Biodiversiteitsmonitor zorgt voor bescherming boerenland

Agrarisch ondernemers zien natuur en milieu steeds vaker als toegevoegde waarde waarmee ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Zo neemt de weerbaarheid van bedrijven toe, omdat dieren en gewassen gezonder blijven. En levert een duurzamer geproduceerd product een betere prijs op en steeds vaker gunstiger voorwaarden, bijvoorbeeld in lagere rente, betere pachtvoorwaarden en het gemakkelijker verkrijgen van vergunningen.

In Nederland werken Rabobank en het Wereld Natuur Fonds met FrieslandCampina, melkveehouders en andere belanghebbenden in de zuivelsector al aan de Biodiversiteitmonitor. Dit instrument maakt de voordelen inzichtelijk die de natuur de melkveehouder oplevert. Zo kan een boer zijn bedrijfskosten door een duurzaam beheer verlagen en tegelijkertijd een rentevoordeel, betere marktprijs of pachtvoorwaarden krijgen

Sommige voordelen kunnen zelfs verschillende varianten hebben. Bijvoorbeeld een rentevoordeel zou via de groenfinanciering of impactlening gegeven kunnen worden, maar ook in de vorm van een bonus/malus op het melkgeld. De impactlening is een vorm van ‘blended finance[i]’. Rabobank keert die lening met rentekorting uit aan bedrijven die een bewezen duurzaamheidsprestatie kunnen aantonen, waarvoor de Europese Investeringsbank (EIB) het kapitaal verstrekt. Een mooie vorm van publiek-private samenwerking in geldverstrekking. Een dergelijke samenwerking met multilaterale banken, institutionele beleggers en overheden onderzoekt Rabobank nu ook voor de partnerschapsprojecten in onder meer Chili, Brazilië, India en Indonesië. Rabobank en het Wereld Natuur Fonds zetten met hun partnerschap de komende jaren in op de economische winst van natuurlijk kapitaal.

[i] Blended finance is het strategisch gebruik van publieke of private fondsen, om additionele kapitaalstromen (publiek en/of privaat) te mobiliseren voor opkomende en grensverleggende markten. Daarbij heeft blended finance de potentie om nieuwe bronnen aan te trekken voor het financieren van oplossingen van grote uitdagingen (verwoord door de SDG’s): bron OECD.