Rabobank Nederland

Rabobank Nederland is opgericht ter ondersteuning van het bankbedrijf van de lokale Rabobanken. Zij initieert en ontwikkelt beleid en producten op tal van terreinen. Te denken valt aan de kredietverlening, het betalingsverkeer, de effectendienstverlening, de klantbediening, de marketing, de distributie en het personeelsbeleid. De ontwikkeling van dit beleid vindt plaats in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van lokale banken.

Rabobank Nederland is aandeelhouder van verschillende gespecialiseerde ondernemingen zoals De Lage Landen en Rabo Vastgoedgroep. Via deze dochterondernemingen en deelnemingen is de Rabobank Groep gespecialiseerd in diverse onderdelen van de financiële dienstverlening. De dochterondernemingen en deelnemingen vullen elkaar aan en maken totaaloplossingen voor klanten mogelijk. Rabobank Nederland beschikt ook over een eigen bankbedrijf, Rabobank International. Rabobank International richt zich op internationale zakelijke- en retailbankactiviteiten en kent een bijzondere focus op de food & agrisector. Rabobank Nederland is tevens actief op de internationale financiële markten en verzorgt de geld- en kapitaalmarkttransacties van de Groep.

Tot slot oefent Rabobank Nederland namens de financiële toezichthouders toezicht uit op de lokale Rabobanken. Zo oefent Rabobank Nederland namens De Nederlandsche Bank toezicht uit op lokale banken met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering, uitbesteding, solvabiliteit en liquiditeit. Tevens is Rabobank Nederland door het Ministerie van Financiën in het gedragstoezicht aangewezen als houder van een collectieve vergunning. Dit houdt in dat gedragstoezicht door de Autoriteit Financiële Markten via Rabobank Nederland wordt uitgeoefend.

 • Raad van bestuur

  De raad van bestuur van Rabobank Nederland is belast met het besturen van Rabobank Nederland.

 • Raad van commissarissen

  De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken bij Rabobank Nederland en de daarmee verbonden ondernemingen.

 • Centrale kringvergadering

  Rabobanken zijn geografisch verdeeld in twaalf kringen die ieder een eigen bestuur hebben. De kringbesturen vormen gezamenlijk de centrale kringvergadering, die viermaal per jaar bijeenkomt.

 • Algemene vergadering

  De algemene vergadering is het orgaan waarin alle lokale Rabobanken, de leden van Rabobank Nederland, direct zeggenschap kunnen uitoefenen.

 • Ondernemingsraad Rabobank Nederland

  De Ondernemingsraad van Rabobank Nederland is het medezeggenschapsorgaan. De Ondernemingsraad ziet onder andere toe op een goede toepassing van de CAO, de Arbowet en het Arbeidstijdenbesluit.