Rabobank boekt 2.674 miljoen euro winst in 2017

Solide basis voor volgende stap in transitie


  • Nettowinst 2.674 miljoen euro (+32%). Onderliggende nettowinst omhoog in zowel het Nederlandse als het internationale bedrijf.
  • Succesvolle lancering digitale innovaties; klantentevredenheid verder gestegen in alle segmenten.
  • Positie in Food & Agri in Nederland en internationaal verder versterkt.
  • Solide kapitaalspositie: common equity tier 1 ratio (fully loaded) maakt sprong van 13,5% naar 15,5%.
  • Lokale Rabobanken hebben in 2017 een coöperatief dividend ter waarde van 45 (2016: 40) miljoen van hun nettowinst bestemd voor investeringen in de plaatselijke gemeenschappen.

Wiebe Draijer, voorzitter van de Groepsdirectie:

“We willen een betekenisvolle coöperatieve bank zijn, die zich inzet voor welvaart en welzijn in Nederland en die een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van de wereldvoedselproblematiek. Met passie geven we invulling aan onze missie “Growing a better world together” en dat werpt vruchten af. We hebben in 2017 een versnelling ingezet op weg naar de doelen in ons Strategisch Kader 2016-2020. Onze positie in Food & Agri in Nederland en internationaal is verder versterkt. Met meer tevreden klanten, baanbrekende innovaties, een sterkere balans en betere financiële resultaten krijgt de toekomstige Rabobank vorm.”

“We liggen op schema met het bereiken van onze doelen en zijn daar trots op. Toch reiken onze ambities hoger. Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen zullen we het tempo van met name onze digitale transitie en innovatie verder moeten opvoeren. We hebben daarvoor in 2017 een solide basis gecreëerd.”

“Onze medewerkers maken het verschil. Zij zorgen voor de transitie van de bank en verdienen grote waardering voor hun inzet. Aandacht voor talent is op ons hoogste managementniveau vertegenwoordigd. Het doet ons zeer goed dat uit recent onderzoek blijkt dat hun motivatie om voor Rabobank te werken is toegenomen. Dat is mede te danken aan onze nieuwe missie “Growing a better world together”. Onze missie bevestigt onze koers en geeft ons als coöperatieve bank richting.”

“De stijging van de nettowinst is onder andere te danken aan de positieve economische ontwikkeling in Nederland, de gunstige internationale F&A-markten en de lagere bedrijfslasten. De kosten kredietverliezen daalden met 500 miljoen euro tot -190 miljoen euro, -5 basispunten van de gemiddelde leningportefeuille (het lange termijngemiddelde is 36 basispunten). Ondanks de lage renteomgeving bleef de rentewinst op peil. De kredietportefeuille daalde met 14 miljard euro tot 411 miljard euro, met name als gevolg van de waardestijging van de euro en geflankeerd door transacties gericht op verlichting van de balans. Het marktaandeel in hypotheken in Nederland steeg van 21% tot 22% (waarvan Obvion 4%). De hypothekenportefeuille daalde met 2,8 miljard euro tot 193,1 miljard euro, omdat klanten meer voortijdig aflosten op hypotheken en omdat enkele delen van de portefeuille zijn verkocht. Daarnaast is het niet-strategische deel van de commercieel vastgoedportefeuille verder teruggebracht. Exclusief wisselkoerseffecten lieten de kredietportefeuille bij Wholesale, Rural & Retail en de leasingportefeuille bij DLL een stijging zien. De toevertrouwde middelen daalden met 7 miljard euro tot 341 miljard euro, voor ongeveer 5 miljard euro door wisselkoerseffecten. De particuliere spaargelden bleven stabiel op 142 miljard euro. Het door klanten bij lokale Rabobanken belegde vermogen nam met 4 miljard euro toe tot 44 miljard euro. De personeelslasten daalden vooral door het herstructeringsprogramma in Nederland. De efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen kwam uit op 71,3% (2016: 70,9%). Dit is onder andere het gevolg van de schikking die onze Amerikaanse dochter Rabobank, National Association (RNA) trof met Amerikaanse autoriteiten in verband met eerdere tekortkomingen in haar compliance programma. Ook bleken de kosten die gemoeid zijn met de compensatie van Nederlandse MKB-klanten met een rentederivaat hoger uit te vallen. Voor het structureel verbeteren van onze efficiëntie blijft verdere kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt. Het rendement op geïnvesteerd vermogen was 6,9% (2016: 5,2%), een sterke verbetering, maar nog onder de doelstelling van 8%.”

“Rabobank streeft naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. De common equity tier 1 ratio (fully loaded) maakte in 2017 een sprong van 13,5% tot 15,5%. De totale kapitaalratio verbeterde van 25,0% tot 26,2%. De kapitaaldoelstellingen voor 2020 zijn hiermee al behaald. De kapitaalpositie verbeterde in 2017 door de uitgifte van nominaal 1,5 miljard euro aan nieuwe Rabobank Certificaten, door de toevoeging van een deel van de nettowinst aan de reserves en door een aantal transacties om de balans te optimaliseren. Net als in 2016 werden delen van de hypothecaire en de zakelijke kredietportefeuille doorgeplaatst naar institutionele beleggers. We houden er rekening mee dat de risicogewogen activa door de invoering van Basel IV met 30-35% kunnen toenemen. Dit is een schatting gebaseerd op de balans van 31 december 2017, terwijl volledige toepassing van Basel IV pas voorzien is in 2027. Rabobank zal tijdig aan de nieuwe kapitaaleisen voldoen en blijft uiteraard doorgaan met het verder versterken van haar buffers.”

“In mei 2017 plaatste Rabobank voor 2,5 miljard euro aan covered bonds en in januari 2018 voor nog eens 1,25 miljard euro. De komende jaren kan in totaal voor een bedrag tot 25 miljard euro aan covered bonds worden uitgegeven. Dit past in het streven naar diversificatie en optimalisatie van de fundingmix.”

“We hebben in 2017 vele digitale innovaties gelanceerd voor onze klanten. Peaks is een nieuwe app die kleine aankoopbedragen naar boven afrondt, waarbij het wisselgeld automatisch wordt belegd. Een andere geslaagde innovatie is “Tellow”, waarmee wij zzp’ers de administratie uit handen nemen. In januari traden we als enige Nederlandse bank toe tot het Digital Trade Chain (we.trade) consortium van inmiddels negen grote Europese banken, dat gezamenlijk een op blockchain gebaseerd platform voor ondernemers bouwt. In het najaar lanceerden we als eerste Nederlandse bank de IBAN-NaamCheck, waarmee klanten kunnen nagaan of de naam van de begunstigde overeenkomt met de naam die bij het rekeningnummer hoort. Klanten krijgen een melding als er iets afwijkt. Dit initiatief, dat net als Peaks en Tellow is ontstaan in de Rabobank Moonshot campagne van 2016, helpt verkeerde en frauduleuze betalingen tegengaan. Inmiddels zijn al meer dan 200 miljoen transacties op deze wijze gecheckt. Nederlandse klanten beoordelen de Rabo Bankieren App als de beste in de markt.”

“Als de leidende Food & Agri-bank, met ongeveer 98 miljard euro aan uitstaande leningen aan bedrijven in de Food & Agri-sector, bevinden we ons in een unieke positie om onze klanten te helpen meer en kwalitatief beter voedsel duurzamer te produceren met minder middelen. Net als voorgaande jaren dragen we via de activiteiten van Rabo Development en Rabobank Foundation bij aan de financiële zelfredzaamheid van circa vijf miljoen kleine boeren in ontwikkelingslanden. De Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties heeft de activiteiten van Rabobank Foundation erkend en in 2017 beloond met de prestigieuze Jacques Diouf award. Als onderdeel van onze bijdrage om de UN Sustainable Development Goals te bereiken hebben we onze samenwerking met het WWF voortgezet en zijn we toegetreden tot de World Business Council for Sustainable Development. In oktober lanceerden we ons Kickstart Food-programma met een partnerschap met het UN Environment Programme door de lancering van een faciliteit van 1 miljard dollar om duurzame voedselproductie te stimuleren. Lokale Rabobanken hebben in 2017 een coöperatief dividend ter waarde van 45 (2016: 40) miljoen van hun nettowinst bestemd voor investeringen in de plaatselijke gemeenschappen.”

Vooruitzicht

“Rabobank heeft in 2017 een solide basis gecreëerd voor een volgende stap in haar transitie. De omgeving verandert in hoog tempo en we zullen, om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen, digitalisering en innovatie verder versnellen. Onze medewerkers hebben daarin een sleutelrol. Daarnaast blijven we inzetten op een verdere verhoging van de kostenefficiëntie. De gunstige economische omstandigheden in 2017 zullen naar verwachting aanhouden in 2018. De renteomgeving blijft uitdagend, de geopolitieke omgeving is onvoorspelbaar en wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van data en privacy, blijft toenemen. In deze omgeving van continue verandering zullen we volop blijven investeren in ons vermogen om ons aan te passen. We doen dat in de context van onze missie “Growing a better world together”, die onze medewerkers richting geeft zodat wij als coöperatieve bank betekenisvol kunnen inspelen op klantbehoeften en kunnen opstaan voor klantissues met grote maatschappelijke impact in de wereld van nu en straks.”

Kerngegevens

key figures

key figures

Voor meer informatie:

Rabobank Persvoorlichting
+31 (0) 30 216 2758 of pressoffice@rabobank.nl

Rabobank Investor Relations
+31 (0)30 712 2401 of IR@rabobank.com

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Pers contact

Hendrik Jan Eijpe

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 30869

Email
Hendrik-Jan.Eijpe@rabobank.nl

Alle persvoorlichters

Lees ook