Rabobank wil kapitaalbuffers verder versterken met uitgifte nieuwe Rabobank Certificaten

Rabobank wil haar kapitaalbuffers verhogen. Om de kapitaalpositie te verbeteren en te optimaliseren zal de bank nieuwe Rabobank Certificaten plaatsen bij particuliere en institutionele beleggers. Rabobank zal hiermee versneld aan haar kapitaaldoelstelling voldoen en anticipeert op de verwachte verhoging van de kapitaaleisen. Particuliere beleggers kunnen tot 16 januari 2017 17:30u inschrijven op de uitgifte. Rabobank start deze week met een roadshow onder institutionele beleggers. De nieuwe Rabobank Certificaten kunnen met een korting op de huidige handelsprijs worden aangeboden. De verwachte opbrengst van de uitgifte is minimaal EUR 1 miljard.

Een sterke kapitaalpositie is een van de voornaamste pijlers onder de strategie van Rabobank. Rabobank streeft in 2020 naar een Common Equity Tier 1-ratio (“CET1”) van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. Door de uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten en de aanhoudend sterke focus op CET1, totaal kapitaal en verliesabsorberend kapitaal heeft Rabobank haar doelstelling van 3,5% Aanvullend Tier 1 kapitaal verlaagd tot een aandeel van ongeveer 2% van haar risicogewogen activa. Hiermee optimaliseert Rabobank de samenstelling van haar kapitaal.
 
Omdat de uitgifte van de nieuwe Rabobank Certificaten dicht op de publicatie van de jaarcijfers 2016 plaatsvindt, maakt Rabobank vandaag bekend dat de kapitaalratio’s van de Groep op 31 december 2016 naar verwachting hoger zijn dan aan het einde van het eerste halfjaar van 2016. Op 30 juni 2016 was de (transitional) CET1 ratio 13,4% en de totale kapitaalratio 23,5%. Rabobanks sterke kapitaalratio’s voldoen ruim aan de kapitaaleisen die op dit moment gelden en de uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten zal tot een nog verdere verhoging van de kapitaalratio’s leiden.
 
Rabobank wil beleggers ook informeren dat het resultaat in de tweede helft van 2016 negatief wordt beïnvloed doordat Rabobank circa EUR 700 miljoen zal afboeken op haar belang in Achmea vanwege ontwikkelingen in de verzekeringssector. Deze afboeking wordt meer dan gecompenseerd door sterke operationele prestaties, lagere kosten voor kredietverliezen en positieve effecten van kostenbesparingsprogramma’s. Deze afboeking heeft een beperkte impact op de kapitaalratio’s.
 
Bas Brouwers, Chief Financial Officer: “Rabobank is van oudsher een van de meest solide banken ter wereld. De voorgenomen uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten past in een prudent beheer van onze CET1 kapitaalpositie en speelt in op de verwachte verzwaring van toezichtseisen. Naast de uitgifte van Rabobank Certificaten zullen we ook doorgaan met het verlichten van onze balans door het verkopen van leningen aan investeerders, het ontwikkelen van mogelijkheden om minder leningen via de eigen balans te laten lopen en de concentratie op kernactiviteiten. Hierdoor kunnen we onze klanten optimaal blijven bedienen en voorzien van hypothecaire en zakelijke kredieten en onze prestaties blijven verbeteren. Dit past in onze ambitie om een leidende klantgeoriënteerde coöperatieve bank in Nederland te zijn en in Food & Agri in de wereld.”
 
Rabobank Certificaten zijn certificaten van Participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door Rabobank (via de Stichting AK Rabobank Certificaten). Rabobank Certificaten zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en hebben een nominale waarde van EUR 25. Er staat momenteel voor een nominaal bedrag van EUR 5,9 miljard aan Rabobank Certificaten uit bij beleggers.
 
Rabobank Certificaten vormen het meest achtergestelde kapitaal van Rabobank en tellen mee als eigen vermogen (CET1). Ze kennen een discretionaire vergoeding op de nominale waarde, die momenteel gelijk is aan het rendement op de meest recente 10-jaars staatslening + 1,5% op jaarbasis met een minimum van 6,5% op jaarbasis. De beoogde vergoeding wordt per kwartaal uitgekeerd.
Voor deze uitgifte werkt Rabobank samen met een internationaal bankensyndicaat. In Nederland heeft Rabobank de rol van Retail Coordinator. ABN Amro en ING zijn ook bij de retail aanbieding betrokken.
 
Informatie over de uitgifte van de Rabobank Certificaten is terug te vinden op www.rabobank.nl/certificaten
 
 
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.
 
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of niet rechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Dit persbericht houdt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het indienen van een aanbod tot aankoop van Rabobank Certificaten in, noch worden er Rabobank Certificaten aangeboden in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of verkoop verboden zou zijn.
 
Dit persbericht en de aanbieding zijn uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten (niet zijnde Nederland) van de Europese Economische Ruimte (de "EER") die "Gekwalificeerde Beleggers" zijn in de zin van artikel 2, lid 1, onder (e) van de Prospectusrichtlijn (‘Gekwalificeerde Beleggers’). De ‘Prospectusrichtlijn’ verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd.
 
Verder wordt dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is het enkel gericht aan, Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de 'Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005', zoals gewijzigd (de 'Order') en gekwalificeerde beleggers die vallen onder artikel 49, lid 2, (a) tot (d) van de Order, en (ii) aan wie het op andere wijze mag worden gecommuniceerd (waarbij al deze personen tezamen ‘Relevante Personen’ worden genoemd).
 
Er mag niet worden gehandeld op basis van of vertrouwen op dit persbericht (i) door personen die geen Relevante Personen zijn in het Verenigd Koninkrijk, en (ii) door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn in een lidstaat van de EER niet zijnde Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop dit persbericht betrekking heeft zijn uitsluitend beschikbaar voor (a) Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en zullen uitsluitend worden aangegaan met Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en (b) Gekwalificeerde Beleggers in lidstaten van de EER (niet zijnde Nederland en het Verenigd Koninkrijk).
 
Iedere potentiële belegger dient ervan uit te gaan dat hij of zij het economisch risico van een belegging in Rabobank Certificaten draagt. Noch Rabobank noch de banken die betrokken zijn bij de aanbieding doen uitspraken over (i) de geschiktheid van de Rabobank Participaties voor een bepaalde belegger, (ii) de juiste boekhoudkundige behandeling en mogelijke fiscale gevolgen van het beleggen in de Rabobank Participaties, of (iii) de toekomstige prestaties van de Rabobank Participaties, hetzij in absolute zin of ten opzichte van concurrerende beleggingen.

Pers contact

Hendrik Jan Eijpe

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 30869

Email
Hendrik-Jan.Eijpe@rabobank.nl

Alle persvoorlichters