2016: Jaar van transitie

Nettowinst 2.024 miljoen euro

Rabobank heeft in 2016 haar transitie voortvarend ingezet. De bank richt zich met haar strategie op een excellente klantbediening, een verbetering van de financiële resultaten en een flexibele en sterkere balans. Op al deze punten is progressie geboekt. De klantentevredenheid is in alle segmenten gestegen dankzij investeringen in digitalisering, aanpassing van de organisatie en verbeteringen in dienstverlening. Rabobank heeft in 2016 haar positie als leidende (coöperatieve) bank in Nederland verstevigd en wist internationaal haar rol in Food & Agri te vergroten. De kapitaalpositie is in lijn met de doelstellingen versterkt. De nettowinst kwam dankzij een goed operationeel resultaat uit op 2.024 miljoen euro (-9%). Het resultaat werd sterk neerwaarts beïnvloed door eenmalige posten zoals reorganisatiekosten, een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat en afboekingen op het belang in Achmea. Onderliggend bedroeg het bedrijfsresultaat voor belastingen 4.090 miljoen euro (+14%). Dit is vooral te danken aan lagere kosten voor kredietverliezen en kostenbesparingen, terwijl de inkomsten op niveau bleven ondanks een lage renteomgeving.

  • De nettowinst bedroeg 2.024 miljoen euro. Onderliggend lieten zowel het Nederlandse als het internationale bedrijf in ieder onderdeel een resultaatsverbetering zien. Het onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen bedroeg 4.090 miljoen euro, 14% meer dan in 2015 (3.592 miljoen euro).
  • De netto rentewinst daalde beperkt ondanks de balanskrimp en de lage rente-omgeving. Mede door het herstel van de Nederlandse economie daalden de kosten kredietverliezen scherp tot 310 miljoen euro of 7 basispunten, duidelijk onder het langjarig gemiddelde.
  • De kredietverlening aan particulieren en zakelijke klanten bedroeg 424 miljard euro (425 miljard euro in 2015). De toevertrouwde middelen namen met 10 miljard euro toe tot 348 miljard euro. De spaargelden van particulieren stegen met 2 miljard euro tot 142 miljard euro ondanks extra aflossingen op hypotheken.
  • De personeelskosten daalden met 6%, met name door een daling van het aantal in- en externe medewerkers met 6.446 fte’s tot 45.567 fte’s. De voorgenomen personeelsreductie verloopt sneller dan gepland. De cost/income ratio exclusief toezichtsheffingen steeg, mede door eenmalige factoren, tot 67,1%.
  • Rabobank streeft in 2020 naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. In lijn hiermee heeft Rabobank haar kapitaalspositie in 2016 verder versterkt. De solvabiliteit, gemeten als fully loaded common equity tier 1 ratio, steeg met 1,5 procentpunt tot 13,5%. De huidige (transitionele) common equity tier 1 ratio bedraagt 14,0% (31-12-2015: 13,5%). De verkoop van Athlon had een positief effect van 0,4 procentpunt. De (transitionele) totale kapitaalratio verbeterde van 23,2% tot 25,0%.
  • In januari 2017 heeft Rabobank voor nominaal 1,5 miljard euro aan nieuwe Rabobank Certificaten bij particuliere en institutionele beleggers geplaatst. De pro-forma common equity tier 1 ratio stijgt hiermee aanvullend met 0,8 procentpunt. Rabobank bereikt hiermee sneller haar kapitaaldoelstellingen en anticipeert ook op een verwachte verhoging van de kapitaaleisen.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer:

“2016 was voor Rabobank een jaar van transitie. We hebben goede stappen gezet om onze strategische doelen te realiseren, maar we zijn er nog niet. We streven naar excellente klantbediening, een verbetering van onze financiële resultaten en een flexibele en sterkere balans. Op alle drie de terreinen hebben we in 2016 gedaan wat we van plan waren. Ik ben er trots op dat dankzij de grote inzet van onze medewerkers alle bedrijfsonderdelen, in binnen- en buitenland, betere prestaties hebben laten zien en dat de tevredenheid onder onze 8,7 miljoen klanten gestegen is. Particulieren, Private Banking, Bedrijven en Wholesale klanten tonen in Nederland en in het domein van Food & Agri in de wereld een toenemende waardering voor onze dienstverlening. Door de ontwikkeling die wij in 2016 hebben doorgemaakt kijken wij met vertrouwen vooruit.”

“Op 1 januari 2016 hebben wij onze nieuwe coöperatieve structuur ingevoerd, die ons klantgerichter en doelmatiger maakt. Lokale banken richten zich binnen de nieuwe aansturing optimaal op de bediening van onze Nederlandse klanten. Taken die hieraan ondersteunend zijn voeren we waar mogelijk centraal uit. Deze transitie is in 2016 fors ingezet.”

“De verbeteringen van de bank verlopen in hoog tempo en gaan ook in 2017 door. Dit vraagt veel van onze mensen. Velen zien hun vertrouwde werkplek verdwijnen als gevolg van de digitalisering van onze dienstverlening en het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen in vooral de back-office en ondersteunende diensten. Zeker gezien het zware beroep dat op hen wordt gedaan zijn wij onze medewerkers zeer dankbaar voor hun inzet in het intensieve jaar 2016.”

“We hebben in 2016 vele nieuwe initiatieven genomen om onze klantbediening te verbeteren en te innoveren. Dat wij onze klanten nu de mogelijkheid bieden om binnen een week een hypotheek af te sluiten is daarvan een goed voorbeeld. Onze klanten met een hypotheek bieden we sinds 1 juli 2016 rentemiddeling aan. Ons marktaandeel in hypotheken steeg van 20% naar 21%. Onze zakelijke klanten met een kredietbehoefte kleiner dan 1 miljoen euro profiteren ervan dat wij ze binnen een dag duidelijkheid bieden over hun financieringsaanvraag. Met Rabo&Co ontwikkelen wij een model voor peer-to-peer lending, waarbij we onze private banking klanten koppelen aan MKB-klanten.”

“Voor onze Wholesale klanten hebben we een leidende rol in vele belangrijke (Food & Agri) transacties kunnen vervullen in Nederland en Internationaal. We zijn recent uitgeroepen tot Best Commodity Finance Bank door Global Finance Magazine. Voor het internationale rurale bedrijf was 2016 ook een zeer succesvol jaar, met zeer hoge klanttevredenheidsscores en groei van de kredietportefeuille. Een van de hoogtepunten was het Farm to Fork event in Australië over innovatie in het Food & Agri domein, illustratief voor onze inzet om klanten te verbinden en kennis te delen.”

“In sectoren als de glastuinbouw, de varkenshouderij en de melkveehouderij vervult Rabobank een regierol bij het vinden van oplossingen voor structurele problemen. We nemen hierin samen met de sector onze verantwoordelijkheid.”

“Rabobank spiegelt zich bij haar activiteiten aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDGs geven vanuit een breed duurzaamheidsperspectief richting aan de prioriteiten voor een duurzame maatschappij. Onze Banking for Food activiteiten zijn op dit gebied toonaangevend in de wereld, maar ook onze inzet in Nederland via lokale banken en via Rabobank Foundation dragen hieraan bij. We zetten mensen en middelen in om hieraan invulling te geven. Ons coöperatief dividend, waarvan de bestemming wordt bepaald door ledenraden van lokale banken, bedroeg 49 miljoen euro.”

“We hebben veel erkenning gekregen voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Rabobank bezet gedeeld de tweede plaats onder financiële instellingen in de Nederlandse Transparantie Benchmark. RobecoSAM plaatst Rabobank op de 7e positie van haar wereldwijde ranglijst met meer dan 100 internationale banken en geeft haar een maximale score op haar bijdrage aan klimaat. Sustainalytics beoordeelt Rabobank in 2016 als de nummer 2 voor haar positieve impact op het milieu, op basis van een analyse van 396 banken wereldwijd. Onze samenwerking met FMO en Norfund onderstreept onze sterke betrokkenheid bij de duurzame groei en ontwikkeling van Afrika en de Afrikaanse financiële sector. Gezamenlijk investeren wij in Afrikaanse banken om groei te stimuleren. Noemenswaardig is ook dat we in 2016 onze eerste Green Bond uitgaven, ter waarde van EUR 500 miljoen. De opbrengst investeren we in duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnepanelen. Via Bankieren voor Nederland en Banking for Food hebben we een sturende agenda voor onze bijdrage aan de SDGs.”

CFO Bas Brouwers:

“Rabobank kende in financieel opzicht twee gezichten. We boekten goede operationele resultaten, zagen door de aantrekkende economie de kosten kredietverliezen sterk dalen en wisten kostenbesparingen te realiseren. Het resultaat werd onder andere gedrukt door eenmalige posten zoals reorganisatiekosten, een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat en afboekingen op het belang in Achmea. Onderliggend hebben we een goed resultaat bereikt met een bedrijfsresultaat voor belastingen van 4.090 miljoen euro, 14% meer dan in 2015.”

“Een sterke kapitaalpositie is een van de voornaamste pijlers onder de strategie van Rabobank. We streven in 2020 naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. Ook in 2016 hebben we onze kapitaalbuffers verder versterkt. Dit is mede te danken aan de verkoop van Athlon. Door de recente uitgifte van nominaal 1,5 miljard euro nieuwe Rabobank Certificaten voldoet Rabobank ook met haar fully loaded common equity tier 1 ratio versneld aan haar doelstelling van minimaal 14% en anticipeert ze op een mogelijke verhoging van de kapitaaleisen.”

“De balans is in 2016 verlicht, onder andere door de verkoop van hypothecaire leningen aan beleggers en de verdere focus op kernactiviteiten. Daarnaast beogen we minder kredieten op onze eigen balans te houden. Ook in 2017 gaan we door met het verlichten van onze balans.”

Vooruitzicht

In 2017 trekt de economische groei aan, maar is er tegelijkertijd mondiaal sprake van economische en politieke onzekerheid. In Europa zullen de gevolgen van de Brexit en de uitslagen van verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk een rol spelen.

De Rabobank zal in 2017 verder investeren in haar dienstverlening. Onze digitale activiteiten en innovatie krijgen prioriteit. We combineren dit met ons karakter van lokaal verankerde bank die dichtbij haar klanten en de gemeenschap waarin zij werkt staat. In het buitenland benutten we het groeipotentieel in Rural Banking en door onze focus op Food & Agri versterken we in Wholesale onze leidende positie in de Food & Agriketen. Al met al geeft de positieve ontwikkeling die de Rabobank in 2016 heeft doorgemaakt vertrouwen voor 2017 en de daaropvolgende jaren.

Voor meer informatie:

Rabobank Persvoorlichting
030-2162758 of pressoffice@rabobank.nl

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Bijlagen:

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters