Vervanging van rentebenchmarks

Deze publicatie is bedoeld als algemene achtergrondinformatie over wijzigingen in een aantal rentebenchmarks, ook bekend als referentierentes. Wijzigingen in een aantal referentierentes kunnen van invloed zijn op klanten die sommige van onze bankproducten (bijvoorbeeld derivaten, leningen en effecten) gebruiken. Wij adviseren onze klanten om zichzelf te informeren over de wijzigingen in referentietarieven. Als in een van uw producten wordt verwezen naar referentierentes die worden hervormd of vervangen, bijvoorbeeld EONIA, LIBOR, SIBOR, SOR en/of HIBOR, dan is dit op u van toepassing.

Wat zijn referentierentes?

Referentierentes worden gebruikt voor de vaststelling van betalingen uit hoofde van een financieel contract of instrument. Partijen bij het contract of instrument hebben geen invloed op de vaststelling van een referentierente. Referentierentes zijn essentieel voor de soepele werking van de financiële markten en worden veel gebruikt door banken en andere marktpartijen. In verschillende soorten transacties worden verschillende referentierentes gebruikt, maar de meest voorkomende zijn LIBOR, EONIA en EURIBOR. Referentierentes worden in veel verschillende contracten gebruikt, zoals floating rate notes, geldleningen, swaps, kortlopende rentetermijncontracten en instrumenten op de schuldkapitaalmarkt, en ook in hypotheken voor huiseigenaren.

Wat gebeurt er met de referentierentes?

Als gevolg van internationale afspraken en de Benchmarkverordening zal een aantal bekende en veel gebruikte referentierentes worden hervormd of stopgezet en vervangen worden door alternatieve risicovrije rentes.

Sinds 1 oktober 2019 wordt EONIA berekend volgens een herijkte methodologie als afgeleide van €STR. EONIA wordt na 3 januari 2022 niet meer gepubliceerd en vanaf dat moment zal alleen €STR nog worden gepubliceerd. EURIBOR is hervormd en momenteel wordt er vanuit gegaan dat deze niet wordt vervangen door een alternatief. Overeenkomstig de verplichting uit hoofde van de Europese Benchmarkverordening  is de rekenmethode voor het bepalen van EURIBOR versterkt waardoor deze gebruikt kan blijven worden voor bestaande en nieuwe contracten en instrumenten.

Hieronder vindt u ter referentie een niet-uitputtend overzicht van de aanbevolen alternatieve rentes voor alle veelgebruikte referentierentes.

IBOR Oversight 2020 - 2022

Welke klanten van Rabobank krijgen te maken met vervanging van referentierentes?

Alle klanten die contracten hebben met o.a. de volgende referentierentes:

• EONIA
• EUR LIBOR
• USD LIBOR
• GBP LIBOR
• JPY LIBOR
• CHF LIBOR
• SIBOR
• SOR
• HIBOR

Wat zijn de gevolgen voor klanten van de Rabobank?

Wijzigingen in referentierentes kunnen gevolgen hebben voor financiële instrumenten en contracten waarin naar deze rentes wordt verwezen. Wanneer een referentierente wordt stopgezet tijdens de looptijd van het instrument, moeten we een aangepaste of vervangende referentierente gebruiken om de verplichtingen uit hoofde van deze instrumenten, contracten of overeenkomsten vast te stellen. De hervorming en/of beëindiging van referentierentes brengt verschillende risico’s met zich mee, die een materiële financiële, economische of andere impact kan hebben op uw financiële producten waarin naar de betreffende referentierente wordt verwezen. Meer informatie over bepaalde mogelijke risico's met betrekking tot de materiële wijziging of beëindiging van referentierentes die gebruikt worden in financiële producten is hier te vinden.

Rabobank werkt met toezichthouders, organen uit de sector en brancheorganisaties om een soepele overgang te bewerkstelligen. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de hervormingen van de referentierentes en de transities. We werken met u samen om overeenstemming te bereiken over de vereiste wijzigingen in de juridische documentatie om deze transitie mogelijk te maken. Deze wijzigingen kunnen onder meer de toevoeging van terugvalbepalingen in financiële contracten inhouden waarmee de alternatieve rente wordt vastgelegd die geldt wanneer een referentierente niet meer beschikbaar is.

Terugvalplan

Op grond van de bovengenoemde Benchmarkverordening heeft Rabobank solide plannen beschikbaar voor het geval referentierentes ophouden te bestaan of wezenlijk veranderen. In dit Terugvalplan beschrijft Rabobank de te volgen interne procedures en de te nemen acties in het geval dat een referentierente wezenlijk verandert of niet langer wordt verstrekt. Het Terugvalplan zorgt ervoor dat Rabobank mogelijke oplossingen bekijkt, de praktijk in de markt zoveel mogelijk volgt en een effectbeoordeling uitvoert bij het aanwijzen van een alternatieve referentierente ter vervanging van een bestaande referentierente.

Het Terugvalplan wordt periodiek bijgewerkt naarmate er meer informatie beschikbaar komt. Een op hoog niveau uitgewerkte versie van dit plan is hier te vinden.

Meer informatie over de aanstaande veranderingen:

• Nederlandse Vereniging van Banken
• European Money Markets Institute
• Alternative Reference Rate Committee
• Working Group on Euro Risk-Free Rates
• Working Group on Sterling Risk-Free Rates
• International Swaps and Derivatives Association
• Treasury Markets Association office in Hong Kong