Rabobank sluit directe financiering van gaswinning onder de Waddenzee uit

Sinds 2009 staat de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Toch hebben diverse mijnbouwbedrijven een vergunning aangevraagd om gas te gaan winnen onder de Waddenzee vanaf de wal en de Noordzee. De Waddenvereniging heeft investeerders gevraagd om hieraan niet mee te werken. In antwoord op dit verzoek heeft de Rabobank besloten dat zij de winning van aardgas onder de Waddenzee niet direct zal financieren.

Op de Waddeneilanden is maatschappelijke onrust ontstaan omdat in 2016 vier bedrijven vergunningen hebben aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken voor gasboringen onder de Waddenzee. Deze boringen kunnen bodemdaling veroorzaken, waar ook al sprake is van zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. De Waddenvereniging en bewoners zijn bezorgd over de mogelijke consequenties hiervan voor het natuurgebied, zoals de afname van de natuurwaarde door het dieper worden van de Waddenzee. Rabobank hanteert het voorzorgsprincipe bij activiteiten in kwetsbare natuurgebieden en heeft daarom besloten om gaswinning onder de Waddenzee uit te sluiten van financiering. Het voorzorgsprincipe betekent dat de bank alleen financiering beschikbaar stelt aan initiatieven in kwetsbare gebieden als bewezen is dat deze geen gevaar met zich meebrengen voor hun functioneren.

Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging: ‘Wij zijn blij met dit duidelijke besluit van de Rabobank. Hiermee wordt gehoor gegeven aan ons verzoek om niet meer te investeren in bedrijven die naar gas boren in het Waddengebied. De Rabobank laat zo ook zien dat ze duurzaamheid en hun aanwezigheid in de waddenregio serieus nemen. We hopen dat andere banken en pensioenfondsen dit goede voorbeeld durven te volgen. Dit besluit inspireert ons in ieder geval om samen met mensen uit het waddengebied aan zowel politici als investeerders te laten zien dat óók zij een unieke kans hebben dit unieke natuurgebied te behouden.’

Rabobank Directeur Duurzaamheid Bas Rüter: ‘Dit besluit is onderdeel van een tussentijdse aanscherping van ons klimaatbeleid. Vanaf vandaag sluit ons aangescherpte beleid ook de directe financiering van kolenwinning en - transport en van kolencentrales expliciet uit. Bovendien krijgt de financiering van de handel in CO2 efficiënte brandstoffen voorrang boven de handel in fossiele brandstoffen met een hogere CO2 uitstoot. De handel in deze fossiele brandstoffen wordt stapsgewijs verlaagd. Rabobank is actief op zoek naar klanten om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen.’

De Rabobank investeert wereldwijd met haar klanten in klimaatslimme landbouw en in grootschalige energieopwekking via wind en zon. In Nederland wordt geinvesteerd in energiebesparing van woningen en kantoren. Rüter vervolgt: ‘Deze initiatieven zijn voorbeelden waarmee de Rabobank verder bijdraagt aan het realiseren van de klimaatdoelen in het Akkoord van Parijs. En dit wordt gewaardeerd: in de ranking die gebruikt wordt voor de Dow Jones Sustainability Index 2017 scoort Rabobank het hoogste op klimaatbeleid van ruim 100 onderzochte banken. Dit moedigt ons aan in onze klimaat- en duurzaamheidsambities.’

Overige recente initiatieven van de Rabobank:

  • Deelnemer in de Transitiecoalitie die op de Nederlandse Klimaattop de regering onder meer opriep om:
    - een klimaatwet te maken om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete tussendoelen in 2030 en 2040
    - een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, die zorgt voor samenhang in het beleid
    - een onafhankelijke klimaatautoriteit aan te wijzen die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen
  • Rabobank is per 1 januari 2017 lid geworden van de World Business Council for Sustainable Development en werkt daar actief mee om de financiering van klimaatslimme landbouw te versnellen.
  • Actieve bijdrage aan de publiekscampagne “Kies voor Klimaat”, die dinsdag 24 januari jl. is gestart.

Meer informatie

Press contact

Nanne van Nunen

Press Officer

Telefoon
+31 30 21 30359

Email
nanne.van.nunen@rabobank.nl

All Press Officers