Rabobank boekt 2,2 miljard euro nettowinst over 2019

Rabobank realiseert voortgang op haar strategische doelstellingen ondanks uitdagende marktomstandigheden. De nettowinst over 2019 kwam uit op 2,2 miljard euro.

Reactie bestuursvoorzitter Wiebe Draijer

“2019 was een bewogen jaar. We hadden internationaal te maken met politieke en economische instabiliteit en aanhoudende lage rente. We zien de consequenties hiervan nu terug in onze resultaten. Desondanks schrijven we in deze uitdagende omgeving een nettowinst van 2,2 miljard euro en lieten we goede progressie zien op onze strategische doelstellingen. De rentewinst is licht gedaald. We wisten onze kosten verder te verlagen. Onze kapitaalpositie is verbeterd en blijft solide. We hebben de verkoop van niet-kernactiviteiten afgerond en geïnvesteerd om verder ‘future proof’ te zijn.

We hebben goede vooruitgang geboekt op onze bijdrage aan grote maatschappelijke thema’s. We hebben geïnvesteerd in de verduurzaming van de woningmarkt en de energietransitie. Samen met dochter en projectontwikkelaar BPD ontwikkelen we nieuwbouwwoningen om knelpunten op de huurmarkt op te lossen. Internationaal krijgt de verduurzaming van de voedselketen steeds meer vorm, mede dankzij het door Rabobank geïnitieerde AGRI3-fonds en de inspanningen van Rabo Foundation in Afrika. Voor onze particuliere klanten in Nederland zetten we ons in voor betere zelfredzaamheid en het verlichten van schuldenproblematiek. Deze initiatieven zijn mooie illustraties van de wijze waarop de coöperatieve Rabobank invulling geeft aan haar missie om met elkaar een betere leefomgeving te creëren.

We zijn trots op de transitie die onze bank de afgelopen jaren heeft gemaakt. Deze is nu zichtbaar in onze dagelijkse bedrijfsvoering. De klanttevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers nemen toe, de balans is geoptimaliseerd, ons kostenniveau is lager en we werken efficiënter. We hebben onze digitale dienstverlening sterk uitgebreid en verbeterd, voor particuliere en zakelijke klanten.

We hebben dit alles kunnen realiseren dankzij de inzet en actieve betrokkenheid van onze medewerkers en veel van onze leden. Daar wil ik iedereen hartelijk voor danken.”

Financiële prestatie

Vergeleken met de recordwinst van drie miljard euro over 2018, is de winst over 2019 lager. Het renteklimaat heeft grote impact gehad op de resultaten en gaf aanleiding tot het afwaarderen van ons belang in Achmea met 300 miljoen euro. De verkoop van RNA resulteerde in een eenmalig positief resultaat van 342 miljoen euro. De toevoegingen aan de kredietvoorzieningen waren afgelopen jaar flink hoger dan de historisch lage niveaus van de jaren daarvoor. Met 23 basispunten liggen de kredietverliezen nu weer op een genormaliseerd niveau.

De kosten gingen met 4% omlaag en de cost/income-ratio daalde van 65,9% naar 63,8%. De kostenontwikkeling wordt structureel beïnvloed door hoge investeringen in digitalisering, de IT-infrastructuur en door kosten van regelgeving en toezicht, waaronder CDD- en AML-activiteiten. Desondanks blijft Rabobank streven naar een verdere verbetering van de cost/income-ratio naar een niveau van laag in de 60% in de komende jaren. Voor de lange termijn blijft de ambitie een cost/income-ratio van rond de 55%. De daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van onder andere de renteontwikkeling.

De kapitaalpositie van Rabobank is wederom versterkt: de common equity tier 1 (CET 1) ratio bedraagt 16,3%. Dat is ruim boven het door de toezichthouders vereiste niveau en boven de door Rabobank gestelde doelstelling van minimaal 14%. De stijging van 0,3 procentpunt is onder andere het gevolg van winstinhouding en de verkoop van niet-kernactiviteiten. De kapitaalpositie van Rabobank blijft sterk om de toekomstige impact van o.a. Basel IV te absorberen. Het rendement op het eigen vermogen was 5,3% (7,3% in 2018).

Exclusief de verkochte RNA-portefeuille in Noord Amerika, is de kredietverlening toegenomen met 6 miljard euro, voornamelijk door de groei in Food & Agri in het buitenland en bij leasingdochter DLL. Onderliggend zijn de toevertrouwde middelen met 11 miljard euro gestegen, wat vooral zichtbaar was in het binnenlandse retail-bankbedrijf.

Vooruitblik

Met het oog op 2020 meldt Draijer: “We worden de komende periode in toenemende mate geraakt door de lage rente als gevolg van het beleid en de monetaire stimulering door centrale banken. Wij zouden een monetair beleid dat gericht is op normalisatie van renteniveaus toejuichen. De economie blijft onzeker en de effecten van de klimaatverandering raken ons allemaal.

Met de verkoop van de niet-kernactiviteiten in Noord-Amerika (RNA) en Ierland (ACC loan portfolio) en de resterende retailactiviteiten in Indonesië is er ruimte voor groei in onze kernactiviteiten. We zien mogelijkheden in Food & Agri, waar we al jarenlang een sterke (inter)nationale speler zijn. Deze positie biedt een sterke basis voor het bereiken van meer schaalvoordelen en vergroten van marktaandeel. Een andere kans zien we in de leasemarkt, waar we de trend van bezit naar gebruik zien. Dat biedt mooie openingen voor onze dochter DLL, die goed gepositioneerd is in deze markt.

Ook komend jaar heeft onze rol als poortwachter van het financiële systeem de hoogste prioriteit. Met de andere grootbanken bundelen we onze krachten en werken we samen met het publieke domein. Alleen dan kunnen we ècht een vuist maken tegen de financiële criminaliteit en de grote stromen zwart geld. In het afgelopen jaar hebben we aanzienlijke investeringen in mensen en middelen gedaan, om onze rol als poortwachter van het financiële systeem verder te versterken. De hierbij behorende uitdagingen op het vlak van risicobeoordeling, transactiemonitoring en klantdossiers zullen ook dit jaar onze grootste aandacht hebben.

Na een jaar waarin veel Nederlandse boeren in actie kwamen voor hun toekomst, willen we benadrukken dat Rabobank hun partner is en blijft. Wij blijven de agrarische sector ondersteunen op hun weg naar meer duurzaam landgebruik in balans met de natuur. Daarbij verliezen we het behoud van toekomstperspectief voor de boeren zelf niet uit het oog. Wij zullen ons in het komend jaar verder en actief inzetten om deze transitie te ondersteunen.

We blijven onze kernactiviteiten continu verbeteren en tegelijkertijd onze vleugels uitslaan. Als coöperatieve bank willen we een belangrijke bijdrage blijven leveren aan grote maatschappelijke transities, mede als onderdeel van onze groei in Nederland en op de mondiale voedselmarkt. Tegelijkertijd dienen we het verdienmodel van onze coöperatieve dienstverlening zeker te stellen. We zullen daarbij een nauwere band met onze leden opzoeken. Samen werken we aan oplossingen die goed zijn voor onze klanten, voor de samenleving en voor de wereld om ons heen.”

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Published: 13 februari 2020, 07:30 CET