Vervanging van rentebenchmarks

Deze publicatie is bedoeld als algemene achtergrondinformatie over wijzigingen in een aantal rentebenchmarks, ook bekend als referentierentes. Wijzigingen in een aantal referentierentes kunnen van invloed zijn op klanten die sommige van onze bankproducten (bijvoorbeeld derivaten, leningen en effecten) gebruiken. Wij adviseren onze klanten om zichzelf te informeren over de wijzigingen in referentietarieven. Als in een van uw producten wordt verwezen naar referentierentes die zijn of worden hervormd of vervangen, bijvoorbeeld EONIA, LIBOR, SIBOR, SOR en/of HIBOR, dan is dit op u van toepassing.

Wat zijn referentierentes?

Referentierentes worden gebruikt voor de vaststelling van betalingen uit hoofde van een financieel contract of instrument. Partijen bij het contract of instrument hebben geen invloed op de vaststelling van een referentierente. Referentierentes zijn essentieel voor de soepele werking van de financiële markten en worden veel gebruikt door banken en andere marktpartijen. In verschillende soorten transacties worden verschillende referentierentes gebruikt, maar de meest voorkomende zijn LIBOR, EONIA en EURIBOR. Referentierentes worden in veel verschillende contracten gebruikt, zoals floating rate notes, geldleningen, swaps, kortlopende rentetermijncontracten en instrumenten op de schuldkapitaalmarkt, en ook in hypotheken voor huiseigenaren.

Wat gebeurt er met de referentierentes?

Als gevolg van internationale afspraken en de Benchmarkverordening zal een aantal bekende en veel gebruikte referentierentes worden hervormd of stopgezet en vervangen worden door alternatieve risicovrije rentes. Een aantal referentierentes zijn al hervormd of stopgezet en vervangen.

EURIBOR is hervormd en momenteel wordt er vanuit gegaan dat deze niet wordt vervangen door een alternatief. Overeenkomstig de verplichting uit hoofde van de Europese Benchmarkverordening is de rekenmethode voor het bepalen van EURIBOR versterkt waardoor deze gebruikt kan blijven worden voor bestaande en nieuwe contracten en instrumenten. EONIA is stopgezet op 3 januari 2022. Publicatie van vierentwintig LIBOR referentierentes is per eind 2021 beëindigd:

 • alle EUR LIBOR en CHF LIBOR referentierentes;
 • de overnight / spot next, 1-week, 2-maands en 12-maands GBP en JPY LIBOR referentierentes;
 • de 1-week en 2-maands USD LIBOR referentierentes.

De Engelse toezichthouder heeft het tijdelijke gebruik van de ‘synthetische’ 1, 3 en 6 maands GBP LIBOR en 1, 3 en 6 maands JPY LIBOR in alle bestaande contracten, anders dan geclearde derivaten, die nog niet waren aangepast op of voor 31 december 2021. Deze synthetische rentebenchmarks zijn niet beschikbaar voor nieuwe contracten1. De benchmarks worden synthetisch genoemd omdat ze gebaseerd zijn op een andere methodologie waar geen opgaven door panelbanken voor verstrekt worden. Wees u ervan bewust dat de synthetische LIBOR referentierentes niet ‘representatief’ zijn en daarom niet geschikt om te worden gebruikt in contracten waar de terugvalbepaling een trigger event bevat bij het verlies van representativiteit van LIBOR2. De synthetische JPY LIBOR stopt eind 2022. Beschikbaarheid van synthetische GBP LIBOR is niet gegarandeerd na eind 2022.

De resterende vijf USD LIBOR referentierentes blijven tot 30 juni 2023 gebaseerd op de panelbanken methodologie en gepubliceerd tot die datum. Regelgevende autoriteiten hebben het gebruik van USD LIBOR in nieuwe contracten die worden aangegaan na 1 januari 2022 echter beperkt, met enkele uitzonderingen.

Hieronder vindt u ter referentie een niet-uitputtend overzicht van de aanbevolen alternatieve rentes voor alle veelgebruikte referentierentes.

ibor-oversight-table-2020-2022

Welke klanten van Rabobank krijgen te maken met vervanging van referentierentes?

Alle klanten die contracten hebben met o.a. de volgende referentierentes:

 • EONIA
 • EUR LIBOR
 • USD LIBOR
 • GBP LIBOR
 • JPY LIBOR
 • CHF LIBOR
 • SIBOR
 • SOR
 • HIBOR

Wat zijn de gevolgen voor klanten van de Rabobank?

Wijzigingen in referentierentes kunnen gevolgen hebben voor financiële instrumenten en contracten waarin naar deze rentes wordt verwezen. Wanneer een referentierente wordt stopgezet tijdens de looptijd van het instrument, moeten we een aangepaste of vervangende referentierente gebruiken om de verplichtingen uit hoofde van deze instrumenten, contracten of overeenkomsten vast te stellen. De hervorming en/of beëindiging van referentierentes brengt verschillende risico’s met zich mee, die een materiële financiële, economische of andere impact kan hebben op uw financiële producten waarin naar de betreffende referentierente wordt verwezen. Meer informatie over bepaalde mogelijke risico's met betrekking tot de materiële wijziging of beëindiging van referentierentes die gebruikt worden in financiële producten is hier te vinden.

Rabobank werkt met toezichthouders, organen uit de sector en brancheorganisaties richting een soepele transitie. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de hervormingen van de referentierentes en de transities. We werken met u samen om overeenstemming te bereiken over de vereiste wijzigingen in de juridische documentatie om deze transitie mogelijk te maken. Deze wijzigingen kunnen onder meer de toevoeging van terugvalbepalingen in financiële contracten inhouden waarmee de alternatieve rente wordt vastgelegd die geldt wanneer een referentierente niet meer beschikbaar is.

Terugvalplan

Op grond van de bovengenoemde Benchmarkverordening heeft Rabobank solide plannen beschikbaar voor het geval referentierentes ophouden te bestaan of wezenlijk veranderen. In dit Terugvalplan beschrijft Rabobank de te volgen interne procedures en de te nemen acties in het geval dat een referentierente wezenlijk verandert of niet langer wordt verstrekt. Het Terugvalplan zorgt ervoor dat Rabobank mogelijke oplossingen bekijkt, de praktijk in de markt zoveel mogelijk volgt en een effectbeoordeling uitvoert bij het aanwijzen van een alternatieve referentierente ter vervanging van een bestaande referentierente.

Het Terugvalplan wordt periodiek bijgewerkt naarmate er meer informatie beschikbaar komt. Een op hoog niveau uitgewerkte versie van dit plan is hier te vinden.

Veel gestelde vragen over de IBOR-transitie zijn hier te vinden. Meer informatie over de aanstaande veranderingen: