen Nederland, maar ook West-Europa en landen daarbuiten voorzag in kwalitatief sterk en gezond voedsel, dat internationaal nog altijd veel waardering krijgt.
 
Rabobank heeft agrarische ondernemers na de oorlog geholpen de landbouwproductie op een hoog niveau te krijgen, door het inzetten van financiële middelen, kennis en contacten. De coöperatieve kracht van de vele lokale banken, leende zich uitstekend voor die samenwerking.
Inmiddels hebben we ook te maken met de keerzijde van dat succes. De bodem raakt uitgeput, biodiversiteit is verslechterd, de emissies zijn hoog. De landbouw moet verduurzamen om die ontwikkelingen om te buigen. De Rabobank voelt zich medeverantwoordelijk voor de ontstane neveneffecten en helpt boeren en tuinders bij die transitie. Maar niet alleen agrarische ondernemers; de hele voedselketen is erbij gebaat om te werken aan en te investeren in duurzaam geproduceerd voedsel. Rabobank neemt daarin haar verantwoordelijkheid als belangrijke partner in de keten en investeert zelf ook vele miljoenen per jaar om de sector te helpen verduurzamen. 
 
Investering
Verduurzamen reikt veel verder dan overstappen op biologische landbouw. Die overstap vraagt een enorme investering van een agrarisch bedrijf, voor velen is die stap ineens te groot en niet realistisch. Een investering moet zich immers kunnen terugverdienen. Maar dat neemt niet weg dat Rabobank wel met elke agrarische klant in gesprek gaat over mogelijkheden om te verduurzamen, hoe klein de eerste stap ook is. Met duurzaamheidsmatrixen en daaraan gekoppelde beloning voor goed presterende bedrijven, wil de bank klanten stimuleren hun onderneming te verduurzamen. 
Daarnaast werkt Rabobank ook intensief samen met partners aan bodemkwaliteit en biodiversiteitsherstel in Nederland. Zo is Rabobank één van de partners in Deltaplan Biodiversiteitsherstel en werkt zij met anderen aan een bodemlabel en biodiversiteitsmonitors.
  
Cijfers:
Rabobank financiert ca 85 procent van de totale agrarische sector in Nederland, met een bedrag van ruim 26 miljard (30/6/2020). Daarnaast investeert Rabobank via leasedochter DLL. Rabobank financiert 70 procent van bedrijven in de biologische landbouw, met een totaal bedrag van ca 1 miljard. De biologisch landbouw groeit; afgelopen drie jaar heeft Rabobank ca 150 miljoen nieuw in deze sector geïnvesteerd. De gangbare landbouw neemt af, vooral door bedrijfsbeëindiging. 
]]>
Persbericht Wed, 27 Jan 2021 22:54:44 GMT 288711
<![CDATA[20.000 m2 kunstwerk GROW door Daan Roosegaarde toont de schoonheid van landbouw]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210118-20000-m2-artwork-grow-by-daan-roosegaarde-highlights-the-beauty-of-agriculture.html?utm_medium=RSS Daan Roosegaardes meest recente kunstwerk GROW, is een eerbetoon aan de schoonheid en het belang van de agrarische sector. GROW ontvouwt zich als een lichtgevend droomlandschap. Omringd door duisternis golven rode en blauwe lichtstralen over een enorme akker. Het kunstwerk is onderdeel van het artist-in-residence programma van de Rabobank en gaat vandaag in première. Het project is geïnspireerd door wetenschap die aantoont dat specifieke lichtrecepten de groei van gewassen kunnen stimuleren en hun weerstand verbeteren.

Meestal merken we de landbouwgronden die zorgen voor ons voedsel nauwelijks op. GROW belicht het belang van innovatie in het landbouwsysteem: hoe kan een geavanceerd lichtontwerp planten helpen om duurzamer te groeien? Hoe maken we van de boer de held? GROW is een kunstwerk en een prototype van een duurzamere manier om voedsel te verbouwen.

GROW bestaat uit een op design gebaseerd lichtrecept, dat verticaal over een 20.000 m2 grote akker op preiplanten (Allium porrum) schijnt. Je ervaart het kunstwerk als "dansend licht” op een enorme stuk landbouwgrond. Het licht is poëtisch en geïnspireerd op technologieën uit de lichtwetenschap die aantonen dat bepaalde "recepten” van blauw, rood, en ultraviolet licht de plantengroei kunnen bevorderen en het gebruik van pesticiden tot wel 50% kunnen verminderen.

De film GROW laat de ontwikkeling van dit stralende droomlandschap zien en hoe de schoonheid van licht planten versterkt. En het biedt een lichtpuntje in deze donkere tijden. GROW is van waarde voor de natuur en biedt hoopvol licht aan mensen. Het geeft een nieuwe betekenis aan het woord “agri-cultuur” door het landschap opnieuw te formuleren als een levend cultureel kunstwerk.

GROW is onderdeel van het artist-in-residence programma van de Rabobank. Het programma heeft tot doel dat medewerkers en kunstenaars van elkaar leren door een open uitwisseling van ideeën en perspectieven. Om zo op een positieve manier een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen.

Daan Roosegaarde en zijn team van ontwerpers en experts hebben GROW gedurende twee jaar ontwikkeld, op basis van expert sessies met Studio Roosegaarde, Wageningen University & Research, Springtij Forum en het World Economic Forum in Davos. GROW is het eerste kunstwerk in een nieuwe reeks droomlandschappen van Studio Roosegaarde die kunst en wetenschap combineren om zo een betere wereld te creëren.

Gepubliceerd: 18 januari 2021, 07:00 CET

]]>
Persbericht Mon, 18 Jan 2021 07:00:00 GMT 288336
<![CDATA[Rabobank volgt de nieuwe aanbeveling van de ECB]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20201221-rabobank-adheres-to-the-new-ecb-recommendation-on-dividend-distributions.html?utm_medium=RSS Rabobank gaat met de Europese Centrale Bank (ECB) in gesprek over mogelijke vergoedingen op Rabobank Certificaten gedurende de periode tot 30 september 2021. Dit is in lijn met de aanbeveling van de ECB, zoals gepubliceerd op 15 december 2020, waarin zij banken verzoekt om terughoudend te zijn met het doen van dergelijke uitkeringen. De besprekingen met de ECB zouden kunnen leiden tot vergoedingen die afwijken van de beoogde vergoedingen volgens het vergoedingenbeleid.

De ECB heeft aangekondigd dat significante kredietinstellingen zouden moeten overwegen om tot 30 september 2021 geen dividend uit te keren of dergelijke vergoedingen te beperken. Ze roepen banken op om in deze periode uiterst voorzichtig te werk te gaan bij het nemen van beslissingen over dividenduitkeringen. Gezien de aanhoudende onzekerheid over de economische impact van het coronavirus blijft een behoedzame aanpak volgens de ECB noodzakelijk.

Nadat Rabobank de besprekingen met de ECB heeft afgerond, zal zij gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid om te besluiten over een mogelijke vergoeding op Rabobank Certificaten. Dit kan resulteren in vergoedingen die kunnen afwijken van de beoogde vergoedingen volgens het vergoedingenbeleid.

Rabobank heeft nog steeds een solide kapitaalpositie en een gezonde Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio.

Rabobank volgt nauwlettend verdere aankondigingen en aanbevelingen op het gebied van wet- en regelgeving, waaronder de door de ECB aangekondigde evaluatie van de economische situatie en de mogelijkheid van het doen van dividenduitkeringen na 30 september 2021.

Euronext Amsterdam en andere handelsplatformen kunnen de verhandelingswijze voor Rabobank Certificaten wijzigen na deze en eventuele toekomstige aankondigingen van Rabobank. Meer informatie over de Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

Gepubliceerd: 21 december 2020, 08:30 CET

]]>
Persbericht Mon, 21 Dec 2020 08:30:00 GMT 286898
<![CDATA[Rabobank keert begin december 2020 een vergoeding uit in de vorm van Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20201130-rabobank-announces-a-distribution-in-the-form-of-rabobank-certificates-in-early-december-2020.html?utm_medium=RSS De raad van bestuur van Rabobank heeft besloten om begin december 2020 een uitzonderlijke vergoeding uit te keren in de vorm van Rabobank Certificaten, van omgerekend ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat. Deze aankondiging volgt op het voornemen tot een dergelijke vergoeding, zoals gecommuniceerd op 21 oktober 2020.

De raad van bestuur heeft conform haar discretionaire bevoegdheid besloten tot deze uitzonderlijke vergoeding. Rabobank informeert houders van Rabobank Certificaten nu over de details en relevante data van de vergoeding. Rabobank Certificaten worden vanaf 4 december 2020 (ex-datum) zonder vergoeding verhandeld. De record-datum is 7 december 2020.

Het aantal Rabobank Certificaten dat recht geeft op één nieuw Rabobank Certificaat (de omwisselverhouding) wordt bepaald door de naar volume gewogen gemiddelde prijzen van alle verhandelde Rabobank Certificaten op Euronext Amsterdam op 1, 2 en 3 december 2020 (de Volume-Weighted Average Price – VWAP) te delen door het bedrag van € 1,625. Rabobank past vervolgens de VWAP aan door deze met € 1,625 te verlagen. Dit is een correctie voor het feit dat de VWAP is gebaseerd op prijzen van vóór de ex-datum, waarin de waarde van de beoogde vergoeding tot de ex-datum nog is meegenomen. Indien het aantal uit te keren nieuwe Rabobank Certificaten aan een houder niet overeenkomt met een geheel aantal Rabobank Certificaten, wordt de fractie contant verrekend.

De omwisselverhouding wordt bekend gemaakt op 4 december 2020 voorbeurs op www.rabobank.com/certificaten. Nieuwe Rabobank Certificaten worden op 8 december 2020 door Rabobank uitgegeven en geleverd aan de clearingpartijen. Levering van nieuwe Rabobank Certificaten en een eventuele fractie in contanten aan houders vindt plaats vanaf 9 december 2020. De nieuw uit te geven Rabobank Certificaten zullen dezelfde voorwaarden hebben als en worden samengevoegd met de huidige uitstaande Rabobank Certificaten.

Het volgende tijdschema geldt voor Euronext Amsterdam. Voor andere handelsplatforms kunnen andere ex-data gelden.

4 december 2020 Bekendmaking van de omwisselverhouding en ex-datum
7 december 2020 Record-dtum
8 december 2020 Uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten
Vanaf 9 december 2020 Levering van nieuwe Rabobank Certificaten en eventuele fractie in contanten aan houders

Euronext Amsterdam kan op elk moment de verhandelingswijze voor Rabobank Certificaten wijzigen na deze en elke toekomstige aankondiging van Rabobank. Meer informatie over Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext Amsterdam, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Gepubliceerd: 30 november 2020, 08:30 CET

]]>
Persbericht Mon, 30 Nov 2020 08:30:00 GMT 287557
<![CDATA[Rabobank is voornemens om eind 2020 een uitkering te doen in de vorm van Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20201021-rabobank-intends-to-make-a-distribution-in-the-form-of-rabobank-certificates-at-the-end-of-2020.html?utm_medium=RSS Rabobank kondigt aan voornemens te zijn om in december 2020 een uitzonderlijke vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten te betalen aan beleggers die certificaten bezitten op een nog nader te bepalen toekomstige datum. Dit komt omgerekend neer op ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat. Deze voorgenomen vergoeding is nog ter discretie van de raad van bestuur van Rabobank. Verdere details worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Op 13 augustus 2020 liet Rabobank weten zich te houden aan de geactualiseerde aanbeveling van de ECB (gepubliceerd op 28 juli 2020) en over 2020 geen vergoeding in contanten uit te keren op Rabobank Certificaten. De bank heeft toen ook aangekondigd een eventuele vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten zorgvuldig te onderzoeken. Dit onderzoek is nu afgerond, met als resultaat de intentie om in december 2020 een uitkering te doen in de vorm van Rabobank Certificaten.

De voorgenomen vergoeding zal op zichzelf geen invloed hebben op de solide kapitaalpositie van Rabobank, noch op de Common Equity Tier 1 (CET1) ratio. Het behoud van een solide kapitaalbasis blijft prioriteit om klanten in deze uitdagende tijden zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen.

Bas Brouwers, CFO van Rabobank: ‘COVID-19 heeft nog steeds grote impact op de wereld en de economie. Als coöperatieve bank blijft het onze prioriteit om de economie te ondersteunen en onze klanten door deze crisis te helpen. Ook erkennen we de impact op onze particuliere en institutionele beleggers van het feit dat Rabobank zich houdt aan de ECB aanbevelingen. De voorgenomen vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten beschouwen wij als een uitzonderlijke maatregel in deze ongekende tijden'.

Rabobank zal verdere updates en aankondigingen van de toezichthouders nauwlettend volgen. Uitkeringen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. De raad van bestuur van Rabobank kan altijd beslissen of er al dan niet een uitkering zal plaatsvinden, evenals de hoogte en vorm van uitkeringen.

Euronext kan de verhandelingswijze voor Rabobank Certificaten wijzigen na deze en elke toekomstige aankondiging van Rabobank. Meer informatie over de Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Gepubliceerd: 21 oktober 2020, 17:50 CET

]]>
Persbericht Wed, 21 Oct 2020 17:50:00 GMT 265462
<![CDATA[Rabobank biedt als eerste in Nederland bankrekening voor tokens]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20201005-rabobank-first-bank-in-the-netherlands-to-offer-bank-account-for-utility-token.html?utm_medium=RSS Rabobank faciliteert vanaf vandaag een bankrekening voor Stichting 2Tokens. Hiermee is Rabobank de eerste bank in Nederland die het betalen voor tokens mogelijk maakt. Dit betekent een grote stap voorwaarts in de toepassingsmogelijkheden van dit digitale waardemiddel.

Stichting 2Tokens verkoopt zogenaamde utility tokens (TWO-tokens), die via iDeal in euro kunnen worden gekocht. Door het kopen van TWO-tokens wordt je partner van de stichting en kun je gebruikmaken van activiteiten die de stichting organiseert rondom tokenisatie, zoals masterclasses, workshops en andere evenementen. Vanaf nu kan iedereen met een Nederlandse bankrekening tokens kopen, waarmee zij exclusieve toegang krijgen tot educatief materiaal.

2Tokens is opgericht als gesubsidieerd project met als doel de verschillende toepassingsmogelijkheden van tokens te onderzoeken. Tokenisatie is een innovatie op het gebied van digitale waardemiddelen die toegepast kan worden met behulp van blockchain-technologie. De eigenschappen van deze tokens zijn programmeerbaar. Zo kan een TWO token maar één keer worden uitgegeven en gebruikt. Door het gebruik van blockchain-technologie kunnen tokens niet worden vervalst. Daarmee is het een veilig middel. Een toepassing van tokenisatie is bijvoorbeeld het opdelen van vastgoed in meerdere tokens, zodat het mogelijk is voor grote groepen mensen om eigendom van een object op een efficiënte en transparante manier te delen. Zo ontstaat ook een nieuwe vorm van micro-financiering.

‘We zijn blij met de inhoudelijke bijdragen vanuit Rabobank, het faciliteren van een bankrekening voor de stichting helpt ons het Nederlandse token-ecosysteem nog beter te ondersteunen”, aldus Alex Bausch, voorzitter Stichting 2Tokens.

Naast Rabobank zijn CMS, Dusk Network, WatsonLaw, DataFloq, YES!Delft en verschillende toezichthouders bij 2Tokens betrokken.

Rabobank is al enkele jaren met blockchaintechnologie aan de slag. Zo heeft de bank al twee blockchainplatformen in productie ( en ). De bank werkt actief aan blockchaintoepassingen voor food & agri, vastgoed, identity en HR.

“Vanuit Rabobank zien we verschillende toepassingen voor tokenisatie. Zo zou je een vastgoedobject, landbouwgrond of een start-up kunnen ‘opknippen’ in heel veel kleine stukjes, waardoor je voor een laag bedrag daarin kunt investeren. Zo zou je op jonge leeftijd al deeleigenaar kunnen zijn van heel veel, hele kleine stukjes vastgoed.” aldus Djuri Baars, Lead Blockchain Team bij Rabobank.

Het project wordt afgesloten met een virtueel evenement op donderdag 8 oktober. Deelname is kosteloos door middel van registratie via de 2Tokens-website. Op deze website vind je ook meer informatie over de toepassingen van tokenisatie en de activiteiten van Stichting 2Tokens.

Gepubliceerd: 6 oktober 2020, 10:00 CET]]>
Persbericht Tue, 06 Oct 2020 10:00:31 GMT 269408
<![CDATA[Ook Rabobank gaat negatieve rente rekenen voor tegoeden boven 250.000 Euro]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200930-rabobank-next-bank-to-introduce-negative-interest-rates-for-balances-over-eur-250000-euro.html?utm_medium=RSS Rabobank wijzigt de rente voor haar betaal-, spaar- en beleggersrekeningen vanwege de aanhoudende lage rente in de markt. De aanpassing van de tarieven gaat in vanaf 1 januari 2021. Vanaf dan geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten voor het deel van het tegoed boven € 250.000 een creditrente van – 0,5%. De rente wordt berekend per rekening.

Voor particuliere klanten met een saldo tot en met € 250.000 verandert er niets. Op particuliere spaar- en beleggersrekeningen vergoedt Rabobank tot en met € 250.000 een rente van 0,01%. Op de particuliere betaalrekeningen blijft de rente 0% voor tegoeden tot en met € 250.000.

Ook voor zakelijke klanten met een tegoed tot en met € 250.000 verandert er niets. Op zakelijke spaarrekeningen vergoedt Rabobank tot en met € 100.000 een rente van 0,01%, daarboven is de rente 0% tot en met € 250.000. Op de betaal- en beleggersrekeningen blijft de rente 0% voor het deel van het tegoed tot en met € 250.000.

Met deze aanpassingen blijft 98,7% van alle particuliere en zakelijke klanten nog steeds gevrijwaard van negatieve rente. Rabobank wil graag zo lang als mogelijk deze groep en ook de drempel waarover het gaat zo groot mogelijk houden, maar kan daar gezien de aanhoudende lage rentes helaas geen garanties op geven.

Ondanks dat de rente al geruime tijd laag is, blijven klanten sparen. Dat moedigt Rabobank ook ten zeerste aan, ‘financiële zelfredzaamheid’ staat hoog op haar maatschappelijke agenda. Het is belangrijk om een buffer te hebben voor bijvoorbeeld onverwachte uitgaven, studie van de kinderen, gevolgen van COVID of eerder stoppen met werken.>/p>

Gepubliceerd: 30 september 2020, 14:30 CET

]]>
Persbericht Wed, 30 Sep 2020 14:30:00 GMT 269375