Lokale Rabobanken

De lokale Rabobanken vormen het kloppend hart van de organisatie. Zij staan dichtbij de klant en zijn sterk geworteld in de eigen markt. Door hun activiteiten dragen lokale banken bij aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van hun werkgebied.

Lokale banken zorgen voor een goede aansluiting bij de leden en een sterke verwevenheid met het werkgebied. Dit gebeurt op tal van manieren, zowel informeel als formeel. De formele dialoog wordt gevoerd via de ledenraad. In de ledenraad brengen de leden met hun eigen achtergrond en oriëntatie de buitenwereld binnen om de bank op koers te houden.

Directie lokale Rabobank

Lokale Rabobanken worden geleid door een eigen directieteam. Dit team wordt geleid door de directievoorzitter en bestaat uit bancaire professionals. De directievoorzitter wordt benoemd door de lokale raad van commissarissen.

De directie is evenwichtig samengesteld op basis van complementariteit om de slagvaardigheid van het bestuur te waarborgen. De belangrijkste taak van de directie is om zorg te dragen voor een goede klantbediening en een hoge klanttevredenheid. Ledenbetrokkenheid en ledeninvloed leveren hiervoor belangrijke input.

Raad van commissarissen

De leden van de lokale raad van commissarissen worden benoemd door de ledenraad. De hoofdtaak van de lokale raad van commissarissen is om in de volle breedte toezicht te houden op de lokale Rabobank.

Dit omvat onder meer het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar bedrijf. Zij is bevoegd zich uit te spreken over het algemene beleid en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies. Belangrijke besluiten van de directie vereisen de goedkeuring van de lokale raad van commissarissen.

Ledenraad

Klanten kunnen hun betrokkenheid vormgeven door lid te worden van Rabobank. In de ledenraad worden de invloed en zeggenschap van de leden stevig en structureel verankerd. Een ledenraad is een afvaardiging van het totale ledenbestand en vormt daarmee een afspiegeling van het werkgebied. Een ledenraad bestaat uit 30 tot 50 leden.

Leden hebben invloed en zeggenschap over de koers van de bank. De directie schakelt de ledenraad in om haar beleid te toetsen en zo de dienstverlening te optimaliseren. De ledenraad speelt ook vaak een actieve rol bij de keuze voor maatschappelijke projecten die de bank steunt. De ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Hij vertegenwoordigt de leden in de Algemene Ledenraad, het hoogste besluitvormend orgaan binnen de coöperatie.

Lokale medezeggenschap

Iedere lokale Rabobank heeft een eigen ondernemingsraad. Met de ondernemingsraad overlegt de directie medezeggenschapszaken die de lokale Rabobank aangaan.
Het is de taak van de directie om de ondernemingsraad tijdig te betrekken bij de gang van zaken en ontwikkelingen binnen de bank. Daarnaast heeft de ondernemingsraad een aantal formele rechten zoals het informatierecht, het overlegrecht, het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht.

Om de medezeggenschapstaak goed uit te kunnen uitvoeren, overlegt de ondernemingsraad met de directievoorzitter tijdens zogeheten overlegvergaderingen. Ten minste tweemaal per jaar wordt er in een overlegvergadering gesproken over de algemene gang van zaken. De lokale raad van commissarissen of een afvaardiging daarvan is altijd bij deze vergadering aanwezig.