Rabobank op Springtij: “Fair en volhoudbaar voedselsysteem vraagt iets van iedereen”

“Een fair en volhoudbaar voedselsysteem vereist urgent een transitie naar lange termijn relaties door de hele productieketen heen. Van boer tot burger”, zei Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van de Rabobank vrijdag tijdens Springtij op Terschelling. ‘Hij gaf aan dat de voedseltransitie veel complexer is dan de energietransitie.‘ “We zouden kunnen onderzoeken of we klimaatbelasting kunnen beprijzen door landbouw en voeding onder te brengen in het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Bedrijven die onder het ETS vallen, moeten nu eenmaal aan bepaalde verplichtingen voldoen.”

Op Springtij komen zo’n 800 vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschap, overheid en NGO’s bijeen om de laatste inzichten en initiatieven op het gebied van klimaat, grondstoffen, landbouw, natuur en economie met elkaar te delen. Rabobank is hoofdsponsor van het driedaags evenement.

Bas Rüter was een van de deelnemers aan de paneldiscussie over een duurzaam en gezond voedselsysteem. Hij gaf aan dat het niet alleen aan boeren en ondernemers is om producten te ontwikkelen, maar ook aan burgers om die producten te kopen. “Ik zie dat consumenten zich anders gedragen dan ze zich als burger uitspreken. Ze ontwikkelen nu wel het besef dat duurzaam (circulair) geproduceerd voedsel een beter imago heeft, maar ze zetten het maar beperkt om in daden.”

Rüter wees erop dat sommige multinationals in food zich realiseren dat een transitie vereist is en zelf al actie ondernemen. Ook veel boeren willen de transitie ondersteunen, maar het verdienmodel is vaak nog niet op orde. Tot slot is volgens hem een aanjagende rol weggelegd voor westerse overheden. Zij kunnen bijdragen aan goed georganiseerde ketens en stapsgewijs aanscherpen van regelgeving. Wereldwijd moeten volgens Rüter externe kosten een fundamentele prijs krijgen. Broeikasgassen uit de landbouw onderbrengen binnen het ETS beschouwt hij daarvoor als een goed begin.

Springtij duurt nog tot en met zaterdag.

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters