Rabobank niet tegen krimp veestapel, maar geen doel op zichzelf

Reactie Rabobank op uitzending Zembla op 25/3/21

Tijdens de gesprekken over het klimaatakkoord voor Nederland nam Rabobank deel aan de klimaattafel Landbouw en landgebruik. Bij die gesprekken kwam in de eindfase in mei 2018 ook een onderzoek naar krimp van de veestapel in beeld. Rabobank heeft zich daarbij uitgesproken tegen een overhaast onderzoek naar gedwongen krimp. Wel was Rabobank voorstander van een gedegen onderzoek op wat langere termijn naar mogelijkheden voor krimp.

Met de doelstellingen voor 2030 zoals die in mei/juni 2018 geformuleerd waren, zegde de sector toe aanzienlijk meer CO2-eq in te leveren dan gevraagd was aan de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik (en in het regeerakkoord). Een forse belofte die op draagvlak in de sector kon rekenen. Een gedwongen krimp van de veestapel daar bovenop, was niet nodig voor het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en zou naar onze mening juist niet op datzelfde draagvlak kunnen rekenen. Het was bovendien onduidelijk wat de financiële gevolgen zouden zijn en welk klimaatdoel bereikt zou worden. Door de NGO’s werd aangestuurd op krimp van intensieve veehouderij, dat vooral pluimvee en varkens betreft. Die sectoren dragen relatief weinig bij aan de CO2 uitstoot (emissie-arme stallen) en daarmee ook aan de gevraagde CO2-reductie. Die is vooral te behalen in de melkveehouderij. Beschikbaar onderzoek was omstreden en sterk gefragmenteerd. Naar onze mening was er meer gedegen en samenhangend onderzoek door een onafhankelijke partij nodig. Een maand zou te kort zijn om dat te laten uitvoeren. Een gedegen onderzoek is er later ook gekomen: ‘Ontwikkelrichtingen voor de Nederlandse landbouw in 2050’ van onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) van 17 april 2020. Rabobank was niet betrokken bij dat onderzoek, maar onderschrijft de uitkomsten en ziet veel raakvlakken met de eigen visie.

Rabobank is niet tegen krimp van de veestapel als dat een gevolg is van bijvoorbeeld innovatie en/of verduurzaming of als dat de mogelijkheid met de minste economische neveneffecten zou zijn om de Klimaatakkoord afspraken tijdig te realiseren. Dat is ook wat er al in sector gebeurt. Ook ondersteunt Rabobank de vitalisering van de varkenssector waar saneringsplannen deel van uitmaken. Deze leiden ook tot een afname van de veestapel.

Rabobank is wel tegen gedwongen krimp als een op zichzelf staande doelstelling, omdat de impact voor de landbouw, de economie en de individuele ondernemer enorm is en omdat een gedwongen reductie gewenste ontwikkelingen als innovatie en verduurzaming remt. Immers: ondernemers lijden enorm omzetverlies en hebben daardoor geen buffer/vermogen om te investeren in noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen (kringlooplandbouw, verduurzaming) die gerichter en meer bijdragen aan het reduceren van emissies.

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters