Rabobank: 1.698 miljoen euro nettowinst in eerste halfjaar 2018

Voortgang op alle strategische prioriteiten


  • Voor het 3e jaar op rij klantentevredenheid omhoog.
  • Rabobank uitgeroepen tot Industry leader door Sustainalytics en hoogst genoteerde Nederlandse grootbank in de meest recente Sustainable Brand Index.
  • Nettowinst 1.698 miljoen euro (+12%).
  • Lage kredietverliezen door gunstige economische ontwikkeling en zorgvuldig kredietbeheer.
  • Solide kapitaalpositie: fully loaded common equity tier 1 ratio van 15,5% naar 15,8%.

Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2018 een nettowinst geboekt van 1.698 miljoen euro, 12% meer dan in het eerste halfjaar van 2017. Dit resultaat is voor een deel te danken aan de aanhoudend gunstige economische ontwikkeling, waardoor de kredietverliezen laag waren. De inkomsten bleven op peil en de kosten daalden, waardoor de cost/income ratio verbeterde. De kredietverlening en de toevertrouwde middelen namen toe. Gecorrigeerd voor de impact van reorganisatiekosten en fair value items, liet het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belastingen een stijging zien van 2%. De kapitaalpositie van Rabobank is sterk: de fully loaded common equity tier 1 ratio liep verder op, tot 15,8%. Het rendement op geïnvesteerd vermogen kwam uit op 8,8%, boven de doelstelling van 8,0% (eerste helft 2017: 7,8%).

Voorzitter van de Groepsdirectie Wiebe Draijer:

“We zijn goed onderweg met het uitvoeren van ons Strategisch Kader 2016-2020. Op veel terreinen hebben we onze doelstellingen gehaald. In lijn met onze ambities hebben we de klantbediening en de financiële prestaties verbeterd. We zijn voortvarend op weg om invulling te geven aan onze missie ‘Growing a better world together’. Dit willen we de komende jaren verder uitbreiden in een snel veranderende omgeving. Onze medewerkers maken hierin het verschil. Zij zorgen voor de transitie van de bank en verdienen grote waardering voor hun inzet, vooral gezien de grote veranderingen die zij ook dit jaar weer meemaken in de organisatie van Rabobank.”

“Ook in het afgelopen halfjaar hebben we vol ingezet op het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten en de versterking van onze coöperatieve bank. Innovatie en duurzaamheid krijgen daarbij prioriteit. We hebben in Nederland en internationaal via campagnes aandacht gevraagd voor maatschappelijke thema’s als financieel gezond leven, gezonde groei van ondernemers en het tegengaan van voedselverspilling. Daarnaast hebben wij ons ingezet voor het verduurzamen van de voedselketen. Onze klanten belonen ons met een stijgende waardering en dat is een mooi compliment voor onze medewerkers.”

“De nettowinst steeg met 12% tot 1.698 miljoen euro. Dankzij de gunstige economische ontwikkeling was er een vrijval in de voorziening kredietverliezen van 37 miljoen euro (-2 basispunten van de gemiddelde leningportefeuille; het lange termijngemiddelde is 34 basispunten). Dit leverde een positieve bijdrage aan de nettowinst. Door de voortdurend lage renteomgeving liep de rentewinst licht terug, maar de totale baten stegen met 2%. De totale kredietverlening steeg in de eerste zes maanden van 2018 met 7,6 miljard euro tot 415,7 miljard euro. Vooral bij Wholesale Rural & Retail (WRR) en bij DLL kregen meer klanten een lening van Rabobank. De leningportefeuille van WRR steeg met 6% tot 106,2 miljard euro. Hiervan is, in lijn met onze Banking for Food strategie, 60% geïnvesteerd in Food & Agri. In Nederland rondden wij de afbouw af van het niet-strategische deel van onze commercieel vastgoedportefeuille met de verkoop van het resterende deel van de FGH Bank-portefeuille. Mede doordat klanten extra bleven aflossen op hun hypotheken daalde de totale hypothekenportefeuille van Rabobank licht in de eerste zes maanden van 2018, tot 191,8 miljard euro. Het aandeel van Rabobank op de markt voor nieuwe hypotheken daalde van 22,0% naar 20%. In april introduceerde Rabobank met succes Vista Hypotheken. Vista biedt annuïtaire en lineaire hypotheken aan via onafhankelijke tussenpersonen en is een goede aanvulling op onze bestaande dienstverlening en advisering. Innovatief is dat Rabobank voor Vista Hypotheken samenwerkt met Robeco, dat hiermee een hypothekenfonds voor institutionele beleggers introduceert. De kredietverlening aan het Nederlandse MKB steeg tot 85,8 miljard euro. De toevertrouwde middelen namen toe met 3,4 miljard euro tot 346,6 miljard euro. De bedrijfslasten daalden met 4%, waardoor de cost/income ratio inclusief toezichtsheffingen met 3 procentpunt verbeterde tot 64,6 % (eerste helft 2017: 67,6%), maar daarmee nog achter blijft bij het beoogde tijdpad. Mede omdat de voortschrijdende digitalisering in de financiële sector extra investeringen vereist, blijft verdere kostenbeheersing onze speciale aandacht vragen. Het aantal medewerkers daalde licht in het eerste halfjaar van 2018. Bij lokale Rabobanken vervielen veel functies, mede door het regionaal bundelen van vergelijkbare werkzaamheden.”

“De kapitaalbuffers van Rabobank zijn in het eerste halfjaar van 2018 verder versterkt. Rabobank streeft naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25% in 2020. De fully loaded common equity tier 1 ratio steeg van 15,5% tot 15,8%. De totale kapitaalratio bleef stabiel op 26,1%. De kapitaaldoelstellingen voor 2020 zijn hiermee al behaald. Rabobank heeft daarmee een goede uitgangspositie om tijdig te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen van Basel IV en blijft uiteraard doorgaan met het verder versterken van haar buffers.”

“Als Rabobank willen we dichtbij onze klanten zijn om hen een 9+ klantbeleving te geven, zowel fysiek als digitaal. De steeds verder digitaliserende wereld en het daarmee samenhangende klantgedrag vraagt dat we de organisatie van ons lokale bankbedrijf hier optimaal op laten aansluiten. In juni 2018 heeft de Algemene Ledenraad ingestemd met de aanpassing van de organisatie van het lokale bankbedrijf in Nederland. Het lokale bankbedrijf kent straks circa 90 lokale Rabobanken, met honderden bankkantoren en fysieke contactpunten. De lokale Rabobanken blijven net als nu verantwoordelijk voor de dagelijkse dienstverlening aan particulieren, private bankingklanten, MKB en grootzakelijke klanten. Voor specialistische kennis vallen ze terug op 14 regionale teams die ondergebracht zijn bij 14 van de 90 lokale Rabobanken. Het nieuwe model borgt de stevige lokale verankering die nodig is om een herkenbare maatschappelijke impact te houden en onze digitale en fysieke dienstverlening optimaal op elkaar te laten aansluiten.”

“In Nederland neemt de digitalisering van onze dienstverlening een enorme vlucht. We hebben ook in het eerste halfjaar van 2018 diverse digitale innovaties geïntroduceerd. Steeds meer diensten zijn online beschikbaar. In Nederland bankieren 59% van onze particuliere klanten en 81% van onze zakelijke klanten inmiddels via onze digitale kanalen. De Rabo Bankierenapp, waarop iedere maand bijna 100 miljoen keer wordt ingelogd, wordt hoog gewaardeerd en bevat sinds kort de mogelijkheid om betalingen voor derde partijen te initiëren passend in de PSD2 wetgeving. Rabobanks IBAN-NaamCheck leidt tot een sterke daling van het aantal overboekingen naar verkeerde rekeningen. Deze door Rabobank ontwikkelde service is inmiddels ook beschikbaar voor rekeninghouders van andere grootbanken. Rabobank is de enige Nederlandse bank in het consortium van Europese banken dat het blockchainplatform we.trade heeft ontwikkeld. De eerste transacties door Rabobankklanten hebben inmiddels plaatsgevonden.”

“Ons F&A Innovation Fund heeft de eerste twee investeringen gedaan, in Biolumic in Nieuw-Zeeland en Vence in de Verenigde Staten. Onze eigen innovatie mOOvement richt zich op digitaal “cattle management” en wordt in het tweede halfjaar van 2018 getest in Australië. Ons pitchprogramma FoodBytes!, dat klanten ondersteunt in hun innovaties, heeft nu 12 evenementen op drie continenten achter de rug, waaraan 1.300 start-ups uit meer dan 30 landen meededen. Samen met de Nederlandse Wageningen Universiteit heeft Rabobank in mei 2018 de derde editie van F&A Next georganiseerd. Hieraan namen investeerders en start-ups in de Food & Agrisector uit de hele wereld deel.”

“Rabobank heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid in Nederland en de rest van de wereld en we zijn hard op weg die waar te maken. In juni riep Sustainalytics Rabobank uit tot Industry Leader en Rabobank is de hoogst genoteerde Nederlandse grootbank in de meest recente Sustainable Brand Index (derde plaats in de sector financiële dienstverlening). Gezien onze marktpositie hebben de Food & Agri sector en de Nederlandse onroerend goedmarkt onze meeste aandacht als het gaat om duurzaamheid. Klanten in het bezit van kantoren en woningen staan voor de uitdaging om snel maatregelen te treffen om de energiezuinigheid te vergoten. Rabobank is via deelname aan de klimaattafel nauw betrokken bij de totstandkoming en de uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord. Alle kantoren van Rabobank in Nederland zullen in 2020 en 2027 respectievelijk een "C" en een “A” energielabel hebben. Om particuliere woningbezitters te stimuleren duurzame energie te gebruiken hebben we in april een partnership gesloten met leverancier Vandebron. In juni introduceerden wij het Groendepot, om klanten aan te zetten tot energiebesparende investeringen in hun woning.“

“Rabobank zet zich tot het uiterste in om de compensatie van klanten met een rentederivaat zo snel mogelijk en zorgvuldig af te ronden. Wij betreuren het zeer dat het zoveel tijd neemt om voor alle betrokken klanten tot een afronding te komen.”

“Recent is de Nederlandse agrarische sector, met name de akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw, getroffen door aanhoudende droogte. Het is te vroeg om vast te stellen wat de schade is voor individuele ondernemers. Bedrijven die in de kern gezond zijn kunnen erop rekenen dat Rabobank bijspringt als er financiële problemen overbrugd moeten worden. ”

Vooruitzicht

"Rabobank is ruwweg halverwege de uitvoering van de strategie 2016-2020, die gericht is op een uitstekende klantbediening, verbetering van onze financiële resultaten en het realiseren van onze missie. We verwachten dat de economische groei in de rest van 2018 en ook in 2019 zal aanhouden en dat de renteomgeving voorlopig onveranderd zal blijven. Volle aandacht zal worden gegeven aan digitalisering en innovatie hetgeen om extra investeringen vraagt en een additionele uitdaging betekent om de beoogde verbetering van onze cost/income ratio te realiseren. Ondanks dat we te maken hebben met een onvoorspelbare geopolitieke omgeving gaan wij met vertrouwen verder met de uitvoering van onze strategie, waarbij onze missie “Growing a better world together” leidend is.”

Voor meer informatie:

Rabobank Persvoorlichting
+31 (0) 30 216 2758 of pressoffice@rabobank.nl

Rabobank Investor Relations
+31 (0)30 712 2401 of IR@rabobank.com

Pers contact

Hendrik Jan Eijpe

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 30869

Email
Hendrik-Jan.Eijpe@rabobank.nl

Alle persvoorlichters