Rabobank: Klimaatakkoord belangrijke eerste stap op weg naar Parijs

Het klimaatakkoord is een belangrijke eerste stap om de doelen van Parijs te halen. Het is een goed akkoord en wordt nog beter als bij de uitwerking de milieuorganisaties weer aansluiten. Ook als dit nog aanvullingen in het akkoord vraagt. Uiteindelijk is het een gezamenlijk belang om daadwerkelijk de ambitieuze doelstellingen van Parijs en meer breder de SDG’s te halen. De Rabobank is de afgelopen maanden actief betrokken geweest bij de invulling van het akkoord en zij heeft aan veel stukken meegeschreven voor zowel Gebouwde omgeving als Landbouw en landgebruik.

Gebouwde omgeving
In de gebouwde omgeving zijn grote stappen gezet, partijen zijn beter gaan samenwerken en de overheid is gecommitteerd. Zowel qua proces, aanpassingen in wetgeving en financiële middelen. De bank heeft er vertrouwen in dat dit lange termijnplan zal bijdragen aan de verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving. Voor de Rabobank is van belang dat er ook gesprekken zijn gestart met het ministerie van Financiën over de impact van energiebesparing in de kredietcheck. Helemaal klaar is het plan echter zeker nog niet, zo zullen we de doorrekening van BPL moeten afwachten. Rabobank heeft hoge ambities en steunt een heldere norm in 2030 voor woningen en utiliteitsgebouwen. Het zou goed zijn als die norm er op termijn ook komt.
Landbouw en landgebruik
Binnen de tafel landbouw en landgebruik zijn plannen ontwikkeld voor een CO2-eq reductie van ca. 6 Mton in 2030. Dit is ruim meer dan de opgave van 3.5 Mton, waarmee toegewerkt wordt naar een nog grotere reductie in 2050. Goed om te zien dat de sector haar verantwoordelijkheid heeft genomen en met deze ambitie aan de slag gaat. Het akkoord is een vertrekpunt om tot nadere uitwerking én uitvoering over te gaan. Rabobank streeft naar groene, gezonde en gewaarde sectoren binnen de land- en tuinbouw en doet dat binnen de sectororganisatie Agri NL samen met partnerbedrijven. Het verlagen van emissies en het maken van gezamenlijke afspraken past hier heel goed bij.
De financiering van de klimaattransitie is complex en omvangrijk en vraagt inzet van alle partijen (privaat en publiek). De sector wil hier, op basis van reële technische en economische mogelijkheden, een versnelling realiseren die past bij een internationale koploper. Voor deze versnelling is ook inzet nodig op gebied van financiën, experimenteerruimte op gebied van wet- en regelgeving en randvoorwaarden op gebied van een gelijk Level Playing Field. Op deze onderdelen zijn afspraken gemaakt hoe dit de komende tijd ingevuld gaat worden.
Veel onderdelen in het akkoord kennen een regionale aanpak in de uitvoering van het akkoord. Deze aanpak past heel goed bij onze bank gezien onze lokale verbondenheid en rol als transitiebank.
Volgende stap
Midden februari wordt de doorrekening van PBL verwacht. Dan wordt duidelijk of de voorgestelde maatregelen voldoende zullen zijn om de afgesproken CO₂ doelstellingen te behalen.

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters