De dynamiek van ethiek

Hoe de Rabobank omgaat met ethische vraagstukken

'Wettelijk gezien mag het en ook de gedragscode van de Rabobank biedt ruimte, maar moeten we dit als Rabobank wel willen?' In de dagelijkse bankpraktijk lopen medewerkers van de Rabobank tegen ethische dilemma's aan, bijvoorbeeld omdat veranderingen bij klanten, in de markt en de samenleving sneller gaan dan de vastlegging van normen in wetgeving en codes. De Rabobank streeft naar een cultuur waarin medewerkers ethische vraagstukken met elkaar bespreken en rekening houden met alle belanghebbenden. De commissie Ethiek en het bureau Ethiek ondersteunen medewerkers daarbij.

De dilemma's bestrijken een breed terrein, zo leert de ervaring. Denk aan de ontwikkeling of inzet van een bepaald financieel product, de toepassing van nieuwe technologie of het verrichten van transacties in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld vanwege vraagstukken over dierenwelzijn, milieubelasting, menselijke gezondheid of waardigheid.

Bureau Ethiek: vraagbaak

Medewerkers kunnen over een ethisch vraagstuk advies inwinnen bij het bureau Ethiek. Dit baseert zijn advies op adviezen en overwegingen in eerdere situaties en op de gedragscode Rabobank. Bureau Ethiek kijkt ook naar interne gedragslijnen en (internationale) externe codes en richtlijnen over bijvoorbeeld mensenrechten en milieu, waaraan de bank zich heeft verbonden.

Commissie Ethiek: voor nieuwe en complexe vraagstukken

Bureau Ethiek zet nieuwe of complexe vraagstukken waarvoor nog geen klip en klaar antwoord bestaat, op de agenda van de commissie Ethiek, die zes keer per jaar bij elkaar komt. Deze commissie, die sinds 1998 bestaat, beoordeelt praktijksituaties met een achterliggende ethische vraag en weegt deze af tegen de waarden en normen van de Rabobank.
Inmiddels heeft de commissie Ethiek op deze wijze vele honderden uitspraken gedaan waar medewerkers mee verder kunnen. Ook kan de commissie Ethiek opdracht geven om bestaand beleid en richtlijnen te heroverwegen. Daarnaast bespreekt de commissie meer in het algemeen maatschappelijke ontwikkelingen die van de bank een ethisch standpunt vragen. De adviezen van de commissie Ethiek zijn te raadplegen voor medewerkers van de bank, zodat die een leidraad kunnen bieden voor het handelen van mensen in de organisatie.
De commissie Ethiek kent een brede samenstelling. Naast een aantal directievoorzitters van lokale banken zitten in de commissie bijvoorbeeld de eindverantwoordelijken voor toezicht, duurzaamheid, het bedienen van particuliere klanten, communicatie en het financieren van internationale handelsstromen. De voorzitter van de raad van bestuur van de Rabobank is voorzitter van de commissie Ethiek.

Laagdrempelig

De adviezen van de commissie Ethiek en bureau Ethiek worden in de praktijk opgevolgd, al zijn ze niet bindend. De gedachte hierachter is dat dit de drempel verlaagt voor medewerkers om ethische dilemma's te delen. Dat bevordert de dialoog en het ethisch bewustzijn binnen de bank en daarmee het verantwoord handelen van medewerkers in de praktijk van alle dag.

Lees meer