Rabo news https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News en <![CDATA[Rabobank publiceert geïntegreerd Jaarverslag 2016]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/rabobank-publishes-annual-report-2016.html Rabobank publiceert vandaag het geïntegreerde Jaarverslag 2016. De bank legt hierin financiële verantwoording af en biedt daarnaast inzicht in de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij.

Rabobank publiceert vandaag het geïntegreerde Jaarverslag 2016. De bank legt hierin financiële verantwoording af en biedt daarnaast inzicht in de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij.

Dat de bank verschil maakt, blijkt uit concrete bijdragen aan het stimuleren van welvaart en welzijn in Nederland, het stimuleren van wereldwijde duurzame voedselvoorziening en de wijze waarop we werken aan een duurzame Rabobank. Meer concreet gaat het om klanten verder helpen, de economie en samenleving versterken, en bijdragen aan het produceren van meer voedsel met minder grondstoffen.

Geïntegreerde verslaglegging
Het Jaarverslag 2016 bevat ook de Jaarrekening 2016 en en het ‘Capital Adequacy and Risk Management Report 2016’. Naast het Jaarverslag 2016 verschijnt vandaag een compact en publieksvriendelijk jaaroverzicht.

Links
De publicaties zijn te vinden via onderstaande links.
Jaarverslag 2016
Jaaroverzicht 2016
Infographic

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Tue, 21 Mar 2017 13:12:53 GMT
<![CDATA[DBRS assigns ‘AA’ Issuer Rating with a Stable Trend to Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/dbrs-assigns-aa-issuer-rating-with-a-stable-trend-to-rabobank.html

On 7 March 2017 DBRS assigned Issuer Ratings to 43 European banking groups. Rabobank was assigned a ‘AA’ Issuer Rating with a Stable Trend. This is in line with Rabobank’s Senior Debt ratings.

]]>
Investor News Thu, 09 Mar 2017 14:33:32 GMT
<![CDATA[Rabobank: Komend kabinet moet visionair investeren in economische structuur]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/rabobank-the-next-cabinet-must-make-visionary-investments-in-the-economic-structure.html Dat onze economie het dit en volgend jaar zo goed doet, betekent niet dat het komende kabinet achterover kan leunen. Na 2018 zal de economische groei naar verwachting teruglopen. Het komende kabinet zal daarom visionair moeten investeren in de versterking van onze economische structuur, om onder meer de koopkracht op peil te houden. Ook is het onverstandig om eerder uitgevoerde, economisch slimme hervormingen terug te draaien, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

De Nederlandse economie noteerde vorig jaar de hoogste groei sinds de crisis en dit jaar zal zij nog een tandje bijschakelen en naar verwachting met 2,3 procent groeien. In 2018 valt de economische groei in ons land iets terug naar 2,0 procent vanwege een minder uitbundige consumptiegroei. De werkloosheid zal de komende tijd verder dalen en in 2018 naar verwachting zelfs uitkomen op 4,6 procent. Rabobank-econoom Martijn Badir: “Ondanks deze economische voorspoed zien wij geen reden voor het komende kabinet om achterover te leunen. Op de langere termijn zal de economische groei in ons land namelijk significant lager zijn doordat het arbeidsaanbod en de productiviteitsgroei onder druk staan. De huidige hoge groeicijfers moeten dan ook worden gezien als inhaalgroei op de economische schade die we sinds de crisis hebben opgebouwd.”

“Repareer het dak als de zon schijnt”
Volgens de econoom zijn extra maatregelen nodig om de economie structureel te versterken. Badir: “De mantra is en blijft: laten we het dak repareren terwijl de zon schijnt. En dat is nu. Om de structurele arbeidsproductiviteit te verhogen, moet het komende kabinet visionair investeren in R&D, innovatie en menselijk kapitaal. Het is van het grootste belang dat het serieus werk maakt van investeringen in de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Juist nu de arbeidsmarkt steeds verder flexibiliseert en technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat kennis en vaardigheden snel verouderen, moet menselijk kapitaal flink wat hoger op de beleidsagenda.”

Tegelijkertijd moet ervoor worden gewaakt economisch verstandige hervormingen terug te draaien. Zo zal de verlaging van de AOW-leeftijd niet alleen schadelijk zijn voor de overheidsfinanciën maar ook de economie raken. Badir: “Het huidige beleid zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd meestijgt met de levensverwachting. Als een komend kabinet de AOW-leeftijd terugbrengt naar 65 jaar, zorgt dat er niet alleen voor dat de overheidsfinanciën minder houdbaar worden, maar ook dat minder mensen zich zullen aanbieden op de arbeidsmarkt. Het groeipotentieel van Nederlandse economie zal in dat geval verder wegzakken, terwijl het onder meer door de vergrijzing toch al onder druk staat.”

Ook pleiten de Rabobank-economen voor een grondige herziening van het belastingstelsel. Badir: “Een nieuw belastingstelsel moet een eind maken aan de economisch verstorende wirwar aan toeslagen en aftrekposten. Het huidige belastingstelsel is vooral zo complex geworden doordat er jaar in, jaar uit toeslagen en belastingen aan zijn toegevoegd omwille van vooral politieke kortetermijndoelen. Daardoor lekt er veel geld weg, wat ten koste gaat van onze welvaart. Gezien het gefragmenteerde politieke landschap is het te hopen dat een volgend kabinet ‘eenvoud’ als noodzakelijke voorwaarde stelt voor een goed werkend belastingstelsel.”

Nu het economisch beter gaat en de overheid in 2017 naar verwachting een begrotingsoverschot noteert, bestaat het gevaar dat de urgentie om de zorgkosten in bedwang te houden naar de achtergrond verdwijnt. Badir: “De discussie over het afschaffen van het eigen risico is hier een voorbeeld van. Als de zorgkosten echter weer ontsporen, is het waarschijnlijk dat het besteedbare inkomen van huishoudens de komende tien jaar nauwelijks zal toenemen doordat belastingen en premies dan omhoog moeten om de kosten te dekken.”

De Nederlandse economie gaat harder achteruit bij tegenwind dan onze buurlanden, maar veert ook sneller op bij rugwind. “Deze kwetsbaarheid is onwenselijk, al is het maar omdat zij tot onzekerheid en aantasting van vertrouwen leidt”, aldus Badir. “Een volgend kabinet kan deze economische kwetsbaarheid aanpakken door de schotten die nu bestaan tussen bijvoorbeeld pensioenen en de woningmarkt weg te nemen. Op deze manier zouden huishoudens gespaard pensioengeld deels kunnen inzetten om de eigen woningschuld te verlagen, zeker als zij het huis toch al annuïtair aflossen. Ook zouden zij pensioen- of huizenvermogen moeten kunnen inzetten voor opleiding.”

Trumps beleid heeft negatief effect op wereldhandelsgroei
Voor 2017 en 2018 verwachten de Rabobank-economen opnieuw een gematigde mondiale economische groei van ongeveer 3 procent. Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars: “Onze voorspellingen zijn omgeven met onzekerheid door vooral politieke ontwikkelingen, waaronder de verkiezingen in een aantal belangrijke eurozonelidstaten. Ook de effecten van de Brexit-onderhandelingen laten zich moeilijk inschatten. Wel gaan we uit van een negatief effect op de wereldhandelsgroei van de verwachte protectionistische maatregelen van president Trump. Zelfs als concrete maatregelen uitblijven, kan de dreiging ervan al een negatief effect hebben.”

Het Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie

]]>
Investor News Thu, 09 Mar 2017 10:25:53 GMT
<![CDATA[Fitch affirms Rabobank at 'AA-' with a Stable Outlook]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/fitch-press-release-24-February-2017.html

On 24 February 2017 Fitch Ratings announced that they have affirmed Coöperatieve Rabobank U.A.'s (Rabobank) Long-term Issuer Default Rating (IDR) at ‘AA-‘ with a Stable Outlook, Viability Rating (VR) at ‘a+’ and Short-term IDR at 'F1+'. The ratings actions are part of the annual review of Rabobank.

]]>
Investor News Fri, 24 Feb 2017 16:20:20 GMT
<![CDATA[2016: Jaar van transitie]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/press-release-annual-results-2016.html Rabobank heeft in 2016 haar transitie voortvarend ingezet. De bank richt zich met haar strategie op een excellente klantbediening, een verbetering van de financiële resultaten en een flexibele en sterkere balans. Op al deze punten is progressie geboekt. De klantentevredenheid is in alle segmenten gestegen dankzij investeringen in digitalisering, aanpassing van de organisatie en verbeteringen in dienstverlening. Rabobank heeft in 2016 haar positie als leidende (coöperatieve) bank in Nederland verstevigd en wist internationaal haar rol in Food & Agri te vergroten. De kapitaalpositie is in lijn met de doelstellingen versterkt. De nettowinst kwam dankzij een goed operationeel resultaat uit op 2.024 miljoen euro (-9%). Het resultaat werd sterk neerwaarts beïnvloed door eenmalige posten zoals reorganisatiekosten, een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat en afboekingen op het belang in Achmea. Onderliggend bedroeg het bedrijfsresultaat voor belastingen 4.090 miljoen euro (+14%). Dit is vooral te danken aan lagere kosten voor kredietverliezen en kostenbesparingen, terwijl de inkomsten op niveau bleven ondanks een lage renteomgeving.

  • De nettowinst bedroeg 2.024 miljoen euro. Onderliggend lieten zowel het Nederlandse als het internationale bedrijf in ieder onderdeel een resultaatsverbetering zien. Het onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen bedroeg 4.090 miljoen euro, 14% meer dan in 2015 (3.592 miljoen euro).
  • De netto rentewinst daalde beperkt ondanks de balanskrimp en de lage rente-omgeving. Mede door het herstel van de Nederlandse economie daalden de kosten kredietverliezen scherp tot 310 miljoen euro of 7 basispunten, duidelijk onder het langjarig gemiddelde.
  • De kredietverlening aan particulieren en zakelijke klanten bedroeg 424 miljard euro (425 miljard euro in 2015). De toevertrouwde middelen namen met 10 miljard euro toe tot 348 miljard euro. De spaargelden van particulieren stegen met 2 miljard euro tot 142 miljard euro ondanks extra aflossingen op hypotheken.
  • De personeelskosten daalden met 6%, met name door een daling van het aantal in- en externe medewerkers met 6.446 fte’s tot 45.567 fte’s. De voorgenomen personeelsreductie verloopt sneller dan gepland. De cost/income ratio exclusief toezichtsheffingen steeg, mede door eenmalige factoren, tot 67,1%.
  • Rabobank streeft in 2020 naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. In lijn hiermee heeft Rabobank haar kapitaalspositie in 2016 verder versterkt. De solvabiliteit, gemeten als fully loaded common equity tier 1 ratio, steeg met 1,5 procentpunt tot 13,5%. De huidige (transitionele) common equity tier 1 ratio bedraagt 14,0% (31-12-2015: 13,5%). De verkoop van Athlon had een positief effect van 0,4 procentpunt. De (transitionele) totale kapitaalratio verbeterde van 23,2% tot 25,0%.
  • In januari 2017 heeft Rabobank voor nominaal 1,5 miljard euro aan nieuwe Rabobank Certificaten bij particuliere en institutionele beleggers geplaatst. De pro-forma common equity tier 1 ratio stijgt hiermee aanvullend met 0,8 procentpunt. Rabobank bereikt hiermee sneller haar kapitaaldoelstellingen en anticipeert ook op een verwachte verhoging van de kapitaaleisen.

“2016 was voor Rabobank een jaar van transitie. We hebben goede stappen gezet om onze strategische doelen te realiseren, maar we zijn er nog niet. We streven naar excellente klantbediening, een verbetering van onze financiële resultaten en een flexibele en sterkere balans. Op alle drie de terreinen hebben we in 2016 gedaan wat we van plan waren. Ik ben er trots op dat dankzij de grote inzet van onze medewerkers alle bedrijfsonderdelen, in binnen- en buitenland, betere prestaties hebben laten zien en dat de tevredenheid onder onze 8,7 miljoen klanten gestegen is. Particulieren, Private Banking, Bedrijven en Wholesale klanten tonen in Nederland en in het domein van Food & Agri in de wereld een toenemende waardering voor onze dienstverlening. Door de ontwikkeling die wij in 2016 hebben doorgemaakt kijken wij met vertrouwen vooruit.”

“Op 1 januari 2016 hebben wij onze nieuwe coöperatieve structuur ingevoerd, die ons klantgerichter en doelmatiger maakt. Lokale banken richten zich binnen de nieuwe aansturing optimaal op de bediening van onze Nederlandse klanten. Taken die hieraan ondersteunend zijn voeren we waar mogelijk centraal uit. Deze transitie is in 2016 fors ingezet.”

“De verbeteringen van de bank verlopen in hoog tempo en gaan ook in 2017 door. Dit vraagt veel van onze mensen. Velen zien hun vertrouwde werkplek verdwijnen als gevolg van de digitalisering van onze dienstverlening en het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen in vooral de back-office en ondersteunende diensten. Zeker gezien het zware beroep dat op hen wordt gedaan zijn wij onze medewerkers zeer dankbaar voor hun inzet in het intensieve jaar 2016.”

“We hebben in 2016 vele nieuwe initiatieven genomen om onze klantbediening te verbeteren en te innoveren. Een hypotheekofferte binnen een week is daarvan een goed voorbeeld. Onze klanten met een hypotheek bieden we sinds 1 juli 2016 rentemiddeling aan. Ons marktaandeel in hypotheken steeg van 20% naar 21%. Onze zakelijke klanten met een kredietbehoefte kleiner dan 1 miljoen euro profiteren ervan dat wij ze binnen een dag duidelijkheid bieden over hun financieringsaanvraag. Met Rabo&Co ontwikkelen wij een model voor peer-to-peer lending, waarbij we onze private banking klanten koppelen aan MKB-klanten.”

“Voor onze Wholesale klanten hebben we een leidende rol in vele belangrijke (Food & Agri) transacties kunnen vervullen in Nederland en Internationaal. We zijn recent uitgeroepen tot Best Commodity Finance Bank door Global Finance Magazine. Voor het internationale rurale bedrijf was 2016 ook een zeer succesvol jaar, met zeer hoge klanttevredenheidsscores en groei van de kredietportefeuille. Een van de hoogtepunten was het Farm to Fork event in Australië over innovatie in het Food & Agri domein, illustratief voor onze inzet om klanten te verbinden en kennis te delen.”

“In sectoren als de glastuinbouw, de varkenshouderij en de melkveehouderij vervult Rabobank een regierol bij het vinden van oplossingen voor structurele problemen. We nemen hierin samen met de sector onze verantwoordelijkheid.”

“Rabobank spiegelt zich bij haar activiteiten aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDGs geven vanuit een breed duurzaamheidsperspectief richting aan de prioriteiten voor een duurzame maatschappij. Onze Banking for Food activiteiten zijn op dit gebied toonaangevend in de wereld, maar ook onze inzet in Nederland via lokale banken en via Rabobank Foundation dragen hieraan bij. We zetten mensen en middelen in om hieraan invulling te geven. Ons coöperatief dividend, waarvan de bestemming wordt bepaald door ledenraden van lokale banken, bedroeg 49 miljoen euro.”

“We hebben veel erkenning gekregen voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Rabobank bezet gedeeld de eerste plaats onder financiële instellingen in de Nederlandse Transparantie Benchmark. RobecoSAM plaatst Rabobank op de 7e positie van haar wereldwijde ranglijst met meer dan 100 internationale banken en geeft haar een maximale score op haar bijdrage aan klimaat. Sustainalytics beoordeelt Rabobank in 2016 als de nummer 1 voor haar positieve impact op het milieu, op basis van een analyse van 396 banken wereldwijd. Onze samenwerking met FMO en Norfund onderstreept onze sterke betrokkenheid bij de duurzame groei en ontwikkeling van Afrika en de Afrikaanse financiële sector. Gezamenlijk investeren wij in Afrikaanse banken om groei te stimuleren. Noemenswaardig is ook dat we in 2016 onze eerste Green Bond uitgaven, ter waarde van EUR 500 miljoen. De opbrengst investeren we in duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnepanelen. Via Bankieren voor Nederland en Banking for Food hebben we een sturende agenda voor onze bijdrage aan de SDGs.”

“Rabobank kende in financieel opzicht twee gezichten. We boekten goede operationele resultaten, zagen door de aantrekkende economie de kosten kredietverliezen sterk dalen en wisten kostenbesparingen te realiseren. Het resultaat werd onder andere gedrukt door eenmalige posten zoals reorganisatiekosten, een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat en afboekingen op het belang in Achmea. Onderliggend hebben we een goed resultaat bereikt met een bedrijfsresultaat voor belastingen van 4.090 miljoen euro, 14% meer dan in 2015.”

“Een sterke kapitaalpositie is een van de voornaamste pijlers onder de strategie van Rabobank. We streven in 2020 naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. Ook in 2016 hebben we onze kapitaalbuffers verder versterkt. Dit is mede te danken aan de verkoop van Athlon. Door de recente uitgifte van nominaal 1,5 miljard euro nieuwe Rabobank Certificaten voldoet Rabobank ook met haar fully loaded common equity tier 1 ratio versneld aan haar doelstelling van minimaal 14% en anticipeert ze op een mogelijke verhoging van de kapitaaleisen.”

“De balans is in 2016 verlicht, onder andere door de verkoop van hypothecaire leningen aan beleggers en de verdere focus op kernactiviteiten. Daarnaast beogen we minder kredieten op onze eigen balans te houden. Ook in 2017 gaan we door met het verlichten van onze balans.”

In 2017 trekt de economische groei aan, maar is er tegelijkertijd mondiaal sprake van economische en politieke onzekerheid. In Europa zullen de gevolgen van de Brexit en de uitslagen van verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk een rol spelen.

De Rabobank zal in 2017 verder investeren in haar dienstverlening. Onze digitale activiteiten en innovatie krijgen prioriteit. We combineren dit met ons karakter van lokaal verankerde bank die dichtbij haar klanten en de gemeenschap waarin zij werkt staat. In het buitenland benutten we het groeipotentieel in Rural Banking en door onze focus op Food & Agri versterken we in Wholesale onze leidende positie in de Food & Agriketen. Al met al geeft de positieve ontwikkeling die de Rabobank in 2016 heeft doorgemaakt vertrouwen voor 2017 en de daaropvolgende jaren.

Rabobank Persvoorlichting
030-2162758 of pressoffice@rabobank.nl

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Bijlagen:]]>
Investor News Thu, 16 Feb 2017 06:30:00 GMT
<![CDATA[Webcast 2016 financial results Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/webcast-2016-rabobank-financial-results.html

 

Rabobank will present its full year results 2016 on Thursday February 16, 2017. The press release and annual report will be published on www.rabobank.com/results around 7.30 a.m. CET. At 2 p.m. CET Rabobank will host a webcast for analysts and institutional investors.

Rabobank’s CEO Wiebe Draijer and CFO Bas Brouwers will present the results and discuss current developments, followed by a Q&A session. The event will be conducted in English.

Registration is required in order to participate in the webcast. For more information about the registration process, please send an email to IR@rabobank.com.

The on-demand version of the webcast, including the presentation sheets, can be found here.

]]>
Investor News Thu, 09 Feb 2017 15:01:50 GMT
<![CDATA[Rabobank versterkt kapitaalbuffers met uitgifte van EUR 1.5 miljard nieuwe Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/Rabobank_increases_capital_buffers_by_issuing_EUR_1.5_billion_new_Rabobank_Certificates.html In verband met de op 11 januari 2017 aangekondigde uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten, maakt Rabobank bekend dat de uitgifte nominaal EUR 1,5 miljard zal bedragen. Met deze uitgifte voldoet Rabobank versneld aan haar doelstelling van een Common Equity Tier 1 (“CET1”) van minimaal 14% en anticipeert op een verwachte verhoging van de kapitaaleisen.

Rabobank zal 60 miljoen nieuwe Rabobank Certificaten uitgeven. De prijs per aangeboden Rabobank Certificaat bij uitgifte is vastgesteld op 108% van de nominale waarde van EUR 25. Het boek was 2.4 keer overtekend gedreven door vraag vanuit institutionele en particuliere beleggers.

Levering en betaling van de nieuwe Rabobank Certificaten en de start van de handel in de nieuwe Rabobank Certificaten zullen plaatsvinden op dinsdag 24 januari 2017, om 09.00 uur Nederlandse tijd. Na de uitgifte staat er voor een nominaal bedrag van ongeveer EUR 7,4 miljard aan Rabobank Certificaten uit bij beleggers. Na de uitgifte zullen in totaal ongeveer 297.961.365 Rabobank Certificaten uitstaan.

Rabobank Certificaten zijn certificaten van Participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door Rabobank (via de Stichting AK Rabobank Certificaten). Rabobank Certificaten zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Rabobank Certificaten vormen het meest achtergestelde kapitaal van Rabobank en tellen mee als eigen vermogen (CET1). Ze kennen een discretionaire vergoeding op de nominale waarde, die momenteel gelijk is aan het rendement op de meest recente 10-jaars Nederlandse staatslening + 1,5%-punt op jaarbasis met een minimum van 6,5% op jaarbasis. De beoogde vergoeding wordt per kwartaal uitgekeerd.

Informatie over de uitgifte van de Rabobank Certificaten is terug te vinden op rabobank.nl/certificaten

Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

This press release is not for distribution, directly or indirectly in or into the United States. This press release is not an offer to sell Rabobank Certificates or the solicitation of any offer to buy Rabobank Certificates, nor shall there be any offer of Rabobank Certificates in any jurisdiction in which such offer or sale would be unlawful.

This press release and the offering are only addressed to, and directed in Member States (other than the Netherlands) of the European Economic Area (the “EEA”) at persons who are “Qualified Investors” within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (“Qualified Investors”). For these purposes, the expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC, as amended.

In addition, in the United Kingdom this press release is being distributed only to, and is directed only at, Qualified Investors (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”) and qualified investors falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (ii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”).

This press release must not be acted on or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not Relevant Persons in the United Kingdom, and (ii) in any Member State of the EEA other than the Netherlands and the United Kingdom, by persons who are not Qualified Investors. Any investment or investment activity to which this press release relates is available only to (a) Relevant Persons in the United Kingdom and will be engaged in only with Relevant Persons in the United Kingdom and (b) Qualified Investors in member states of the EEA (other than the Netherlands and the United Kingdom).

Each prospective investor should proceed on the assumption that it must bear the economic risk of an investment in Rabobank Certificates. None of Rabobank or any of the banks involved with the offering make any representation as to (i) the suitability of the Rabobank Participations for any particular investor, (ii) the appropriate accounting treatment and potential tax consequences of investing in the Rabobank Participations or (iii) the future performance of the Rabobank Participations either in absolute terms or relative to competing investments.

]]>
Investor News Tue, 17 Jan 2017 13:50:13 GMT
<![CDATA[Rabobank wil kapitaalbuffers verder versterken met uitgifte nieuwe Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/Offering_of_new_Rabobank_Certificates_to_further_increase_capital_buffers.html Rabobank wil haar kapitaalbuffers verhogen. Om de kapitaalpositie te verbeteren en te optimaliseren zal de bank nieuwe Rabobank Certificaten plaatsen bij particuliere en institutionele beleggers. Rabobank zal hiermee versneld aan haar kapitaaldoelstelling voldoen en anticipeert op de verwachte verhoging van de kapitaaleisen. Particuliere beleggers kunnen tot en met 16 januari 2017 17:30u inschrijven op de uitgifte. Rabobank start deze week met een roadshow onder institutionele beleggers. De nieuwe Rabobank Certificaten kunnen met een korting op de huidige handelsprijs worden aangeboden. De verwachte opbrengst van de uitgifte is minimaal EUR 1 miljard.

Een sterke kapitaalpositie is een van de voornaamste pijlers onder de strategie van Rabobank. Rabobank streeft in 2020 naar een Common Equity Tier 1-ratio (“CET1”) van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. Door de uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten en de aanhoudend sterke focus op CET1, totaal kapitaal en verliesabsorberend kapitaal heeft Rabobank haar doelstelling van 3,5% Aanvullend Tier 1 kapitaal verlaagd tot een aandeel van ongeveer 2% van haar risicogewogen activa. Hiermee optimaliseert Rabobank de samenstelling van haar kapitaal.
 
Omdat de uitgifte van de nieuwe Rabobank Certificaten dicht op de publicatie van de jaarcijfers 2016 plaatsvindt, maakt Rabobank vandaag bekend dat de kapitaalratio’s van de Groep op 31 december 2016 naar verwachting hoger zijn dan aan het einde van het eerste halfjaar van 2016. Op 30 juni 2016 was de (transitional) CET1 ratio 13,4% en de totale kapitaalratio 23,5%. Rabobanks sterke kapitaalratio’s voldoen ruim aan de kapitaaleisen die op dit moment gelden en de uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten zal tot een nog verdere verhoging van de kapitaalratio’s leiden. Rabobank wil beleggers ook informeren dat het resultaat in de tweede helft van 2016 negatief wordt beïnvloed doordat Rabobank circa EUR 700 miljoen zal afboeken op haar belang in Achmea vanwege ontwikkelingen in de verzekeringssector. Deze afboeking wordt meer dan gecompenseerd door sterke operationele prestaties, lagere kosten voor kredietverliezen en positieve effecten van kostenbesparingsprogramma’s. Deze afboeking heeft een beperkte impact op de kapitaalratio’s.
 
Bas Brouwers, Chief Financial Officer: “Rabobank is van oudsher een van de meest solide banken ter wereld. De voorgenomen uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten past in een prudent beheer van onze CET1 kapitaalpositie en speelt in op de verwachte verzwaring van toezichtseisen. Naast de uitgifte van Rabobank Certificaten zullen we ook doorgaan met het verlichten van onze balans door het verkopen van leningen aan investeerders, het ontwikkelen van mogelijkheden om minder leningen via de eigen balans te laten lopen en de concentratie op kernactiviteiten. Hierdoor kunnen we onze klanten optimaal blijven bedienen en voorzien van hypothecaire en zakelijke kredieten en onze prestaties blijven verbeteren. Dit past in onze ambitie om een leidende klantgeoriënteerde coöperatieve bank in Nederland te zijn en in Food & Agri in de wereld.” 
                                         
Rabobank Certificaten zijn certificaten van Participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door Rabobank (via de Stichting AK Rabobank Certificaten). Rabobank Certificaten zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en hebben een nominale waarde van EUR 25. Er staat momenteel voor een nominaal bedrag van EUR 5,9 miljard aan Rabobank Certificaten uit bij beleggers.
 
Rabobank Certificaten vormen het meest achtergestelde kapitaal van Rabobank en tellen mee als eigen vermogen (CET1). Ze kennen een discretionaire vergoeding op de nominale waarde, die momenteel gelijk is aan het rendement op de meest recente 10-jaars staatslening + 1,5% op jaarbasis met een minimum van 6,5% op jaarbasis. De beoogde vergoeding wordt per kwartaal uitgekeerd.
 
Voor deze uitgifte werkt Rabobank samen met een internationaal bankensyndicaat. In Nederland heeft Rabobank de rol van Retail Coordinator. ABN Amro en ING zijn ook bij de retail aanbieding betrokken. 
Informatie over de uitgifte van de Rabobank Certificaten is terug te vinden op www.rabobank.nl/certificaten

 
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of niet rechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Dit persbericht houdt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het indienen van een aanbod tot aankoop van Rabobank Certificaten in, noch worden er Rabobank Certificaten aangeboden in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of verkoop verboden zou zijn.

Dit persbericht en de aanbieding zijn uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten (niet zijnde Nederland) van de Europese Economische Ruimte (de "EER") die "Gekwalificeerde Beleggers" zijn in de zin van artikel 2, lid 1, onder (e) van de Prospectusrichtlijn (‘Gekwalificeerde Beleggers’). De ‘Prospectusrichtlijn’ verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd.

Verder wordt dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is het enkel gericht aan, Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de 'Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005', zoals gewijzigd (de  'Order') en gekwalificeerde beleggers die vallen onder artikel 49, lid 2, (a) tot (d) van de Order, en (ii) aan wie het op andere wijze mag worden gecommuniceerd (waarbij al deze personen tezamen ‘Relevante Personen’ worden genoemd).

Er mag niet worden gehandeld op basis van of vertrouwen op dit persbericht (i) door personen die geen Relevante Personen zijn in het Verenigd Koninkrijk, en (ii) door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn in een lidstaat van de EER niet zijnde Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop dit persbericht betrekking heeft zijn uitsluitend beschikbaar voor (a) Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en zullen uitsluitend worden aangegaan met Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en (b) Gekwalificeerde Beleggers in lidstaten van de EER (niet zijnde Nederland en het Verenigd Koninkrijk).

Iedere potentiële belegger dient ervan uit te gaan dat hij of zij het economisch risico van een belegging in Rabobank Certificaten draagt. Noch Rabobank noch de banken die betrokken zijn bij de aanbieding doen uitspraken over (i) de geschiktheid van de Rabobank Participaties voor een bepaalde belegger, (ii) de juiste boekhoudkundige behandeling en mogelijke fiscale gevolgen van het beleggen in de Rabobank Participaties, of (iii) de toekomstige prestaties van de Rabobank Participaties, hetzij in absolute zin of ten opzichte van concurrerende beleggingen.

]]>
Investor News Wed, 11 Jan 2017 11:15:44 GMT
<![CDATA[FGH Bank rondt verkoop RNHB af]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2016/FGH_Bank_completes_sale_of_RNHB.html FGH Bank heeft de verkoop afgerond van de vastgoedfinancieringsactiviteiten van RNHB Hypotheekbank. RNHB Hypotheekbank is een label van FGH Bank N.V., een volledige dochter van Rabobank. RNHB Hypotheekbank is verkocht aan een consortium van investeerders waaronder Vesting Finance.

RNHB Hypotheekbank heeft  60 medewerkers, een kredietportefeuille van € 1,7 miljard en een klantenportefeuille van ruim 9 duizend leningen.

]]>
Investor News Thu, 29 Dec 2016 19:43:54 GMT
<![CDATA[Rabobank starts registration of Covered Bond Programme]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2016/Rabobank_starts_registration_of_Covered_Bond_Programme.html Rabobank has started the process to register its inaugural Covered Bond Programme with De Nederlandsche Bank (DNB). Rabobank intends to incorporate covered bonds into its future funding mix. The programme will further diversify and optimize Rabobank's funding composition, which supports the Strategic Framework of the bank.

An inaugural benchmark transaction could be contemplated in 2017 but timing will depend on market conditions and the overall funding needs of the bank. Furthermore, Rabobank requires DNB approval of the programme before it can decide to issue covered bonds.

]]>
Investor News Tue, 13 Dec 2016 19:43:54 GMT