Rabobank jaarcijfers 2012

Winstdaling door economische tegenwind

Toelichting bestuursvoorzitter Piet Moerland: "De Rabobank kijkt terug op een moeilijk jaar, waarin economisch herstel uitbleef. De Nederlandse economie kromp in 2012 sterker dan aan het begin van het jaar werd vermoed. Kenmerkend waren een afname van de consumptie, oplopende werkloosheid, dalende huizenprijzen en een gebrek aan investeringen door bedrijven. De schuldencrisis zorgde voor onzekerheid op de financiële markten. Vooral het binnenlands retailbankbedrijf zag zijn resultaat relatief sterk teruglopen als gevolg van hogere waardeveranderingen, een lager renteresultaat en oplopende bedrijfslasten. Daarnaast viel vooral het resultaat van Rabo Vastgoedgroep aanzienlijk terug en drukte de bankenbelasting het resultaat met 196 miljoen euro. De totale nettowinst in 2012 bedroeg 2.112 miljoen euro, 20% minder dan in 2011. Onze solvabiliteit en liquiditeitspositie bleven sterk: de core tier 1-ratio steeg tot 13,2%, de tier 1-ratio liep op tot 17,2%.

  1. De solvabiliteit, gemeten als core tier 1-ratio, steeg door toevoeging van winst aan het vermogen met 0,5 procentpunt tot 13,2%; een niveau ruim boven de eisen van Bazel III en boven die van de recente stresstesten van EBA.
  2. Het streven is om deze solvabiliteitsratio naar 14% te laten groeien. Dit betekent dat de groei van de reserves groter moet zijn dan de groei van de kredietverlening.
  3. De kredietverlening aan private cliënten steeg met 2% tot 458 miljard euro. De groei van de kredietverlening is vooral het gevolg van de consolidatie van Friesland Bank en in mindere mate van een toename van de kredietportefeuilles bij Rabobank International, De Lage Landen en Obvion.
  4. Rabobank Groep boekte in 2012 een nettowinst van 2,1 miljard euro, dat is een daling van 20% ten opzichte van 2011. De daling wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een stijging van de waardeveranderingen met 744 miljoen tot 2,4 miljard euro.
  5. De liquiditeitspositie bleef onverminderd ruim op 157 miljard euro.
  6. De toevertrouwde middelen stegen met 1% tot 334 miljard euro. Ook hier droeg de consolidatie van Friesland Bank bij aan de stijging. De spaargelden van particulieren namen met 7% toe tot 150 miljard euro.

Resultaten binnenland

De nettowinst in het binnenlands bankbedrijf daalde met 30% tot 1.304 miljoen euro. Vooral in de bouw en het onroerend goed, de middenstand, de glastuinbouw en de zee- en kustvaart kampten ondernemingen met lagere bedrijfsresultaten. Dit was terug te zien in de waardeveranderingen, die met 681 miljoen euro opliepen tot 1.329 miljoen euro (44 basispunten, hoger dan het langjarige gemiddelde van 13 basispunten). Vooral door de consolidatie van Friesland Bank groeide de kredietportefeuille met 4% tot 306,5 miljard euro. De toevertrouwde middelen stegen met 7% tot 213,9 miljard euro. De bedrijfslasten liepen op bij de lokale Rabobanken als gevolg van de kosten van implementatie en handhaving van strengere wet- en regelgeving. De efficiencyratio van het binnenlands retailbankbedrijf verslechterde onder invloed hiervan van 57,4% tot 59,8%. Met de Japanse financiële dienstverlener Orix werd in februari 2013 een koopovereenkomst getekend inzake de verkoop van Robeco.

Internationaal

Rabobank International kende ondanks de moeilijke economische omstandigheden een relatief goed jaar en boekte een resultaat van 704 miljoen euro, 10% lager dan het jaar ervoor. Lagere rentemarges en hogere bedrijfslasten zetten het resultaat onder druk, maar dit werd deels gecompenseerd door de opbrengst van de verkoop van aandelen in de Indiase Yes Bank. Het internetsparen buiten onze landsgrenzen heeft zich in het afgelopen jaar sterk ontwikkeld. Na de opening van RaboDirect in Duitsland zijn we in zes landen actief met internetspaarbanken. We brachten een succesvol bod uit op de resterende aandelen in de Poolse Bank BGZ.

LIBOR Onderzoeken

Autoriteiten in verschillende jurisdicties onderzoeken momenteel verschillende banken, waaronder Rabobank, met betrekking tot de totstandkoming van LIBOR en EURIBOR-tarieven. Rabobank werkt mee aan deze onderzoeken. Rabobank is daarnaast gedaagd in een aantal civiele rechtszaken in de Verenigde Staten met betrekking tot de totstandkoming van LIBOR-tarieven. Rabobank zal zich in deze rechtszaken verdedigen.

De feiten en omstandigheden die uit de lopende onderzoeken naar voren komen, worden op continue basis gedeeld met de diverse toezichthouders en mededingings- en strafrechtelijke autoriteiten. Het moment van afronding van deze onderzoeken is op dit moment nog onzeker. Gezien de thans bekende bevindingen en de uitkomsten van de onderzoeken bij andere panelbanken die inmiddels publiek zijn geworden, zal de weging van de feiten en omstandigheden een schikking aannemelijk maken. De hoogte daarvan kan op dit moment niet betrouwbaar worden geschat.

Rabobank onthoudt zich van verder commentaar.

Vooruitzichten voor 2013

Het zal niet meevallen om het resultaat van 2012 in 2013 te evenaren (exclusief de impact van de verkoop van Robeco). Ook in 2013 zal de economische groei zeer beperkt zijn. De perspectieven voor de woningmarkt zijn op langere termijn gunstig, maar het zal nog tot 2014 duren voordat het herstel echt inzet. We verwachten hierdoor een bescheiden groei van de kredietverlening in 2013. De kostendruk bij de Rabobank zal aanhouden. Daarbij hebben we te maken met de resolutieheffing, de blijvend hoge druk op de organisatie om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en grote groepen klanten die in moeilijkheden verkeren.

De Rabobank in 2016

Als we verder vooruit kijken zien we ons eveneens geplaatst voor grote uitdagingen. We leggen op dit moment de laatste hand aan onze strategie voor de periode 2013-2016, die moet garanderen dat we de solide en sterke bank blijven die we nu zijn. Dichtbij, zichtbaar en betrokken aan de voorkant, slim en efficiënt aan de achterkant. Onze omgeving verandert ingrijpend. Klanten hebben steeds meer behoefte aan eenvoudige en transparante financiële dienstverlening en willen altijd en overal hun geldzaken kunnen regelen. Particulieren, private-bankingklanten en bedrijven willen multichannel, virtueel en op maat worden bediend. Om onze solide positie te kunnen blijven waarborgen, moet de trend van stijgende kosten worden omgebogen. Daarom werkt de Rabobank aan het stroomlijnen van processen, het vereenvoudigen van het productenaanbod en het vergroten van de zelfbedieningsmogelijkheden via internet en mobiel. Eerst zal dit gepaard gaan met flinke investeringen in systemen en processen. Vervolgens moet de nieuwe strategie resulteren in forse kostenbesparingen, een aanzienlijk verlies van arbeidsplaatsen en een substantiële reductie van het aantal kantoren bij het binnenlandse bankbedrijf. Voor 2013 en 2014 verwachten we bij de lokale banken een verlies van 3.000 arbeidsplaatsen, met verdere doorwerking in de jaren hierna. Ook is versobering van onze zeer goede arbeidsvoorwaarden nodig. De Rabobank ziet er in 2016 anders uit maar is en blijft de coöperatieve, solide en duurzame bank voor haar klanten."

Kerncijfers

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-12 31-12-11
%
Balanstotaal 752.410 731.665 3
Kredietportefeuille private cliënten 458.091 448.337 2
Toevertrouwde middelen 334.271 329.892 1
Eigen vermogen 44.627 45.001 -1
Tier 1-vermogen 38.412 37.964 1
Core tier 1-vermogen 29.307 28.324 3
Beheerd en bewaard vermogen van klanten 221.200 262.300 -16
Aantal medewerkers (in fte) 59.628 59.670 -
%point
Kapitaalsratio 19,0% 17,5% 1.5
Core tier 1-ratio 13,2% 12,7% 0.5
2012 2011 %
Baten 13.452 12.706 6
Bedrijfslasten 8.831 8.252 7
Waardeveranderingen 2.350 1.606 46
Belastingen 160 355 -55
Bankenbelasting 197 - -
Nettowinst 2.112 2.627 -20
%point
Rendement eigen vermogen 5,6% 7,6% -2.0
Efficiencyratio 65,6% 64,9% 0.7