Rabobank verkoopt haar 9,74% belang in Van Lanschot Kempen

Rabobank heeft haar belang in Van Lanschot Kempen verkocht. Rabobank lanceerde gisteren een accelerated bookbuild offering aan institutionele beleggers om 4.009.714 aandelen te verkopen, hetgeen 9,74% van het uitstaande aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen vertegenwoordigt. De aandelen zijn succesvol geplaatst op een prijs van EUR 25.10, wat een korting vertegenwoordigt van 4.6% ten opzichte van de slotkoers van EUR 26.30 van gisteren.

Rabobank kwam in het bezit van het belang in Van Lanschot Kempen als gevolg van de acquisitie van Friesland Bank in 2012. Rabobank garandeerde daarmee de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van Friesland Bank en ondersteunde de stabiliteit van de Nederlandse economie en financiële markten. In oktober vorig jaar verkocht Rabobank een 2,3% belang via een onderhandse verkoop om zo een gunstigere behandeling te krijgen van de kapitaalsvereisten voor het belang in Van Lanschot Kempen. 
 
In het afgelopen jaar heeft Van Lanschot Kempen succesvol haar strategische agenda uitgevoerd, wat is beloond door de financiële markten met een sterke stijging van de aandelenkoers. De verkoop van het belang is in lijn met Rabobanks strategie om de balans te optimaliseren, onder andere door de verkoop van niet-kernactiviteiten.
 
Rabobank werkte samen met haar aandelen-distributiepartner Kepler Cheuvreux en met UBS Limited als Global Coordinator op deze transactie.
 
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of niet rechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Dit persbericht houdt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het indienen van een aanbod tot aankoop van aandelen Van Lanschot Kempen in, noch worden deze aandelen aangeboden in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of verkoop verboden zou zijn. De aandelen zijn niet noch zullen deze worden geregistreerd als bedoeld in de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Securities Act”) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of met gebruikmaking van een vrijstelling op, of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Verkoop in de Verenigde Staten van de in dit persbericht genoemde aandelen zal enkel aan ‘qualified institutional buyers’ zoals gedefinieerd in Rule 144A van de Securities Act plaatsvinden.

Dit persbericht en de aanbieding zijn uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER") die "Gekwalificeerde Beleggers" zijn in de zin van artikel 2, lid 1, onder (e) van de Prospectusrichtlijn (‘Gekwalificeerde Beleggers’). De ‘Prospectusrichtlijn’ verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd.

Verder wordt dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is het enkel gericht aan, Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de 'Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005', zoals gewijzigd (de 'Order') en gekwalificeerde beleggers die vallen onder artikel 49, lid 2, (a) tot (d) van de Order, en (ii) aan wie het op andere wijze mag worden gecommuniceerd (waarbij al deze personen tezamen ‘Relevante Personen’ worden genoemd).

Er mag niet worden gehandeld op basis van of vertrouwd op dit persbericht (i) door personen die geen Relevante Personen zijn in het Verenigd Koninkrijk, noch (ii) door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn in een lidstaat van de EER niet zijnde het Verenigd Koninkrijk. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop dit persbericht betrekking heeft zijn uitsluitend beschikbaar voor (a) Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en zullen uitsluitend worden aangegaan met Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en (b) Gekwalificeerde Beleggers in lidstaten van de EER (niet zijnde het Verenigd Koninkrijk).

Iedere potentiële belegger dient ervan uit te gaan dat hij of zij het economisch risico van een belegging in aandelen Van Lanschot Kempen draagt. Noch Van Lanschot Kempen noch de banken die betrokken zijn bij de aanbieding doen uitspraken over (i) de geschiktheid van de aandelen voor een bepaalde belegger, (ii) de juiste boekhoudkundige behandeling en mogelijke fiscale gevolgen van het beleggen in de aandelen, of (iii) de toekomstige prestaties van de aandelen, hetzij in absolute zin of ten opzichte van concurrerende beleggingen.

Pers contact

Hendrik Jan Eijpe

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 30869

Email
Hendrik-Jan.Eijpe@rabobank.nl

Alle persvoorlichters