De volgende stappen richting duurzaamheid

Samenwerking met Springtij als slijptol voor ‘verdiepingsslag’

Op het Springtij Forum deze week delen duurzame koplopers uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid de nieuwste inzichten op het gebied van klimaat, grondstoffen, landbouw, natuur en economie. Wiebe Draijer licht het partnerschap met Springtij toe.

“We willen als maatschappelijke bank een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richten we ons op het versterken van de klant en zijn omgeving.

Het was daarom haast vanzelfsprekend om gesprekspartner te zijn aan twee van de vijf Klimaattafels voor het Klimaatakkoord. We spannen ons ook graag in om samen met klanten, overheden en maatschappelijke partners de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord verder vorm te geven. Partner zijn van Springtij is daar een voorbeeld van.

Het Klimaatakkoord heeft als doel een minimale reductie te realiseren van 49 procent CO₂-uitstoot in Nederland. Dit akkoord geeft ons concrete mogelijkheden om samen met klanten een bijdrage te leveren aan het verlagen van hun CO₂-uitstoot.

De grootste winst van de Klimaattafels is dat er overeenstemming bereikt is. Het is onmiskenbaar ambitieus en een uiting van een breed gedragen ‘commitment’ om de Parijs-doelstellingen in Nederland te realiseren. Hoewel pas een eerste stap, maakt het wel de echte discussies los over wat er onvermijdelijk moet gebeuren.

We zijn partner bij de ‘landbouw-tafel’ en de ‘gebouwde omgeving-tafel’. Het contourenakkoord voor landbouw laat zien dat de partijen rond de landbouwsector bereid zijn forse stappen te zetten richting 2030 op het gebied van landgebruik, veestapelontwikkeling en energiegebruik. Er moet nog veel gebeuren om zaken concreter te maken, maar er schuilt een sterke onomkeerbaarheid in deze eerste stap.

“Partijen rond de landbouw zijn bereid forse stappen te zetten”

- Wiebe Draijer, Rabobank

Maar de volgende stap is minstens even belangrijk. Daarom is het goed dat Springtij ruimte biedt voor verdere discussie en gedachtenvorming, onder meer via de zogeheten Schaduwtafels (een afgeleide van de Klimaattafels, red.) die een belangrijke rol gaan spelen. Want een verdiepingsslag is absoluut nodig en iedereen die zich maar enigszins betrokken voelt bij het Klimaatakkoord is van harte uitgenodigd om daarover mee te denken. Het klimaat is een zorg van en voor ons allen.”

Wiebe Draijer, Voorzitter Groepsdirectie Rabobank