Persbericht jaarcijfers 2015

Rabobank: forse stappen richting betere coöperatieve bank

Financiële resultaten:

 • Rabobank Groep boekte in 2015 een nettowinst van 2.214 miljoen euro (+20%).
 • Het herstel van de Nederlandse economie droeg bij aan een scherpe daling van de kosten kredietverliezen. De totale kosten kredietverliezen daalden met 1.600 miljoen euro tot 1.033 miljoen euro (-61%), ruim onder het langjarige gemiddelde. Het aantal Nederlandse klanten in bijzonder beheer is met 11% gedaald.
 • Het rendement op het tier 1-vermogen bedroeg 6,5%.
 • De efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen bleef stabiel op 62,6%.
 • Per saldo daalde de kredietportefeuille met 3,5 miljard euro tot 426,2 miljard euro. Het economisch herstel in Nederland leidt nog niet tot een hogere kredietvraag bij ondernemers.
 • Het marktaandeel in de handel, industrie en dienstverlening in Nederland is toegenomen tot 42%. Extra aflossingen op particuliere woninghypotheken bleven met 3,4 miljard euro op een hoog niveau.
 • De toevertrouwde middelen namen met 11,3 miljard euro toe tot 337,6 miljard euro. De spaargelden van particulieren daalden met 1% tot 140,5 miljard euro, mede als gevolg van extra aflossingen op hypotheken.
 • Het resultaat werd gedrukt door een goodwill impairment van 604 miljoen euro voor RNA (onze retailbank in Californië).
 • De bijdrage aan het nationale resolutiefonds drukte het bedrijfsresultaat voor belastingen met 172 miljoen euro. De bankenbelasting drukte het nettoresultaat met 172 miljoen euro.
 • Fundamentele versterking coöperatieve organisatie en vaststelling strategische koers met unanieme steun.

Solide financiële positie:

 • De solvabiliteit, gemeten als de common equity tier 1-ratio, kwam uit op 13,5% (1-1-2015: 13,2%). De kapitaalratio verbeterde tot 23,2% (1-1-2015: 20,8%).
 • De liquiditeitspositie bleef onverminderd sterk met een totale liquiditeitsbuffer van 98 miljard euro.
 • Credit ratings zijn op een hoog niveau gehandhaafd.

Klantfocus prioriteit:

 • De klanttevredenheid ging omhoog, maar ligt nog onder het ambitieniveau van de klantgerichte bank die de Rabobank wil zijn.
 • Het ‘nieuwe dichterbij’: meer contactpunten, financieel regisseurschap bij zakelijke klanten.
 • Productinnovaties: Rabo Wallet, Rabo SmartPin, Stapelfinanciering, nieuwe mobiel Bankieren App.
 • Cultuurverandering: klanttevredenheid staat centraal. Alle medewerkers in Nederland legden de bankierseed af tijdens de “Week van Waarden”.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer:

“De Rabobank heeft als coöperatieve bank in 2015 een aantal forse stappen gezet die belangrijk zijn voor een gezonde toekomst van de bank en voor onze leden en klanten. We vereenvoudigden onze coöperatieve structuur en maakten deze effectiever, en we bepaalden de marsroute om de meest klantgerichte bank van Nederland te worden én een leidende food- en agribank in de wereld. Hieraan is een grondig besluitvormingsproces vooraf gegaan, waarbij alle bij onze coöperatie betrokken partijen hebben bijgedragen. Dit heeft geresulteerd in een unaniem draagvlak voor de ingezette koers. Dit is iets waar de Rabobank trots op is en het geeft vertrouwen dat wij onze ambities voor onze leden en klanten zullen waarmaken.”

“De financiële resultaten van 2015 geven ons een goede basis om de ingeslagen weg met succes te vervolgen. Ons nieuwe organisatiemodel leidt tot een betere bank en tot een betere coöperatie. De strategische koers voor de periode tot 2020 kent drie prioriteiten: excellente klantbediening, een sterkere balans en een flexibele inzet van de balans, en een verbetering van de financiële resultaten.”

“De resultaten van 2015 illustreren onze financiële kracht en soliditeit. Het rendement van de bank, de solvabiliteit en de liquiditeit lieten een verbetering zien. Onze credit ratings bleven op een hoog niveau.”

“We hebben in 2015 onze klantbediening met succes verbeterd. We hebben volop geïnvesteerd in innovatie. Klanten weten onze online diensten steeds beter te waarderen en denken positiever over onze adviseurs. De klanttevredenheid is gestegen, maar is nog niet op het niveau dat wij nastreven.”

“We hebben onze digitale dienstverlening nog persoonlijker gemaakt. We introduceerden onze nieuwe Bankieren App en dagelijks benutten 6.000 klanten de zeer succesvolle chatfunctie. In 2015 maakten 1,1 miljoen klanten gebruik van het online Rabobank Hypotheekdossier. Hierdoor beschikken we al tijdens adviesgesprekken over de juiste informatie en kunnen we persoonlijker adviseren. Voor onze beleggende klanten hebben we de Rabo Beleggen App uitgebreid, die klanten nog meer inzicht in hun portefeuille biedt.”

“In het betalingsverkeer introduceerden we Rabo SmartPin, een innovatieve app die het mogelijk maakt om te pinnen aan de voordeur. Ook nieuw is de Rabo Wallet, een digitale portemonnee waarmee onze Nederlandse klanten met hun smartphone kunnen afrekenen in winkels. Omdat de meeste mobiele telefoons nog niet geschikt zijn om te betalen met de Rabo Wallet, hebben we in 2015 ook een groot deel van onze pinpassen voorzien van een chip die contactloos betalen mogelijk maakt. 1,8 miljoen klanten hebben inmiddels zo'n pas waarmee zij bedragen tot 25 euro kunnen betalen zonder een pincode in te toetsen.”

“Ons vernieuwde en aangescherpte duurzaamheidsbeleid werpt vruchten af. Op de wereldwijde ranglijst van RobecoSAM steeg de Rabobank in de categorie banken van de 12e naar de 5e plaats met een score van 87 uit 100. Bij Sustainalytics steeg de Rabobank van positie 40 naar 11 op de duurzaamheidsranglijst van 422 financiële instellingen wereldwijd en is daarmee Industry Leader. In 2015 hebben we ook prioriteit gegeven aan de transitie naar een circulaire economie. Via de Rabobank Circular Economy Challenge zijn 8 bedrijven een jaar lang ondersteund om een businesscase te ontwikkelen op het gebied van circulair ondernemen. Rabobank Brazilië ontving twee aansprekende awards als meest duurzame bank.”

“Met Banking for Food willen we bijdragen aan het duurzaam voeden van de wereld. In verschillende food- en agrisectoren heeft een verdere consolidatie in de keten plaatsgevonden. Hierbij heeft de Rabobank haar klanten actief gesteund met advies en financieringsoplossingen. Samen met klanten en partners werken we internationaal aan de vier dimensies van voedselzekerheid: het verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel, het verbeteren van de toegang tot voedsel, het stimuleren van gebalanceerde, gezonde voeding en het verbeteren van de stabiliteit van de voedselproductie. Zowel bij het wholesalebankbedrijf als het internationale rural- en retailbankbedrijf is de klanttevredenheid verder toegenomen. Meer dan 2 miljoen kleine boeren hebben een toekomst dankzij toegang tot financiering, kennis en netwerk via Rabobank Foundation en Rabo Development.”

“De Rabobank versterkt haar positie als bank die het meest dichtbij de klant is en wil een betekenisvolle coöperatie zijn die op lange termijn succesvol is voor leden, klanten, medewerkers en de maatschappij waarin de bank opereert. Een excellente klantbediening door middel van het aanbod van financiering, kennis en ons netwerk staan daarin centraal. We hebben in 2015 veelbelovende experimenten gedaan met het “nieuwe dichterbij”. Een groot deel van onze klanten kan binnen 24 uur terecht voor een hypotheekgesprek. De Rabobank investeert komend jaar in verschillende nieuwe vormen van contactpunten, in aanvulling op de huidige bankkantoren. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan mobiele adviespunten, pop-up stores en advies aan huis.”

“De Rabobank wil als grootste financier van het Nederlandse bedrijfsleven een bijdrage leveren aan het stimuleren van ondernemerschap. Het accent in onze dienstverlening aan bedrijven verschuift daarbij richting financieel regisseurschap. Zo zijn we in 2015 gestart met een samenwerking met het crowdfunding platform Fundipal. Ook bij institutionele beleggers die geïnteresseerd zijn in investeringen in onze Nederlandse en food- en agriklanten treedt de Rabobank vaker op als intermediair. Ondernemers die willen controleren hoe realistisch hun financieringsplan is, kunnen sinds 2015 de financieringsindicator op www.rabobank.nl gebruiken. Voor onze large corporates en grootzakelijke klanten introduceerden we in 2015 een nieuwe online omgeving voor corporate banking: Rabo Corporate Connect. Via dit portaal hebben zij toegang tot hun rekeningen, betalingsverkeer en een overzicht van rente- en valutaposities, koersinformatie en andere relevante kennis. Het platform is bedoeld voor klanten die in Nederland zijn gevestigd, internationaal actief zijn of een complexe productbehoefte hebben. De Rabobank is de eerste Nederlandse grootbank die op één corporate klantenplatform financieel inzicht en overzicht aanbiedt.”

“We hebben een forse prestatieverbetering nodig. Alleen dan kunnen we het benodigde rendement van 8% op het geïnvesteerde vermogen behalen, rekening houdend met de consequenties van hogere kapitaaleisen. Het verbeteringsprogramma dat wij zijn gestart beoogt een stijging van het brutoresultaat met ruim 2 miljard euro in 2020 (exclusief de effecten van de balansreductie op onze resultaten), te realiseren door kostenbesparingen en opbrengstenverhogingen. Ook het flexibiliseren en beperken van de balans moet bijdragen aan het bereiken van hogere vermogensratio’s. Onze efficiencyratio exclusief toezichtsheffingen zal hierdoor dalen in de richting van 50%, hetgeen meer in lijn is met andere marktpartijen. In 2015 kwam deze ratio uit op 62,6% en inclusief toezichtsheffingen op 65,2%.”

“Als gevolg van lopende programma’s is het aantal in- en externe medewerkers in 2015 teruggelopen tot onder de 52.000 fte’s. Bij de lokale banken in Nederland was sprake van een afname van het aantal medewerkers. In de periode 2016-2018 zal het aantal arbeidsplaatsen met 9.000 dalen, hoofdzakelijk in de back-office en ondersteunende diensten van de bank. Deze reductie vindt plaats in aanvulling op de bestaande programma’s, waarmee in 2016 nog een resterende daling van bijna 3.000 arbeidsplaatsen gemoeid is. Deze ingrijpende beweging zal op een sociale manier worden begeleid, met zorg en aandacht voor de individuele medewerker. De reductie van arbeidsplaatsen is enerzijds het gevolg van prioriteitenstelling, anderzijds is het de consequentie van strategische en technologische ontwikkelingen.”

“De Rabobank zal in 2016, met de nieuwe coöperatieve organisatie en een solide financiële positie als fundament, met grote snelheid invulling geven aan haar strategische doelen: excellente klantbediening, een flexibele en sterkere balans en een verbetering van de financiële resultaten.”

Binnenlands retailbankbedrijf

In economisch opzicht ging het in 2015 beter met Nederland dan in 2014. In vrijwel heel het land zette het herstel op de woningmarkt door, groeide de werkgelegenheid en steeg het beschikbare inkomen van huishoudens. Het herstel van bedrijfsinvesteringen bleef bescheiden. De nieuwe verstrekkingen aan bedrijven lagen op een laag niveau. Daarnaast droeg de relatief lage spaarrente eraan bij dat huishoudens extra aflosten op hun hypotheek. Onder invloed van deze ontwikkelingen daalde de binnenlandse kredietportefeuille met 3% tot 282,0 miljard euro. De toevertrouwde middelen stegen met 2% tot 212,4 miljard euro.

Het economische herstel was duidelijk terug te zien in de ontwikkeling van de kosten kredietverliezen. Die namen met 1.079 miljoen euro af tot 343 miljoen euro. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de verbeterde economische situatie, maar daarnaast ook van enkele eenmalige aanpassingen. De kosten kredietverliezen kwamen uit op 12 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, bij een langjarig gemiddelde van 23 basispunten. Het aantal klanten in bijzonder beheer is met 11% gedaald. In een aantal voor de Rabobank belangrijke Nederlandse markten – de spaarmarkt en de hypotheekmarkt – bleef de Rabobank sterk vertegenwoordigd, maar verloor ze wel marktaandeel. Het marktaandeel in de kredietverlening aan de sectoren handel, industrie en dienstverlening steeg tot 42% en het marktaandeel in de food- en agrisector bleef stabile.

Het nettoresultaat van het binnenlands retailbankbedrijf kwam uit op 1.321 miljoen euro, een stijging van 788 miljoen euro ten opzichte van 2014. De sterke daling van de kosten kredietverliezen was bepalend voor dit resultaatsherstel. Het resultaat van het binnenlands retailbankbedrijf werd in 2015 met 89 miljoen euro gedrukt door de bijdrage aan het nationale resolutiefonds. In 2014 zorgde de eenmalige resolutieheffing nog voor een verlaging van 274 miljoen euro van het nettoresultaat van het binnenlands retailbankbedrijf. Opnieuw vond in 2015 een relatief sterke daling plaats van het aantal medewerkers bij het binnenlands retailbankbedrijf. Onder invloed hiervan kwamen de personeelskosten 7% lager uit. De baten daalden onder invloed van gedaalde marges op nieuwe hypotheken en een krimp van de kredietportefeuille.

Wholesalebankbedrijf en internationaal rural- en retailbankbedrijf

Het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en internationale rural- en retailbankbedrijf over 2015 kwam uit op een verlies van 333 miljoen euro. Dit is een daling van 1.092 miljoen euro ten opzichte van 2014. De belangrijkste oorzaak hiervoor was de impairment op de goodwill met betrekking tot Rabobank National Association in Californië van 604 miljoen euro. Daarnaast stegen de kosten kredietverliezen met 106 miljoen euro tot 526 miljoen euro of 53 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, bij een langjarig gemiddelde van 59 basispunten. Ook de bijdrage aan het nationale resolutiefonds drukte het bedrijfsresultaat voor belastingen met 66 miljoen. Net als bij de lokale Rabobanken nam de personele bezetting af bij het wholesalebankbedrijf en internationaal rural- en retailbankbedrijf. Dit zal de komende jaren bijdragen aan de benodigde rendementsverbetering.

Vooral door valuta-effecten nam de kredietportefeuille toe met 3,6 miljard euro tot 98,8 miljard euro. Het aandeel food en agri in de totale kredietportefeuille kwam uit op 61%. Dat is een stijging van 3 procentpunt ten opzichte van eind 2014. De toevertrouwde middelen stegen met 7% tot 124,4 miljard euro. Het gezamenlijke spaartegoed van de internetspaarbanken in België, Duitsland, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland was ongeveer stabiel en bedroeg 30,5 miljard euro.

Leasing

DLL boekte in 2015 een nettowinst van 498 miljoen euro (+14%). De leaseportefeuille steeg mede onder invloed van wisselkoerseffecten met 8% tot 35,7 miljard euro. DLL optimaliseerde haar leaseportefeuille verder door zich nog meer te richten op activiteiten in de industrieën waarin ze is gespecialiseerd. De activiteiten van DLL zijn goed gespreid over 35 landen en 9 sectoren. De Nederlandse activiteiten vertegenwoordigden 19% van de leaseportefeuille. Het aandeel food en agri nam iets toe tot 31%.

Vastgoed

De nettowinst van het segment vastgoed steeg met 444 miljoen euro tot 181 miljoen euro. De kredietportefeuille kwam uit op 15,3 miljard euro (-8%). De winststijging is grotendeels toe te schrijven aan de sterke daling van de kosten kredietverliezen met 566 miljoen euro tot 90 miljoen euro. De Rabobank maakt een strategische verandering door. Een beweging waarbij de aanwezige kennis en kunde binnen de groep steeds meer gebundeld wordt. Binnen deze ‘Eén Rabobank-strategie’ past het om de bewezen en gewaardeerde vastgoedkennis, -expertise en netwerken van FGH Bank te koppelen aan die van de Rabobank in één krachtige vastgoedorganisatie. FGH Bank wordt daarom geïntegreerd binnen de Rabobank. Vooruitlopend daarop zijn de aandelen van FGH Bank op 31 maart 2015 juridisch overgedragen aan de Rabobank en maakt FGH Bank geen onderdeel meer uit van Rabo Vastgoedgroep.

Vooruitzicht

De groei van de Nederlandse economie is in 2015 teruggekeerd en deze zal, naar het zich laat aanzien, in 2016 aanhouden. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, profiteren nog niet al onze klanten daarvan. De werkloosheid heeft dankzij een aantrekkende werkgelegenheid in 2015 haar dalende trend doorgezet, maar blijft desondanks voor Nederlandse begrippen tamelijk hoog. Het aantal huishoudens dat een hogere hypotheekschuld heeft dan de waarde van de woning laat dankzij aflossingen en stijgende huizenprijzen een scherpe daling zien van 1,15 miljoen begin 2013 tot circa 730.000 begin 2016. Maar de groep die nog ‘onder water’ staat blijft relatief groot. Hoewel de economische groei in alle sectoren terug is, zijn de omstandigheden nog niet overal goed te noemen. De bouwnijverheid, bijvoorbeeld, groeit hard maar komt uit een zeer diep dal. Bedrijven in de gezondheidszorg hebben nog te kampen met de gevolgen van de hervormingen en bezuinigingen.

De groei van de wereldeconomie blijft in 2016 net als vorig jaar relatief zwak. De groeivertraging in China zet verder door, terwijl enkele belangrijke grondstofproducerende landen zoals Brazilië, Argentinië en Rusland zich in een recessie bevinden. De economische groei in de eurozone blijft gemiddeld rond het niveau van 2015. Dit is een zeer bescheiden hersteltempo dat ook nog eens belangrijke verschillen tussen landen maskeert. Met name in Zuid-Europa is de extreem hoge werkloosheid een bron van zorg. Het VK en de VS laten nog relatief hoge groeicijfers zien. De Nederlandse economie profiteert hiervan, aangezien het gaat om voor ons land belangrijke exportmarkten. De vooruitzichten voor de uitvoer zijn echter wel met een groot aantal onzekerheden omgeven. De Europese samenwerking staat onder druk door de uitdagingen van de grote immigratiegolf, waarbij het gevaar bestaat dat de Europese binnengrenzen weer (tijdelijk) dicht gaan. De discussie over een eventuele Brexit nadert zijn hoogtepunt. En op de financiële markten heerst een forse onrust, waarbij de indruk groeit dat marktpartijen er steeds minder vertrouwen in hebben dat de monetaire autoriteiten de situatie nog in de hand hebben. Dit alles maakt dat de financiële omgeving naar verwachting turbulent zal blijven. Als dit zich vertaalt in een verslechterend vertrouwensklimaat moet worden gevreesd dat de economische vooruitzichten neerwaarts moeten worden bijgesteld.

De belastingverlaging heeft een positieve invloed op de economische groei in Nederland. Door eerdere bezuinigingen en de verder aantrekkende economische groei loopt het begrotingstekort in 2016 verder terug. De ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo loopt echter tegen de grenzen van de Europese begrotingsregels aan. Ruimte voor verdere steun aan de Nederlandse economie is er daarom binnen deze begrotingsregels niet. De investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven nemen dit jaar verder toe. Het economische herstel is voor veel bedrijven echter nog te pril om te investeren. De investeringsgroei blijft daardoor in historisch perspectief nog beperkt.

Door de realisatie van Visie 2016 en Mars zullen de reguliere bedrijfslasten van de Rabobank in 2016 lager zijn. Wel verwachten we licht hogere kosten kredietverliezen, ondanks het economische herstel. Dit is het gevolg van incidentele gebeurtenissen en eenmalige aanpassingen die de kosten kredietverliezen in 2015 drukten. Daarnaast zal de bijdrage aan het nationale resolutiefonds hoger zijn dan in 2015 en houden we rekening met een bijdrage aan de vorming van het ex-ante gefinancierde depositogarantiestelsel. De bankenbelasting ligt naar verwachting op ongeveer hetzelfde niveau als in 2015.

Downloads:

Meer informatie:

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401