Europese Benchmark-verordening Artikel 28.2 – solide schriftelijk plan van Rabobank

Het onderstaande plan is alleen van toepassing indien op het moment van publicatie van dit plan of daarna niet reeds een solide schriftelijk plan, bijvoorbeeld in de vorm van een alternatief scenario, beschikbaar is in de relevante (juridische) productdocumentatie, zoals, maar niet beperkt tot, (mantel) overeenkomsten, (basis)prospectussen, definitieve voorwaarden, verklaringen en definities.

De publicatie van dit plan is louter bedoeld voor het geven van algemene achtergrondinformatie, is indicatief en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Daarbij is de publicatie niet per se volledig of juist en is deze publicatie niet bedoeld als individueel, juridisch of ander advies.

De verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (de Benchmark-verordening), bevat bepaalde vereisten voor instellingen die benchmarks aanbieden, daaraan bijdragen of gebruiken (zoals gedefinieerd in de Benchmark-verordening). De tekst van de Benchmark-verordening is te vinden op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011.

Onder toezicht staande entiteiten in de Europese Unie zoals Coöperatieve Rabobank U.A. (CRUA) en onder toezicht staande entiteiten in de Europese Unie waarover CRUA volledige zeggenschap heeft of waarin CRUA een meerderheidsbelang heeft (kapitaalbelang of zeggenschap) (gezamenlijk Rabobank) zijn gehouden tot naleving van de Benchmark-verordening, indien van toepassing.

Artikel 28.2 van de Benchmark-verordening bepaalt onder andere dat onder toezicht staande entiteiten in de Europese Unie die benchmarks gebruiken, solide schriftelijke plannen dienen op te stellen en bij te houden waarin de maatregelen zijn vermeld die zij nemen indien een of meer benchmarks inhoudelijk worden gewijzigd of niet langer worden aangeboden. Waar mogelijk en passend, worden in die plannen een of meer alternatieve benchmarks genoemd die als referentie kunnen worden gebruikt ter vervanging van de benchmarks die niet meer worden aangeboden. Hierbij wordt aangegeven waarom die benchmarks geschikte alternatieven zouden zijn.

In geval van een inhoudelijke wijziging of stopzetting van een benchmark, zoals beschreven in de Benchmark-verordening, kan Rabobank de volgende stappen ondernemen, zoals en niet beperkend tot:

 • de impact van een dergelijke gebeurtenis bepalen en de gevolgen daarvan beoordelen; hieronder valt onder andere het analyseren van de eerder genoemende bestaande documentatie en overeenkomsten en producten, het bepalen van de beschikbaarheid van een bestaand alternatief scenario in het solide schriftelijke plan en aan het licht brengen van inconsistenties en potentiële schendingen.
 • het risico beoordelen van een potentiële hedging mismatch.
 • overwegen om een Benchmark Recovery Committee op te zetten bestaande uit interne stakeholders uit verschillende disciplines, indien nodig, ondersteund door een team van deskundigen.

Het algemene doel van de hierboven beschreven stappen is om, indien mogelijk, een geschikte en passende alternatieve benchmark of andere maatregelen vast te stellen voor bestaande financiële overeenkomsten, financiële instrumenten en beleggingsfondsen die verwijzen naar een dergelijke benchmark.

Hierbij zal Rabobank nastreven rekening te houden met de volgende factoren, maar niet beperkend tot:

 • instructies opgelegd door overheden of toezichthouders;
 • richtlijnen of adviezen van relevante authoriteiten (bijvoorbeeld ISDA, ICMA, LMA);
 • (wettelijke) richtsnoeren en definities;
 • andere gebruikelijke (lokale) marktpraktijken;
 • geschiktheid van de nieuwe benchmark of alternatief om direct te kunnen worden geïmplementeerd;
 • transparantie van de benchmark of alternatief;
 • beschikbaarheid van de benchmark van een koersinformatiebron;
 • naleving van regelgeving (waaronder registratie bij ESMA);
 • het vermogen om één algehele uitkomst te verkrijgen (ter voorkoming van fragmentatie en het waarborgen van de consistentie).