Rabobank boekt EUR 1.516 miljoen nettowinst in eerste halfjaar 2017

Transitie over volle breedte van de Rabobank

Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2017 een nettowinst geboekt van EUR 1.516 miljoen (+52%). De common equity tier 1 ratio steeg aanzienlijk van 13,5% naar 14,7% (fully loaded), mede door uitgifte van Rabobank Certificaten. De winststijging is mede te danken aan de gunstige economische ontwikkeling in Nederland, die leidde tot zeer lage kosten kredietverliezen. Per saldo was sprake van een vrijval. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg met 12% tot EUR 2.276 miljoen. De transitie van Rabobank krijgt over de volle breedte vorm.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer:

“De voortgang op onze drie strategische prioriteiten laat zien dat onze transitie over de volle breedte van de Rabobank gaande is. De klantentevredenheid beweegt zich in opwaartse richting, de financiële resultaten zijn verbeterd en de balans is verder geoptimaliseerd. We zijn er echter nog niet: de snelheid van de veranderingen in onze omgeving eist aanzienlijk meer van ons. We geven nu vorm aan de volgende fase van onze verandering door verdergaande digitalisering en innovatie. Onze medewerkers zijn daarbij cruciaal. Zij verdienen grote waardering voor hun inzet en professionaliteit.”

“Onze klanten tonen zich steeds meer tevreden over onze dienstverlening. In Nederland zien we deze trend vooral bij particuliere klanten en ondernemers. Het weerspiegelt de inzet van onze medewerkers en het succes van onze focus op digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Zeer recent heeft Rabobank aangekondigd Nederlandse pluimveehouders te steunen die getroffen zijn door het gebruik van een vergiftigd bestrijdingsmiddel tegen bloedluis bij leghennen. Bedrijven die in de kern gezond zijn, kunnen erop rekenen dat Rabobank samen met de pluimveehouder individueel passende oplossingen bedenkt om financiële problemen te voorkomen. In het buitenland waren we ook in het eerste halfjaar van 2017 betrokken bij een aantal toonaangevende transacties voor Food en Agri klanten. Op 1 september treedt onze nieuwe topstructuur in werking. De aansturing van de bank komt dan in handen van een tienhoofdige groepsdirectie. Doordat alle belangrijke klantsegmenten in combinatie met digitalisering en aandacht voor talent op het hoogste managementniveau vertegenwoordigd zijn krijgt de transitie van Rabobank op alle terreinen de benodigde verdere impuls.”

“De nettowinst steeg met 52% tot EUR 1.516 miljoen. Het rendement op geïnvesteerd vermogen steeg van 5,4% tot 7,8%. Dankzij gunstige economische ontwikkelingen in Nederland waren de kosten kredietverliezen zeer laag. Per saldo was sprake van een vrijval van EUR 67 miljoen. De lage spaarrente en de dynamiek op de woningmarkt leidden in Nederland ook in het eerste halfjaar van 2017 tot hoge voortijdige aflossingen op hypothecaire leningen (EUR 8,3 miljard). De rentewinst steeg desondanks met 2%, mede door de groei in het buitenlandbedrijf; ook de provisiewinst nam toe. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de kredietverlening aan particuliere en zakelijke klanten in het eerste halfjaar van 2017 met EUR 1,8 miljard tot EUR 417,8 miljard. Dit werd vooral veroorzaakt door het terugbrengen van het niet-strategische deel van onze commercieel vastgoedportefeuille en meer voortijdige aflossingen op hypotheken. Het marktaandeel in hypotheken is met 20,5% stabiel (waarvan Obvion 3%). De instroom van spaargeld van particuliere en private bankingklanten in Nederland leidde tot een stijging van de particuliere spaarmiddelen met EUR 3,2 miljard. De totale toevertrouwde middelen daalden ten opzichte van 31 december 2016 met EUR 4,5 miljard tot EUR 343,2 miljard als gevolg van een afname van de zakelijke tegoeden, die van nature volatieler zijn, en als gevolg van wisselkoerseffecten. De efficiencyratio verbeterde en bedroeg 67,6%. Dit is het resultaat van een stabiele batenontwikkeling en een daling van de kosten als gevolg van de efficiencymaatregelen uit ons herstructureringsprogramma. Deze maatregelen komen ook tot uitdrukking in een daling van het aantal medewerkers (inclusief externen) in de eerste helft van 2017 van 869 fte’s tot 44.698 fte’s. Het grootste deel van de in 2017 geplande efficiencymaatregelen zal in de tweede jaarhelft tot uiting komen in een verdere reductie van arbeidsplaatsen.”

“Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belasting bedroeg EUR 2.276 miljoen (+12%). Voor de berekening van de onderliggende winst is een correctie gemaakt voor de fair value items, reorganisatiekosten, de extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat die in 2016 is genomen en voor de baten en lasten van Athlon. Dit onderdeel is eind 2016 verkocht.”

“Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2017 haar balans verder geoptimaliseerd en de kapitaalpositie verder versterkt. De fully loaded common equity tier 1 ratio bedroeg op 30 juni 2017 14,7% (13,5%). De transitional common equity tier 1 ratio steeg tot 15,0% (14,0%). De total capital ratio bedroeg 25,5% (25,0%). Dit betekent dat Rabobank haar kapitaaldoelstellingen voor 2020 nu al heeft behaald, hetgeen wij passend vinden gezien de onzekerheid over toekomstige kapitaaleisen (Bazel IV). De additionele uitgifte van Rabobank Certificaten in januari 2017 leidde tot een stijging van het common tier 1 vermogen van EUR 1,6 miljard. De common tier 1 ratio nam hierdoor toe met circa 80 basispunten. De ingehouden winst en de daling van de risicogewogen activa hadden ook een positieve invloed op de kapitaalratio’s. De risicogewogen activa daalden in de eerste helft van 2017 met EUR 3,6 miljard tot EUR 207,6 miljard. In het kader van het versterken en flexibiliseren van de balans heeft Rabobank na balansdatum een transactie uitgevoerd om de risicogewogen activa verder te reduceren met bijna EUR 1 miljard. Daarbij is het risico op een deel van de bedrijfsleningenportefeuille overgedragen aan een derde partij.”

“Rabobank gaf in mei 2017 voor het eerste in haar geschiedenis voor EUR 2,5 miljard aan covered bonds uit. De komende jaren kan in totaal voor een bedrag tot EUR 25 miljard aan covered bonds worden uitgegeven. Rabobank streeft hiermee naar diversificatie en optimalisatie van haar fundingmix.”

“Onze inspanningen op het gebied van digitalisering en innovatie zijn zichtbaar en worden gewaardeerd. We zijn in juni als enige Nederlandse bank toegetreden tot het Digital Trade Chain consortium van zeven grote Europese banken, dat gezamenlijk een blockchainplatform voor ondernemers bouwt. Rabobank is bij de uitreiking van de Dutch FinTech Awards 2017 uitgeroepen tot “most innovative traditional bank for FinTech”. In het najaar lanceren we als eerste Europese bank de IBAN naamcheck, waarmee klanten kunnen nagaan of naam en rekeningnummer van de begunstigde overeenkomen. Dit initiatief, dat is ontstaan in de Rabobank Moonshot campagne van 2016, helpt verkeerde en frauduleuze betalingen tegengaan. Ondernemers en vermogende klanten kunnen nu terecht op ons ‘peer-to-peer‘ lending-platform Rabo & Co en wij nemen zzp’ers de administratie uit handen met de nieuwe app “Tellow”.”

“We hebben in de eerste helft van 2017 met de inzet van onze lokale banken in Nederland en internationaal met succes verdere invulling gegeven aan onze ambitie om een betekenisvolle coöperatieve, duurzame bank te zijn. We zijn er trots op dat de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) de Rabobank Foundation de Jacques Diouf Award toegekend heeft voor haar jarenlange technische en financiële ondersteuning van kleine coöperatieve boerenbedrijven over de hele wereld. De Rabobank Foundation is een onafhankelijke stichting waarvan Rabobank de grootste sponsor en founding father is. Dichterbij huis stimuleren we, samen met KPMG en MVO Nederland, ondernemers om actieplannen op te stellen om de circulaire economie verder vorm te geven. Met FoodBytes! kwamen wij ook in de eerste helft van 2017 de meest innovatieve concepten in de Food en Agri sector op het spoor, die wij koppelen aan verschaffers van kapitaal dat nodig is om ze op de markt te introduceren.”

“De transitie van Rabobank heeft in de eerste helft van 2017 snelheid gekregen. Onze klantfocus werpt vruchten af, de winstgevendheid verbeterde, de kapitaalratio‘s werden versterkt en de invulling van onze coöperatieve betekenis kreeg verder vorm. Toch is er gezien de veranderende omgeving meer nodig. De herstructurering die alle onderdelen van onze bank raakt, is de opstap naar de volgende fase in onze transitie. Onder leiding van de groepsdirectie zal Rabobank zich met extra kracht ontwikkelen en de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om succesvol bij te dragen aan welvaart en welzijn in Nederland en aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem.”

Meer informatie:

Meer informatie over de resultaten in het eerste halfjaar van 2017 is te vinden in het halfjaarverslag 2017 (Engels).

Voor meer informatie:

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401