de Rabo Canon

Tijdslijn NL Menu sluiten
terug Bouwen aan hechte relaties
terug
Bouwen aan hechte relaties

Beheerst en integerVerantwoord bankieren

De Rabobank is een bank die vanuit haar ontstaansgeschiedenis een grote maatschappelijke betrokkenheid kent. Immers, de grondleggers zagen in de boerenleenbank een oplossing voor de gebrekkige kredietvoorziening op het platteland. Daarbij koppelden zij kredietverlening en spaarzaamheid nadrukkelijk aan meer immateriële zaken als 'naastenliefde, arbeidzaamheid en matigheid'. De bank voerde een streng toelatingsbeleid voor haar kredietverlening om de financiële risico's voor alle betrokkenen te beperken. Die insteek is door de jaren onveranderd gebleven. We doen alleen zaken met klanten, zowel particulieren als bedrijven, die we kennen, die integere bedoelingen hebben en die geen onaanvaardbare risico's met zich meebrengen. Dit uitgangspunt is ook vastgelegd in de Gedragscode van de Rabobank Groep.

Naast de bepalingen hierover in statuten hanteren wij interne regels, die de naleving moeten borgen. Dat gebeurt zowel op lokaal als centraal niveau. Al vroeg hadden de voorgangers van Rabobank Nederland een centrale inspectie als aanvulling op de lokale controle en als kwaliteitsbewaking. De inspecteurs bezochten een of meer malen per jaar elke lokale bank. Daarbij bekeken zij de administratie en het financiële beheer. Ook zagen zij toe op de naleving van de statuten, van de interne regelgeving en van de wet- en regelgeving.

De groei van bankactiviteiten leidde tot herziening en aanvulling van de interne regelgeving en van de controle. Het doel bleef onveranderd: het voorkomen dan wel het tijdig signaleren van eventuele onregelmatigheden, malversaties en fraude binnen de eigen organisatie, maar ook door de klanten. De constatering ervan bleef niet zonder gevolgen voor hen die de verleiding van geld, macht en status niet hadden kunnen weerstaan. En onze geschiedenis leert dat die van alle tijd zijn.

In de dagelijkse bankpraktijk doen zich dilemma's voor waar we niet onmiddellijk een pasklaar antwoord op hebben. Voor dergelijke dilemma's heeft de Rabobank Groep in 1998 de Commissie Ethiek in het leven geroepen. Leidend zijn integriteit, respect, professionaliteit en duurzaamheid, de kernwaarden van de Rabobank Groep zoals die in 1997 zijn vastgelegd in haar Ambitiestatement en de Gedragscode.

Wet- en regelgeving droegen in de laatste decennia bij tot aanscherping van de bedrijfsvoering in de hele financiële sector. In eerst instantie richtte die zich voornamelijk op de administratieve kanten en naderhand kwam daar bij de zorgplicht (financiële dienstverleners zijn verplicht te handelen in het belang van de klant). Ondanks het streven van de Rabobank naar transparantie en passende producten voor de klanten ging het weleens mis, zoals de geschiedenis van de OpMaathypotheek laat zien. Verder werd de Rabobank beboet voor het niet op orde hebben van klantendossiers en trof ze een schikking in het kader van de Libor-kwestie nadat was gebleken dat een aantal medewerkers de regels had overtreden.

In samenhang met de introductie van het Maatschappelijk Statuut en de actualisering van de Code Banken heeft de Nederlandse bancaire sector het initiatief genomen om een Moreel-Ethische Verklaring (bankierseed) in te voeren voor alle medewerkers (per 1 januari 2015), inclusief tuchtrecht. Daarmee is iedereen die in de sector werkzaam is, gehouden aan de aan deze verklaring verbonden gedragsregels voor een integere en zorgvuldige uitoefening van zijn/haar beroep. Bij de Rabobank krijgt dit verdere invulling in onder andere een nieuwe serie van trainingen van bestuurders, commissarissen en medewerkers.

lokale voorbeelden