Gesteund door sterk economisch herstel boekt Rabobank nettowinst van EUR 3.692 miljoen in 2021

Hoewel ook in 2021 de invloed van Covid-19 op de samenleving groot was, hebben de overheidssteunmaatregelen bijgedragen om de gevolgen voor de economie te beperken. Er was zelfs sprake van aanzienlijke economische groei. Dat zorgde voor een rugwind voor Rabobank. De verbeterde marktomstandigheden leidden tot een vrijval van kredietvoorzieningen en positieve herwaarderingen van activa. Rabobank presteerde goed in verschillende bedrijfsonderdelen, zo groeide de Food & Agri-portefeuille en bleef de dominante positie op de Nederlandse hypotheekmarkt behouden. Rabobank boekte een nettowinst van EUR 3.692 miljoen.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie

“Het onvoorspelbare karakter van Covid-19 kenmerkte het afgelopen jaar, dan denk ik bijvoorbeeld aan de opkomst van nieuwe varianten van het virus en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen. Bovendien hadden we te maken met wereldwijde uitdagingen in de toeleveringsketens, arbeidstekorten en toenemende inflatie, wat zorgde voor economische onzekerheid. 2021 was ook een jaar van weersextremen, zoals de overstromingen in Nederland, Duitsland en België. Deze onderstreepten de urgentie van de klimaatproblematiek en daarmee het IPCC-rapport. Ondanks deze uitdagingen zagen we dat economieën wereldwijd beter en sneller herstelden dan verwacht. Dit herstel zien we ook terug in de prestaties van het merendeel van onze klanten en de bank.

Ondanks de pandemie bleven onze medewerkers toegewijd en veerkrachtig en wisten ze onze klanten te ondersteunen bij hun uitdagingen. We zijn dankbaar voor hun inzet in wederom een buitengewoon jaar.

Of het nu gaat om het vervullen van onze rol als financiële poortwachter of het versterken van ons bedrijfsmodel: als coöperatieve bank blijven we gefocust op het creëren van waarde voor de samenleving. We maken progressie op onze weg naar Parijs, zie hiervoor het Impact Rapport, waarin we vandaag de klimaatvoetafdruk van het grootste deel van onze klantportefeuille bekend maken. Samen met onze klanten willen we de transities versnellen op het gebied van voedsel, klimaat en energie, en bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.”

Financiële prestatie

De nettowinst van Rabobank bedroeg EUR 3.692 miljoen in 2021, tegenover EUR 1.096 miljoen in 2020. Waar de resultaten van 2020 nog aanzienlijk beïnvloed waren door de effecten van Covid-19, zorgden de verbeterde marktomstandigheden en goede prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen voor deze sterke financiële resultaten.

Door het forse economische herstel bleef de verwachte verslechtering van de kredietkwaliteit van de zakelijke kredietportefeuille uit. Dit resulteert in een netto vrijval van kredietvoorzieningen van EUR 474 miljoen in 2021 (minus 11 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille), EUR 2.387 miljoen lager dan in 2020. De omvang van de uitstaande leningen in kwetsbare sectoren nam verder af tot EUR 9,6 miljard (2,3% van de totale kredietportefeuille). In 2020 was dit nog EUR 15,3 miljard (3,7% van de totale kredietportefeuille). Dit geeft blijk van de solide kwaliteit van Rabobanks leningenboek. 

Rabobanks totale inkomsten stegen met 13%. Deze groei werd mede gerealiseerd dankzij positieve herwaarderingen van aandelenbelangen alsook door goede prestaties van Rabo Investments. Daarnaast heeft de deelname aan het TLTRO III-programme gezorgd voor een opbrengst van EUR 334 miljoen, waardoor het renteresultaat steeg met 4%. Gecorrigeerd voor de TLTRO-inkomsten zou het renteresultaat relatief stabiel zijn, doordat de aanhoudende lagerenteomgeving de marges op Nederlandse spaartegoeden onder druk blijft zetten. Het renteresultaat bij Wholesale & Rural nam toe met 11%, hoofdzakelijk door groei van bedrijfsactiviteiten. De netto provisie- en commissie-inkomsten stegen met EUR 228 miljoen (13%) sterk ten opzichte van 2020. Deze toename komt voort uit goede prestaties in event-driven-bedrijfsactiviteiten en uit hogere vergoedingen bij betalingsverkeer en beleggen.

De kosten stegen met 8%. Dit is inclusief een voorziening van EUR 333 miljoen die Rabobank heeft genomen voor compensatie van kredietproducten met een variabele rente in het particuliere domein. In antwoord op de ernst van de aanwijzing die Rabobank van DNB ontving, gaat Rabobank haar KYC-herstelprogramma aanscherpen om tekortkomingen binnen de door DNB gestelde termijn te verhelpen. Dit vereist extra inspanningen, waaronder het wegwerken van achterstanden in cliëntenonderzoek en transactiemonitoring, waarvoor een voorziening is genomen van EUR 249 miljoen ten laste van het financiële resultaat voor 2021.

De kredietportefeuille nam met EUR 7,8 miljard toe tot EUR 417,2 miljard, deels door valutaschommelingen. De Food & Agri portefeuille nam met 8% toe tot EUR 102,9 miljard. Rabobank bleef marktleider in de Nederlandse hypotheekmarkt met een marktaandeel van 21%. De toevertrouwde middelen van retail- en wholesale-klanten namen toe met EUR 11 miljard, terwijl het beheerd vermogen toenam met EUR 9,6 miljard tot EUR 62,5 miljard. 

De inkomstenstijging was hoger dan de kostenstijging, resulterend in een verbeterde cost/income ratio van 63,8% (2020: 65,8%). Het rendement op eigen vermogen verbeterde tot 8,8% (2020: 2,7%). Dankzij de goede financiële resultaten in 2021 blijft de kapitaalpositie van Rabobank sterk. Met een CET1 ratio van 17,4% blijft de bank ruimschoots boven haar kapitaalvereisten en haar ambitieniveau van >14%.

Update KYC

Wiebe Draijer: “In onze rol als poortwachter van de financiële sector vinden we dat we verplicht zijn om onze klanten, leden en de maatschappij als geheel te beschermen tegen financiële criminaliteit. Het is onze overtuiging dat waar wij werken aan een betere wereld, er geen plek is voor geld dat verdiend is met bijvoorbeeld handel in drugs, mensen en wapens en kinderarbeid. Van 2016 tot 2021 investeerde Rabobank in totaal EUR 1.600 miljoen in haar KYC-organisatie, en groeide het aantal medewerkers van rond de 1700 tot nu 4900 medewerkers. Know Your Customer (KYC) is en blijft een van Rabobanks topprioriteiten.” 

Op 15 november 2021 kondigde Rabobank aan dat zij een voorgenomen aanwijzing had ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB) op 12 oktober 2021. In navolging hierop heeft Rabobank de aanwijzing gekregen op 23 december 2021. In deze aanwijzing stelt DNB dat Rabobank niet voldoet aan vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en geeft Rabobank de opdracht om tekortkomingen ten aanzien van de naleving van de Wwft in haar Retail NL domein te verhelpen voor uiterlijk 15 december 2023. Rabobank kondigde op 15 november eveneens aan dat DNB de bank heeft geïnformeerd dat er daarnaast een punitief handhavingstraject zal worden gestart, waarvan de uitkomst nog onbekend is. 

“Hoewel verbeteringen zijn aangebracht, erkennen we dat we de tekortkomingen nog niet afdoende hebben verholpen om op adequate wijze te voldoen aan de vereisten van de Wwft,” aldus Wiebe Draijer. “We zetten daarom onze inspanningen onverminderd voort om verder te bouwen aan een robuuste en toekomstbestendige KYC organisatie. Om dat te versterken, creëren we een nieuwe positie in onze groepsdirectie met specifieke focus op KYC compliance.” 

Vooruitblik

“De verbetering van de economie in 2021 biedt geen garantie voor dit jaar,” stelt Draijer. “Onze klanten worden nog steeds geconfronteerd met verstoringen in toeleveringsketens, hoge energieprijzen, stijgende inflatie en de grote klimaatuitdagingen. Bovendien waart Covid-19 nog steeds rond, en elke nieuwe golf of variant van het virus – en de bijbehorende beperkende maatregelen van de overheid – heeft gevolgen voor onze klanten en de kwaliteit van onze kredietportefeuille. Ook zijn er geopolitieke spanningen en houdt de lagerenteomgeving aan. We blijven daarom voorzichtigheid betrachten de komende jaren. 

Binnen deze context blijft onze focus als coöperatieve bank meer dan ooit op de voedsel-, klimaat- en energietransities, en werken we aan een meer inclusieve samenleving. Zo geven we invulling aan onze missie ‘Growing a better world together’ – voor zowel huidige als toekomstige generaties.”

Bekijk de jaarcijfers en achterliggende informatie op Rabobank.nl

Voor meer informatie:
Rabobank Persvoorlichting
+31 (0) 30 216 2758 or pressoffice@rabobank.nl
 
Rabobank Investor Relations
+31 (0)30 712 2401 or IR@rabobank.com


Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

Published: February 10 2022, 07:30 CET

Contact

Telefoon + 31 (0) 30 216 2758