Nederlandse akkerbouw vraagt om brede aanpak

De Nederlandse akkerbouw staat er goed voor en de marktvooruitzichten zijn uitstekend. Zo stijgt de vraag naar aardappelen, suikerbieten en andere akkerbouwproducten. Behoud van de bodemvruchtbaarheid is echter een toenemende zorg. Het huidige intensieve bouwplan kan alleen behouden blijven wanneer de sector met gezamenlijke, inventieve oplossingen komt. Het aanpakken van vraagstukken inzake bodemvruchtbaarheid, klimaat en bemesting vraagt een integrale aanpak van de grondgebonden landbouw en niet van de afzonderlijke sectoren, zeggen Brancheorganisatie Akkerbouw en RaboResearch in de vandaag verschenen Toekomstvisie Akkerbouw.

De opbrengst per hectare van de meeste gewassen groeit al jaren nauwelijks meer, met uitzondering van suikerbieten, zegt Harry Smit, senior analist Farming Rabobank. “De mogelijkheden om de productiewaarde te vergroten, raken uitgeput. Sectorbreed zijn oplossingen nodig, al heeft de overheid een sleutel in handen om de duurzaamheid naar een hoger plan te tillen.”

Jaap van Wenum, voorzitter van de Vakgroep Akkerbouw van LTO en vice-voorzitter van BO Akkerbouw meent dat de overheid de scope van het milieubeleid moet verbreden van afzonderlijke sectoren naar de hele grondgebonden landbouw. “Slimme uitruil van grond tussen akkerbouw en melkveehouderij kan de duurzaamheid in beide sectoren vergroten.”

De akkerbouw is zelf ook aan zet. “Zij moet meer gaan meten, waaronder de bodemproductiviteit en factoren die daarop van invloed zijn zoals waterhuishouding, gewasgroei en ziektedruk”, legt Smit uit. De daarmee samenhangende ontwikkeling naar een data-intensieve akkerbouw vraagt meer samenwerking van akkerbouwers onderling, bijvoorbeeld in een data-coöperatie.

Dirk de Lugt, voorzitter van Brancheorganisatie Akkerbouw: “Een intensievere data-uitwisseling tussen akkerbouwers en hun afnemers moet gaan bijdragen aan een hoger rendement voor de keten als geheel. Belangrijk is dat dit rendement deels bij akkerbouwers terecht komt, om zo de teelt van akkerbouwgewassen in Nederland zeker te stellen.”

De Nederlandse akkerbouw in cijfers:

  • Het Nederlandse akkerbouwcomplex genereert een toegevoegde waarde van 22 miljard euro
  • De sector levert 225.000 arbeidsplaatsen
  • Nederland telt 12.000 akkerbouwers, waarvan 9.000 gespecialiseerde akkerbouwers
  • De Nederlandse akkerbouw exporteert tweederde van zijn productie
  • Het Nederlands akkerbouwareaal neemt ongeveer een kwart van het Nederlandse landbouwareaal in beslag: een kleine 500.000 hectare

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters