Europese Benchmark-verordening Artikel 28.2 – solide schriftelijk plan van Rabobank

Het onderstaande plan van Rabobank geeft invulling aan de verplichting uit artikel 28.2 van de Benchmark-verordening, dit plan geldt alleen als er niet al een solide schriftelijk plan van toepassing is op de relevante (juridische) documentatie op het moment van publicatie van dit plan of daarna. Denk hier aan bestaande afspraken die reeds zijn opgenomen in de overeenkomst, (basis)prospectus, definitieve (algemene) voorwaarden en in verklaringen over de te nemen stappen bij een inhoudelijke wijziging van een benchmark of wanneer een benchmark niet langer wordt aangeboden.

De Europese Benchmark-verordening

De verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (de Benchmark-verordening), bevat bepaalde vereisten voor instellingen die benchmarks aanbieden, daaraan bijdragen of gebruiken (zoals gedefinieerd in de Benchmark-verordening). De tekst van de Benchmark-verordening is te vinden op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011.

Onder toezicht staande entiteiten in de Europese Unie zijn verplicht de voor hun relevante verplichtingen uit de Benchmark-verordening na te leven. Coöperatieve Rabobank U.A. (CRUA) en andere onder toezicht staande entiteiten in de Europese Unie waarover CRUA volledige zeggenschap heeft of waarin CRUA een meerderheidsbelang heeft (gezamenlijk Rabobank) zijn ondertoezicht staande entiteiten in de zin van de Benchmark-verordening en vallen dus onder (bepaalde) verplichtingen uit de Benchmark-verordening.

Artikel 28.2 van de Benchmark-verordening bepaalt onder andere dat wanneer onder toezicht staande entiteiten in de Europese Unie benchmarks gebruiken, ze een solide schriftelijk plan moeten opstellen en bijhouden. In dit plan worden de maatregelen vermeld die zij nemen wanneer een of meer benchmarks inhoudelijk worden gewijzigd of niet langer worden aangeboden. Waar mogelijk en passend, worden in die plannen een of meer alternatieve benchmarks genoemd die ter vervanging van de benchmarks die niet meer worden aangeboden kunnen worden gebruikt. Bij het aanwijzen van een alternatieve benchmark wordt waar mogelijk aangegeven waarom die benchmark een geschikt alternatief zou zijn. Rabobank heeft overeenkomstig deze vereiste een dergelijk plan en beleid opgesteld, welke op hoofdlijnen hieronder is weergegeven.

Benchmark Recovery plan

In geval van een inhoudelijke wijziging of stopzetting van een benchmark, zoals beschreven in de Benchmark-verordening, kan Rabobank (niet limitatief) de volgende stappen ondernemen:

 • de impact van een dergelijke gebeurtenis bepalen en de gevolgen daarvan beoordelen; hieronder valt onder andere het analyseren van de bestaande documentatie en producten en het analyseren van een mogelijk bestaand alternatief scenario in het van toepassing zijnde solide schriftelijke plan.
 • Het maken van een risico beoordeling van een potentiële hedging mismatch.
 • Het opzetten van een zogenoemde Benchmark Recovery Committee, bestaande uit interne stakeholders uit verschillende disciplines, indien nodig, ondersteund door een team van deskundigen.

Het doel van de hierboven beschreven stappen is om, indien mogelijk, een geschikte en passende alternatieve benchmark of andere maatregel vast te stellen voor bestaande financiële overeenkomsten, financiële instrumenten en beleggingsfondsen die verwijzen naar een dergelijke benchmark en waar niet reeds een alternatief is opgenomen of wanneer blijkt dat deze maatregelen niet toereikend zijn.

Bij haar afweging zal Rabobank er naar streven om rekening te houden met de volgende (niet limitatieve) factoren:

 • instructies opgelegd door overheden of toezichthouders;
 • richtlijnen of adviezen van relevante autoriteiten (bijvoorbeeld ISDA, ICMA, LMA);
 • (wettelijke) richtlijnen en definities;
 • andere gebruikelijke (lokale) marktpraktijken;
 • in hoeverre de nieuwe benchmark of andere oplossing onmiddellijk kan worden geïmplementeerd;
 • transparantie van de benchmark of alternatief;
 • in hoeverre koers informatie met betrekking tot de betreffende benchmark gepubliceerd beschikbaar is
 • naleving van regelgeving (waaronder registratie bij ESMA);
 • in hoeverre de oplossing in staat is om één uniform en universeel resultaat te produceren (ter voorkoming van fragmentatie en het waarborgen van de consistentie).

Het bovenstaand plan geeft slechts algemene achtergrond informatie, is louter indicatief en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze publicatie moet niet worden opgevat als volledig of juist en is niet bedoeld als individueel of algemeen juridisch advies.