Banking for Food: visie op voedselzekerheid en de rol van de Rabobank

De zekerheid van voedselvoorziening raakt ons allen. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender wereldbevolking zal de vraag naar voedsel tot 2050 met 60% groeien. Ondernemers in de landbouw en voedselketens moeten dus meer gaan produceren, met minder grondstoffen. Alleen op zo’n manier kunnen ze zorgen voor een duurzame voedselproductie en economische situatie op de langere termijn. Banking for Food is de visie van de Rabobank op voedselzekerheid en de rol van de bank hierin.

In 2050 zal de wereldbevolking zijn gegroeid van 7 naar 9 miljard mensen. Velen van hen zullen dan twee keer zoveel inkomen te besteden hebben als nu. Om tegemoet te komen aan de vraag naar voedsel van gezondere en welvarender mensen, zal de wereldwijde voedselproductie met minstens 60% moeten groeien. Tegelijkertijd ontstaan beperkingen in de beschikbaarheid van land en natuurlijke hulpbronnen. Dit zijn grote uitdagingen voor iedereen.
Als internationaal leidende bank in food en agri is de Rabobank vastbesloten om bij te dragen aan oplossingen hiervoor. Samen met klanten, partners en collega’s wereldwijd gaan we aan de slag met de vier dimensies van voedselzekerheid: het verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel, het verbeteren van de toegang tot voedsel, het stimuleren van gebalanceerde, gezonde voeding en het verbeteren van de stabiliteit.

Het verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel

Boeren en tuinders zullen opbrengsten moeten vergroten, met minder gebruik van grondstoffen, land, water en meststoffen. De productiviteit moet dus verbeteren. Dat kan door het breder en beter toepassen van bestaande kennis en technologieën en door het stimuleren van innovaties, zoals in genetica (genomics), precisielandbouw en nieuwe toepassingen voor landbouwproducten en reststromen daarvan (biobased).

Verbeteren van toegang tot voedsel

Alleen het beschikbaar hebben van meer voedsel, is niet genoeg. Mensen moeten er economisch en fysiek ook toegang toe hebben. Dat heeft te maken met het besteedbaar inkomen, voedselprijzen en de beschikbaarheid en kwaliteit van de infrastructuur. Grote investeringen zijn nodig voor de verbetering van transport, logistiek en distributie, met name in zich ontwikkelende economieën, zodat consumenten daadwerkelijk toegang kunnen hebben tot betaalbaar voedsel.

Stimuleren van gebalanceerde, gezonde voeding

Het vergroten van de landbouwproductie en de distributie alleen, is echter niet genoeg. Voeding moet ook veilig zijn en rijk aan waardevolle voedingsstoffen. Terwijl de kwaliteit en veiligheid van voedsel continu verbeteren, is er in de wereld sprake van ondervoeding en overvoeding. Voor gevarieerde en gebalanceerde voeding zijn educatie en informatie essentieel, ook over het bereiden en bewaren van voedsel.

Verbeteren stabiliteit

Stabiliteit is nodig om te zorgen voor een duurzame toegang tot goed en veilig voedsel. Dalingen en stijgingen (volatiliteit) in prijzen en aanbod van landbouwproducten en voedsel kunnen grote gevolgen hebben voor de voedselzekerheid. Dat leidt tot onzekerheid voor consumenten die een belangrijk deel van hun inkomen aan voeding besteden. Aan de aanbodzijde kunnen prijs- en aanbodschommelingen resulteren in belangrijke veranderingen in opbrengsten voor producenten en dientengevolge uitgestelde of suboptimale investeringsbeslissingen. In feite hebben consumenten, boeren en tuinders, verwerkende bedrijven en voedselverkopers allemaal baat bij voorspelbare, stabiele markten.

De rol van de Rabobank

De Rabobank is in 1898 opgericht vanuit de filosofie dat de coöperatieve opzet van samenwerkende boeren het beste was voor allemaal. Landbouw en voeding waren en zijn het hart van onze strategie en zullen dat altijd blijven. We zijn niet alleen een bank die de landbouw en de agribusiness financiert, maar juist ook een bank die verbindingen en samenwerking binnen de waardeketens voor landbouwproducten en voedingsmiddelen stimuleert en mede mogelijk maakt. Samenwerken is onze geschiedenis, en onze visie. Meer dan ooit hebben we vandaag de dag samenwerking nodig om de wereldwijde voedseluitdaging aan te gaan. Om onze bijdrage aan het duurzamer voeden van de wereld concreet te maken, bieden wij toegang tot financiering, kennis en netwerken.

Toegang tot financiering

We zijn ervan overtuigd dat de waardeketens in landbouw en voedsel cruciaal zijn voor het veiligstellen van de voedselvoorziening in de toekomst. Al tientallen jaren zijn we er voor onze klanten in deze waardeketens. En dat zullen we blijven doen, met toegang tot financiering en financiële diensten om hun bedrijven te verbeteren en ontwikkelen. Zo kunnen ze op een duurzame wijze hun rol pakken in het aangaan van de voedseluitdaging.

Toegang tot kennis

De afgelopen 115 jaar hebben we een wereld aan kennis opgebouwd in en over de voedselketen. Deze kennis breiden we steeds uit door onze contacten met onze klanten en belangenorganisaties, onze eigen gespecialiseerde onderzoeksafdelingen op het gebied van landbouw en voeding, onze gespecialiseerde bankiers en onze partnerships met kennisinstellingen wereldwijd. Kennis delen we met onze klanten en andere belanghebbenden, om hun ondernemingen en de waardeketens voor landbouwproducten en voedsel verder te ontwikkelen.

Toegang tot netwerken

Als coöperatie zijn we overtuigd van de kracht van het samenwerken, van de kracht van netwerken. We brengen partners in de waardeketens bij elkaar en we stellen onze netwerken ter beschikking waar en wanneer dat nodig is om ontwikkelingen te versnellen.

Kan productie groeien?

Ruimte voor productiegroei is er zeker. Zo steeg de gemiddelde tarweopbrengst in Nederland van 1.800 kilo per hectare in 1900 naar 9.000 kg in het jaar 2000. Ook tussen boerenbedrijven bestaan vandaag de dag grote verschillen. En dus zien experts mogelijkheden om door inzet van kennis te komen tot verbetering van productiviteit. Hoogproductieve en efficiënte agrarische productiesystemen gebruiken verhoudingsgewijs minder schaarse grondstoffen en stoten minder broeikasgassen uit per kilo product.

Grensoverschrijdend

De voedselvoorziening is een grensoverstijgend vraagstuk. Neem landen als China en India, waar momenteel 40% van de wereldbevolking woont op slechts 20% van de beschikbare mondiale landbouwgrond. Logischerwijs zijn er andere landen waar de verhouding andersom is. En er zijn kleine landen die veel produceren; zo is Nederland de tweede voedselexporteur ter wereld.

Keten

Negen miljard mensen voeden vraagt om een visie en oplossingen die niet ophouden bij het hek van een boerderij of het toegangspoortje van een supermarkt. Banking for Food, de visie van de Rabobank, betreft daarom alle schakels in de voedselketens, buiten én binnen Nederland. Dus van boeren en tuinders en hún toeleveranciers, tot verwerkers van landbouwproducten tot aan transporteurs en supermarktketens.

Banking4Food infographic