press releases https://www.rabobank.com/Corporate/en/press/rss.html press releases en <![CDATA[In October 2022 Wiebe Draijer will transfer the chairmanship of the Managing Board after his second term of office]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20211001-in-october-2022-wiebe-draijer-will-transfer-the-chairmanship-of-the-managing-board-after-his-second-term-of-office.html?utm_medium=RSS Wiebe Draijer, chair of Rabobank’s Managing Board, has indicated he will not be available for a third term after his current term expires on October 1, 2022.

On October 1, 2014, Wiebe Draijer joined Rabobank’s Executive Board as chair. In September 2018, he was appointed for a second four-year term, which expires at the end of September next year. Draijer has now announced that he will transfer the chairmanship in October 2022: “I see the end of my second term as a natural opportunity to make room for a successor. Until then, I will continue to work for the cooperative Rabobank with dedication and commitment.”

Marjan Trompetter, chair of Rabobank’s Supervisory Board: “One year prior to the end of his term as chairman of the Managing Board, it is premature to look back on his years at Rabobank. However, a word of thanks for Wiebe’s dedication, commitment and involvement is entirely appropriate. He transformed Rabobank into a mission-driven, socially oriented and contemporary cooperative bank and he has given Rabobank a human touch as an inspiring and authentic leader. Wiebe’s early announcement gives us plenty of time to find a worthy successor.”

Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

Published: October 1 2021, 08:00 CET

]]>
Press release Fri, 01 Oct 2021 08:00:00 GMT 296781
<![CDATA[Univé, Rabobank en Greenchoice vervangen asbestdaken voor zonnedaken]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210928-unive-rabobank-en-greenchoice-vervangen-asbestdaken-voor-zonnedaken.html?utm_medium=RSS “Een unieke samenwerking”, zo noemen Univé, Rabobank en Greenchoice de ambitieuze plannen om gezamenlijk een grote stap te maken op het gebied van duurzaamheid. Het doel: schadelijke asbestdaken bij boerenbedrijven saneren en vervangen voor daken met zonnepanelen. Univéleden nemen de groene stroom van deze daken af voor een eerlijke prijs, waarvan een deel weer wordt ingezet voor nieuwe zonnedaken. Zo wordt verdere verduurzaming gestimuleerd.

In Nederland ligt naar schatting zo’n 80 miljoen m2 aan asbestdaken op Nederlandse bedrijfspanden. Volgens Arjen Schouten, bestuurder van Coöperatie Univé is dat niet alleen ongezond voor de omgeving maar zijn dit soort asbesthoudende bedrijfspanden steeds moeilijker verzekerbaar, wat risico’s geeft voor de voortzetting van een bedrijf: “Voor veel ondernemers is asbestsanering een kostbare aangelegenheid. Daarom hebben we de pilot Duurzame Zekerheid Univé bedacht waarbij het asbestdak wordt vervangen voor een zonnedak zonder dat dit de ondernemer in de portemonnee raakt. De pilot was zeer succesvol en daarom zijn we blij dat we door de samenwerking met de Rabobank een nieuwe fase ingaan waarbij we nog meer ondernemers kunnen helpen”, aldus Schouten.

Mooie stap

Volgens Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank is het een mooie stap op weg naar een duurzame toekomst: “De bank neemt het structureren van alle financieringen voor haar conto. “Onze instap betekent dat, net als de zakelijke leden van Univé, ook al onze zakelijke klanten gebruik kunnen maken van Duurzame Zekerheid Univé,’ aldus Van Huët. “Voor sommigen van hen zijn hun asbestdaken echt een probleem, en dit is een prachtige oplossing die we hen kunnen bieden. Wanneer de bedrijfsdaken eenmaal zijn aangesloten op het energienet, willen we daarnaast onze particuliere klanten ook toegang geven tot de duurzame energie die Duurzame Zekerheid oplevert.”

Eerlijke prijs

Door de samenwerking met Greenchoice is het voor consumenten mogelijk om de energie van deze daken af te nemen voor een eerlijke prijs. Een deel van de energieprijs wordt opnieuw geïnvesteerd: van iedere verbruikte KWh gaat minimaal 2ct naar de investering in asbestvrije zonnedaken. Zo gebruik je als afnemer niet alleen groene stroom, maar draag je ook nog eens bij aan het verduurzamen van je eigen regio. “Wat dat betreft past Duurzame Zekerheid perfect bij de missie van Greenchoice”, zegt Paulien Jeurissen, manager Commercie van de groene energieleverancier. “Wij willen de energietransitie niet alleen versnellen, maar ook dat iedereen ervan kan profiteren.”

Ambitie

“Duurzame Zekerheid draagt bij aan de energietransitie en de ambities die we in Nederland voor ogen hebben, op een regionale manier die onze coöperatie kenmerkt.” Om de beschikbaarheid van Duurzame Zekerheid in Nederland versneld te vergroten is de bestuurder blij te kunnen rekenen op de expertise van Rabobank en Greenchoice. “Door de unieke samenwerking met de Rabobank bereiken we veel agrarische ondernemers. Greenchoice is de groenste energieleverancier die we kennen en samen willen we eind 2022 minstens 500 bedrijfspanden hebben omgevormd van een asbestprobleem naar een energieleverende locatie die in de toekomst zo’n 50.000 huishoudens kan verwarmen en verlichten,” aldus Schouten.

Gepubliceerd: 28 september 2021, 12:00 CET

]]>
Press release Tue, 28 Sep 2021 12:00:41 GMT 296684
<![CDATA[Marjan Trompetter Rabobank’s new chair of the Supervisory Board]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210917-marjan-trompetter-new-chair-of-the-supervisory-board.html?utm_medium=RSS Ron Teerlink resigned from his position as chair of the Supervisory Board (SB) during the General Members’ Council (GMC) meeting on September 22, 2021. Now that his second term as member of the Supervisory Board is about to expire, the Supervisory Board has appointed Marjan Trompetter as the new chair. This decision is subject to approval by the supervisory authorities.

Ron Teerlink joined the Supervisory Board in 2013 and was appointed chair in 2016. “I think the cooperative renewal that we have implemented in recent years is remarkable. We have brought our historical roots to the present. After two four-year terms, this is a natural moment for me to pass the baton,” says Teerlink. “Apart from the fact that Marjan and I attended the same university and completed the same study with the same professor, I am proud that Marjan succeeds me. I have every confidence in her as the first female chair of Rabobank’s Supervisory Board.”

Marjan Trompetter about her appointment: “It is an honor to be able to fulfill the combined chair role of the Supervisory Board and the GMC. This combination is the basis of the social orientation that makes Rabobank unique, a bank to be proud of. Together with the other members of the Supervisory Board, I am pleased to make every effort to live up to the confidence placed in me.”

Wiebe Draijer, chair of the Managing Board, addresses both: “A word of thanks to Ron for his dedication and contribution over the past eight years. It is a great privilege that I could work with him as the very experienced Supervisory Board member that he is. Ron enjoys widespread support in his role as chair of the Supervisory Board. He earned this support with his expertise, his dedication and constructively critical eye and his down-to-earth mind. Rabobank has benefited greatly from his leadership and we are very grateful to him. And may I express a warm welcome to Marjan in her new role in the Supervisory Board. In the past six years, as a member and vice chair of the Supervisory Board, she has shown that she understands the cooperative bank across the full spectrum. She has made a major contribution to both the banking and cooperative supervision themes. She has our full confidence. Marjan’s keen eye on society means that she will fulfill the position of GMC‘s chair in a good manner.”

With Ron’s departure and the appointment of Marjan, a number of roles in the Supervisory Board are shifting. Jan Nooitgedagt will become vice chair and Mark Pensaert will succeed him as chair of the Risk Committee. Pascal Visée succeeds Marjan Trompetter as chair of the Remuneration & HR Committee. Marjan will remain chair of the Appointments Committee. The other members of Rabobank’s Supervisory Board are Gert-Jan van den Akker, Annet Aris, Petri Hofsté (who will remain chair of the Audit Committee) and Arian Kamp (who will remain chair of the Cooperative Affairs Committee).

]]>
Press release Wed, 22 Sep 2021 18:00:00 GMT 296576
<![CDATA[Mestregels: Onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar]]> https://www.rabobank.com?utm_medium=RSS De voorgestelde mestregelgeving in het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (7 e APN) betekent dat boeren vruchtbare landbouwgrond verliezen, met Haagse kalenderlandbouw tegen de natuur in moeten werken en over de volle breedte beperkt worden in hun vakmanschap en verdienvermogen. Dat terwijl de gestelde normen buiten bereik blijven. Sector- en ketenpartijen pleiten voor een omslag in het denken: een focus op goed bodembeheer in plaats van regeltjes tot zeven cijfers achter de komma.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan onhaalbare normen. Dat is in het stikstofdossier pijnlijk duidelijk: zelfs zonder economische activiteit van welke aard dan ook worden de einddoelen niet gehaald (Rapport PBL ‘Naar een uitweg uit de stikstofcrisis, 2021’). Hetzelfde dreigt nu te gebeuren bij de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water (KRW). Het ministerie van LNV schat in dat met het pakket aan ingrijpende maatregelen de doelstelling uit de Nitraatrichtlijn haalbaar moet zijn, mits de papieren veronderstelling overeenkomt met de realiteit. De effectiviteit van een heel aantal maatregelen is discutabel en biedt boeren en tuinders geen enkel perspectief, terwijl de waterkwaliteit er niks mee opschiet. De KRW-doelen lijken hiermee echter alsnog onhaalbaar te zijn. Worden boeren en tuinders over een paar jaar weer opnieuw de duimschroeven aangedraaid met de hoop – en tegen beter weten in – dat de doelen dan wel binnen bereik komen?

Volgens de sector en keten kan het zo niet langer. De voorgestelde aanpak gaat niet werken. Het concept van het 7e APN is een pakket van ingrijpende voorschriften die in veel gevallen generiek voor heel Nederland gelden. Een generiek beleid bevestigt onterecht dat heel Nederland is aangewezen als kwetsbaar gebied. De minister zou alleen die gebieden moeten aanwijzen als kwetsbaar gebied waar de norm uit de Nitraatrichtlijn niet wordt gehaald. Achterliggende gedachte is dat dit juridisch beter te borgen is. Dat klinkt ons maar al te bekend in de oren. Data, invulling bouwplan en bufferzones zijn immers vanuit de lucht en vanaf de weg te controleren. Het effect is discutabel, de regeldruk neemt alleen maar toe en de motivatie van boeren om tot verbetering te komen wordt om zeep geholpen.

Daarmee verliest het beleid ook draagvlak. Wij zien maar één uitweg; we moeten de omslag maken van mestbeleid naar goed bodembeheer. Op perceelsniveau zorgen voor een gezond gewas en een steeds betere bodem. De sector heeft hier de afgelopen paar jaar genoeg bouwstenen voor aangedragen en gezamenlijke initiatieven toe ingezet, zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en de Vruchtbare Kringloopprojecten. Maar dan moet LNV wel met ons in gesprek gaan om er gezamenlijk de schouders onder te zetten. De sector en keten wil eraan werken en werkt er op dit moment volop aan, het zou zonde zijn om dit gedane werk teniet te doen.

Zonder compleet te willen zijn, willen we op hoofdlijnen een aantal zaken benoemen:

 1. Het 7e APN ligt voor ter consultatie zonder dat de economische doorrekening is afgerond en terwijl er nog een nader onderzoek naar de haalbaarheid van de KRW-doelen loopt. Procesmatig is dat schandalig. De vraag rijst dan ook: wat is de bewegingsruimte nog; doet de economische impact er toe of is er alleen nog ruimte tot aanscherpen?
 2. Voorschriften in het 7 e APN werken averechts als het gaat om kringlooplandbouw en de klimaatopgave. De ruimte om koolstof vast te leggen in de bodem wordt beperkt. En er wordt geen ruimte gegeven aan toepassing van verwerkte meststromen om de kringloop rond te maken en bodem en gewassen op maat te voeden met zoveel mogelijk dierlijke meststoffen. Men kiest klaarblijkelijk liever voor kunstmest. Dit is direct tegenstrijdig aan maatregelen om de klimaatopgave te halen. Door verschillende regels voor invulling van een bouwplan voor akkerbouw en veehouderij wordt de toch al complexe samenwerking nog ingewikkelder gemaakt. Met als gevolg dat het door LNV zo gewenste gemengde bedrijf als ultieme vorm van kringlooplandbouw compleet uit beeld raakt.
 3. Door nog strakker kalenderlandbouw te gaan bedrijven via een uiterste zaaidatum van vanggewassen worden oogstperiodes gedwongen vervroegd. Los van het feit of gewassen dan verre van het optimale moment geoogst kunnen worden, stelt dit de hele keten van boer, loonwerker, transport tot industrie voor onmogelijke logistieke uitdagingen, jaagt de kostprijs omhoog en drukt het verdienvermogen. Sommige ketens kunnen dit niet opvangen. Daarbij komt dat vanuit het oogpunt van een goed bodembeheer dit slecht kan uitpakken en een negatieve impact op het milieu is dan ook realistisch. Fors lagere opbrengsten door te vroeg oogsten, passen ook niet bij duurzaam produceren. Voorts laat het weer zich niet sturen, ook niet in Nederland. Juist bij klimaatverandering is grotere flexibiliteit in de voorgeschreven kalenderregels een belangrijke vorm van adaptatie. 
 4. Een verplichting om eens per 4 jaar of later zelfs een keer per 3 jaar een rustgewas te telen, past in heel veel bouwplannen niet. Telers worden gedwongen om rendabele teelten te beëindigen in ruil voor laagrenderende of verlieslatende gewassen. Naast een enorm effect op het verdienvermogen van de boer, verdwijnt hiermee de levensvatbaarheid van een aantal belangrijke ketens in de Nederlandse akkerbouw.
 5. Onder derogatiebedrijven is de waterkwaliteit over het algemeen voldoende. Door op voorhand al voorwaarden aan het areaal rustgewassen en blijvend grasland bij veehouders te stellen zonder de zekerheid en stimulans van derogatie, is onacceptabel. Overigens is het een misvatting dat Nederland zonder derogatie vrijgesteld is van het actieprogramma.
 6. De effecten van teeltvrije zones op de waterkwaliteit zijn minimaal (zie het meest recente rapport van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (link) en de milieueffectrapportage (link)). Dat het ministerie hiermee ook andere doelen op het gebied van bijv. biodiversiteit wil dienen is duidelijk, maar dan hoort daar een langjarige beloning voor het verlenen van een maatschappelijke dienst tegenover te staan en geen sigaar(tje) uit eigen doos via het GLB. Een eerste grove inschatting geeft aan dat met de voorgestelde teeltvrije zones een areaal ongeveer ter grootte van alle akkerbouw in de Noordoostpolder verloren dreigt te gaan. Dit is een zoveelste aanslag op de beschikbare ruimte.
 7. Een gebiedsgerichte benadering is wenselijk. Kijk per gebied wat nodig is en werkt. Wat onwenselijk is zijn generieke maatregelen voor gebieden en ondernemers die al voldoen aan de doelstelling.
 8. Ondanks dat de economische consequenties nog niet onderzocht zijn, is duidelijk dat het 7 e APN een negatieve impact heeft op het verdienvermogen van de boer en tuinder en de agroketen als totaal. De focus ligt op het nastreven van onhaalbare doelen op waterkwaliteit. Waarom boeren en tuinders gewassen telen, namelijk voor het produceren van gezond en veilig voedsel lijkt helemaal buiten beeld. De omgekeerde wereld wat ons betreft.

Vanzelfsprekend willen boeren en tuinders emissies zo beperkt mogelijk houden. Binnen de mogelijkheden van wat praktisch en economisch haalbaar is. Het vakmanschap van ondernemers moet centraal staan bij de aanpak van de wateropgaven in het agrarisch gebied. Doelvoorschriften en gebiedsgerichte aanpak zijn hierbij sleutelwoorden. Zorg dat de boer de bodem, het perceel en het gewas erop centraal kan zetten. Het nu gepresenteerde programma biedt de waterkwaliteit en onze boeren en tuinders geen enkel perspectief.

Rabobank
LTO Nederland
Nederlandse Zuivelorganisatie NZO
BO Akkerbouw
Producentenorganisatie Varkenshouderij POV
Nederlandse Akkerbouw Vakbond NAV
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt NJAK

Published: September 17 2021, 09:30 CET

]]>
Press release Fri, 17 Sep 2021 09:30:05 GMT 296450
<![CDATA[Rabobank posts net result of EUR 2,160 million for first half of 2021 supported by a strong economic recovery]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210812-rabobank-posts-net-result-of-EUR-2.160-million-for-first-half-of-2021-supported-by-a-strong-economic-recovery.html?utm_medium=RSS The positive economic growth rates and rebound from the financial impact of Covid-19 are clearly visible in Rabobank’s financial performance. The strong net result of EUR 2,160 million in the first half of 2021 is driven by a net release of loan impairment charges and positive asset revaluations resulting from improved market conditions, next to solid business performance. Despite the improved operating conditions, structural challenges such as the low interest rate environment have not disappeared and continue to affect banking sector results.

“The pandemic still holds a firm grip on society. Although the initial lifting of Covid-19 restrictions in several countries marked the end of a difficult period, some of them have returned now that new variants are thriving. We are very aware that the pandemic is far from over and Covid-19 will continue to impact our clients, colleagues, societies and Rabobank in the foreseeable future.

“There are two sides of the story when looking at the first half of 2021. One is that we see clients benefitting from the economic recovery. Our transaction data show that consumer spending increased. Also, Food & Agri sectors proved to be resilient. On the other hand, although a number of the sectors impacted by Covid-19 have recovered, we see that some clients are still struggling. And some are expected to face financial difficulties in the second half of the year as various government support measures end in the Netherlands. Next to that, we have to take into consideration extreme climate events such as droughts and floods that are impacting our clients, as are shortages in, for instance, chips, construction materials, and the labor force.

“We have progressed with our mission of ‘Growing a better world together’ within the changing financial landscape. Our customers increasingly interact with us via new digital services, and we kept on innovating and adjusting to their needs. Accordingly, the announced restructuring of our traditional branch network in the Netherlands is underway. In this landscape, we now report a strong result, which is partly driven by a rebound of the negative swing in 2020. Our operations are solid, but they have to be stronger considering the structural challenges to the banking sector. The extensive regulations for banks, competition from new (digital) non-banks, cyber risks, and low interest rates will continue to put pressure on the traditional banking model.

“Our role as a gatekeeper to the financial system is a top priority for the bank. Since the start of 2021, we have onboarded and trained an additional workforce of more than 500 KYC employees in the Retail Netherlands domain, increasing the total number of individuals dedicated to KYC activities worldwide to approximately 4,500. Also, collective transaction monitoring in Transaction Monitoring Netherlands (TMNL) started with commercial payment transactions, which will strengthen the stance of Dutch society in the fight against money laundering and terrorist financing.

“An exciting new development is that last February we started activities in our Rabo Carbon Bank and launched its first project enabling thousands of smallholder farmers to remove carbon, with more projects to come. In our mortgage branch, we have made decarbonization of homes more accessible: 36,500 clients used our new online scanning tool which offers them advice and concrete offers to improve their houses. Another highlight is that we were able to reopen our green savings product for new customers in April. With a significant growth of 13% in total savings through the end of June, we can now invest EUR 2,313 million in green initiatives. This is our mission at its core: connecting clients, our knowledge and financial instruments to help solve societal challenges, from the climate and energy transition to the transitions toward sustainable living and sustainable food.

“Is it enough? Surely not. There is a long path ahead of us, where our ambition is to continue developing climate-friendly ways of working, together with our clients. We feel this as our responsibility for the future. I’m proud of the efforts our employees made on this road to change, while also meeting the challenges of the pandemic and our daily work. I thank all my colleagues for their contribution and commitment.”

Rabobank’s financial performance in the first six months of 2021 was strong with a net profit of EUR 2,160 million, significantly higher compared to the same period last year. Next to solid business performance in the first half of 2021, the improved market conditions contributed to the bank’s financial results. Last year, Covid-19 had a significant impact on the economy, Rabobank’s clients, the financial sector, and the bank itself. This unprecedented situation resulted in materially higher impairment charges and pressure on income.

Despite further lockdown restrictions, there has been a sharp economic recovery in the first half of 2021 due to the growing availability and rollout of vaccines. The expected deterioration in credit quality has not materialized thus far, which is mainly the result of this recovery, the resilience of Food & Agri sectors, and the (extension of) various government support measures in the Netherlands. These developments have resulted in a further decrease of sectors considered “vulnerable” and in a net release of impairment charges on financial assets of EUR 274 million in the first half of 2021 (minus 13 bps of the average loan portfolio), which is EUR 1,716 million lower than in the same period last year. Although uncertainties around future recovery have diminished, they have not disappeared completely. The end of government support measures for businesses as well as a potential resurgence of infections due to new coronavirus variants require the bank to remain cautious. The credit quality of Rabobank’s business loan portfolio could still be impacted in the second half of 2021 or in 2022.

The persistent low interest rate environment continued to impact net interest income. Nevertheless, total income increased by 17%. Reasons for this performance include the benefit from Rabobank’s participation in the TLTRO III programme of EUR 192 million in H1 2021, as well as improved market conditions resulting in positive revaluations of the bank’s equity participations. Net fee and commission income also rebounded compared to H1 2020 and was EUR 128 million higher. The improved financial performance is visible across all business lines, with Rabo Investments performing especially well.

The increase in income more than offset the slight rise in expenses, resulting in an improved cost/income ratio of 58.0% (2020: 65.3%). At the same time the Return on Equity improved to 10.4% (FY 2020: 2.7%).

The loan portfolio increased by EUR 4.8 billion to EUR 414.2 billion, partly driven by FX effects. The Food & Agri portfolio increased by 4% to EUR 104.8 billion. Furthermore, Rabobank remained market leader in the Dutch residential mortgage market with a 23% market share of new production. Deposits from retail and wholesale customers increased by 4% which is in line with the increase of the Dutch savings market and which can be mainly attributed to the impact of Covid-19.

Driven by the strong H1 2021 results the CET 1 ratio increased to 17.2%. Rabobank’s capital position therefore remains rock solid.

Looking ahead, Wiebe Draijer states that further costs of the pandemic may follow: “It might be later and less than commonly expected, but still, we have clients in financial peril. We will give them our utmost attention and will continue to support them where we can. For example we have created a Post-Covid Growth Fund in the Netherlands together with other parties that can strengthen the equity position of companies in need.

“Uncertainty persists given the development of the virus. We therefore remain cautious as the credit quality of our business loan portfolio could still be impacted in the near future. Also the low interest rate environment will continue to put pressure on our results, as will our investments in KYC.

“We strive to be transparent in our reporting on sustainable growth. Over the years, we have maintained our top spot in the ESG risk rating by sustainability rating agency Sustainalytics. Our policies on sustainability are sound. We’ve been acting as a frontrunner, but we need to speed up the pace, considering our portfolio and the development of the climate crisis. This is what urged us to launch a pilot in July offering a discount for sustainable Dutch dairy farmers. Next to that, we kicked off our Rabo SmartBuilds initiative, the construction of 12,000 flexible and climate-neutral rental homes over the next ten years in the Netherlands which also helps stimulate financial well-being for our customers.

“As a cooperative bank, we will continue to put maximum effort toward achieving our societal priorities: investing in our role as gatekeeper of the financial system and advanced KYC technology, supporting the Sustainable Development Goals, and helping solve the housing shortage in the Netherlands.”

Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

Published: August 12 2021, 07:30 CET

]]>
Press release Thu, 12 Aug 2021 07:30:00 GMT 295638
<![CDATA[Publication Interim Results on August 12, 2021]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210805-publication-interim-results-on-august-12-2021.html?utm_medium=RSS Rabobank presents the Interim Results on Thursday August 12, 2021. The press release, Interim Results and infographic will be published at 7:30 AM CET on rabobank.com/results.

Wiebe Draijer and Bas Brouwers will present Interim Results 2021 in a webinar for the press at 9:00 AM CET. Rabobank will host a webinar for analysts and institutional investors at 2:00 PM CET. This event will be conducted in English.

The press webinar will be made available at rabobank.com as of 12:00 PM CET. The analyst webinar, including the presentation slides, will be made available at Rabobank.com at 3:30 PM CET. The presentation slides will already be available at 9:00 AM CET.

More information regarding the Interim Results can be found on .

Published: August 5 2021, 9:00 CET

]]>
Press release Thu, 05 Aug 2021 09:00:00 GMT 295490
<![CDATA[Rabobank komt met compensatieregeling variabele rente doorlopend krediet]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210803-rabobank-komt-met-compensatieregeling-variabele-rente-doorlopend-krediet.html?utm_medium=RSS Rabobank gaat klanten die te veel rente hebben betaald op de consumptieve kredieten een compensatie aanbieden. Producten die hieronder vallen zijn het Doorlopend Krediet en producten voor rood staan. Bij deze producten met een variabele rente is de marktrente niet altijd goed gevolgd. Uit een inventarisatie van de portefeuille blijkt dat dit bij circa 15% van de klanten met genoemde producten het geval is geweest. De komende maanden onderzoekt de bank welke klanten dit betreft en hoe zij deze gaat compenseren. Naar verwachting zal hier uiterlijk in december 2021 meer bekend over worden. Klanten van Rabobank en haar dochters Freo en Fideaal hoeven daartoe zelf geen contact op te nemen.

De variabele rente op doorlopende kredieten is geregeld in het nieuws geweest nadat klanten en belangenorganisaties dit agendeerden. De commissie van beroep van het Kifid heeft inmiddels meerdere uitspraken gedaan over casussen van verschillende andere banken. Het Kifid vindt dat deze banken bij de berekening van de variabele rente de marktrente onvoldoende hebben gevolgd. Het oordeel is dat zij de variabele rente opnieuw moeten berekenen en het verschil moeten terugbetalen aan de klant.

Als coöperatieve bank neemt Rabobank haar verantwoordelijkheid en heeft zij de uitspraken vertaald naar Rabobank Groep. Uit de inventarisatie van haar portefeuille blijkt dat Rabobank de renteontwikkelingen over het algemeen goed heeft gevolgd. Toch zijn er verschillen ontstaan bij ongeveer 15% van de klanten met afgesloten consumptieve kredieten die doorlopend zijn en/of roodstaan producten.

Rabobank werkt compensatieregeling uit met draagvlak bij stakeholders

Rabobank stelt voor haar klanten een compensatieregeling op die aansluit bij de uitspraken van het Kifid.Om ervoor te zorgen dat de regeling breed wordt gedragen, raadpleegt Rabobank een afvaardiging van haar ledenraden, de Consumentenbond en andere stakeholders. De Consumentenbond heeft inmiddels positief gereageerd op het voornemen van de bank en werkt graag mee aan de verdere uitwerking van de regeling.

Uiterlijk eind 2021 verwacht de bank met meer informatie te komen over de compensatieregeling. Zij benadrukt dat haar (oud-)klanten en ook die van haar dochters FREO en Fideaal tot dat moment zelf geen actie hoeven te ondernemen.

Gepubliceerd: 3 augustus 2021, 07:00 CET

]]>
Press release Tue, 03 Aug 2021 07:00:00 GMT 295571
<![CDATA[Rabobank: 2021 EU-Wide Stress Test Results]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210730-rabobank-2021-eu-wide-stress-test-results.html?utm_medium=RSS The European Banking Authority (EBA) has conducted the 2021 EU-wide stress test exercise in cooperation with De Nederlandsche Bank (DNB), the European Central Bank (ECB), and the European Systemic Risk Board (ESRB) and has published the results. Rabobank took part in this exercise which assesses the resilience of banks. This time the adverse scenario was based on a prolonged severe Covid-19 setting combined with a ‘lower for longer’ interest rate environment, with the starting point being the end of year balance sheet 2020 of banks in the midst of the pandemic.

Rabobank notes the announcements made today by the EBA on the EU-wide stress test and fully acknowledges the outcomes of this exercise. The 2021 EU-wide stress test does not contain a pass fail threshold and instead is designed to be used as an important source of information for the purposes of the SREP. The results will assist competent authorities in assessing Rabobank’s ability to meet applicable prudential requirements under stressed scenarios.

The adverse stress test scenario was set by the ECB/ESRB and covers a three-year time horizon (2021-2023). The stress test was carried out by applying a static balance sheet assumption as of December 2020, and therefore does not take into account future business strategies and management actions nor any subsequent and future financial performance. It is also not a forecast of Rabobank’s profits. The Netherlands is hit relatively hard in this scenario compared to other European countries with regard to key components in the stress test, for instance real GDP, unemployment and real estate prices. Furthermore, the scenarios used in the 2021 stress test do not take into account the strong economic rebound in the past months that has been observed in various countries, including the Netherlands. Rabobank will announce its financial results for the first six months of 2021 on 12 August 2021.

In the baseline scenario Rabobank’s fully loaded common equity Tier 1 ratio (CET1) would amount to 16.39% as per FYE 2023. Under the adverse scenario the CET1 ratio would end at 10.02% as per FYE 2023. Rabobank’s fully loaded CET1 ratio was 16.8% as per 31 December 2020, providing a buffer of 280bps above its own CET1 ratio ambition of >14% and 680bps above the current regulatory MDA requirement of 10%.

The outcome of this stress test exercise does not result in additional management actions at Rabobank, other than the continued execution of the already announced next phase of its transition roadmap as to maintain a rock-solid capital position. This includes creating a more simplified and efficient organization, targeting gross savings of EUR 600mn by 2024 and expanding and leveraging the franchise to realize banking growth.

The full results for Rabobank are available on the EBA website.

Published: July 30 2021, 19:00 CET

]]>
Press release Fri, 30 Jul 2021 19:00:00 GMT 295566
<![CDATA[Managing Board to Reallocate Portfolios]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210628-managing-board-to-reallocate-portfolios.html?utm_medium=RSS In 2020, the Managing Board announced the intended reallocation of its portfolios. The reallocation is currently scheduled for September 1st, 2021, pending the advice of the Rabobank Works Council and assessment by the regulatory authorities.

Ieko Sevinga recently declared that he would not be available for a second term in the Managing Board due to personal reasons. His wish will be respected. 

Chairman of the Managing Board Wiebe Draijer remarked “Ieko’s departure from the Managing Board represents a great loss for the team. So, I am very pleased that Ieko has said he will be available to take on other responsibilities for our bank in the short term. His focus will be on strategic activities, among other things.”

Bart Leurs has been appointed Chief Information & Technology Officer with effect from 1 September, and the Operations department will be transferred to the business. Berry Marttin will continue to manage Wholesale & Rural's activities.

Published: 28 June 2021, 17:20 CET

]]>
Press release Mon, 28 Jun 2021 17:20:00 GMT 293940
<![CDATA[Familiebedrijven tijdens een crisis koersvaster dan niet-familiebedrijven ]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210622-familiebedrijven-tijdens-een-crisis-koersvaster-dan-niet-familiebedrijven.html?utm_medium=RSS Dit is een gezamenlijk persbericht van het Erasmus Centre for Family Business, BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank

 • Na een crisis loont het als familiebedrijven hun aandelenkapitaal herverdelen
 • Scherpe daling van winstgevendheid op lange termijn bij inactieve familiebedrijven

Familiebedrijven zijn tijdens een crisis strategisch koersvaster dan niet-familiebedrijven. Hoewel nagenoeg alle organisaties in crisissituaties bezuinigen, investeren familiebedrijven vooral in het interne bedrijfsbelang. Zo zijn ze minder geneigd om personeel te ontslaan en investeren ze actiever in innovatie, onderzoek en ontwikkeling dan bedrijven waar geen familie aan het roer staat. Daarnaast loont het als familiebedrijven direct na een economische dip actief aan de slag gaan met de eigendoms- en eigenaarsstrategie. Daarbij maakt het niet uit of de familie haar aandelenbelang vergroot of juist verkleint. Familiebedrijven die geen keuzes maken, zien op termijn een scherpe daling van de winstgevendheid.

Dat blijkt uit het rapport De kracht van het kiezen, een studie van Erasmus Centre for Family Business (ECFB), BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank. Hierin werd onderzoek gedaan naar eigendoms- en eigenaarsstrategieën van familiebedrijven tijdens en in de nasleep van economische crises. Voor de studie werden 1.271 Europese bedrijven gevolgd in 2007-2011 rondom de financiële crisis. Deze inzichten zijn zeer waardevol voor familiebedrijven in de nasleep van de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan.

Rode draad in de studie is dat niets doen geen optie is. “Een crisis blijkt hét moment om als familiebedrijf het verschil te maken. Denk na over je rol als eigenaar en aandeelhouder en beslis of je de controle over de onderneming vergroot door meer aandelen te kopen of juist verkleint door het verkopen ervan. Keuzes maken loont, ongeacht of dit een keuze is om meer betrokken te zijn of juist meer afstand te nemen,” stelt prof. dr. Pursey Heugens, hoogleraar en directeur van het ECFB aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam en leerstoelhouder familiebedrijven.

Andere belangrijke conclusies uit de studie zijn:

 • Een korte crisis bestaat niet.
  Het herstel na een economische crisis duurt vaak lang. Nog steeds is in veel landen de beursindex niet boven het niveau van begin 2008 gekomen, het moment dat de economische crisis destijds in al zijn hevigheid toesloeg. Een langetermijnstrategie is dus noodzakelijk.
 • Familiebedrijven zijn net zo vatbaar voor crisis als niet-familiebedrijven.
  Familiebedrijven staan bekend als relatief crisisbestending, maar uit het onderzoek blijkt dat zij door een crisis net zo hard worden geraakt als niet-familiebedrijven, met name in de eerste twee jaar. Het maakt daarbij niet uit wie de leiding van het bedrijf heeft, de oprichter, een opvolger of een externe CEO. Joost Vat, partner bij BDO en specialist op het gebied van organisatieadvies en familiebedrijven: “Wel zien we dat familiebedrijven met een oprichtersmentaliteit, wanneer de ergste crisis voorbij is, sneller terugveren. Zeker wanneer families tijdens een crisis goed in de spiegel durven kijken vanuit hun rol als eigenaar en er ook echt naar handelen.”
 • Familiebedrijf met oprichter aan het roer innoveert het meest.
  Wanneer de oprichter van het familiebedrijf nog de leiding heeft in het bedrijf, is de nadruk op innovatie, onderzoek en ontwikkeling het sterkst. Gaandeweg de generaties wordt dat minder.
 • Kopen en verkopen na crisis zorgt voor nieuwe strategische kansen.
  “Door met het aandelenbelang aan de slag te gaan, komen middelen vrij zoals kapitaal, kennis en expertise of ontstaat een groep gelijkgestemde familie-eigenaren die het kader en de uitgangspunten van de bedrijfsstrategie bepalen. De strategische stabiliteit van het bedrijf neemt daarmee toe, zowel financieel als in de te voeren koers,” zegt Mirelle Pennings, directeur Commercial Banking bij Rabobank.
 • Familiebedrijven hebben de neiging om anticyclisch te ondernemen.
  Doordat familiebedrijven in crisistijd vasthouden aan het eigen DNA, weten waar ze goed in zijn en weten waar ze voor staan, stijgt de kans op succes als wordt geïnvesteerd in innovatie van producten of diensten na een crisis.

Niet-familiebedrijven proberen zich na een crisis vaak te onderscheiden door in te zetten op thema’s als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor familiebedrijven waar de opvolger al in beeld is, kan het een goede aanpak zijn om hier vol op in te zetten omdat deze bedrijven op deze thema’s veelal nog achterlopen op concurrenten. Vaak is het dicht bij de oprichtersmentaliteit blijven echter de belangrijkste manier om het familiebedrijf op lange termijn succesvol te laten zijn. Heugens: “Dat betekent innoveren, concurrentiekracht bewaken, niet bang zijn om offers te maken en de blik op de lange termijn houden. Wie dit doet, zal sneller uit een crisis komen dan familiebedrijven die niet of nauwelijks acteren.”

DECFB, BDO en Rabobank werken sinds 2016 samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar familiebedrijven met als doel om meer inzichten te krijgen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Na de eerdere thema’s strategieverandering na generatiewisseling, familiewaarden, internationalisering, werkgeverschap en vitaliteit staat de zesde studie in het teken van eigendoms- en eigenaarsstrategieën bij familiebedrijven. Sinds 2020 is de samenwerking verder geïntensiveerd met het instellen van een leerstoel voor familiebedrijven. De leerstoel wordt bekleed door Pursey Heugens, hoogleraar organisation theory, development, and change aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

]]>
Press release Tue, 22 Jun 2021 12:00:00 GMT 293766
<![CDATA[Gert-Jan van den Akker appointed to Rabobank Supervisory Board]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210414-gert-jan-van-den-akker-appointed-to-rabobank-supervisory-board.html?utm_medium=RSS


Aspirant-commissaris Gert-Jan van den Akker

After graduation in law at the University of Amsterdam, Gert-Jan van den Akker found his first employment with Cargill as a commercial trainee in 1987. He then worked in increasingly demanding managerial positions throughout the world for this American agro-industrial corporate. For example, Van den Akker was stationed in Malaysia, Japan, Switzerland and Singapore working in sectors such as grains, soy, worldwide trade and transport. From these roles he has gained broad international and socially relevant managerial experience in food production and food chains. From 2015 to 2020 he was part of Cargill’s Global Executive Team. In his last role before retirement in 2020, Van den Akker was Chief Risk Officer and responsible for the transformation of the global trade organization.

Chair of Rabobank’s Supervisory Board Ron Teerlink expects that Van den Akker will strengthen Rabobank's strategy and ambitions: “As a cooperative, Rabobank wants to make a substantial contribution to global necessary transitions such as more sustainable Food & Agri sector, the sector where Rabobank is one of the largest lenders. Gert-Jan van den Akker's broad international knowledge in this sector and executive level experience for one of its largest companies are very welcome for the further strategic development of Rabobank. He will be a good sparring partner for our managing board with the right focus on driving further sustainability and strong results.”

The other Supervisory Board members of Rabobank are: Ron Teerlink (chair), Marjan Trompetter (vice-chair), Annet Aris, Petri Hofsté, Arian Kamp, Jan Nooitgedagt, Marc Pensaert and Pascal Visée.

Published: April 14 2021, 15:00 CET

]]>
Press release Wed, 14 Apr 2021 15:00:00 GMT 292004
<![CDATA[Rabobank offers embedded Flexible Financing to bol.com sales partners]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210325-rabobank-offers-embedded-flexible-financing-to-bolcom-sales-partners.html?utm_medium=RSS In a new initiative with bol.com, Rabobank is offering quick access to financing to Dutch entrepreneurs who sell via the popular online retail platform. Through this collaboration, bol.com sales partners can discover their borrowing options, including flexible repayment terms, within 15 minutes. In recent years, bol.com has grown into the largest online retail platform in the Benelux where more than 43,000 local entrepreneurs now sell their items. Rabobank’s Flexible Financing initiative makes it easier for bol.com partners to grow quickly, thanks to the availability of flexible working capital. This is the first time Rabobank and bol.com have worked together in this way. Hundreds of bol.com partners are expected to access finance using this initiative as early as 2021.

Uniquely, Rabobank uses bol.com sales data, with the prospective borrower’s permission, in order to make quick lending decisions. This saves the bol.com partner a lot of work and time. Thanks in part to the available sales data, the bank can determine within 15 minutes how much the partner can borrow and under what conditions. The loan is then concluded between Rabobank and the borrower. To be eligible for Flexible Financing, bol.com partners can bank with Rabobank, ING or ABN AMRO. Bol.com does not receive a commission on loan applications.

The repayment terms take into account the actual turnover of the bol.com partner. They can pay off the loan from Rabobank within 3 to 12 months. The loan can be used, for example, for investments in stock to absorb so-called “seasonal peaks,” such as summer sales spikes in barbecues or air conditioners.

Marcel Gerritsen, Director of Strategy & Innovation Commercial Banking at Rabobank: “As a cooperative bank, we want entrepreneurs to bank in the way that suits them best – and where it suits them best. For example, by offering our services through accounting programs and sales platforms where entrepreneurs conduct their business on a daily basis. That saves them a lot of time. We call this “banking as a service.” Once the entrepreneur gives permission to share their data with us, we can immediately calculate what is financially possible. The actual turnover then determines the financing costs. Our partnership with bol.com is a good example. We strengthen each other and help bol.com’s partners to grow. As a trusted and established bank, we are fully equipped to handle money and data with great care. This offers users confidence and certainty.”

Margaret Versteden, Director of Platform at bol.com: “Bol.com is a platform is a platform for entrepreneurs. Sixty percent of our turnover is now done by partners of bol.com. That is more than 43,000 partners and we actively support them in successfully selling through our platform. Bol.com believes in the power of collaboration, because only together with our sales partners can bol.com offer its customers the best shopping experience. We are happy to work with established, local parties who develop additional services for our sales partners. Rabobank is a good example in the field of financing. The sales history of bol.com partners can now help them obtain a flexible loan that is unique in the Dutch market. This financing helps partners to cope with seasonal peaks more easily.”

 • The sales partner fills in details about their company and the desired loan amount. They then link to their bol.com sales data and give permission to share transaction data from relevant bank accounts (from Rabobank, ING or ABN AMRO). Finally, the sales partner shares some financial data from their most recent final annual figures. With this information Rabobank can quickly calculate financing possibilities. Here you can find all the conditions.
 • The sales partner looks at the indicative offer. It contains the amount for which they are eligible, the interest and closing costs, duration, minimum repayment and conditions.
 • Does the sales partner want to receive a final offer? Then they can send the request. Rabobank will then contact them within 1 working day to schedule a video call. In the video call, the sale partner discusses the application and can ask questions. If the sales partner is not yet a Rabobank customer, the process of becoming a Rabobank customer will also be completed. The sales partner does not have to switch from his or her current bank and no additional costs are involved.
 • If everything is in order, the sales partner signs the financing agreement and the loan is paid into their account within 4 working days.
 • The sales partner pays off the loan within 3 to 12 months. The repayment terms are determined on the basis of turnover via bol.com and automatically debited from the borrower’s account by Rabobank.

Published: March 35 2021, 07:00 CET

]]>
Press release Thu, 25 Mar 2021 07:00:00 GMT 291575
<![CDATA[Praten over geld van groot belang voor grip op financiën ]]> https://www.rabobank.com?utm_medium=RSS Tijdig praten over geld kan een wereld van verschil maken en een hoop zorgen voorkomen. Maar juist de stap om je uit te spreken over geldzaken wordt niet vaak gezet. Om dit gesprek op gang te brengen, mobiliseert Rabobank haar 34.000 medewerkers en 2 miljoen leden. Vanuit een nieuwe partnerovereenkomst met het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) ontwikkelde de bank hiervoor de e-learning ‘Praten over Geld Challenge’ die vandaag wordt gelanceerd als onderdeel van een bredere samenwerking.

De financiële situatie van mensen is bepalend voor de kwaliteit van hun leven. “Hoe je financiële situatie er ook uitziet, tijdig in gesprek gaan over geld om inzicht te creëren en op basis daarvan passende keuzes te maken is voor iedereen van belang. Daarom stellen we ‘praten over geld’ de komende tijd centraal in al onze uitingen. Door de pandemie stijgt het aantal huishoudens met schulden naar verwachting van 1,5 naar 2,6 miljoen. Daarom is praten over geld juist nu belangrijker dan ooit”, legt Mariëlle Lichtenberg, directeur Particulieren Rabobank uit. Vandaag ondertekenen Mariëlle Lichtenberg en Arjan Vliegenthart (Directeur van het Nibud) een partnerovereenkomst voor de komende 2 jaar met als doel Nibud-kennis en informatie te gebruiken om Nederland financieel gezonder te maken.

Financieel gezond worden en blijven zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Als Rabobank stimuleren we dit en helpen we daar graag bij. Mariëlle Lichtenberg: “Als coöperatieve bank vinden we het belangrijk om onze klanten, juist in deze tijd, extra te helpen. Zo biedt de Rabo App functionaliteiten om onze klanten te helpen grip op hun uitgaven te houden. En om het gesprek over geld te promoten, mobiliseren we al onze medewerkers in Nederland en onze leden met de ‘Praten over Geld Challenge’. Deze challenge helpt hen om zelf inzicht te krijgen én biedt hen handvatten bij het gesprek met mensen in hun omgeving om deze een stap verder te helpen. Het lijkt me fantastisch als het gesprek over geld zich op deze manier als een olievlek over Nederland verspreidt.”

Waar Rabobank de e-learing inzet om Nederland te helpen over geld te praten, ervaren klanten met beginnende geldzorgen de waarde van dit gesprek al in contact met medewerkers uit het nieuwe team Hulp bij Geldzorgen. Zij zijn gespecialiseerd in het voeren van gesprekken over geld en bieden inzicht om mensen (weer) grip op hun geldzaken te geven. Dit team is via de website te bereiken, maakt gebruik van de Geldfit-test en de mogelijkheden die de Nationale Schuldhulproute biedt.

“Praten over geld en met name geldproblemen is echt belangrijk om op tijd de juiste hulp te krijgen om grote geldproblemen voor te zijn", legt Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud uit. “We merken dat, onder andere door corona, het voor mensen iets makkelijker is geworden om te vertellen dat het financieel gezien niet goed gaat. Daarom ben ik zo blij dat Rabobank nu start met deze campagne. Hij komt echt op het juiste moment. Bij het Nibud onderzoeken we hoe mensen met geld omgaan en hun financiële mogelijkheden. Ook laten we zien wat de effecten zijn van wetten, regels en beleid. Deze kennis is heel waardevol bij het aangaan van gesprekken over geld. En daarom waarderen we het zo dat de Rabobank ons heeft gevraagd hen hierbij te ondersteunen. Zij hebben met hun twee miljoen leden en acht miljoen klanten een enorm bereik. En dat brengt ons een stap dichter bij de toekomstdroom die we als Nibud hebben: een Nederland zonder geldproblemen en een maatschappij waarin iedereen kan rondkomen.”

Bekijk de praten over geld pagina voor meer informatie: www.rabobank.nl/pratenovergeld

Gepubliceerd: 23 maart 2021, 15:30 CET

]]>
Press release Tue, 23 Mar 2021 15:16:34 GMT 291558
<![CDATA[Rabobank publishes Annual Report 2020]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210311-rabobank-publishes-annual-report-2020.html?utm_medium=RSS Today, Rabobank published its Annual Report 2020, ESG Facts & Figures, Pillar 3 and additional disclosures.

“The severe Covid-19 crisis demanded the very essence of what a cooperative bank with a mission stands for: to contribute substantively to the significant transitions that are shaping the world we live in. As a meaningful cooperative our contribution to society last year was first and foremost to focus on the immediate needs of our clients. But we were also able to accelerate the delivery of our strategy during the pandemic. We improved digital service to our clients and members with new innovations in our Rabo App, building on the foundations laid in recent years. Next to that, as a bank committed to making global food supply chains more sustainable, we played an important role in the green financing of our global clients and supported farmers around the world in their shift to more sustainable food production. We also intensified and accelerated our contribution to sustainable housing in the Netherlands.”

In addition to the annual figures Rabobank published its Impact report 2020 (Our impact in 2020) on 11 February 2021. In this report, Rabobank provides insight in the bank’s environment, its strategy and accompanying results and the way the bank creates value for its stakeholders.  For this report, Rabobank used the International Integrated Reporting Framework.

Published: March 11 2021, 07:30 CET

]]>
Press release Thu, 11 Mar 2021 07:30:00 GMT 290634
<![CDATA[Rabo Frontier Ventures invests in Wefarm]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20200309-rabo-frontier-ventures-invests-in-wefarm.html?utm_medium=RSS LONDON, United Kingdom – March 9th, 2021 – Rabo Frontier Ventures has invested in Wefarm’s Series-A Plus round, led by Octopus Ventures. The world’s largest platform for small-scale farmers will expand its SMS service into an online platform, following this $11 million Series A-Plus round. Since 2015, Wefarm has provided 2.5 million farmers with a free, AI-driven SMS tool to connect them with each other and a trusted marketplace. This platform expansion marks a new moment of connectivity for hundreds of millions of farmers worldwide.

The $11mn round was led by Octopus Ventures, with participation from new and existing investors, including True Ventures, Rabo Frontier Ventures, LocalGlobe, June Fund and AgFunder. This round of investment brings Wefarm’s total funding to $31 million.

“Millions of smallholder farmers already use Wefarm to improve the output of their farms, and Wefarm is well on its way to further unlock their enormous potential. With this round Wefarm will continue to add new farmers to the platform and further build out their digital smallholder ecosystem”, says managing partner RFV Jeroen van Doornik.

“Wefarm is building the definitive platform and network for the world's biggest vertical,” said Wefarm Founder and CEO, Kenny Ewan. “This is perhaps the largest community on Earth and yet it’s been vastly underserved by tech. Today, the community is ready to expand into an online space with us. We have years of learnings and millions of data points to strengthen our first-mover advantage as we build the online expansion of Wefarm for hundreds of millions of farmers.”

This investment enables Wefarm to supercharge the development of its online platform and marketplace, so it can continue to connect farmers to the knowledge and resources they need to succeed at scale. Over the last few years, Wefarm’s model has become more important than ever. The platform is enabling farmers who are vital for the world’s food production to connect with one another and leverage the power of their community. Using Wefarm, millions of farmers can combine their knowledge and buying power as they tackle global challenges that are impacting their yields such as climate change, limited soil fertility and growing demands for food worldwide.

Wefarm’s platform enables farmers to connect to their community, so they can know more, buy smarter, and sell better. The goal of the company is to rewrite global supply chains and enable the world’s 400 million small-scale farmers to fulfill their economic potential. To do so, Wefarm is building the definitive platform and network for the world's biggest vertical. Wefarm’s platform enables farmers to share knowledge for free, and access a marketplace of trustworthy retailers and brands. The platform is free for farmers to use, and can be accessed online or via SMS.

To date, 2.5 million farmers have connected with one another for free and without access to the internet via the Wefarm SMS platform. The company pioneered this offline technology for the market in 2015. Over 37 million knowledge-sharing conversations have taken place on the Wefarm SMS service, while the marketplace has generated $29 million in sales. The online expansion of the SMS service features a forum-based platform. This enables farmers to form value-chain groups, lead multi-way conversations, and combine their buying and selling power to gain a more favourable position in global markets.

RFV is a €150 million investment fund of Rabobank, focusing globally on innovative Fintech and Agtech companies. RFV aims to invest directly in the early growth stage (series B) of companies that are disrupting or influencing the current business of Rabobank and indirect in leading general tech funds such as Greyhound Capital, Holtzbrinck, Northzone, Speedinvest and Valar Ventures.

Published: March 9 2021, 17:00 CET

]]>
Press release Tue, 09 Mar 2021 17:00:00 GMT 291263
<![CDATA[Rabobank presenteert toekomstvisie veenweidegebieden ]]> https://www.rabobank.com?utm_medium=RSS In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 de CO2-uitstoot van veenweidegebieden substantieel verminderd moet zijn. In 2050 dienen de gebieden zelfs klimaatneutraal te zijn. “Dit vraagt om een gebiedsgerichte aanpak waarbij iedereen zijn bijdrage levert en melkveehouders een sleutelrol vervullen. Ook pleiten we voor een goed beloningssysteem,” aldus Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank.

Veenweidegebieden zijn cultuurhistorische landschappen in de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Groene, waterrijke gebieden met koeien in de wei. De bewoners van deze gebieden hebben te maken met twee grote uitdagingen: de bodem daalt en de uitstoot van CO2 is te hoog. Rabobank ging in gesprek met melkveehouders, overheden en ketenpartijen in de veenweidegebieden. Op basis van deze gesprekken én analyses van (klant)data, werkte de bank vier scenario’s uit die resulteren in de toekomstvisie op veenweidegebieden.

“Burgers, overheid, boeren en ketenpartijen dienen allemaal hun bijdrage te leveren en samen te werken aan oplossingen. Daarnaast zien we dat er een sleutelrol is weggelegd voor melkveehouders. Als beheerders van het gebied kunnen zij, met de inzet van innovatieve oplossingen, de daling van de bodem beperken en de CO2-uitstoot van veenweidegebieden verminderen,” legt van Huët uit. De melkveehouders in veenweidegebieden zijn bovendien een belangrijke voedselproducent (ruim twee miljard kilogram melk) én ze leveren een maatschappelijke bijdrage met o.a. zorglandbouw, natuurbeheer en recreatie. Ze zijn daardoor van grote waarde voor de economie en kwaliteit van leven nu en in de toekomst.

Om melkveehouders in staat te stellen innovatieve oplossingen te realiseren, is het belangrijk dat de overheid zorgt voor duidelijkheid en waardering. Een beloningssysteem is nodig waarin overheden, boeren en ketenpartijen samen op kunnen trekken. Een systeem dat initiatieven van boeren voor het vasthouden van CO2 en het leveren van diensten op gebied van natuur- en waterbeheer waardeert. Het bieden van zekerheid voor langere termijn is hierbij essentieel. Ook kan de overheid ondernemers helpen door te zorgen voor één loket waar zij met hun vragen en ideeën terecht kunnen. Maar ook voor informatie over vergunningen en subsidiemogelijkheden.

Rabobank helpt ondernemers in de transitie naar toekomstbestendige veenweidegebieden. Zo maakt de bank de duurzaamheidsprestaties van haar klanten inzichtelijk en ontwikkelt nieuwe financieringsoplossingen die hierop aansluiten. “Ook werken we met partners aan oplossingen en nieuwe verdienmodellen,” vertelt van Huët. Het partnerschap ‘Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ is hier een voorbeeld van. Het is gericht op het creëren van een model voor toekomstbestendige landbouw in veenweidegebieden. Een ander voorbeeld is Valuta voor Veen dat betrouwbare meetmethoden ontwikkelt voor maatregelen gericht op vermindering van CO2-uitstoot. Door deze meetmethode is certificering van de genomen maatregelen mogelijk. Boeren kunnen deze certificaten (carbon credits) vervolgens verhandelen en zo nieuwe inkomsten realiseren. Onlangs is de Rabo Carbon Bank gelanceerd om boeren hierbij te helpen.

Bekijk voor meer informatie het Digizine ‘toekomstgericht ondernemen in veenweidegebieden’: www.rabo.nl/veenweide

Gepubliceerd: 18 februari 2021, 07:00 CET

]]>
Press release Thu, 18 Feb 2021 07:00:00 GMT 289397
<![CDATA[Barbara Baarsma appointed CEO of the Rabo Carbon Bank]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210215-barbara-baarsma-appointed-ceo-of-the-rabo-carbon-bank.html?utm_medium=RSS On March 1, Barbara Baarsma, current chair of Rabobank Amsterdam, will start as CEO of the Rabo Carbon Bank. This new business initiative is developing propositions that will enable customers to contact the bank not only for financial transactions but also for buying and selling CO2 credits. The Carbon Bank develops projects that store CO2 in the trees and soil, in cooperation with farmers. The bank then mediates between parties that store CO2 and companies that want to reduce or compensate for their emissions. Under Baarsma’s leadership, Rabobank will accelerate and develop this initiative.

Rabobank launched its first Carbon Bank product on January 29, 2021: an agroforestry initiative in African countries. This initiative focuses on tree planting by 15 million small-scale farmers. By 2025, the goal is to capture about 150 megatons of CO2 equivalents (about 0.5% of annual global emissions). These farmers sell the units of bonded carbon to large corporates, which can compensate for their emissions. This CO2 storage not only provides farmers with a new source of income, the trees planted also improve their agricultural land and generate additional income through, for example, fruit harvesting.

"Monetary appreciation of environmental goods has always fascinated me as an economist. My thesis at university was about it and I did research on how goods, which are not priced on the market can be priced with a price tag," says Barbara Baarsma. "That’s what the Rabo Carbon Bank is all about. It’s a bank where not money but carbon is the currency. It is fantastic that I can do this as a Rabobank banker."

Baarsma: “As a banker I feel like I’m a servant of the real economy. With the Rabo Carbon Bank we are realizing a new business model for the bank with which we can accelerate the movement toward a climate-neutral economy and stimulate a future-proof food system. This is an excellent opportunity for our cooperative bank. We are active throughout the food value chain. Not only do we have a global network in Food & Agri sectors, we also serve the major players in the market who want to address their CO2 emissions. We will work together with them to reduce their emissions and offer them validated CO2 storage capabilities with the Carbon Bank.”

“In order to achieve the Paris climate goals, it is essential that companies become more sustainable and reduce their net CO2 emissions to zero,” says Wiebe Draijer, chairman of Rabobank’s managing board. “Everyone has their role to play. Rabobank does this, among other things, by focusing on carbon banking. Thanks to Barbara’s expertise and determination, we can drive and strengthen this new development within the bank.”

Berry Marttin, member of the group board and responsible for Wholesale & Rural: “I’m delighted to have Barbara on board. In the near future, we will further set up and expand the Rabo Carbon Bank with various projects and initiatives. Ultimately, we want to involve the entire value chain in this movement.”

Baarsma has been the chair of Rabobank Amsterdam since January 1, 2019. The process for finding her successor has started.

Curriculum vitae Barbara Baarsma

Barbara Baarsma joined Rabobank in 2016. Until 2019 she was Director of Knowledge Development and responsible for RaboResearch. In this capacity, she developed the Rabobank-wide knowledge agenda and the design for the knowledge organization. From 2019 to March 1, 2021, she was chair of the executive board of Rabobank Amsterdam. In addition to her work at Rabobank, Baarsma is professor of applied economics at the University of Amsterdam. She is also chair of the Bank Council of DNB and a member of the Monitoring Committee Corporate Governance, the Dutch Committee for Entrepreneurship and the Advisory Board of the Taskforce Korte Keten (short chains). From 2012 to 2019 she was crown member of the Social Economic Council (SER).

Published: February 15 2021, 06:00 CET

]]>
Press release Mon, 15 Feb 2021 06:00:00 GMT 288992
<![CDATA[Rabobank posts net result of EUR 1,096 million for 2020 in the face of a Covid-19-dominated year for society, customers and employees ]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210211-rabobank-posts-net-result-of-eur-1096-million-for-2020.html?utm_medium=RSS Covid-19 and its economic turbulence impacted Rabobank’s customers significantly in 2020. Rabobank supported them while maintaining its solid capital and liquidity position. This has provided evidence of the bank’s ability to absorb the 2020 Covid-19 impact and shows the bank is ready for forthcoming impacts in 2021. Rabobank posted a net result of EUR 1,096 million in 2020.

“Covid-19 was and is the most significant health crisis of our generation. Its effects on our customers, our employees and societies at large have been dramatic. And this is still ongoing. From health threats to lockdowns, Covid-19 continues to dominate people’s lives, businesses and the global economy. Crises call for rapid response and adaptation. And this is what Rabobank has demonstrated during 2020 and will continue to do in 2021.

Our primary focus has been the availability of our banking services and supporting our customers in their immediate continuity needs. In these extreme times, Rabobank adapted to customer demands, providing temporary financial relief for those in need. We’ve been able to support around 8,000 private customers and 79,000 business clients. Despite the immediate effects these circumstances have had on the bank in financial terms, Rabobank proved to be well capable of dealing with this situation.

At the same time the severe Covid-19 crisis demanded the very essence of what a cooperative bank with a mission stands for: to contribute substantively to the significant transitions that are shaping the world we live in. As a meaningful cooperative our contribution to society last year was first and foremost to focus on the immediate needs of our clients. But we were also able to accelerate the delivery of our strategy during the pandemic. We improved digital service to our clients and members with new innovations in our Rabo App, building on the foundations laid in recent years. Next to that, as a bank committed to making global food supply chains more sustainable, we played an important role in the green financing of our global clients and supported farmers around the world in their shift to more sustainable food production. We also intensified and accelerated our contribution to sustainable housing in the Netherlands.

At the heart of many of our achievements in this past year was the contribution and leadership of our more than 40,000 employees around the world. They adapted, worked from home and are still coping with the consequences. Our people deserve extra gratitude for their role and contribution in this difficult year.”

Covid-19 significantly affected the financial performance of Rabobank. The 2020 net profit is a reflection of that. At EUR 1,096 million in profit, our 2020 net profit dropped by 50% compared to last year. The effect of Covid-19 was primarily visible in the level of impairment charges, which rose to EUR 1,913 million (2019: 975 million), equivalent to 46 basis points of the average loan portfolio. The timely and collective action of governments, regulatory bodies and Rabobank itself was instrumental in mitigating and delaying the immediate effect of Covid-19 on our clients. The bank does expect, however, a deterioration in the credit quality in the business loan portfolio in the course of 2021, which is reflected in the higher level of impairment allowances. The credit quality of Rabobank’s residential mortgage loan portfolio remained strong. And apart from a number of subsectors, the Food & Agri sector seems to be less impacted by this crisis.

Total income was down as a result of lower economic activity and negative asset revaluations, but the decline can also be attributed to the persistent low interest rate environment. Despite the fact that Rabobank was able to further reduce its costs, the cost/income ratio has increased to 65.8% (2019: 63.3%). The Return on Equity decreased to 2.7% (2019: 5.3%).

The loan portfolio decreased slightly from EUR 418 to 409 billion, mainly because of currency fluctuations. In real terms, the Food & Agri portfolio remained stable at EUR 105 billion. Furthermore, Rabobank remained market leader in the Dutch residential mortgage market with a marketshare of new production of 22%. Deposits from retail and wholesale customers rose sharply by 7%, which is in line with the general trend in the Dutch savings market as a consequence of Covid19.

Thanks to a longstanding strategy of strengthening the balance sheet, Rabobank’s financial buffers have proven able to withstand an economic downturn with large-scale impacts on clients. Even after a year of the pandemic, the capital position remains rock-solid and secure. The CET 1 ratio increased to 16.8%. Due to the extraordinary circumstances, Rabobank made an exceptional distribution to certificate holders in the form of Rabobank Certificates instead of a cash payment.

On December 15, 2020 the European Central Bank (ECB) issued a recommendation to banks to refrain from or limit dividends until at least September 30, 2021. Rabobank announced on December 21, 2020 that it will adhere to the recommendation, and that it will discuss the prudence of any distributions on Rabobank Certificates prior to September 30, 2021 with the ECB. Rabobank hereby announces its intention at its full discretion, to make a quarterly distribution of EUR 0.13674 per Rabobank Certificate on March 29, June 29 and September 29, 2021 respectively. Rabobank has the intention to revert to its payment policy in case the ECB withdraws any recommended limitations on dividend distribution. At that time Rabobank will - at its full discretion – decide on any future distributions thereby considering whether it is prudent to make a distribution, and if so, the level of such distribution.

In his outlook, Wiebe Draijer stresses the importance of further strengthening the core of the bank while continuing to expand and leverage our franchise: “The pandemic is far from over, with the virus mutations causing a new surge of casualties and governmental measures. It will have a burdensome impact on everyone. Many of our customers will be in need of financial support. Rabobank stands ready to support these customers with fitting solutions.

The low interest rate environment, tightened legislation and digitization also affect the banking landscape deeply. In the context of this difficult environment, we will maintain focus on further improving our operational and financial performance. In order to better serve our customers at lower costs, we launched a program of continuous improvement for the coming years by which we will optimize our cost/income ratio. The foreseen transition is an extension of the ongoing improvements we have been making in recent years. This is expected to result in an average annual reduction of our workforce by 1,000 FTE over the next 5 years. A mix of regular outflow, reduction of external FTEs, whereas redeployment within Rabobank will partly mitigate the impact on forced leaves.

It’s part of Rabobank’s ongoing change and improvement process to respond to the current challenges and prepare for the future. We will accelerate use of digital channels and invest in innovative solutions and mobile service locations and concepts. Accordingly, we will downsize our traditional branch network in the Netherlands in the coming years. In our Wholesale & Rural business we will further simplify and enhance our operating model and footprint. We foresee growth opportunities in Food and Agri and leasing, focusing on the transitions in food, the energy sector and sustainability at large. Above all, we will stay close to our clients in their communities, all around the world.

Our role as gatekeeper of the financial system is still our top priority. The total number of specialists dedicated to Know Your Customer (KYC) activities worldwide increased to 4,000. In 2021, we further invest in our KYC activities and advanced technology, which will increasingly enable us to detect transaction patterns that were not visible before. We will also expand our collaboration with other banks and public-private partnerships. In September 2018 Rabobank received an injunction (Last onder Dwangsom) from the Dutch Central Bank (DNB) ordering Rabobank to improve its KYC. Commencing from 1 April 2020, DNB carried out an investigation and concluded that Rabobank did not meet the requirements of the injunction. As a result, a penalty (dwangsom) of EUR 500.000 has been forfeited. We already took a provision for this amount in H1 2020. Building a robust and futureproof KYC organization that meets all aspects of regulations is an ongoing process and has our utmost attention.

If there is any certainty about the year ahead, it is that further adaptation to the changes following the Covid-19 developments will be needed. As a leading bank in the transition to a sustainable world, we will continue to help our clients in this difficult second year of Covid-19, but also focus on accelerating the profound sustainable transitions in food, energy and housing.


Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

Published: February 11 2021, 07:30 CET

]]>
Press release Thu, 11 Feb 2021 07:30:00 GMT 288876
<![CDATA[Allianz neemt Rabo PGGM PPI over]]> https://www.rabobank.com?utm_medium=RSS Allianz heeft overeenstemming bereikt om Rabo PGGM PPI over te nemen. Rabo PGGM PPI heeft de afgelopen periode een strategische heroverweging uitgevoerd. Zij wil een bredere groep werkgevers en hun medewerkers ook in de toekomst van een goede pensioenoplossing kunnen voorzien. Met de overname door Allianz, die nog moet worden goedgekeurd door toezichthouders, verwacht zij deze ambitie deze zomer te kunnen realiseren.

Na een uitvoerige oriëntatie bleek Allianz de beste partij om Rabo PGGM PPI over te nemen. De partijen werken al langere tijd samen. Allianz verzorgt sinds 2017 de risicoverzekeringen voor Rabo PGGM PPI en maakt daarmee deel uit van de pensioenregeling. Voor Allianz betekent de voorgenomen overname een verbreding van pensioenoplossingen voor werkgevers. Naast een DC- verzekeringsoplossing biedt Allianz dan ook een PPI-oplossing. Allianz beschikt over een goed distributienetwerk in de pensioenadviesmarkt met een breed bereik onder werkgevers.

Voor huidige klanten loopt de pensioenregeling ongewijzigd door. Klanten worden zorgvuldig geïnformeerd over de transitie. Rabobank blijft de pensioenadviseur voor deze klanten. Voor het zakelijk pensioendomein kiest Rabobank ervoor om zich te focussen op de rol als adviseur. PGGM heeft er voor gekozen zich de komende jaren te richten op de dienstverlening aan pensioenfondsen. Dit doet zij met het oog op een gestroomlijnde invoering van een nieuw pensioencontract. Daarmee is zowel voor PGGM als voor Rabobank een positie in een PPI-organisatie minder passend geworden.

Gepubliceerd: 05 Februari 2021, 11:00 CET

]]>
Press release Fri, 05 Feb 2021 11:00:00 GMT 288812
<![CDATA[Rabobank to announce initiative to tackle global CO2 challenge while enhancing farmers’ businesses]]> https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210129-rabobank-to-announce-initiative-to-tackle-global-co2-challenge-while-enhancing-farmers-businesses.html?utm_medium=RSS Utrecht, January 29th – Today Rabobank launches an agroforestry initiative aimed at sequestering CO2 while enhancing smallholder farmer practices in developing countries. This online platform connects large corporates looking to offset their emissions with smallholder farmers who are sequestering carbon through agroforestry. The initiative also helps farmers improve their business model by transforming monoculture farming into future-proof agriculture.

This initiative connects farmers to corporations to match supply and demand of sequestered CO2. By planting trees on their land, farmers in developing countries can offer the CO2 sequestered by their trees to large corporates on a platform developed by Rabobank in cooperation with Microsoft. Companies can purchase the sequestered CO2 to offset their own emissions. The initiative was founded on Rabobank’s roots in agriculture and Microsoft’s roots in technology, with plans to integrate remote sensing, AI and Machine Learning. The goal is to create a global and transparent platform to empower farmers while building a scalable climate change solution. The platform is expected to launch in 2022.

What is unique, is that the CO2 has already been absorbed, the trees have split the carbon (C) from the oxygen (02) and converted the carbon into growth of their biomass. Companies specialized in remote sensing technologies measure the delta in biomass in the past year, creating transparency on how much carbon is sequestered. For participating farmers, their business model improves on several fronts: by planting trees next to their crops such as mango, avocado and acacia, they apply a more resilient farming method improving soil nutrients and water levels, with less risk of yield loss due to climate and weather events.

In a pilot phase in sub-Saharan Africa, hundreds of smallholder farmers have planted more than 50,000 trees in the past year with the cooperation of Rabobank. As of 2025, this agroforestry project aspires to sequester 150 Mt of CO2 emissions annually. By then, 15 million farmers in sub-Saharan Africa are targeted to be enrolled in the project, amounting in an area of agroforestry three times the size of the Netherlands. Participating farmers come from the network of Rabo Foundation, which is affiliated with various African smallholder farmer cooperatives. Additionally, Rabobank can provide pre-financing for the planting of trees. Farmers will already benefit by selling sequestered CO2 as the trees are not yet producing fruit.

“In order to reach the goals of the Paris Climate Agreement, it is essential that businesses operate in a more sustainable way to reduce carbon emissions to zero,” said Wiebe Draijer, Chairman of the Managing Board at Rabobank. “This has to be done as quickly as possible. Every sector, every company and every individual has a role to play. Still, every gram of emissions until the zero emission objective of 2050 is reached, has a negative effect on climate and biodiversity. We need negative emission/carbon dioxide ‘removal.’ The agroforestry initiative curbs climate change, as compensation for emissions that cannot currently be avoided. The beauty of this project lies in linking it to climate-proofing and future-proofing the food system, truly connecting the dots for us as a cooperative bank in Food and Agriculture.”

Following this pilot phase, the next steps in the partnership with Microsoft will be scaling up the number of involved agroforestry projects and engaging certifiers. New parties can make use of this compensation option starting in 2022. Purchased compensation is not tradable.

Published: January 29 2021, 08:00 CET

]]>
Press release Fri, 29 Jan 2021 08:00:00 GMT 288720