Rabobank bereikt onderhandelingsresultaat over CAO voor 2016

Pensioenregeling per 2015 aangepast aan het nieuwe fiscale kader

De Rabobank heeft met de vakorganisaties het CNV en De Unie overeenstemming bereikt over de CAO voor 2016, met daarin een ongewijzigde verlenging van het huidige sociaal plan en de afspraak dat er geen algemene loonsverhoging zal plaatsvinden. Met vakorganisaties CNV, De Unie en FNV is ook een onderhandelingsresultaat bereikt over aanpassing van de lopende Rabobank CAO 2013-2015, met name om de pensioenregeling per 1 januari 2015 in lijn te brengen met de fiscale wet- en regelgeving.

Sociaal plan ongewijzigd

In het licht van de organisatieveranderingen die bij de Rabobank in gang zijn gezet, is er bij medewerkers behoefte aan duidelijkheid over het sociaal beleid na 2015. Om die reden is de bank vervroegd met de vakorganisaties in gesprek gegaan over de Rabobank CAO na 2015. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat met het CNV en De Unie over de CAO voor 2016. Afspraak is dat het huidige sociaal plan ook in 2016 zal gelden. Uitgangspunt is en blijft dat de Rabobank medewerkers die boventallig worden, zoveel mogelijk van werk naar werk wil helpen. Het sociaal plan omvat afspraken over de regels voor het bepalen van boventalligheid, het stimuleren van inzetbaarheid in de actieve mobiliteitsfase, de termijn van begeleiding van boventallige medewerkers en de financiële vergoedingen bij afscheid. “Met de verlenging van het sociaal plan bieden we als werkgever duidelijkheid voor de medewerkers die in 2016 boventallig worden”, aldus Raymond van Hattem, hoofdonderhandelaar namens de Rabobank.

Het onderhandelingsresultaat betekent ook dat in 2016 geen collectieve loonsverhoging plaatsvindt. Wel krijgen alle medewerkers die op 1 januari 2016 in dienst zijn, eenmalig een extra vakantiedag toegekend, naar rato van de omvang hun arbeidsduur.

Voortzetting sobere lijn

Met de CAO 2016 wordt de sobere lijn van de huidige CAO voortgezet. “Deze sobere lijn is nodig om bij te dragen aan de noodzakelijke kostenreductie bij onze bank. Daarnaast past het bij de behoefte die er maatschappelijk is om de lonen in de financiële sector te matigen”, licht Van Hattem toe. De Rabobank had voor de nieuwe Rabobank CAO 2016 ook graag de FNV aan boord gehad. De Rabobank, De Unie en CNV vinden het van belang nú duidelijkheid te geven over het sociaal beleid in 2016 en dus nu afspraken te maken over de CAO voor 2016. Met de steun van De Unie en het CNV is voor de nieuwe CAO een breed draagvlak gewaarborgd.

Pensioenregeling in lijn met fiscale wetgeving per 1 januari 2015

Wettelijk mag het opbouwpercentage in alle pensioenregelingen per 1 januari 2015 niet hoger zijn dan 1,875%. In de pensioenregeling van de Rabobank is het nagestreefde opbouwpercentage nu 2%. Ook mag na 1 januari geen bruto-pensioen meer worden opgebouwd boven een pensioengevend salaris van 100.000 euro. CAO-partijen zijn het er over eens geworden dat in de pensioenregeling van de Rabobank het nagestreefde opbouwpercentage gehandhaafd blijft op 2%. Dat is fiscaal mogelijk, omdat over het ‘Employee Benefit Budget’ geen pensioen wordt opgebouwd. Daardoor is er genoeg ‘fiscale ruimte’ om het nagestreefde opbouwpercentage ook na 1 januari 2015 op 2% te houden. Dit betekent dat de pensioenregeling voor het overgrote deel van de Rabobank medewerkers ongewijzigd blijft. Het handhaven van het nagestreefde opbouwpercentage op 2% betekent wel dat de wettelijk vastgestelde grens van 100.000 euro voor de pensioenregeling van Rabobank daalt naar 94.600 euro. De CAO-partijen zijn overeengekomen dat wie meer verdient dan 94.600 euro en derhalve te maken krijgt met een verlies aan pensioenopbouw, een ‘persoonlijk budget’ krijgt ter hoogte van 24% van het salaris boven de 94.600 euro. Dit budget is ter vrije besteding van de medewerker, bijvoorbeeld om te besteden aan extra pensioenopbouw.

De vakorganisaties gebruiken de komende weken om de nieuwe Rabobank CAO 2016 en de voorgenomen aanpassingen in de Rabobank CAO 2013-2015 voor te leggen aan hun leden. De Rabobank heeft er vertrouwen in dat de leden van de vakorganisaties het geheel van afspraken op hun waarde weten te schatten en dat op 24 november het finale akkoord kan worden getekend.

Voor verdere informatie
Persvoorlichting Rabobank
Marie-Christine Reusken
+31 30 21 68622