Waarom circulaire economie?

Om te zorgen dat er in 2050 voldoende voedsel en noodzakelijke goederen beschikbaar zijn, moet onze economie circulair worden.

In een circulaire economie worden producten efficiënter ontworpen en materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Niet alleen levert het een besparing van grondstoffen op, ook draagt het bij aan minder CO2-uitstoot en stimuleert het innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om de economie van lineair in circulair te veranderen, is in september 2016 het Rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' gestart. De Rabobank is één van de ondertekenaars. Het programma is inmiddels vertaald in een grondstoffenakkoord en een agenda met vijf concrete thema’s met als doel om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Dit vraagt om actie op alle niveaus van onze samenleving.

Rabobank versnelt transitie

De Rabobank is ook van mening dat een samenleving die zoveel mogelijk circulair is, op de lange termijn zorgt voor welvaart en welzijn en een veerkrachtige en concurrerende economie. Een toekomstbestendig economisch systeem, met circulaire bedrijven die individueel en als keten gezonde verdienmodellen hebben en daardoor goed financierbaar zijn.

De omslag naar een circulaire economie willen we versnellen op vier niveaus:

  1. Financieringsbehoeften, risico’s en mogelijkheden voor circulaire bedrijfsmodellen onderzoeken.
  2. Bewustzijn vergroten bij consumenten door hen inzichten en kennis op verschillende thema’s te bieden, zoals afvalscheiding en voedselverspilling.
  3. Individuele ondernemers en groepen ondernemers stimuleren om aan de slag te gaan met circulair ondernemen door hen kennis, relevante netwerken en handige tools te bieden.
  4. Bijdragen aan inzicht in organisatorische aspecten van circulariteit en systeemveranderingen in infrastructuur.

Samenwerken aan circulaire economie

Ook zijn we partner van verschillende andere circulaire initiatieven zoals Champions 12.3. Dit initiatief is genoemd naar paragraaf ‘ 12.3 - voedselverspilling’ van de duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties. Champions 12.3 is een samenwerking van dertig vooraanstaande organisaties, gericht op het halveren van voedselverspilling in 2030. Het verminderen van voedselverspilling en voedselresten opnieuw gebruiken is een praktisch voorbeeld van circulair ondernemen.

Breed gedragen financieringsrichtlijnen voor een circulaire toekomst

ABN AMRO, ING en Rabobank hebben in 2018 gezamenlijke financieringsrichtlijnen voor de circulaire economie gelanceerd, de “Circular Economy Finance Guidelines”. Deze richtlijnen voorzien in de behoefte om de financiering van de circulaire economie wereldwijd beter inzichtelijk te maken en aan te jagen. Dankzij de nieuwe richtlijnen kunnen financiële instellingen toetsen of initiatieven daadwerkelijk circulair zijn, door onder meer te kijken naar het hergebruik van grondstoffen en producten zodat deze een zo hoog mogelijke waarde behouden. Hiermee pleiten we voor het ontwikkelen van een uniforme visie en werkwijze op internationaal niveau.

Lees meer