Vervanging van rentebenchmarks

Deze publicatie is bedoeld als algemene achtergrondinformatie over wijzigingen in een aantal referentietarieven. Wijzigingen in een aantal referentietarieven kunnen van invloed zijn op klanten die sommige van onze bankproducten (bijvoorbeeld derivaten, leningen en effecten) gebruiken. Wij adviseren onze klanten om zichzelf te informeren over de wijzigingen in referentietarieven. Als in een van uw producten wordt verwezen naar rentebenchmarks die worden hervormd of vervangen, bijvoorbeeld EONIA, LIBOR, EURIBOR, SIBOR, SOR, HIBOR en/of HONIA, dan is dit op u van toepassing.

Wat zijn rentebenchmarks?

Rentebenchmarks worden gebruikt voor de vaststelling van betalingen uit hoofde van een financieel contract of instrument. Partijen bij het contract of instrument hebben geen invloed op de vaststelling van een rentebenchmark. Rentebenchmarks zijn essentieel voor de soepele werking van de financiële markten en worden veel gebruikt door banken en andere marktpartijen. In verschillende soorten transacties worden verschillende rentebenchmarks ter referentie gebruikt, maar de meest voorkomende zijn LIBOR en EURIBOR. Referentierentes worden in veel verschillende contracten gebruikt, zoals floating rate notes, geldleningen, swaps, kortlopende rentetermijncontracten en instrumenten op de schuldkapitaalmarkt, en ook in hypotheken voor huiseigenaren.

Wat gebeurt er met de benchmarkrentes?

Het is belangrijk dat referentierentes stabiel en betrouwbaar zijn. Europese wetgeving, in de vorm van de Benchmarkverordening, bevat regelgeving om dit te waarborgen en heeft tot doel de werking en integriteit van indices die als benchmarks worden gebruikt, te verbeteren. Zodra deze wetgeving van kracht wordt, mogen banken, waaronder Rabobank, alleen rentebenchmarks gebruiken als deze zijn opgenomen in een daarvoor bestemd openbaar register. Voor opname in dit register moeten rentebenchmarks aan bepaalde vereisten voldoen.

Vanwege Europese Benchmarkverordeningen en internationale ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, is de verwachting dat een aantal bekende en veel gebruikte benchmarkindices zal worden hervormd of stopgezet. Voor de meeste te beëindigen benchmarks is of wordt momenteel een alternatieve rente ontwikkeld.

Cruciale benchmarks die hervormingen ondergaan

Wanneer vindt de LIBOR-transitie plaats?
Toezichthouders hebben geen harde deadline gesteld voor de LIBOR-transitie, maar oefenen wel druk uit om LIBOR voor het einde van 2021 te vervangen. De FCA, de toezichterhouder voor de administrateur van LIBOR, heeft bekendgemaakt dat banken na 2021 geen deel meer hoeven te nemen aan de LIBOR-commissie. In praktijk zal de transitie voor iedere LIBOR-valuta anders verlopen en kan zelfs al ver voor eind 2021 zijn afgerond, afhankelijk van de aanvaarding van de alternatieve rente door de markt. Door verscheidene werkgroepen en de Official Sector Steering Group (OSSG) van de Raad voor financiële stabiliteit wordt de benchmarkhervorming en de transitie naar alternatieve rentes internationaal gecoördineerd. Hieronder vindt u ter referentie een niet-uitputtend overzicht van de aanbevolen alternatieve rentes per LIBOR-valuta, die ons idee over de status laat zien op het moment van schrijven:

Aanbevolen alternatieve rente per LIBOR valuta

Klik op de afbeelding voor grotere versie

Lees meer
Voor nadere informatie verwijzen we u graag naar de publicatie van het FCA Transition from LIBOR en naar onderstaande links naar de verschillende werkgroepen.

Wanneer vond deze verandering plaats?
Vanaf 1 oktober 2019 wordt EONIA afgeleid van €STR en vanaf 2 oktober 2019 deze gepubliceerd op de volgende Target werkdag (T+1). De eerste publicatie van zowel €STR als de hervormde EONIA vond op 2 oktober 2019 plaats rond 09.15 CET. Bovendien wordt EONIA nu gebaseerd op €STR plus een aanvullende vaste opslag van 8,5 basispunt. EMMI blijft EONIA verstrekken onder de herijkte methodologie tot 3 januari 2022, de datum waarop EONIA wordt stopgezet. Deze datum zou de markt moeten stimuleren om €STR volledig als vervanging van EONIA te accepteren.

Voor nadere informatie kijk op:

Wat is er aan de hand?
Ter uitvoering van de BMR heeft het Europees Instituut voor de geldmarkten (EMMI) geleidelijk een nieuwe rekenmethode ingevoerd voor EURIBOR - de zogenaamde 'hybride methode'. Deze rekenmethode maakt zo veel mogelijk gebruik van feitelijke transacties, maar gebruikt ook deskundig oordeel voor die gevallen waar feitelijke transacties ontbreken. EMMI geeft aan dat de EURIBOR-hervorming “het Onderliggende Belang van EURIBOR, namelijk proberen de leenkosten van banken op ongedekte geldmarkten te meten, niet heeft gewijzigd”. Daarom zegt EMMI dat “deze hervorming een verduidelijking is van het bestaande Onderliggende Belang van EURIBOR in combinatie met een aanpassing van een robuuste en BMR-conforme methodologie”. Begin december 2019 bevestigde EMMI dat het de geleidelijke invoering van alle referentiebanken in de nieuwe hybride EURIBOR-methodologie heeft voltooid.

Lees meer
Voor nadere informatie verwijzen we u naar de EMMI EURIBOR webpage, de EMMI EURIBOR Q&A webpage, de ISDA FAQs on EURIBOR reform en EMMI statement on authorization.

Hieronder staan enige nuttige links waar u meer informatie kunt vinden over de aanstaande veranderingen:

Wat gebeurt er met SIBOR, SOR, HIBOR en HONIA?

In Singapore is de verwachting dat SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) uitgebreid wordt met contante-marktproducten, afhankelijk van verdere internationale ontwikkelingen en dat SGD SOR (Swap Offer Rate) vervangen wordt door SORA (Singapore Overnight Rate Average) voor derivaten en sommige contante-marktproducten.

In Hongkong heeft HIBOR (Hong Kong Interbank Offered Rate) hervormingen ondergaan om de transparantie en stabiliteit te vergroten en zal in de toekomst misschien nog verder worden hervormd. Momenteel worden hervormingen van HONIA (Hong Kong Dollar Overnight Index Average) overwogen als het alternatieve risicoloze tarief voor HIBOR om de representativiteit verder te versterken. Op dit moment wordt er een aanpak met meerdere tarieven verwacht en zal HIBOR naar verwachting naast HONIA bestaan.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Er is voortdurend overleg en mogelijke hervormingen worden overwogen door plaatselijke toezichthouders in respectievelijk Singapore en Hongkong. Rabobank volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal te zijner tijd contact met u zoeken als we denken dat wijzigingen in uw contracten die naar dergelijke rentes verwijzen gepast of noodzakelijk zijn.

Zijn deze wijzigingen het initiatief van Rabobank?

Nee, de wijzigingen zijn voorgesteld door sectorbrede werkgroepen op aanbeveling van toezichthouders en centrale banken. Meer informatie en achtergrond is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Zijn deze wijzigingen alleen relevant voor producten van Rabobank?

Nee, ieder contract dat naar een betrokken referentierente verwijst krijgt hiermee te maken, of het nu met Rabobank is afgesloten of met een andere entiteit.

Welke klanten van Rabobank krijgen te maken met wijzigingen van referentierentes?

Alle klanten die contracten hebben met o.a. de volgende benchmarks:

 • EONIA
 • EUR LIBOR
 • USD LIBOR
 • GBP LIBOR
 • JPY LIBOR
 • CHF LIBOR
 • EURIBOR
 • SIBOR
 • SOR
 • HIBOR
 • HONIA

Wat zijn de gevolgen voor klanten van de Rabobank?

Wijzigingen in referentierentes kunnen gevolgen hebben voor financiële instrumenten en contracten waarin naar rentebenchmarks wordt verwezen. Wanneer een rentebenchmark wordt stopgezet tijdens de looptijd van het instrument, moeten we een aangepaste of vervangende rentebenchmark gebruiken om de verplichtingen uit hoofde van deze instrumenten, contracten of overeenkomsten vast te stellen.

Rabobank werkt met toezichthouders, organen uit de sector en brancheorganisaties om een soepele overgang te bewerkstelligen. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de hervormingen van de rentebenchmarks en de transities. We werken op bilaterale basis met u samen om overeenstemming te bereiken over de vereiste wijzigingen in de juridische documentatie om deze transitie mogelijk te maken. Deze wijzigingen kunnen onder meer de toevoeging van terugvalbepalingen in financiële contracten inhouden waarmee de alternatieve rente wordt vastgelegd die geldt wanneer een benchmark niet meer beschikbaar is.

Terugvalplan

Op grond van de bovengenoemde Benchmarkverordening heeft de Rabobank Groep solide plannen beschikbaar voor het geval benchmarks ophouden te bestaan of wezenlijk veranderen. In dit Terugvalplan beschrijft de Rabobank Groep de te volgen interne procedures en de te nemen acties in het geval dat een benchmark wezenlijk verandert of niet langer wordt verstrekt. Het Terugvalplan zorgt ervoor dat de Rabobank Groep mogelijke oplossingen bekijkt, de praktijk in de markt zoveel mogelijk volgt en een effectbeoordeling uitvoert bij het aanwijzen van een alternatieve benchmark ter vervanging van een bestaande benchmark.

Het Terugvalplan wordt periodiek bijgewerkt naarmate er meer informatie beschikbaar komt. Een op hoog niveau uitgewerkte versie van dit plan is hier te vinden.

De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de implementatie van de Europese Benchmarkverordening door Rabobank.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons op te nemen, bij voorkeur via uw relatiemanager.