Rabobank maakt nieuwe strategie bekend

Excellente klantbediening door sterkere bank en betere coöperatie

Rabobank maakt vandaag haar strategische koers bekend. Rabobank wil als klantgerichte coöperatieve bank dichterbij dan ooit zijn voor klanten, leden en maatschappij. Rabobank wil met haar coöperatieve missie een gerichte bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn van Nederland en als Food&Agribank aan het duurzaam voeden van de wereld. Dit is vandaag besloten door de Centrale Kringvergadering. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering vandaag unaniem ingestemd met de aanpassingen in de besturing van Rabobank. Rabobank vormt vanaf 1 januari 2016 één coöperatieve Rabobank, met één bankvergunning en één jaarrekening. De ledenraden van alle 106 lokale Rabobanken stemden op 2 december jl. al in met de nieuwe structuur. Met de combinatie van wijziging in de besturing en de nieuwe strategische koers zet Rabobank in op drie belangrijke prioriteiten voor de komende jaren: excellente klantbediening, een flexibele en nog sterkere balans en een verbetering van de financiële resultaten.

Rabobank speelt met deze strategische koers blijvend in op maatschappelijke ontwikkelingen die zowel kansen als uitdagingen bieden, zoals veranderend consumentengedrag, technologische ontwikkelingen, financiële innovatie, toegenomen concurrentie, een complex economisch kader en aangescherpte kapitaaleisen. Rabobank kiest in het licht van deze veranderingen met haar structuurwijziging en strategie vol overtuiging voor een coöperatief klantbedieningsmodel.
 
Met het oog op de voorgenomen prestatieverbetering zullen alle bedrijfsonderdelen efficiencyverbeteringen doorvoeren. In de periode 2016-2018 zal het aantal arbeidsplaatsen met 9.000 dalen, hoofdzakelijk in de back-office en ondersteunende diensten van de bank. Deze reductie vindt plaats in aanvulling op de bestaande programma’s, waarmee nog een resterende daling van 3.000 arbeidsplaatsen gemoeid is. In lijn met het streven om dichterbij onze klanten te opereren worden functies van medewerkers die de klant bedienen zoveel mogelijk ontzien. De aanvullende reductie van 9.000 arbeidsplaatsen zal gefaseerd verlopen en Rabobank zal in nauw overleg met de medezeggenschap en vakorganisaties zorgdragen voor een zorgvuldig verloop van het proces. De reductie zal mede worden gerealiseerd door natuurlijk verloop en de afname van externe medewerkers. Alle inzet is er op gericht medewerkers van werk naar werk te helpen. Rabobank spant zich maximaal in om gedwongen ontslagen te voorkomen. 
 
Klantgerichter en dichterbij
De Rabobank wil haar positie versterken als bank die het meest dichtbij de klant is en wil een betekenisvolle coöperatie zijn die op lange termijn succesvol is voor leden, klanten, medewerkers en de maatschappij waarin de bank opereert. Een excellente klantbediening door middel van het aanbod van financiering, kennis en haar netwerk is daarbij cruciaal.

 • De Rabobank wil toonaangevend zijn in Nederland en internationaal leidend in Food en Agri. Ze blijft daarbij ook met haar nieuwe governance stevig verankerd in lokale gemeenschappen.
 • Rabobank beoogt een substantieel hogere klanttevredenheid, onder andere te meten door NPS (Net Promotor Score).
 • Rabobank investeert komend jaar in verschillende nieuwe vormen van contactpunten, in aanvulling op de huidige bankkantoren. Hier wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van mobiele adviespunten, pop-up stores en advies aan huis. Volgend jaar zullen er enkele honderden worden geïntroduceerd.
 • Een aantal nieuwe product- en dienstverleningsconcepten zullen worden geïntroduceerd, zoals wonen- en zorgpropositie en rentemiddeling op hypotheken (per 1 juli 2016).
 • De dienstverlening aan bedrijven wordt uitgebreid naar financieel regisseurschap, waarmee Rabobank een breder palet aan financieringsbehoeften van ondernemers kan bedienen. Zo is dit jaar gestart met een samenwerking met het crowdfunding platform Fundipal. Ook bij institutionele beleggers die geïnteresseerd zijn in investeringen in onze Nederlandse en Food & Agri-klanten treedt de Rabobank vaker op als intermediair. 

Flexibele en nog sterkere balans. Door het flexibeler inzetten van haar balans versterkt de Rabobank haar kapitaalspositie.

 • Rabobank anticipeert op te verwachten hogere kapitaaleisen (Basel IV, TLAC en MREL) met een potentiële balansreductie van EUR 150 miljard in de periode tot 2020.
 • Rabobank zal meer klanten bedienen door een flexibele inzet van de balans. Door hypothecaire en zakelijke leningen aan beleggers door te verkopen kunnen meer kredieten worden verleend. Dit heeft geen impact op de service en dienstverlening aan de klanten. Deze blijft via Rabobank lopen.
 • Rabobank streeft naar een CET1 ratio tussen de 14-17% en en total capital ratio tussen de 25-30% in 2020. 

Resultaatsverbetering.
De Rabobank blijft ijzersterk door het realiseren van een forse prestatieverbetering, die uiteindelijk resulteert in een rendement van 8% op het geïnvesteerde vermogen, rekening houdend met de consequenties van hogere kapitaaleisen.

 • Het verbeteringsprogramma beoogt een stijging van het bruto resultaat met EUR 2,1 miljard in 2020, te realiseren door kostenbesparingen en opbrengstenverhogingen. Dit resulteert in een cost/income ratio van circa 50% in 2020.
 • Strategisch kiest Rabobank voor groei in Food & Agri internationaal en voor focus op groeithema’s in Nederland: landbouw en voedsel, mobiliteit, vitaliteit, grondstoffen, water en wonen. 
 • Het verbeteringsprogramma leidt mede tot een afname van 9.000 arbeidsplaatsen in de periode 2016-2018, hoofdzakelijk in de back-office en ondersteunende diensten van de bank. Deze reductie vindt plaats in aanvulling op de bestaande programma’s, waarmee nog een resterende daling van 3.000 arbeidsplaatsen gemoeid is.

Governancewijziging.
De nieuwe governance leidt tot een betere bank en een betere coöperatie.

 • Behoud en versterking van lokale marktbewerking door lokale banken en versterking van de ledeninvloed op de Rabobank als geheel via de te vormen Algemene Ledenraad
 • Vorming van één coöperatieve Rabobank, met één bankvergunning en één jaarrekening

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: “We willen letterlijk en figuurlijk nog dichterbij onze klanten zijn. Fysiek (in klantgesprekken en netwerken), virtueel (met apps en websites) en mentaal (door betrokkenheid). Rabobank blijft zich onderscheiden door vakmanschap, ondernemerschap en innoverend vermogen. We bieden onze klanten kennis, netwerken en financiële oplossingen.Om te excelleren in klantfocus is een fundamentele verbetering nodig. Dit geldt voor onze activiteiten in binnen- en buitenland.”
 
“Innovatiekracht is een belangrijke pijler van de strategie. Het is in toenemende mate een voorwaarde om de huidige processen te verbeteren en de klantbehoefte in te vullen. Klanten willen vaker financiële zaken virtueel zelf kunnen regelen. Daarnaast is innovatie essentieel voor het ondersteunen van de strategische vraagstukken van onze klanten en Rabobank zelf. Als coöperatieve bank willen wij onze klanten en de gemeenschap helpen maximaal de kansen van innovatie te benutten. We versterken daarom ook onze innovatiekracht, stimuleren experimenten en blijven sterk betrokken bij de nationale en lokale innovatie-initiatieven.”
 
“We moeten slagvaardig blijven inspelen op een aantal trends, die zowel kansen als uitdagingen bieden, zoals veranderend consumentengedrag, technologische ontwikkelingen, financiële innovatie, toegenomen concurrentie, een complex economisch kader en aangescherpte kapitaaleisen. Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen zien we een blijvend stevige plaats voor een coöperatief georganiseerde bank
 
“We willen toonaangevend zijn in Nederland en internationaal leidend in Food & Agri. Onze missie is om een substantiële bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn van Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. Met “Bankieren voor Nederland” en “Banking for Food” geven we hieraan invulling. We willen een betekenisvolle coöperatie zijn die op lange termijn succesvol is voor leden, klanten, medewerkers en de maatschappij.”
 
“Met “Bankieren voor Nederland” levert de Rabobank een bijdrage aan de verdienkracht van Nederland. In 2020 zal ruim 80% van de kredietverstrekking plaatsvinden aan sectoren waar wij groei verwachten: landbouw en voedsel, mobiliteit, vitaliteit, grondstoffen, water en wonen. Op dit moment is dit 65%. Daarnaast wil de Rabobank zich nog actiever inzetten om een optimale levensloop van klanten te stimuleren en de leefomgeving te versterken. Rabobank zal in 2020 25 social impact bonds hebben uitgegeven om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In 2020 zal het aantal maatschappelijke initiatieven dat de Rabobank via haar lokale banken ondersteunt zijn verdubbeld tot 1.000.”
 
“Met Banking for Food willen we bijdragen aan het duurzaam voeden van de wereld. We bieden de mondiale voedselketens financieringen, kennis en onze netwerken, ondersteund door Rabobank Foundation en Rabo Development. Onze kredietportefeuille in Food & Agri stijgt van EUR 100 miljard in 2014 naar EUR 115 miljard in 2020. In 2020 bieden wij via Rabobank Foundation 3 miljoen kleine boeren, smallholder farmers, toegang tot financiering. Dit jaar zijn dit er nog 2 miljoen.”
 
“Wij versterken onze kapitaalspositie door het flexibeler inzetten van onze balans. We zullen bijvoorbeeld leningen doorverkopen aan beleggers en ons verder focussen op kernactiviteiten. Dat betekent natuurlijk niet dat we minder hypotheken en zakelijke kredieten zullen verstrekken. Integendeel, door onze klantfocus en verbeterde lokale marktbewerking zullen we klanten met de inzet van onze kennis en netwerken juist beter kunnen helpen.”
 
“Om een ijzersterke bank te blijven streeft de Rabobank naar een verbetering van het bruto resultaat met EUR 2,1 miljard in 2020. Dit gaan we deels realiseren door inkomstenverhogingen, deels door kostenbesparingen. Onze cost/income ratio zal hierdoor dalen in de richting van 50%, hetgeen meer in lijn is met andere marktpartijen. Op dit moment bedraagt onze cost/income ratio nog meer dan 60%. Met deze prestatieverbetering realiseren we een rendement op geïnvesteerd vermogen van 8% in 2020. Dit is het niveau dat noodzakelijk is om op lange termijn de ijzersterke bank te kunnen blijven die we altijd zijn geweest.”