Persbericht halfjaarresultaten 2016

Transitie Rabobank krijgt vorm

Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten

Resultaten Rabobank Groep eerste halfjaar 2016

  • Implementatie strategie ligt op schema. De governance-wijziging is doorgevoerd en innovatie is geïntensiveerd. De klanttevredenheid is omhoog. De kapitaalpositie is verder versterkt en er zijn verdere stappen gezet met het sterker en flexibeler maken van de balans.
  • Strategische keuzes dragen bij aan de twee missies van Rabobank: “Bankieren voor Nederland” en “Banking for Food”. Hiermee geeft Rabobank invulling aan haar ambitie om als coöperatieve, klantgerichte bank een duurzame bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en te helpen bij het oplossen van het wereldwijde voedselprobleem.
  • De nettowinst bedroeg EUR 924 miljoen, een daling van 39% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Het resultaat werd onder andere gedrukt door reorganisatiekosten en een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat. Daarnaast leidde marktvolatiliteit tot een lagere waardering van enkele financiële instrumenten en werd de winst gedrukt door hogere toezichtsheffingen.
  • Onderliggend laten alle commerciële bedrijfssegmenten een resultaats-verbetering zien.
  • Het herstel van de Nederlandse economie droeg bij aan een scherpe daling van de kosten kredietverliezen, die EUR 208 miljoen lager uitkwamen dan in de eerste helft van 2015. De kosten kredietverliezen bedroegen EUR 148 miljoen, gelijk aan 7 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille.
  • De personeelskosten namen af met 6%, met name door een daling van het aantal medewerkers met 1.888 fte’s tot 49.971 fte’s.
  • De kredietverlening aan onze klanten steeg met EUR 1,3 miljard tot EUR 427,3 miljard. De toevertrouwde middelen namen met EUR 5,3 miljard toe tot EUR 342,9 miljard. De spaargelden van particulieren daalden licht tot EUR 139,4 miljard, mede als gevolg van extra aflossingen op hypotheken.
  • De solvabiliteit, gemeten als fully loaded common equity tier 1 ratio, steeg met 0,4 procentpunt tot 12,4%. De huidige (transitional) common equity tier 1 ratio bedraagt 13,4% (31-12-2015: 13,5%). De totale kapitaalratio verbeterde van 23,2% tot 23,5%.
  • Mede door groei bij Wholesale, Rural & Retail konden we onze mondiale positie als food & agribank verder uitbreiden. Rabobank heeft samenwerking aangekondigd met FMO en Norfund om te investeren in Afrikaanse banken om groei in Afrika te stimuleren.
  • Verkoop Athlon Car Lease wordt in de tweede helft van 2016 afgerond en draagt bij aan verdere versterking van de kapitaalpositie.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer:

“De transitie van Rabobank is in het eerste halfjaar van 2016 duidelijk op gang gekomen. We zetten belangrijke stappen in het bereiken van onze strategische doelen: excellente klantbediening, een flexibele en sterkere balans en een verbetering van de financiële resultaten. Hoewel er nog veel te doen is liggen we op schema met de fundamentele versterking van onze coöperatieve bank. Dit moet ertoe leiden dat we een bijzonder klantgerichte bank in Nederland worden én een leidende food & agribank in de wereld.”

“In lijn met onze strategische doelen hebben we onze organisatie ingrijpend gewijzigd. Per 1 januari is onze nieuwe coöperatieve structuur van kracht en de implementatie daarvan is succesvol verlopen. We werken aan een nieuwe organisatie-inrichting van Rabobank Nederland en aan de inrichting van de lokale bank van de toekomst, waarbij virtuele dienstverlening hand in hand gaat met nieuwe “dichtbij” klantbeleving van leden en klanten.”

“De digitalisering van onze dienstverlening en het doorvoeren van noodzakelijke efficiencyverbeteringen in vooral de back-office en ondersteunende diensten verloopt in hoog tempo. Het grote verlies aan arbeidsplaatsen dat daarmee gepaard gaat vraagt veel van zowel de blijvende als de vertrekkende medewerkers. Wij doen ons uiterste best om dit met zorg en aandacht te begeleiden.”

“Het doet ons goed dat de klanttevredenheid, gemeten als NPS, onder particuliere en zakelijke klanten in Nederland verder is verbeterd dankzij de vele inspanningen voor een betere dienstverlening. We zien een opwaartse lijn, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Ook in het buitenland zien we een verdere verbetering. Onze marktaandelen in Nederland bleven stabiel op een hoog niveau: hypotheekmarkt 20%, spaarmarkt 35% en zakelijke kredietverlening 41%.”

“In het eerste halfjaar van 2016 hebben we vele nieuwe initiatieven genomen om onze leden en klanten te laten zien dat we voor hen klaarstaan. Een hypotheekofferte binnen een week is daarvan een sprekend voorbeeld. Onze klanten met een hypotheek bieden we sinds 1 juli 2016 rentemiddeling aan. Daarnaast hebben wij ook in het eerste halfjaar van 2016 verder geïnvesteerd in onze online dienstverlening, met vele innovaties tot gevolg. De Rabo Bankieren App wordt continu verbeterd, ook op basis van de feedback van onze klanten. Rabobank is in het eerste halfjaar van 2016 een strategische samenwerking aangegaan met Kepler Cheuvreux. Rabobanks beursgenoteerde klanten hebben nu toegang tot 1.200 institutionele beleggers, die bediend worden door het netwerk van 13 kantoren in 10 landen van Kepler Cheuvreux. Daarnaast biedt deze alliantie Rabobank-klanten een uitbreiding van de research van Europese aandelen: 90 analisten volgen 700 bedrijven in 32 sectoren.”

“We hebben in het eerste halfjaar van 2016 onze positie in de internationale food & agrisector verder uitgebreid. In lijn met onze internationale Banking for Food strategie nam de kredietverlening aan de food & agrisector toe, zowel in Nederland als daarbuiten. De F&A-kredietportefeuille is met bijna EUR 100 miljard goed voor een kwart van onze totale kredietportefeuille. Onze recent aangekondigde samenwerking met FMO en Norfund onderstreept onze sterke betrokkenheid bij de duurzame groei en ontwikkeling van Afrika en de lokale financiële sector. Gezamenlijk investeren wij in Afrikaanse banken om groei in Afrika te stimuleren.”

Chief Financial Officer Bas Brouwers:

“We hebben in de eerste helft van 2016 onze kapitaalpositie verder versterkt. De fully loaded common equity tier 1 ratio, steeg met 0,4 procentpunt tot 12,4%. De huidige (transitional) common equity tier 1 ratio bedraagt 13,4%. Het streven is een common equity tier 1 ratio van ten minste 14%. We willen dit bereiken door een hogere winstgevendheid in combinatie met een verlaging van de risicogewogen activa. Door de verkoop van Athlon Car Lease zal onze common equity tier 1 ratio in de tweede helft van 2016 met ongeveer 40 basispunten verbeteren en zal onze balans met ongeveer EUR 4 miljard krimpen. De totale kapitaalratio verbeterde van 23,2% tot 23,5%. Onze doelstelling is deze al relatief hoge buffer verder uit te bouwen naar minimaal 25%.

“Onderliggend laten al onze commerciële bedrijfssegmenten een resultaats-verbetering zien. Het binnenlands retailbankbedrijf profiteerde van economisch herstel in Nederland en de verbeterde woningmarkt. Ook het wholesalebankbedrijf en het internationale rural- en retailbankbedrijf toonde een winststijging ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015, toen een goodwill impairment werd genomen op RNA in California van EUR 600 miljoen. De kredietportefeuille steeg met EUR 5 miljard. Bij de leasing activiteiten (DLL), die goed gespreid zijn over 35 landen en 8 sectoren, ging een verdere groei van activiteiten hand in hand met een versterking van de winst. Het resultaat in het segment vastgoed steeg ondanks een afbouw van de kredietportefeuille. Ook dit segment profiteerde van het economisch herstel en daarmee lagere kredietverliezen. Het financieren van commercieel vastgoed blijft een belangrijke activiteit voor Rabobank.

“We werken actief aan het verlichten van onze balans. We verkopen leningen door aan beleggers, concentreren ons op onze kernactiviteiten en beogen minder kredieten via onze eigen balans te laten lopen. We hebben in het eerste halfjaar voor EUR 1 miljard hypothecaire leningen aan VIVAT verkocht en ook op het gebied van commercieel vastgoed zijn leningen aan beleggers afgestoten. Op 30 juni kondigden wij de verkoop aan van onze leasedochter Athlon Car Lease aan Mercedes Benz Financial Services voor een bedrag van EUR 1,1 miljard. Rabobank ontwikkelt een platform waarbij MKB-klanten geld lenen van vermogende klanten van de bank. Voor ondernemers betekent dit een bredere toegang tot financiering en vermogende klanten krijgen er een nieuwe investeringsmogelijkheid bij, terwijl de leningen niet op onze eigen balans terecht komen.”

Vooruitzicht

Het economische herstel in Nederland zal zich in 2016 en ook in 2017 voortzetten. De wereldeconomie groeit dit jaar iets minder hard. Onzekerheden variëren van het toekomstig verloop van een Brexit en de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen tot de ontwikkelingen in China.

Rabobank verwacht dat de lage rente-omgeving zal aanhouden en dat klanten extra zullen blijven aflossen op hun hypothecaire leningen. Dit zal leiden tot een lichte daling van zowel de kredietportefeuille als de spaartegoeden van particuliere klanten in de tweede helft van 2016. In verband met het economische herstel waren de kosten kredietverliezen in de eerste helft van 2016 relatief laag. Rabobank verwacht voor het jaar 2016 een substantiële verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille en een verlaging van de kosten kredietverliezen ten opzichte van het jaar 2015.

Meer informatie:

Meer informatie over de resultaten in het eerste halfjaar van 2016 is te vinden in het halfjaarverslag 2016 (Engels).

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401