Persbericht halfjaarcijfers 2014

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

  • De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van
    1.080 miljoen euro. Het resultaat werd met 214 miljoen euro gedrukt door de resolutieheffing.
  • Aanzienlijke kostenreductie in combinatie met geringe verbetering rentewinst resulteerde in verbetering van de efficiencyratio met 4%-punt tot 61,7%.
  • De solvabiliteit, gemeten als de common equity tier 1-ratio, kwam uit op 12,6% en de kapitaalratio bedroeg 19,7%.
  • De liquiditeitspositie bleef onverminderd sterk met een buffer van 103 miljard euro.
  • De toevertrouwde middelen daalden met 1% tot 323 miljard euro. De spaargelden van particulieren namen af met 2% tot 148,4 miljard euro.
  • De kredietverlening aan private cliënten daalde licht, met 1,5 miljard euro tot
    433 miljard euro.

De Rabobank Groep behaalde in de eerste zes maanden van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd met 214 miljoen euro gedrukt door de resolutieheffing, de eenmalige heffing van de Nederlandse overheid voor de bankensector in verband met de nationalisatie van SNS Reaal.

Na een zwak eerste kwartaal zette het economisch herstel in het tweede kwartaal van 2014 door en groeide de economie in Nederland voorzichtig, vooral dankzij de export en de bedrijfsinvesteringen. Het herstel van de woningmarkt zet met enige kracht door en ook het consumentenvertrouwen laat een bemoedigend herstel zien. De waardeveranderingen op groepsniveau bleven ook in de eerste helft van 2014 hoog en kwamen uit op 1.188 miljoen euro of 54 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille; het langjarig gemiddelde bedraagt 32 basispunten. Uitgestelde belastingvorderingen als gevolg van in het verleden geleden verliezen bij ACC Loan Management droegen bij aan een lage belastingdruk en hadden een positief effect op de nettowinst. Hogere vervroegde aflossingen op woninghypotheken droegen bij aan een beperkte daling met 1,5 miljard euro van de kredietportefeuille tot 433,2 miljard euro. De toevertrouwde middelen namen met 1% af tot 323,0 miljard euro. Het eigen vermogen van de Rabobank Groep kwam op 30 juni uit op 39,9 (39,4) miljard euro. Uit de winst werd 1,1 miljard euro toegevoegd aan het vermogen. Daarnaast kwamen de vergoedingen op (eigen)vermogensinstrumenten (Rabobank Certificaten, Capital Securities en Trust Preferred Securities) voor een bedrag van 0,6 miljard euro ten laste van het eigen vermogen. De solvabiliteit bleef onverminderd sterk met een common equity tier 1-ratio van 12,6% en een kapitaalratio van 19,7%.

Binnenlands retailbankbedrijf: 341 miljoen euro nettowinst

Het nettoresultaat van het binnenlands retailbankbedrijf daalde in het eerste halfjaar van 2014 van 615 miljoen euro tot 341 miljoen euro (-45%). Vorig jaar had de overgang naar een nieuwe pensioenregeling een positief effect op het resultaat. Dit jaar werd het resultaat negatief beïnvloed door de resolutieheffing. Exclusief deze eenmalige effecten verbeterde het resultaat van het binnenlands retailbankbedrijf. De waardeveranderingen bleven met 578 miljoen euro of 38 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille op een hoog niveau. In de food- en agrisector zijn de kredietverliezen geconcentreerd in de glastuinbouw. Ook de eerste helft van 2014 was voor ondernemers in deze sector zwaar; een hoge productie zette de prijzen onder druk. Binnen de handel, industrie en dienstverlening lagen vooral voor de sectoren industrie en commercieel vastgoed de kredietverliezen op een relatief hoog niveau. De waardeveranderingen op woninghypotheken in Nederland bleven met 5 basispunten van de hypotheekportefeuille zeer laag.
Veel klanten losten een deel van hun hypotheek vervroegd af. Dit droeg bij aan de daling van de binnenlandse kredietportefeuille van 303,1 tot 298,8 miljard euro. De toevertrouwde middelen namen met 1% af tot 214,0 miljard euro. De lokale Rabobanken zitten volop in het verandertraject Visie 2016, waarbij veel aandacht uitgaat naar de virtualisering van de dienstverlening. Visie 2016 gaat ook gepaard met een reductie van het aantal arbeidsplaatsen; de interne personele bezetting bij het binnenlands retailbankbedrijf daalde met 1.807 fte’s tot 25.192 fte’s.

Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf: 389 miljoen euro nettowinst

Het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf kwam in de eerste helft van 2014, mede als gevolg van de-risking, uit op 389 miljoen euro, een daling van 105 miljoen euro (-21%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De waardeveranderingen daalden zowel bij het rural- en retailbankbedrijf als bij het wholesalebankbedrijf en kwamen uit op 35 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille. Het lagere brutoresultaat en de hogere belastingen resulteerden echter in een daling van de nettowinst. Mede onder invloed van valuta-effecten nam de kredietportefeuille met 2,1 miljard euro toe tot 89,9 miljard euro. Hierbij steeg het aandeel food en agri verder tot 57%. Bij de RaboDirect-spaarbanken steeg het gezamenlijke spaartegoed met 0,6 miljard euro tot 29,7 miljard euro.

Leasing: 223 miljoen euro nettowinst

De nettowinst van het segment leasing was in de eerste helft van 2014 met 223 miljoen euro 4% lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de nettowinst uitkwam op
232 miljoen euro. De leaseportefeuille groeide met 4% tot 31,3 miljard euro en het aandeel food en agri in de leaseportefeuille werd verder uitgebreid tot 32%. De Nederlandse leaseportefeuille bedroeg 6,1 miljard euro. De waardeveranderingen kwamen uit op 47 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, 21 basispunten onder het langjarige gemiddelde. Mede door strikt risicobeheer van de goed over landen en sectoren gespreide leaseportefeuille, daalden de waardeveranderingen ten opzichte van vorig jaar met 12 basispunten.

Vastgoed: 90 miljoen euro nettoverlies

Het verlies van het segment vastgoed bedroeg 90 miljoen euro, aanzienlijk minder dan het verlies van 189 miljoen euro in de vergelijkbare periode in 2013. Het resultaat werd ook in het eerste halfjaar van 2014 gedrukt door waardeveranderingen bij vastgoedfinancier FGH Bank. De waardeveranderingen bedroegen 391 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, bij een langjarig gemiddelde van 53 basispunten. De kredietportefeuille bij FGH Bank bleef nagenoeg stabiel op 19,6 miljard euro. De situatie op de Nederlandse woningmarkt verbeterde. Bouwfonds Property Development verkocht 2.562 woningen, 46% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Rabobank Certificaten

Rabobank Certificaten zijn sinds 27 januari 2014 genoteerd op Euronext Amsterdam. Door de beursnotering kunnen alle beleggers, particuliere en institutionele, dagelijks, doorlopend Rabobank Certificaten aan- en verkopen. In het afgelopen halfjaar hebben Rabobank Certificaten een vergelijkbare, positieve, koersontwikkeling laten zien als aan de beurs genoteerde achtergestelde obligaties. De Rabobank neemt de gevolgen van de beursnotering van de Rabobank Certificaten mee bij de periodieke aanpassing van het beleggingskader dat zij hanteert bij de advisering van haar beleggende klanten. Rabobank Certificaten worden in de beleggingsportefeuille van onze klanten voortaan aangemerkt en behandeld als 'achtergestelde obligaties' en niet meer als 'coöperatieve participaties', hetgeen kan leiden tot een heroverweging van de samenstelling van de portefeuille. De aanpassing van het beleggingskader past tevens in de verdere vereenvoudiging van de beleggingsbedieningsconcepten. De Rabobank blijft in dit verband met klanten in gesprek over de samenstelling van de beleggingsportefeuille. De klant beslist uiteindelijk zelf over de samenstelling van zijn portefeuille.

Verwachting

De mogelijke impact van de Asset Quality Review (AQR) is onzeker, omdat er door de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank tussentijds niet wordt gecommuniceerd over resultaten. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we een voorzichtig doorzettend economisch herstel. De particuliere consumptie ontwikkelt zich wat sterker dan verwacht en de bewegingen op de woningmarkt zijn gunstig. Een onzekere factor wordt echter gevormd door de gevolgen van het onlangs opgelaaide handelsconflict met Rusland. De Russische sancties kunnen een negatieve impact hebben op een aantal van onze zakelijke klanten en kunnen daarmee ook de resultaten van de Rabobank in beperkte mate negatief beïnvloeden. We gaan er vanuit dat het huidige handelsconflict niet verder escaleert en dat het vertrouwensklimaat niet verder wordt aangetast. Mocht dit onverhoopt wel gebeuren dan kan een zwakker conjunctuurbeeld in 2014 en 2015 niet worden uitgesloten.

Kerncijfers

Kerncijfers halfjaarcijfers 2014

Key figures infographic interim report 2014

Similar topics