Vergadering van houders van Rabobank Certificaten

Op dinsdagavond 30 juni 2020 om 20:00 uur houden wij de vergadering van Rabobank Certificaathouders. In verband met de COVID-19 (Corona) pandemie en de daarmee verband houdende maatregelen van lokale en landelijke autoriteiten is besloten om de vergadering virtueel te laten plaatsvinden.

De Stichting AK Rabobank Certificaten nodigt houders van Rabobank Certificaten uit de jaarlijkse vergadering van certificaathouders bij te wonen. Personen die op 19 juni 2020 (“de Registratiedatum”) houders zijn van Rabobank Certificaten en zich voorafgaand aan de vergadering hebben aangemeld, mogen deelnemen aan de vergadering.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en notulen van de vergadering d.d. 14 mei 2019
  3. Verslag Rabobank Certificaten en activiteiten van de Stichting AK Rabobank Certificaten in 2019
  4. Toelichting op het gevoerde risico- en vergoedingenbeleid en de jaarcijfers van Rabobank over 2019 en recente ontwikkelingen
  5. Rondvraag en sluiting

Registratie

Certificaathouders die de vergadering bij willen wonen, dienen zich uiterlijk op 24 juni 2020 via de instelling waar de certificaten worden geadministreerd ("Rabobank" of “tussenpersoon”), schriftelijk te hebben aangemeld.

Certificaathouders die certificaten houden bij Rabobank kunnen zich vanaf 8 juni 2020 aanmelden door gebruik te maken van het inschrijfformulier op www.rabobank.nl/certificaten.

Certificaathouders die certificaten houden bij andere instellingen dan Rabobank kunnen zich vanaf 8 juni 2020 via deze tussenpersoon aanmelden. Uiterlijk 24 juni 2020 dient de tussenpersoon Rabobank te voorzien van een verklaring van het aantal Rabobank Certificaten dat wordt gehouden door de betreffende houder op de Registratiedatum en voor hoeveel Rabobank Certificaten registratie voor de vergadering is aangevraagd.

Om deel te kunnen nemen aan de virtuele vergadering wordt verzocht bij registratie een geldig e-mailadres te overleggen. Na registratie wordt via het opgegeven e-mailadres een bevestiging gestuurd met een beschrijving van de vergaderwijze.

Machtiging

Als een houder de vergadering niet kan bijwonen, kan deze zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Certificaathouders die een derde willen machtigen om namens hen aan de vergadering deel te nemen, dienen de gegevens van die derde in de aanmelding te laten opnemen.

Bevestiging

Certificaathouders zullen vervolgens een bevestiging van registratie ontvangen, inclusief verdere informatie over het virtueel deelnemen aan de vergadering.

Beschikbaarheid stukken vergadering

De vergaderstukken zijn beschikbaar gesteld op www.rabobank.nl/certificaten en www.rabobank.com/ir.

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401