Gezond fundament voor coöperatieve bank van de toekomst

Sterke nettowinst en meer tevreden klanten


  • Nettowinst 3.004 miljoen euro (+12%).
  • Lage kosten kredietverliezen door gunstige economie (5 basispunten van de gemiddelde leningportefeuille).
  • Klanttevredenheid voor het 3e jaar op rij omhoog.
  • Kredietverlening aan internationale Food & Agriklanten stijgt met 5%. Private kredietverlening omhoog met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro.
  • Cost/income ratio verbeterde van 71,3% tot 65,9% door lagere bedrijfslasten en ondanks hogere investeringen in digitalisering, compliance en risicobeheer.
  • Sterke buffers: fully loaded common equity tier 1 ratio van 15,5% naar 16,0%.
  • Sustainalytics heeft Rabobank bovenaan haar wereldwijde duurzaamheidsranglijsten van grootbanken geplaatst.

Rabobank boekte in 2018 een nettowinst van 3.004 miljoen euro. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2017. Door deze goede financiële resultaten heeft de bank haar buffers versterkt. De kosten kredietverliezen bleven dankzij de aanhoudend gunstige economie op een historisch laag niveau, maar waren hoger dan in 2017. Ondanks de aanhoudende lage rente-omgeving bleven de totale inkomsten gelijk. In lijn met de strategische groeidoelstelling steeg de kredietverlening aan internationale klanten in de Food & Agrisector, terwijl de toevertrouwde middelen stabiel bleven. Rabobank draagt actief bij aan de verduurzaming van haar klanten, die voor het derde achtereenvolgende jaar meer tevreden waren over de dienstverlening. Door de lagere bedrijfslasten verbeterde de cost/income ratio van 71,3% tot 65,9%. In de komende jaren blijft verdere kostenreductie noodzakelijk, terwijl tegelijkertijd extra investeringen in digitalisering, compliance en risicobeheer nodig zijn. Gecorrigeerd voor de impact van reorganisatiekosten en fair value items laat het onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen een daling zien van 6% ten opzichte van 2017, toen een uitzonderlijke vrijval van kredietvoorzieningen de nettowinst opwaarts beïnvloedde. De kapitaalpositie van Rabobank blijft sterk: de fully loaded common equity tier 1 ratio liep verder op, tot 16,0%. Het rendement op geïnvesteerd vermogen verbeterde tot 7,4% (2017: 6,9%), maar ligt onder de doelstelling van 8,0%.

Voorzitter van de Groepsdirectie Wiebe Draijer:

“2018 was een goed jaar. Er ligt een gezond fundament voor de coöperatieve bank van de toekomst. Dat is nodig gezien de uitdagende transities die de samenleving raken. Het wereldvoedselvraagstuk, de uitdagingen van het klimaatakkoord van Parijs en de landbouw- en de energietransitie in Nederland vragen om een gezonde en betrokken coöperatieve bank. Onze missie “Growing a better world together” geeft hierbij richting en houvast. Onze medewerkers zijn hierdoor geïnspireerd en gemotiveerd. Dankzij hun inzet ligt het realiseren van onze doelen grotendeels op schema. We kunnen meer voor de (internationale) samenleving van betekenis zijn nu onze financiële resultaten zijn verbeterd, onze kapitaalpositie is versterkt en de balans verder is geoptimaliseerd. Dat Sustainalytics Rabobank bovenaan haar wereldwijde duurzaamheidsranglijsten van grootbanken geplaatst heeft is een geweldige erkenning van onze inspanningen op dit gebied en het zegt veel over hoe wij de ambities uit onze duurzaamheidsstrategie in de praktijk weten waar te maken.”

Kredietverlening internationale portefeuille F&A stijgt

De kredietverlening private sector steeg in 2018 met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro. In lijn met onze groeidoelstellingen kregen vooral bij Wholesale, Rural & Retail (WRR) en bij DLL meer klanten een financiering van Rabobank. Het effect van onze richting op het internationale bedrijf wordt steeds meer zichtbaar. De leningportefeuille van WRR steeg met 9% tot 109 miljard euro. Hiervan staat, in lijn met onze Banking for Food strategie, 61% uit in de Food & Agri-sector. Mede doordat klanten extra bleven aflossen op hun hypotheken daalde de totale hypothekenportefeuille van Rabobank in 2018 licht, tot 190,0 miljard euro. De toevertrouwde middelen bleven stabiel op 342,4 miljard euro.

Cost/income ratio daalt tot 65,9%

“De bedrijfslasten daalden met 8%, waardoor de cost/income ratio inclusief toezichtsheffingen met 5,4 procentpunt verbeterde tot 65,9% (2017: 71,3%). Een verdere kostenreductie is nodig om de beoogde efficiencydoelstellingen te halen. Het aantal medewerkers (fte’s) daalde in 2018 met 1.868 (4%). Bij lokale banken zijn veel functies veranderd of vervallen door het regionaal bundelen van werk en taken.”

Kapitaalbuffers versterkt

“De kapitaalbuffers van Rabobank zijn in 2018 verder versterkt. Rabobank streeft naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% in 2020. De fully loaded common equity tier 1 ratio steeg van 15,5% tot 16,0%. De kapitaaldoelstellingen voor 2020 zijn hiermee al ruimschoots behaald. Rabobank moet in 2027 aan de kapitaaleisen van Basel IV voldoen en zal doorgaan met het verder versterken van haar buffers om daar alvast op voor te sorteren.”

Klanttevredenheid voor 3e jaar op rij omhoog

“De tevredenheid van onze klanten is ook in 2018 toegenomen. De sector is er echter helaas nog niet in geslaagd om het publieke vertrouwen terug te winnen. We hebben daar gezamenlijk nog veel te verbeteren. Als coöperatieve bank kunnen we daar alleen maar aan bijdragen door ons naar het publiek in positieve zin te blijven onderscheiden als een ijzersterke, klantgerichte organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Rabobank blijft daarnaast investeren in de beheersing van (compliance)risico’s en klantintegriteit.”

“Rabobank heeft al haar klanten die daarvoor in aanmerking komen een brief gestuurd om in 2018 duidelijkheid te geven over de vergoeding van de herbeoordeling van hun rentederivaten. Dit betekent dat per 31 december 2018 bijna 6.300 klanten een aanbiedingsbrief hebben ontvangen en ruim 2.500 een aanbod voor een volledig voorschot. De projectkosten kwamen hoger uit dan eerder ingeschat. Wij betreuren het zeer dat de afronding van de compensatie ondanks alle inspanningen zoveel tijd kost.”

Transitie Rabobank op schema

“Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat we met de nieuwe topstructuur binnen onze organisatie goed uit de voeten kunnen. We liggen op schema met de verdere optimalisatie van het servicemodel van het Nederlandse bankbedrijf: digitale en persoonlijke dienstverlening met een goed dekkend netwerk van kantoren en diensten. We zien in hoog tempo één Rabobankcultuur ontstaan. De medewerkerstevredenheid is gestegen, ondanks de ingrijpende transitie die grote delen van de bank doormaken. Het aantal vrouwen op hoge posities binnen de bank is groot en neemt steeds verder toe. De groepsdirectie en de raad van commissarissen bestaan beide voor 40% uit vrouwen en op het niveau daar direct onder bedraagt dat percentage 31%.

Versnelling op gebied van innovatie

“Ook in 2018 hebben wij een versnelling gerealiseerd op het gebied van innovatie. Meer dan 70% van onze Nederlandse klanten bankiert inmiddels online. Onze Moonshot campagne heeft al geleid tot 6 ventures, waaronder Tellow, een app die zzp-ers helpt met hun boekhouding en belastingaangifte. In 2018 gingen wij een samenwerking aan met innovatieve start ups en scale ups, zoals Komgo en we.trade, allebei blockchainplatforms die het onze klanten gemakkelijker maken om internationaal zaken te doen. Open Banking en PSD2 zullen het landschap waarin financiële instellingen opereren snel veranderen. Nieuwe concurrenten uit onder meer de technologiesector leiden tot scherpere concurrentie en meer keuzemogelijkheden voor klanten.”

Bijdrage aan transitie van landbouwsector

“Rabobank wil de transitie van de landbouwsector en verduurzaming van de voedselproductie stimuleren. Als leidende internationale Food & Agri-bank willen we een bijdrage leveren aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem. In 2050 moeten er wereldwijd tien miljard mensen genoeg en gezond eten. We mogen ongeveer de helft van ‘s werelds top 300 food en agrarische bedrijven tot onze klanten rekenen. Via het werk van Rabobank Foundation en Rabo Partnerships dragen we bij aan de financiële zelfredzaamheid van circa vijf miljoen kleine boeren in de wereld.”

Hulp in moeilijke tijden met droogtelening

”In Nederland en daarbuiten zijn de akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw in 2018 getroffen door aanhoudende droogte. Rabobank helpt haar klanten in Nederland onder andere met een ‘droogtelening’. Ook boeren in onder andere Californië en Australië konden op Rabobank rekenen in moeilijke tijden als gevolg van aanhoudende droogte.”

Vooruitzicht

“We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op de vooruitgang die we in 2018 geboekt hebben, maar we weten ook dat we er nog niet zijn. In de komende jaren zullen we nog meer aandacht geven aan de toekomst van coöperatief bankieren, waarbij wij maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in lijn met onze missie. We doen dat in een wereld met vele uitdagingen, zoals een lage rente-omgeving, digitalisering, technologische vooruitgang, handelsoorlogen, strengere regeldruk en klimaatverandering.”

“Rabobank voorziet in de komende jaren in Nederland en de wereld een gematigde economische groei en een omgeving van een aanhoudend lage rente. Er zijn daarbij wel duidelijke risico’s door internationale spanningen. Rabobank wil verder doorgroeien, internationaal in de Food & Agri-sector en in Nederland als all-finance dienstverlener. We blijven als coöperatieve bank dichtbij onze klanten en zullen blijven investeren in zowel digitalisering als ons landelijke kantorennetwerk. Dit stelt ons in staat om innovatie bij onze klanten te stimuleren en ze te ondersteunen met verduurzaming, of het nu gaat om hun woning of hun bedrijfsvoering. Zo wordt steeds duidelijker zichtbaar welke maatschappelijke bijdrage wij als coöperatieve bank willen leveren in alle landen waarin we actief zijn. Growing a better world together.”

Gepubliceerd: 14 februari 2019, 07:30 CET

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Contact Pers

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Our Press Officers

Contact Investor relations

Telefoon
+31 (0)30 712 2401

Email
IR@rabobank.com

Meer contact informatie