Rabobank treft schikking in Libor- en Euriboronderzoeken

 1. Rabobank is schikkingen overeengekomen met verscheidene autoriteiten en betaalt circa EUR 774 miljoen.
 2. Piet Moerland treedt met onmiddellijke ingang terug als bestuursvoorzitter en wordt opgevolgd door Rinus Minderhoud op interimbasis. 
 3. 30 Rabobankmedewerkers waren op enige wijze betrokken bij ontoelaatbaar gedrag.
 4. Rabobank heeft de risico’s verbonden aan de processen voor de Libor- en Euriborinzendingen onvoldoende onderkend.
 5. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Rabobank betuigen hun spijt over deze gebeurtenissen.
 6. Top management was niet betrokken bij of op de hoogte van ontoelaatbaar gedrag.
 7. Rabobank heeft strenge disciplinaire maatregelen genomen.
 8. Rabobank heeft een uitgebreid pakket maatregelen ingevoerd om de compliance te versterken, de risico’s terug te dringen en de bedrijfscultuur te verbeteren.
 9. De interne systemen en controlemechanismen bij de inzendingsprocedures met betrekking tot de rentemaatstaven heeft Rabobank ingrijpend verbeterd.
 10. De betaling van deze aanzienlijke schikkingsbedragen zal geen gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van Rabobank.

Rabobank heeft vandaag bekendgemaakt dat het tot overeenstemming is gekomen met De Nederlandsche Bank (DNB), het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM), de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk, de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in de Verenigde Staten, het Amerikaanse Openbaar Ministerie (Department of Justice; DOJ) en de Japanse Financial Services Authority (JFSA). Dit in verband met hun onderzoeken naar Rabobanks inzendingsprocedures met betrekking tot de London Interbank Offered Rate (Libor) en de Euro Interbank Offered Rate (Euribor) in het verleden.

Rabobank is akkoord gegaan met het betalen van schikkingsbedragen aan OM, FCA, CFTC en DOJ van in totaal circa EUR 774 miljoen. Schikkingen per autoriteit: OM: EUR 70 miljoen, FCA: GBP 105 miljoen, CFTC: USD 475 miljoen en DOJ: USD 325 miljoen.

Uitkomsten van de onderzoeken

 1. Een aantal medewerkers van Rabobank heeft op ontoelaatbare wijze getracht bepaalde Libor- en Euriborinzendingen te beïnvloeden tussen 2005 en 2010.
 2. Enkele medewerkers van Rabobank hebben ook op ontoelaatbare wijze gecommuniceerd met medewerkers bij andere banken en brokers over bepaalde Libor- en Euriborinzendingen tussen 2005 en begin 2011.
 3. In totaal waren 30 medewerkers betrokken bij het ontoelaatbare gedrag of waren daarvan op de hoogte of hadden daarvan op de hoogte moeten zijn. Rabobank heeft meer dan 60.000 medewerkers in 42 landen.
 4. Rabobank heeft gedurende de periode waarin de ontoelaatbare gedragingen zich voordeden de risico’s van de Libor- en Euriborinzendingsprocedures onvoldoende onderkend. Haar interne systemen en controlemechanismen waren onvoldoende.
 5. Geen van de leden van de raad van bestuur en het hoogste senior management was destijds betrokken bij het ontoelaatbare gedrag en was er ook niet van op de hoogte. Evenmin was Rabobank betrokken bij 'lowballing' (het kunstmatig drukken van Libor-inzendingen teneinde een gunstiger financieel beeld van de bank te schetsen).
 6. Rabobank heeft haar volledige medewerking verleend aan alle autoriteiten en DNB, OM, FCA, CFTC, DOJ en JFSA hebben dat ook uitdrukkelijk erkend.

Piet Moerland, voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank, verklaarde, “Ik betreur oprecht dat een aantal medewerkers van Rabobank ontoelaatbaar gedrag heeft vertoond. Dit had nooit mogen gebeuren bij Rabobank. Het gedrag van deze personen en het taalgebruik dat sommige van deze personen in hun communicaties hebben gebruikt, heeft mij geschokt. Rabobank heeft alle begrip voor de verontwaardiging die dit oproept, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Dergelijk gedrag is volledig in strijd met onze kernwaarden, waarvan integriteit de belangrijkste is. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat mensen van de Rabobank vanuit deze waarden opereren. Daarom heb ik vandaag besloten om uit principe en met onmiddellijke ingang terug te treden als voorzitter van de Raad van Bestuur.”

“Gedurende de periode waarin het ontoelaatbare gedrag heeft plaatsgevonden, heeft Rabobank de risico’s van de Libor- en Euriborinzendingsprocedures onvoldoende onderkend en daarover betuigen we spijt. Hoewel dit een tekortkoming was waarvan in de gehele financiële sector sprake was, is dit geenszins een excuus voor het ontoelaatbare gedrag van enkele medewerkers van Rabobank. Rabobank heeft inmiddels krachtige interne systemen en controlemechanismen geïmplementeerd ten behoeve van de inzendingsprocedures voor rentemaatstaven. We hebben ook een reeks maatregelen genomen om onze kernwaarden en coöperatieve bedrijfscultuur dieper te verankeren en de risico’s terug te dringen en het toezicht door compliance te verbeteren. We hebben strenge disciplinaire maatregelen genomen tegen medewerkers die rechtstreeks betrokken waren bij de onaanvaardbare gedragingen of daarvoor anderszins verantwoordelijk waren.”

Wout Dekker, voorzitter van de raad van commissarissen, verklaarde: "Ik ben diep teleurgesteld dat een aantal medewerkers van de Rabobank zich onaanvaardbaar heeft gedragen en dat onze beheersmaatregelen dit niet hebben kunnen voorkomen. De bank en de raad van bestuur hebben in nauw overleg met de toezichthouders diepgravend onderzoek gedaan naar de inzendingsprocedures voor rentemaatstaven. Wij hebben ook onze interne systemen en controlemechanismen verbeterd, zowel ten aanzien van de inzendingsprocedures als meer in het algemeen. De raad van commissarissen blijft de implementatie van het veelomvattende pakket aan corrigerende maatregelen dat is ingesteld, nauwlettend volgen.”

Dekker merkte op dat het ontoelaatbare gedrag plaatsvond in het internationale bankbedrijf en benadrukte dat er geen lokale banken betrokken waren. Dekker verklaarde ook: "Rabobank was en is een sterke coöperatieve bank, die de waarden respect, integriteit, duurzaamheid en professionaliteit voorop stelt. Ik steun daarom de inspanningen om deze waarden nog dieper te verankeren in onze bedrijfsvoering, in nauw overleg met DNB. De raad van commissarissen heeft samen gewerkt met de raad van bestuur om de beloningsstructuur van de bank met deze waarden in lijn te brengen.”

“Rabobank is een sterke en financieel stabiele instelling; betaling van deze aanzienlijke schikkingsbedragen brengt hierin geen verandering. De bank is er veel aan gelegen lering te trekken uit het verleden voor haar toekomstige activiteiten.”

Dekker voegde daaraan toe: “Ik begrijp de beslissing van onze bestuursvoorzitter Piet Moerland om met onmiddellijke ingang terug te treden. Ik had liever gezien dat hij was aangebleven als voorzitter van de raad van bestuur, maar ik heb groot respect voor deze persoonlijke beslissing. Ik wil onderstrepen dat noch Piet Moerland noch andere leden van de Raad van Bestuur enige betrokkenheid bij deze kwestie hebben gehad.”

Door Rabobank genomen maatregelen

 1. Rabobank heeft strenge disciplinaire maatregelen genomen tegen alle medewerkers die betrokken waren bij de ontoelaatbare gedragingen en die gedurende de onderzoeksperiode nog bij de bank werkzaam waren.
 2. Van de medewerkers die betrokken waren bij ernstige ontoelaatbare gedragingen zijn de arbeidscontracten beëindigd. Andere disciplinaire maatregelen betroffen formele waarschuwingen, financiële sancties en het afnemen van managementverantwoordelijkheden of een combinatie hiervan. Bonussen over de periode 2009-2012 zijn geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. Het gaat om in totaal EUR 4,2 miljoen.
 3. Rabobank heeft interne systemen en controlemechanismen geïmplementeerd ten behoeve van de inzendingsprocedures voor rentemaatstaven die aan de hoogste eisen binnen de financiële sector voldoen en in overeenstemming zijn met de meeste recente richtlijnen van toezichthouders en het bankbedrijf. Hiertoe behoort het vereiste dat de inzendingsprocedures van de bank onderworpen zijn aan regelmatige interne en externe audits.
 4. Binnen Rabobank International is een met hulp van externe deskundigen ontwikkeld gedrag- en cultuur-veranderprogramma wereldwijd uitgerold. Dit programma is gericht op het meer centraal stellen van de klant van de bank en het versterken van de nadruk op integriteit en naleving van regelgeving. Een vergelijkbaar gedrag- en cultuur-veranderprogramma zal ook zo snel mogelijk worden ingevoerd binnen Rabobank Nederland. Rabobank International heeft de activiteiten binnen Global Financial Markets tegen het licht gehouden en zal dit blijven doen met het doel de risico’s te beperken, waaronder risico’s op het gebied van naleving van regelgeving. In het kader hiervan heeft de bank al belangrijke stappen genomen om, waar nodig, bepaalde productgroepen af te stoten en bepaalde markten te verlaten.
 5. Rabobank heeft ook grote investeringen gedaan en zal dit blijven doen ter versterking van haar activiteiten op het gebied van compliance, risk management en interne audit om specifieke tekortkomingen zoals vastgesteld door autoriteiten aan te pakken. Tot deze inspanningen, waarbij ook externe experts zijn betrokken, behoren een nadruk op het verbeteren van de samenwerking tussen de medewerkers van risk management bij Rabobank Nederland en Rabobank International, een aanzienlijke uitbreiding van het aantal compliance-medewerkers en talrijke structurele verbeteringen van de compliance-functie van de bank, alsmede een herziening van de audit-functie waarbij de nadruk ligt op het tijdig en effectief handelen naar aanleiding van audit-bevindingen.
 6. Hoewel geen van de leden van de raad van bestuur op de hoogte was van, of betrokken was bij het ontoelaatbare gedrag, hebben de leden van de raad van bestuur, als bestuurders van Rabobank, vrijwillig afgezien van een deel van hun beloning, tot een totaalbedrag van €2 miljoen.
 7. Piet Moerland is met onmiddellijke ingang teruggetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Rinus Minderhoud, lid van de Raad van Commissarissen sinds 2002 en een zeer ervaren bankier en bestuurder, is hem vandaag opgevolgd als interim-bestuursvoorzitter.
 8. Rabobank heeft ook haar beloningsbeleid aangepast teneinde minder nadruk te leggen op financiële doelstellingen.

DNB heeft haar onderzoek uitgevoerd met de hulp van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Rabobank heeft op haar website (www.rabobank.com) de brief van DNB gepubliceerd waarin de onderzoeksuitkomsten van DNB zijn vermeld. De gedetailleerde bevindingen van de onderzoeken door de andere autoriteiten zijn terug te vinden op de websites van de verschillende betrokken toezichthouders. Via de website van Rabobank zijn deze ook te bereiken.

Dit bericht bevat toekomstgerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act (1995), die onder meer betrekking hebben op Rabobanks wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals Rabobanks toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures (met inbegrip van lopende procedures betreffende rentetarieven), onderzoeken door toezichthouders (met inbegrip van lopende onderzoeken betreffende rentetarieven), de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van Rabobank, worden besproken in het halfjaarverslag 2013 Rabobank Groep. De toekomstgerichte uitspraken in dit bericht betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit bericht, en Rabobank aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij Rabobank hiertoe wettelijk verplicht is.

Op de inhoud van deze webpagina is een disclaimer van toepassing. Klik hier voor de disclaimer

Lees ook