De dynamiek van ethiek

Hoe de Rabobank omgaat met ethische vraagstukken

‘Het kan, het mag, het moet, maar willen we het als Rabobank ook?’

In de dagelijkse bankpraktijk lopen medewerkers van de Rabobank tegen ethische dilemma's aan, dit komt vaak doordat veranderingen bij klanten, in de markt en de samenleving dynamischer zijn dan de vastlegging van normen in wetgeving en codes. De Rabobank streeft naar een cultuur waarin medewerkers ethische vraagstukken met elkaar bespreken en rekening houden met alle belanghebbenden. De Commissie Ethiek en het Bureau Ethiek ondersteunen medewerkers daarbij.

De besproken dilemma's bestrijken een breed terrein. Denk aan de ontwikkeling of inzet van een bepaald financieel product of financiële dienst of de toepassing van nieuwe technologie. Ook kan het gaan om het verrichten van transacties in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld vanwege zorgen over data, voedsel en landbouw of mensenrechten. De dilemma’s kunnen groot of klein zijn, maar ook ‘kleine’ dilemma’s kunnen staan voor een groot issue.

Voorbeeld: gebruik van data

Klanten vertrouwen hun data toe aan de Rabobank. Dit geeft de bank grote mogelijkheden, maar tegelijk ook een grote verantwoordelijkheid. Leidend is natuurlijk de wetgeving, maar dan nog kan het zijn dat niet alles wat wettelijk is toegestaan, ook wenselijk is en past bij de Rabobank. Mede na discussies in de Commissie Ethiek heeft de Rabobank uitgesproken dat ze het belangrijk vindt dat de klant weet hoe zijn data worden gebruikt, dat het belang van de klant voorop staat, dat zijn gegevens veilig zijn en dat hij zelf de controle heeft.

Bureau Ethiek: vraagbaak en aanjager

Medewerkers kunnen over een ethisch vraagstuk advies inwinnen bij het Bureau Ethiek. Dit baseert zich op adviezen en overwegingen in eerdere situaties en op het Rabobank Kompas en de missie ‘Growing a better world together’. Bureau Ethiek kijkt ook naar interne gedragslijnen en (internationale) externe codes en richtlijnen over bijvoorbeeld mensenrechten en milieu, waaraan de bank zich heeft verbonden. Daarnaast stimuleert Bureau Ethiek de ethische dialoog binnen de organisatie, bijvoorbeeld door het geven van presentaties, workshops en publicaties. Immers: reflectie en het voeren van een ethische dialoog moet op alle niveaus plaatsvinden.

Commissie Ethiek: voor lastige en complexe vraagstukken

Bureau Ethiek zet lastige of complexe vraagstukken waarover nog geen standpunt is, op de agenda van de Commissie Ethiek. Deze bestaat sinds 1998 en komt zes keer per jaar bij elkaar. Zij beoordeelt praktijksituaties en weegt deze af tegen de waarden en normen van de Rabobank.

Inmiddels heeft de Commissie Ethiek op deze manier vele honderden uitspraken gedaan waar medewerkers in hun dagelijkse werk mee verder kunnen. Ook kan de Commissie Ethiek bevorderen om bestaand beleid en richtlijnen te heroverwegen. Daarnaast bespreekt zij meer in het algemeen maatschappelijke ontwikkelingen die van de bank een ethisch standpunt vragen. De adviezen van de commissie zijn te raadplegen voor medewerkers van de bank.

De Commissie Ethiek kent een brede samenstelling. De voorzitter van de Groepsdirectie is voorzitter van de Commissie Ethiek.

De winst van ethische reflectie

De winst ven ethische reflectie is dat deze richting en consistentie geeft bij het maken van morele keuzes in lijn met de missie, het morele kompas en de coöperatieve identiteit van de Rabobank. Door tijdig het goede gesprek met elkaar te hebben, kun je weloverwogen standpunten vormen die je goed kunt uitleggen. Deze kunnen in positieve zin bijdragen aan de reputatie van de Rabobank en de financiële sector in het algemeen. Zo wil de Rabobank een betekenisvolle maatschappelijke rol vervullen.

Lees meer