Rabobank verwacht daling prijs voor landbouwgrond

De prijs van landbouwgrond is het afgelopen decennium flink gestegen van ca. 31.500 euro per ha eind 2006 naar 55.500 euro per ha eind 2015. Het is niet vanzelfsprekend dat die trend doorzet. De Rabobank verwacht eerder een daling van de prijs voor landbouwgrond de komende jaren. Dit als gevolg van een groeiend aanbod van grond en doordat andere investeringen ook noodzakelijk zijn voor bedrijfsontwikkeling, zo blijkt uit de publicatie “De grondmarkt in beweging” van de Rabobank. Momenteel ligt de prijs van bouwland iets boven die van grasland; deze prijsverschillen zullen groeien in het voordeel van grond van hoge kwaliteit. Kwalitatief goede akkerbouwgrond zal zijn waarde behouden, is de verwachting van de coöperatieve bank.

Strategische keuze

“Grond verwerven, of dat nu is door aankoop of door pacht of anderszins, moet een strategische keuze zijn. Een agrarisch ondernemer met een gezonde bedrijfsvoering ontwikkelt ook een heldere visie op het grondbeleid. Een grondaankoop is immers geen impulsinvestering, die je laat afhangen van het moment waarop plotseling ergens grond beschikbaar komt”, licht Arjan Ausma, sectormanager akkerbouw van de Rabobank toe. Agrarisch ondernemers die grondaankoop overwegen, doen er goed aan om na te gaan of grondaankoop past bij de investeringsmogelijkheden van het bedrijf. De financiering van grondaankoop moet vanzelfsprekend binnen de gestelde termijn worden terugbetaald. Maar de grondprijs beïnvloedt ook de vermogenspositie van de ondernemer. Een dalende grondprijs leidt tot een dalend eigen vermogen, waardoor de weerbaarheid van het bedrijf in de nabije toekomst afneemt.

Alternatieven

In het licht van economische ontwikkelingen, zowel op niveau van de markt als van het bedrijf, zal grondaankoop met financiering van de bank lang niet voor iedere agrarisch ondernemer zijn weggelegd. De Rabobank wijst om die reden nadrukkelijk op alternatieve mogelijkheden, zoals pacht of alternatieve financieringsvormen. Kijkend naar de lange termijn is landbouwgrond een goede belegging gebleken. Echter, bij de financiering van grondaankoop is het bedrijfsrendement voor de bank het uitgangspunt. “Qua rendement zien we grote verschillen tussen agrarische bedrijven. Bij een relatief laag rendement, is grondaankoop niet de meest voor de hand liggende optie; het optimaal benutten van de beschikbare grond is mogelijk een betere keuze,” aldus Ausma.

De prijs van landbouwgrond wordt bepaald door een reeks van factoren: eigendomsverandering, vraag- en aanbod, overheidsmaatregelen en maatschappelijke context. Op macroniveau verwacht de Rabobank dat het landbouwareaal in Nederland nauwelijks afneemt. Er zal sprake zijn van aanhoudende grote prijsschommelingen van landbouwproducten op de wereldwijde agrarische markten. Inkomenssteun en prijsbescherming vanuit de EU zullen afnemen en een toenemend aantal milieu-eisen zal een impuls zijn voor herstructurering en schaalvergroting.

De volledige publicatie kunt u hier lezen.

Pers contact

Marie-Christine Reusken

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

Alle persvoorlichters