Rss feed Investor Relations https://www.rabobank.com/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rss feed Investor Relations nl <![CDATA[Rabobank boekt nettowinst van EUR 2.160 miljoen over eerste halfjaar 2021 mede door sterk economisch herstel]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2021/20210812-rabobank-posts-net-result-of-EUR-2.160-million-for-first-half-of-2021-supported-by-a-strong-economic-recovery.html?utm_medium=RSS De positieve economische groeicijfers en het herstel van de negatieve impact van Covid-19 zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten van Rabobank. Een vrijval van de kredietvoorzieningen, positieve herwaarderingen van activa door verbeterde marktomstandigheden en solide prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen zorgen in het eerste halfjaar van 2021 voor een sterke nettowinst van EUR 2.160 miljoen. Ondanks de verbeterde condities zijn structurele uitdagingen zoals de lagerenteomgeving niet verdwenen en zullen deze de resultaten van de bankensector blijven beïnvloeden.

“De pandemie heeft de samenleving nog altijd stevig in haar greep. Alhoewel in sommige landen door de recente opheffing van Covid-19-maatregelen een einde kwam aan een moeilijke periode, is een aantal van deze restricties weer ingevoerd in reactie op stijgende besmettingscijfers. Het is duidelijk dat de pandemie nog niet voorbij is. Covid-19 zal ook in de nabije toekomst zijn weerslag hebben op onze klanten, onze collega's, de maatschappij en Rabobank zelf.

Het eerste halfjaar van 2021 kent twee gezichten. Eén perspectief is dat er klanten zijn die profiteren van het economisch herstel. Dat zien we bijvoorbeeld in onze transactiegegevens, waaruit blijkt dat consumentenbestedingen zijn toegenomen. Ook bleken Food & Agri-sectoren veerkrachtig deze periode. Aan de andere kant zien we dat sommige klanten het nog steeds moeilijk hebben, ondanks het herstel van een aantal van de door Covid-19 getroffen sectoren. Het beëindigen van steunmaatregelen van de Nederlandse overheid in de tweede helft van het jaar kan er voor zorgen dat er financiële problemen ontstaan bij een aantal klanten. Daarnaast zien we dat extreme klimaatgebeurtenissen als droogte en overstromingen impact hebben op onze klanten, naast tekorten in bijvoorbeeld chips, bouwmaterialen en arbeidskrachten.

In een veranderend financieel landschap blijven we trouw aan onze missie ‘Growing a better world together’. Klantcontact vindt steeds vaker plaats via nieuwe digitale diensten, we blijven innoveren en onze diensten aanpassen aan de veranderende klantbehoeften. De aangekondigde herstructurering van Rabobanks kantorennetwerk in Nederland is dan ook in volle gang. Het sterke resultaat dat nu voorligt, schrijven we deels toe aan het herstel van de negatieve ontwikkelingen in 2020. Onze basis is solide, maar moet sterker gezien de structurele druk op het traditionele bankmodel zoals de uitgebreide regelgeving voor banken, concurrentie van nieuwe (digitale) niet-banken, cyberrisico's en de lage renteomgeving.

Onze rol als poortwachter van het financiële systeem is topprioriteit. Het afgelopen halfjaar hebben we meer dan 500 Know Your Customer-medewerkers (KYC) aangenomen in Nederland, waardoor het totale aantal medewerkers wereldwijd nu ongeveer 4.500 is. In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering wordt de Nederlandse samenleving ook gesterkt door Transactie Monitoring Nederland (TMNL), die dit jaar de collectieve transactiemonitoring van het commerciële betalingsverkeer startte.

Een boeiende ontwikkeling is de start van onze Rabo Carbon Bank afgelopen februari. Bij de lancering van het eerste project stelden we duizenden kleine boeren in staat CO2 af te vangen uit de atmosfeer, en zo zullen er meer proposities gaan volgen. Voor onze hypotheekklanten hebben we de verduurzaming van woningen toegankelijker gemaakt: 36.500 klanten gebruikten onze nieuwe online scantool voor advies en concrete aanbiedingen om hun huizen te verbeteren. Ook noemenswaardig is de heropening van Rabo GroenSparen voor nieuwe klanten in april. Door de forse groei van 13% in dit spaarvolume tot eind juni, kunnen we nu EUR 2.313 miljoen investeren in groene initiatieven. Deze voorbeelden passen bij de kern van onze missie: het verbinden van klanten met onze kennis en financiële instrumenten, om zo bij te dragen aan de energietransitie en die van duurzaam wonen en duurzame voeding.

Is het genoeg? Zeker niet. Er is nog een lange weg te gaan om het klimaatvraagstuk op te lossen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om samen met onze klanten hieraan bij te dragen. We zijn trots op de inspanningen van al onze medewerkers, met alle uitdagingen van het afgelopen halfjaar. Dank aan allen voor hun bijdrage en inzet.”

Rabobanks financiële prestatie in de eerste zes maanden van 2021 was sterk met een nettowinst van EUR 2.160 miljoen, significant hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Behalve solide prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen, dragen de verbeterde marktomstandigheden bij aan deze financiële resultaten. Vorig jaar had Covid-19 een forse impact op de economie, de klanten van Rabobank, de financiële sector en de bank zelf. Deze ongekende situatie leidde tot aanzienlijk hogere kredietvoorzieningen en druk op de inkomsten.

Ondanks de Covid-19-maatregelen vond er in de eerste helft van 2021 een scherp economisch herstel plaats door de brede beschikbaarheid van vaccins. De verwachte verslechtering van de kredietkwaliteit bleef tot op heden uit, vooral dankzij dit herstel, de veerkracht van Food & Agri-sectoren en de (verlenging van) diverse steunmaatregelen van de Nederlandse overheid. Daardoor daalde het aantal sectoren dat als kwetsbaar was aangemerkt door Covid-19 en rapporteert Rabobank een netto vrijval van kredietvoorzieningen van EUR 274 miljoen in de eerste helft van 2021 (minus 13 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille), EUR 1.716 miljoen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De onzekerheid over toekomstig herstel is weliswaar afgenomen, maar Rabobank blijft voorzichtig aangezien de overheidssteunmaatregelen voor bedrijven aflopen en nieuwe varianten van het coronavirus kunnen opleven. Daardoor kan de kredietkwaliteit van Rabobanks zakelijke leningportefeuille in de tweede helft van 2021 of in 2022 worden geraakt.

Hoewel de aanhoudende lage rente druk blijft zetten op de rentewinst, zijn de totale inkomsten gestegen met 17%. Dit is het resultaat van onder andere de deelname van Rabobank aan het TLTRO III-programme – dat EUR 192 miljoen opbrengt in de eerste helft van 2021, en de verbeterde marktomstandigheden die resulteren in positieve herwaarderingen van aandelenbelangen. De provisie- en commissie-inkomsten herstelden in vergelijking met de eerste helft van 2020 en waren EUR 128 miljoen hoger. De verbeterde financiële prestaties zijn zichtbaar in alle bedrijfsonderdelen, waarbij vooral Rabo Investments goed presteert.

De stijging van inkomsten compenseerde ruimschoots de lichte stijging van de kosten, resulterend in een verbeterde cost/income ratio van 58,0% (2020: 65,3%). Het rendement op eigen vermogen verbeterde tot 10,4% (FY 2020: 2,7%).

De kredietportefeuille steeg met EUR 4,8 miljard tot EUR 414,2 miljard, deels door valutaschommelingen. De Food & Agri-portefeuille nam met 4% toe tot EUR 104,8 miljard. Rabobank bleef marktleider op de Nederlandse woninghypotheekmarkt met een marktaandeel van 23%. De toevertrouwde middelen van retail- en wholesaleklanten stegen met 4%. Dit is in lijn met de stijging van de Nederlandse spaarmarkt en kan vooral worden toegeschreven aan de impact van Covid-19.

Dankzij de sterke resultaten in de eerste helft van 2021 steeg de CET 1-ratio tot 17,2%. De kapitaalpositie van Rabobank blijft daarmee robuust.

Met het oog op de komende periode stelt Wiebe Draijer dat de pandemie mogelijk nog leidt tot verdere financiële impact: “Het komt misschien later en kan minder hoog zijn dan eerder verwacht, feit is echter dat er nog steeds klanten zijn met uitdagingen. Zij hebben onze grootste aandacht en we blijven hen waar mogelijk ondersteunen. Zo hebben we bijvoorbeeld met andere partijen het Post Corona Groei Initiatief opgericht dat de vermogenspositie van Nederlandse bedrijven in nood kan versterken.

Met de pandemie houdt de onzekerheid aan. Reden voor de bank om voorzichtig te blijven, omdat de kredietkwaliteit van onze zakelijke leningportefeuille nog steeds kan worden geraakt. Ook de lage renteomgeving blijft onze resultaten onder druk zetten, evenals onze investeringen in KYC-maatregelen.

Kijkend naar onze duurzaamheidsagenda: ratingbureau Sustainalytics kende Rabobank in de afgelopen jaren een toppositie toe in hun ESG-risicobeoordeling. Ons duurzaamheidsbeleid is solide. Als koploper moeten we nu het tempo opvoeren, gezien onze portefeuille en de ontwikkeling van de klimaatcrisis. Zo zijn we in juli een pilot gestart met rentekorting voor duurzame Nederlandse melkveehouders. Ook lanceerden we met de bouw van 12.000 flexibele en klimaatneutrale huurwoningen in Nederland. Dit initiatief draagt ook bij aan het oplossen van de woningschaarste en aan de financiële gezondheid van onze klanten.

Als coöperatieve bank blijven we ons maximaal inzetten voor onze maatschappelijke prioriteiten: onze rol als poortwachter van het financiële systeem en het investeren in geavanceerde KYC-technologie, onze inzet voor de Sustainable Development Goals en het bijdragen aan het oplossen van de woningnood in Nederland.”

Gepubliceerd: 12 augustus 2021, 07:30 CET

]]>
Investor News Thu, 12 Aug 2021 07:30:00 GMT 295697
<![CDATA[Rabobank is voornemens een uitzonderlijke kwartaalvergoeding van EUR 1,21478 uit te keren per Rabobank Certificaat op 29 december 2021]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2021/20210802-rabobank-announces-intention-exceptional-quarterly-distribution-rabobank-certificates-december-29-2021.html?utm_medium=RSS Rabobank kondigt aan voornemens te zijn op 29 december 2021 een uitzonderlijke kwartaalvergoeding van EUR 1,21478 per Rabobank Certificaat uit te keren, en herhaalt haar intentie om daarna terug te keren naar haar vergoedingenbeleid.

Op 15 december 2020 heeft de ECB banken verzocht om geen dan wel een beperkt dividend uit te keren tot 30 september 2021. Rabobank volgde deze aanbeveling op, en keerde een vergoeding uit van EUR 0,13674 per Rabobank Certificaat op respectievelijk 29 maart en 29 juni 2021, en heeft de intentie om hetzelfde bedrag uit te keren op 29 september 2021.

Op 23 juli 2021 kondigde de ECB aan dat zij haar aanbeveling om dividenduitkeringen te beperken tot 30 september 2021 niet zal verlengen. Als gevolg hiervan is Rabobank voornemens een uitzonderlijke vergoeding uit te keren van EUR 1,21478 per Rabobank Certificaat op 29 december 2021 en herhaalt zij haar intentie om vanaf 2022 terug te keren naar haar vergoedingenbeleid. De raad van bestuur van Rabobank neemt alle omstandigheden en belangen van alle stakeholders in haar overweging mee, waaronder de prudentie van de beoogde vergoedingen en Rabobanks langdurige relatie met particuliere en institutionele beleggers. 

Vergoedingen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. De raad van bestuur van Rabobank kan op elk moment beslissen of er al dan niet een vergoeding zal plaatsvinden, evenals de hoogte en vorm van vergoedingen.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik. 

Euronext Amsterdam (en andere handelsplatformen) kan op elk moment de verhandelingswijze van Rabobank Certificaten en/of het opbouwniveau van de beoogde vergoeding tussen beoogde betalingsdata (afzonderlijk verrekend tussen koper en verkoper) wijzigen na deze en elke toekomstige aankondiging van Rabobank. Ongeacht deze handelswijze blijft de voorgenomen vergoeding een intentie; de raad van bestuur van Rabobank heeft de discretionaire bevoegdheid om hierover te besluiten. Meer informatie over de Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

]]>
Investor News Mon, 02 Aug 2021 18:24:20 GMT 295599
<![CDATA[Groepsdirectie Rabobank herschikt portefeuilles]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2021/20210628-ir-managing-board-to-reallocate-portfolios.html?utm_medium=RSS In 2020 heeft de groepsdirectie van Rabobank aangekondigd de portefeuilles in de groepsdirectie te herschikken. Deze herschikking staat nu gepland voor 1 september 2021, onder voorbehoud van advies van de OR Rabobank en toetsing door de toezichthouders.

Recent heeft Ieko Sevinga, momenteel Chief Information and Operations Officer, aangegeven zich om persoonlijke redenen niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn in de groepsdirectie. Uiteraard wordt zijn wens gerespecteerd.
 
Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie meldt hierover: ‘Het vertrek van Ieko uit de groepsdirectie is een groot verlies voor het team. Het doet me dan ook goed dat Ieko heeft aangegeven de komende tijd beschikbaar te blijven voor onze bank. Hij zal onder andere activiteiten verrichten op het gebied van de strategie van onze bank.’
 
Vanaf 1 september zal Bart Leurs worden benoemd tot Chief Information & Technology Officer en zal de afdeling Operations worden ondergebracht bij de business. Berry Marttin zal de activiteiten van Wholesale & Rural blijven aansturen.
]]>
Investor News Mon, 28 Jun 2021 16:17:23 GMT 293942
<![CDATA[Gert-Jan van den Akker benoemd tot lid raad van commissarissen Rabobank ]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2021/20210414-appointment-vd-akker.html?utm_medium=RSS De Algemene Ledenraad van Rabobank heeft Gert-Jan van den Akker benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Hij is aangetreden per 14 april.

Gert-Jan van den Akker is opgeleid in de rechten aan de Universiteit van Amsterdam en vond zijn eerste emplooi in 1987 bij Cargill als Commercial Trainee. Zijn carrière voerde langs diverse, steeds zwaardere bestuurlijke functies voor dit wereldwijd opererende Amerikaanse agro-industriële concern. Zo was Van den Akker onder andere werkzaam in Maleisië, Japan, Zwitserland en Singapore in sectoren als granen, soja, wereldwijde handel en transport. Vanuit deze rollen heeft hij brede internationale en maatschappelijk relevante bestuurlijke ervaring opgedaan in de voedselproductie en -ketens. Van 2015 tot 2020 maakte hij deel uit van het Global Executive Team. In zijn laatste rol voor pensionering in 2020 was Van den Akker Chief Risk Officer en verantwoordelijk voor de transformatie van de wereldwijde handelsorganisatie.

Voorzitter van de raad van commissarissen Ron Teerlink verwacht dat Van den Akker de koers van Rabobank kan versterken: “Als coöperatie wil Rabobank substantieel bijdragen aan de wereldwijd nodige transities zoals verduurzaming in Food & Agri, de sector waar Rabobank internationaal een van de grootste financiers is. De brede internationale kennis van Gert-Jan van den Akker in deze sector en ervaring bij de top van een van de grootste ondernemingen hierin is zeer welkom bij de verdere strategische ontwikkeling van Rabobank. Hij zal een goede sparringpartner zijn voor de groepsdirectie met de juiste focus op het behalen van verdere verduurzaming en goede resultaten.”

 De raad van commissarissen van Rabobank bestaat verder uit Ron Teerlink (voorzitter), Marjan Trompetter (vice-voorzitter), Annet Aris, Petri Hofsté, Arian Kamp, Jan Nooitgedagt, Marc Pensaert en Pascal Visée.

]]>
Investor News Wed, 14 Apr 2021 15:23:26 GMT 292109
<![CDATA[Rabobank publiceert jaarverslag 2020]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2021/20210311-rabobank-publishes-annual-report-2020.html?utm_medium=RSS Vandaag publiceert Rabobank haar jaarverslag 2020, ESG Facts & Figures, Pillar 3 rapport en de overige bijbehorende bijlagen.

“Het afgelopen jaar lieten we zien waar we als coöperatieve bank met een missie voor staan: het leveren van een substantiële bijdrage aan de transities die wereldwijd nodig zijn. Als betekenisvolle coöperatie was onze bijdrage aan de samenleving vorig jaar vooral gericht op de behoeften van onze klanten in financiële nood. Bovendien konden we tijdens de pandemie de uitvoering van onze strategie versnellen. De digitale dienstverlening aan onze klanten en leden is verder verbeterd met nieuwe innovaties in de Rabo App, voortbouwend op de fundamenten van de afgelopen jaren. We pakten een belangrijke rol in de groene financiering van klanten in de wereldwijde voedselketens en we ondersteunden boeren over de hele wereld bij hun transitie naar duurzamere productie van onze voeding. Voorts hebben we onze bijdrage aan duurzame huisvesting in Nederland geïntensiveerd en versneld.”

Op 11 februari 2021 publiceerde Rabobank naast de jaarcijfers haar impactrapport 2020 (Onze impact in 2020). In dit rapport geeft Rabobank inzicht in de omgeving waarin de bank opereert, de strategie en bijbehorende resultaten en de manier waarop de bank waarde creëert voor haar stakeholders. Dit rapport is opgesteld aan de hand van het International Integrated Reporting Framework.

]]>
Investor News Thu, 11 Mar 2021 07:30:00 GMT 291277
<![CDATA[Rabobank is voornemens om EUR 0.13674 per Rabobank Certificaat te vergoeden in elk van de eerste drie kwartalen van 2021]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2021/20210211-rabobank-announces-intententions-quarterly-distribution-0.13674-RC.html?utm_medium=RSS Rabobank is voornemens om een vergoeding van EUR 0.13674 per Rabobank Certificaat uit te keren op respectievelijk 29 maart, 29 juni en 29 september 2021. Deze voorgenomen vergoeding is het resultaat van de gesprekken die zijn gevoerd met de Europese Centrale Bank (ECB) en is nog ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank.

Op 15 december 2020 heeft de ECB banken verzocht om geen dan wel een beperkt dividend uit te keren tot 30 september 2021. Rabobank kondigde op 21 december 2020 aan deze aanbeveling te volgen en in gesprek te gaan met de ECB over de voorgenomen vergoedingen op de Rabobank Certificaten tot 30 september 2021.

Rabobank heeft de intentie om terug te keren naar de beoogde vergoeding zoals opgenomen in haar reguliere vergoedingenbeleid als de ECB  de door haar aanbevolen beperkingen ten aanzien van vergoedingen intrekt. Op dat moment zal Rabobank gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid om te beslissen over toekomstige vergoedingen. Daarbij zal zij in haar overwegingen meenemen of het prudent is om een vergoeding uit te keren, en zo ja, wat de hoogte van een dergelijke vergoeding zou moeten zijn.

Euronext Amsterdam en andere handelsplatformen kunnen de verhandelingswijze voor Rabobank Certificaten wijzigen na deze en eventuele toekomstige aankondigingen van Rabobank. Meer informatie over de Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

]]>
Investor News Thu, 11 Feb 2021 07:00:00 GMT 288933
<![CDATA[Rabobank volgt de nieuwe aanbeveling van de ECB]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20201221-rabobank-adheres-to-the-new-ecb-recommendation-on-dividend-distributions.html?utm_medium=RSS Rabobank gaat met de Europese Centrale Bank (ECB) in gesprek over mogelijke vergoedingen op Rabobank Certificaten gedurende de periode tot 30 september 2021. Dit is in lijn met de aanbeveling van de ECB, zoals gepubliceerd op 15 december 2020, waarin zij banken verzoekt om terughoudend te zijn met het doen van dergelijke uitkeringen. De besprekingen met de ECB zouden kunnen leiden tot vergoedingen die afwijken van de beoogde vergoedingen volgens het vergoedingenbeleid.

De ECB heeft aangekondigd dat significante kredietinstellingen zouden moeten overwegen om tot 30 september 2021 geen dividend uit te keren of dergelijke vergoedingen te beperken. Ze roepen banken op om in deze periode uiterst voorzichtig te werk te gaan bij het nemen van beslissingen over dividenduitkeringen. Gezien de aanhoudende onzekerheid over de economische impact van het coronavirus blijft een behoedzame aanpak volgens de ECB noodzakelijk.

Nadat Rabobank de besprekingen met de ECB heeft afgerond, zal zij gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid om te besluiten over een mogelijke vergoeding op Rabobank Certificaten. Dit kan resulteren in vergoedingen die kunnen afwijken van de beoogde vergoedingen volgens het vergoedingenbeleid.

Rabobank heeft nog steeds een solide kapitaalpositie en een gezonde Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio.

Rabobank volgt nauwlettend verdere aankondigingen en aanbevelingen op het gebied van wet- en regelgeving, waaronder de door de ECB aangekondigde evaluatie van de economische situatie en de mogelijkheid van het doen van dividenduitkeringen na 30 september 2021.

Euronext Amsterdam en andere handelsplatformen kunnen de verhandelingswijze voor Rabobank Certificaten wijzigen na deze en eventuele toekomstige aankondigingen van Rabobank. Meer informatie over de Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

]]>
Investor News Mon, 21 Dec 2020 08:30:40 GMT 288173
<![CDATA[Rabobank geeft nieuwe Rabobank Certificaten uit voor de vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20201208-rabobank-issues-new-rabobank-certificates-for-distribution-in-the-form-of-rabobank-certificates.html?utm_medium=RSS Op 8 december 2020 zijn 15.044.096 nieuwe Rabobank Certificaten uitgegeven en geleverd aan de clearingpartijen.

Het totale nominale bedrag aan uitstaande Rabobank Certificaten is daarmee gestegen naar € 7.825.136.525, wat overeenkomt met 313.005.461 Rabobank Certificaten.

Levering aan houders van nieuwe Rabobank Certificaten en een eventuele fractie in contanten vindt plaats vanaf 9 december 2020.

Details van deze vergoeding zijn 30 november jongstleden gepubliceerd (zie ). De omwisselverhouding is op 4 december 2020 via een nieuwsbericht bekend gemaakt.

]]>
Investor News Tue, 08 Dec 2020 15:21:38 GMT 287632
<![CDATA[De omwisselverhouding voor de vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten bedraagt 19,81]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20201204-distribution-ratio-for-distribution-in--form-rabobank-certificates.html?utm_medium=RSS De raad van bestuur van Rabobank heeft de omwisselverhouding vastgesteld voor de uitzonderlijke vergoeding van omgerekend ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat. De omwisselverhouding is één nieuw Rabobank Certificaat voor elke 19,81 Rabobank Certificaten die een houder bezit.

De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde prijzen van alle verhandelde Rabobank Certificaten op Euronext Amsterdam op 1, 2 en 3 december 2020 (de Volume-Weighted Average Price - VWAP) van € 33,81. De VWAP is aangepast door deze met € 1,625 te verlagen, wat resulteert in een referentieprijs van € 32,18. De omwisselverhouding van 19,81 is berekend door de referentieprijs te delen door € 1,625. 

De nieuwe Rabobank Certificaten worden op 8 december 2020 uitgegeven en geleverd aan de clearingpartijen. Levering aan houders van nieuwe Rabobank Certificaten en een eventuele fractie in contanten vindt plaats vanaf 9 december 2020.

Verwezen wordt naar het van 30 november 2020. Meer informatie is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

Bepaalde getallen in dit bericht zijn afgerond. Bij de daadwerkelijke berekening wordt alleen de fractie in contanten afgerond op hele centen. 

]]>
Investor News Fri, 04 Dec 2020 08:31:23 GMT 287595
<![CDATA[Rabobank keert begin december 2020 een vergoeding uit in de vorm van Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20201130-distribution-in-form-rabobank-certificates.html?utm_medium=RSS De raad van bestuur van Rabobank heeft besloten om begin december 2020 een uitzonderlijke vergoeding te doen in de vorm van Rabobank Certificaten, van omgerekend ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat. Deze aankondiging volgt op het voornemen tot een dergelijke vergoeding, zoals gecommuniceerd op 21 oktober 2020.

De raad van bestuur heeft conform haar discretionaire bevoegdheid besloten tot deze uitzonderlijke vergoeding. Rabobank informeert houders van Rabobank Certificaten nu over de details en relevante data van de vergoeding. Rabobank Certificaten worden vanaf 4 december 2020 (ex-datum) zonder vergoeding verhandeld. De record-datum is 7 december 2020.
 
Het aantal Rabobank Certificaten dat recht geeft op één nieuw Rabobank Certificaat (de omwisselverhouding) wordt bepaald door de naar volume gewogen gemiddelde prijzen van alle verhandelde Rabobank Certificaten op Euronext Amsterdam op 1, 2 en 3 december 2020 (de Volume-Weighted Average Price – VWAP) te delen door het bedrag van € 1,625. Rabobank past vervolgens de VWAP aan door deze met € 1,625 te verlagen. Dit is een correctie voor het feit dat de VWAP is gebaseerd op prijzen van vóór de ex-datum, waarin de waarde van de beoogde vergoeding tot de ex-datum nog is meegenomen. Indien het aantal uit te keren nieuwe Rabobank Certificaten aan een houder niet overeenkomt met een geheel aantal Rabobank Certificaten, wordt de fractie contant verrekend.
 
De omwisselverhouding wordt bekend gemaakt op 4 december 2020 voorbeurs op www.rabobank.com/certificaten. Nieuwe Rabobank Certificaten worden op 8 december 2020 door Rabobank uitgegeven en geleverd aan de clearingpartijen. Levering van nieuwe Rabobank Certificaten en een eventuele fractie in contanten aan houders vindt plaats vanaf 9 december 2020. De nieuw uit te geven Rabobank Certificaten zullen dezelfde voorwaarden hebben als en worden samengevoegd met de huidige uitstaande Rabobank Certificaten. 
 
Het volgende tijdschema geldt voor Euronext Amsterdam. Voor andere handelsplatforms kunnen andere ex-data gelden.
 
4 december 2020 Bekendmaking van de omwisselverhouding en ex-datum
7 december 2020 Record-datum
8 december 2020 Uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten
Vanaf 9 december 2020 Levering van nieuwe Rabobank Certificaten en eventuele fractie in contanten aan houders
 
Euronext Amsterdam kan op elk moment de verhandelingswijze voor Rabobank Certificaten wijzigen na deze en elke toekomstige aankondiging van Rabobank. Meer informatie over Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext Amsterdam, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.
 
 
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.
]]>
Investor News Mon, 30 Nov 2020 08:30:00 GMT 287549
<![CDATA[Rabobank is voornemens om eind 2020 een uitkering te doen in de vorm van Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20201021-announcement-stock-distribution-rc.html?utm_medium=RSS Rabobank kondigt aan voornemens te zijn om in december 2020 een uitzonderlijke vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten te betalen aan beleggers die certificaten bezitten op een nog nader te bepalen toekomstige datum. Dit komt omgerekend neer op ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat. Deze voorgenomen vergoeding is nog ter discretie van de raad van bestuur van Rabobank. Verdere details worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Op 13 augustus 2020 liet Rabobank weten zich te houden aan de geactualiseerde aanbeveling van de ECB (gepubliceerd op 28 juli 2020) en over 2020 geen vergoeding in contanten uit te keren op Rabobank Certificaten. De bank heeft toen ook aangekondigd een eventuele vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten zorgvuldig te onderzoeken. Dit onderzoek is nu afgerond, met als resultaat de intentie om in december 2020 een uitkering te doen in de vorm van Rabobank Certificaten.

De voorgenomen vergoeding zal op zichzelf geen invloed hebben op de solide kapitaalpositie van Rabobank, noch op de Common Equity Tier 1 (CET1) ratio. Het behoud van een solide kapitaalbasis blijft prioriteit om klanten in deze uitdagende tijden zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen.

Bas Brouwers, CFO van Rabobank: ‘COVID-19 heeft nog steeds grote impact op de wereld en de economie. Als coöperatieve bank blijft het onze prioriteit om de economie te ondersteunen en onze klanten door deze crisis te helpen. Ook erkennen we de impact op onze particuliere en institutionele beleggers van het feit dat Rabobank zich houdt aan de ECB aanbevelingen. De voorgenomen vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten beschouwen wij als een uitzonderlijke maatregel in deze ongekende tijden'.

Rabobank zal verdere updates en aankondigingen van de toezichthouders nauwlettend volgen. Uitkeringen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. De raad van bestuur van Rabobank kan altijd beslissen of er al dan niet een uitkering zal plaatsvinden, evenals de hoogte en vorm van uitkeringen.

Euronext kan de verhandelingswijze voor Rabobank Certificaten wijzigen na deze en elke toekomstige aankondiging van Rabobank. Meer informatie over de Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Wed, 21 Oct 2020 16:35:44 GMT 286888
<![CDATA[Ook Rabobank gaat negatieve rente rekenen voor tegoeden boven 250.000 Euro]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20200930-rabobank-next-bank-to-introduce-negative-interest-rates-for-balances-over-eur-250000-euro.html?utm_medium=RSS Rabobank wijzigt de rente voor haar betaal-, spaar- en beleggersrekeningen vanwege de aanhoudende lage rente in de markt. De aanpassing van de tarieven gaat in vanaf 1 januari 2021. Vanaf dan geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten voor het deel van het tegoed boven € 250.000 een creditrente van – 0,5%. De rente wordt berekend per rekening.

Voor particuliere klanten met een saldo tot en met € 250.000 verandert er niets. Op particuliere spaar- en beleggersrekeningen vergoedt Rabobank tot en met € 250.000 een rente van 0,01%. Op de particuliere betaalrekeningen blijft de rente 0% voor tegoeden tot en met € 250.000.

Ook voor zakelijke klanten met een tegoed tot en met € 250.000 verandert er niets. Op zakelijke spaarrekeningen vergoedt Rabobank tot en met € 100.000 een rente van 0,01%, daarboven is de rente 0% tot en met € 250.000. Op de betaal- en beleggersrekeningen blijft de rente 0% voor het deel van het tegoed tot en met € 250.000.

Met deze aanpassingen blijft 98,7% van alle particuliere en zakelijke klanten nog steeds gevrijwaard van negatieve rente. Rabobank wil graag zo lang als mogelijk deze groep en ook de drempel waarover het gaat zo groot mogelijk houden, maar kan daar gezien de aanhoudende lage rentes helaas geen garanties op geven.

Ondanks dat de rente al geruime tijd laag is, blijven klanten sparen. Dat moedigt Rabobank ook ten zeerste aan, ‘financiële zelfredzaamheid’ staat hoog op haar maatschappelijke agenda. Het is belangrijk om een buffer te hebben voor bijvoorbeeld onverwachte uitgaven, studie van de kinderen, gevolgen van COVID of eerder stoppen met werken.

]]>
Investor News Wed, 30 Sep 2020 15:30:00 GMT 269385
<![CDATA[Vergadering van houders van Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20200602-meeting-of-holders-of-rabobank-certificates.html?utm_medium=RSS Op dinsdagavond 30 juni 2020 om 20:00 uur houden wij de vergadering van Rabobank Certificaathouders. In verband met de COVID-19 (Corona) pandemie en de daarmee verband houdende maatregelen van lokale en landelijke autoriteiten is besloten om de vergadering virtueel te laten plaatsvinden.

De Stichting AK Rabobank Certificaten nodigt houders van Rabobank Certificaten uit de jaarlijkse vergadering van certificaathouders bij te wonen. Personen die op 19 juni 2020 (“de Registratiedatum”) houders zijn van Rabobank Certificaten en zich voorafgaand aan de vergadering hebben aangemeld, mogen deelnemen aan de vergadering.

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en notulen van de vergadering d.d. 14 mei 2019
  3. Verslag Rabobank Certificaten en activiteiten van de Stichting AK Rabobank Certificaten in 2019
  4. Toelichting op het gevoerde risico- en vergoedingenbeleid en de jaarcijfers van Rabobank over 2019 en recente ontwikkelingen
  5. Rondvraag en sluiting

Certificaathouders die de vergadering bij willen wonen, dienen zich uiterlijk op 24 juni 2020 via de instelling waar de certificaten worden geadministreerd ("Rabobank" of “tussenpersoon”), schriftelijk te hebben aangemeld.

Certificaathouders die certificaten houden bij Rabobank kunnen zich vanaf 8 juni 2020 aanmelden door gebruik te maken van het inschrijfformulier op www.rabobank.nl/certificaten.

Certificaathouders die certificaten houden bij andere instellingen dan Rabobank kunnen zich vanaf 8 juni 2020 via deze tussenpersoon aanmelden. Uiterlijk 24 juni 2020 dient de tussenpersoon Rabobank te voorzien van een verklaring van het aantal Rabobank Certificaten dat wordt gehouden door de betreffende houder op de Registratiedatum en voor hoeveel Rabobank Certificaten registratie voor de vergadering is aangevraagd.

Om deel te kunnen nemen aan de virtuele vergadering wordt verzocht bij registratie een geldig e-mailadres te overleggen. Na registratie wordt via het opgegeven e-mailadres een bevestiging gestuurd met een beschrijving van de vergaderwijze.

Als een houder de vergadering niet kan bijwonen, kan deze zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Certificaathouders die een derde willen machtigen om namens hen aan de vergadering deel te nemen, dienen de gegevens van die derde in de aanmelding te laten opnemen.

Certificaathouders zullen vervolgens een bevestiging van registratie ontvangen, inclusief verdere informatie over het virtueel deelnemen aan de vergadering.

De vergaderstukken zijn beschikbaar gesteld op www.rabobank.nl/certificaten en www.rabobank.com/ir.

]]>
Investor News Tue, 02 Jun 2020 12:16:41 GMT 266635
<![CDATA[Rabobank geeft update over impact COVID-19]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20200520-press-release-covid-19-update.html?utm_medium=RSS Vandaag geeft Rabobank een update over de verwachte impact van de COVID-19 pandemie op de bank en haar klanten. De update betreft geen financiële kwartaalrapportage. Over haar financiële positie en resultaten publiceert Rabobank zoals gebruikelijk halfjaarlijks.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie: ‘COVID-19 heeft niet alleen grote impact op de gezondheid, maar raakt ook de (inter)nationale economie hard. Ook onze klanten en wijzelf worden geraakt. Rabobank is met haar solide kapitaal- en liquiditeitspositie, sterke strategische focus en haar coöperatieve wortels goed gepositioneerd om klanten en medewerkers daar waar mogelijk bij te staan in de crisis.’
 
Bas Brouwers, CFO van Rabobank voegt toe: ‘We beschikken over stevige buffers om de impact van de COVID-19 pandemie te kunnen absorberen. De huidige macro-economische situatie en onzekere vooruitzichten zullen echter leiden tot een forse verhoging van onze kosten voor kredietverliezen. Op basis van ons eigen macro-economisch scenario van 9 april jl. verwachten we dat deze voor 2020 ongeveer tweemaal zo hoog zullen zijn (circa EUR 2 miljard) als het gemiddelde jaarlijkse niveau van een volledige economische cyclus. Neerwaartse bijstelling van dit scenario kan een negatieve invloed hebben op die verwachtingen. De hogere kosten voor kredietverliezen zullen samen met te verwachten lagere inkomsten (onder andere door de aanhoudend lage renteomgeving) een aanzienlijk effect hebben op de nettowinst over 2020.’
 
Zie voor meer informatie, de presentatie van Investor Relations (alleen beschikbaar in het Engels).
 

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Wed, 20 May 2020 14:56:06 GMT 266426
<![CDATA[Vergadering van houders van Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20200409-meeting-of-holders-of-rabobank-certificates.html?utm_medium=RSS Op dinsdagavond 30 juni 2020 om 20.00 uur houden wij de vergadering van Rabobank Certificaathouders. In verband met de COVID-19 (Corona) pandemie heeft Rabobank besloten om uit voorzorg de vergadering dit jaar op een later moment te houden dan u van ons gewend bent.

Het is momenteel onzeker welke verdere gevolgen de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende maatregelen van lokale of landelijke autoriteiten zullen hebben voor de Vergadering van houders van Rabobank Certificaten 2020. Rabobank zal mogelijk additionele voorzorgsmaatregelen (moeten) treffen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de vergadering. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de praktische gang van zaken rondom de vergadering, waaronder de locatie.

Vooralsnog zijn houders van Rabobank Certificaten uitgenodigd om de vergadering bij te wonen op 30 juni in het bestuurscentrum van Rabobank Nederland aan de Croeselaan 18 in Utrecht. Aanmelden kan vanaf maandag 8 juni 2020. De oproepadvertentie met daarin het registratieproces wordt later geplaatst in het Financieele Dagblad en de Telegraaf en zal na plaatsing ook inzichtelijk zijn op deze website.

]]>
Investor News Thu, 09 Apr 2020 10:46:09 GMT 265664
<![CDATA[Mark Pensaert benoemd tot lid raad van commissarissen Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20200409-mark-pensaert-appointed-to-rabobank-supervisory-board.html?utm_medium=RSS De Algemene Ledenraad van Rabobank heeft Mark Pensaert benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Hij is aangetreden per 8 april 2020.

Mark Pensaert

De Belg Mark Pensaert (1964) behaalde zijn Master of Law aan de Universiteit van Gent en specialiseerde in Corporate and Securities Law aan de Universiteit van Cambridge. Hij is zijn carrière gestart bij de zakenbank Lazard in London en heeft door de jaren heen gedegen internationale ervaring opgedaan in diverse takken van sport in het bank- en verzekeringswezen. In het bedrijfsleven was hij ook actief als financieel directeur bij een aantal grote familiebedrijven in diverse sectoren. Sinds mei 2018 vervult Pensaert adviesrollen en commissariaten bij een aantal vooraanstaande beursgenoteerde Belgische en Franse bedrijven. Hij is thans toezichthouder bij Agfa-Gevaert N.V. en Tikehau Capital Belgium S.A.
 
De voorzitter van de raad van commissarissen Rabobank, Ron Teerlink is blij met de benoeming van Pensaert: “De raad van commissarissen ziet de komst van Mark Pensaert als een solide aanvulling. Hij heeft diepgaande ervaring in (boardrooms van) de financiële sector en internationale kapitaalmarkten. Hij combineert een internationaal profiel met een goed begrip van Nederlandse verhoudingen. Hij is een bestuurder pur sang met een grote passie voor ondernemen en innovatie. Als commissaris zal hij in staat zijn de juiste vragen te stellen en leden van de groepsdirectie uit te dagen. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken.”

De raad van commissarissen van Rabobank bestaat verder uit Ron Teerlink (voorzitter), Marjan Trompetter (vice-voorzitter), Annet Aris, Leo Degle, Petri Hofsté, Arian Kamp, Jan Nooitgedagt en Pascal Visée.

]]>
Investor News Thu, 09 Apr 2020 07:30:09 GMT 265868
<![CDATA[Rabobank volgt de aanbeveling van de ECB aan banken om gedurende de COVID-19 pandemie tot tenminste 1 oktober 2020 geen dividend te betalen]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20200329-rabobank-adheres-to-ecb-recommendation-not-to-pay-dividends.html?utm_medium=RSS In navolging van recente aankondigingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank besloten geen uitbetaling te doen op de Rabobank Certificaten in maart, juni en september 2020. Rabobank geeft hiermee gehoor aan de aanbeveling van de ECB aan banken om geen dividend te betalen tot tenminste oktober 2020.

De ECB heeft vrijdag 27 maart banken opgeroepen om gedurende de COVID-19 pandemie hun dividendbetalingen voorlopig stop te zetten (ECB/2020/19). De ECB vindt het van essentieel belang dat banken hun kapitaal in stand houden om zo in deze onzekere tijden de economie te kunnen blijven ondersteunen. De ECB verwacht daarom dat banken afzien van dividenduitkeringen over 2019 en 2020 tot tenminste 1 oktober 2020, zodat banken huishoudens, het MKB en grote bedrijven kunnen blijven ondersteunen.

In navolging van deze aankondiging van zowel ECB als DNB, heeft Rabobank besloten gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om geen vergoedingen uit te keren op de Rabobank Certificaten op de geplande data van 29 maart, 29 juni en 29 september 2020.

Bas Brouwers, Chief Financial Officer bij Rabobank: “Als coöperatieve bank willen we ons maximaal inzetten om de economie te steunen en onze klanten door de crisis helpen. Het is onze prioriteit om samen met de bankensector, de overheid, toezichthouders en andere belanghebbenden, onze klanten te steunen, die nu zo zwaar geraakt worden door de corona pandemie. Daartoe bieden wij onze klanten diverse mogelijkheden voor tijdelijke financiële verlichting. Als coöperatieve bank wil en kan Rabobank deel uitmaken van de oplossing en onze klanten door deze crisis heen helpen.”

Rabobank hecht veel waarde aan haar relatie met particuliere beleggers en institutionele investeerders en realiseert zich dat dit besluit impact heeft op de directe opbrengst van de Rabobank Certificaten gedurende deze periode tot tenminste 1 oktober 2020.

Rabobank volgt verdere aankondigingen en aanbevelingen van de toezichthouders nauwgezet, waaronder de evaluatie die ECB voor later dit jaar heeft aangekondigd over de economische situatie en mogelijke dividenduitkeringen na 1 oktober 2020. Tegen die tijd zal Rabobank volledig discretionair een besluit nemen over de betaling op de Rabobank Certificaten, die nihil, lager of hoger dan voorheen kan zijn. 

Voor meer informatie over de coöperatieve Rabobank (haar zeggenschaps- en vermogensstructuur) en het vergoedingenbeleid van de Rabobank Certificaten, wordt verwezen naar de informatie op www.Rabobank.nl/certificaten.

Voor meer informatie:
Rabobank Investor Relations
030-7122401 of IR@rabobank.com
Rabobank Persvoorlichting
030-2162758 of pressoffice@rabobank.nl


Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Sun, 29 Mar 2020 10:46:09 GMT 265684
<![CDATA[Jan van Nieuwenhuizen verlaat Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20200309-jan-van-nieuwenhuizen-to-leave-rabobank.html?utm_medium=RSS Jan van Nieuwenhuizen stopt deze zomer na 35 jaar als bankier en lid van de groepsdirectie van Rabobank. Na een bancaire carrière in Nederland, London en Frankfurt trad hij in maart 2014 toe tot het bestuur van Rabobank, verantwoordelijk voor het (inter)nationale wholesale bankbedrijf en commercieel vastgoed.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank ziet een gepassioneerd en toegewijd bankier stoppen. “We zien Jan met spijt vertrekken. Een prudent bankier en een fijn mens met een goed moreel kompas. Ik ga er van uit dat we Jan in andere gremia met plezier tegenkomen, al was het maar omdat zijn persoonlijke missie en die van onze coöperatieve Rabobank overeenkomen.”

Ron Teerlink, voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank: “Wij kijken met dankbaarheid terug op de grote bijdrage van Jan aan Rabobank anno 2020. Jan is een bekwaam en deskundig bestuurder die we echt zullen missen. Zijn bescheidenheid is zoals het een bankier betaamt en daar mag iedereen een voorbeeld aan nemen.”

]]>
Investor News Mon, 09 Mar 2020 17:59:00 GMT 265391
<![CDATA[Rabobank boekt 2,2 miljard euro nettowinst over 2019]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2020/20200213-rabobank-presents-annual-results-2019.html?utm_medium=RSS Rabobank realiseert voortgang op haar strategische doelstellingen ondanks uitdagende marktomstandigheden. De nettowinst over 2019 kwam uit op 2,2 miljard euro.

“2019 was een bewogen jaar. We hadden internationaal te maken met politieke en economische instabiliteit en aanhoudende lage rente. We zien de consequenties hiervan nu terug in onze resultaten. Desondanks schrijven we in deze uitdagende omgeving een nettowinst van 2,2 miljard euro en lieten we goede progressie zien op onze strategische doelstellingen. De rentewinst is licht gedaald. We wisten onze kosten verder te verlagen. Onze kapitaalpositie is verbeterd en blijft solide. We hebben de verkoop van niet-kernactiviteiten afgerond en geïnvesteerd om verder ‘future proof’ te zijn.

We hebben goede vooruitgang geboekt op onze bijdrage aan grote maatschappelijke thema’s. We hebben geïnvesteerd in de verduurzaming van de woningmarkt en de energietransitie. Samen met dochter en projectontwikkelaar BPD ontwikkelen we nieuwbouwwoningen om knelpunten op de huurmarkt op te lossen. Internationaal krijgt de verduurzaming van de voedselketen steeds meer vorm, mede dankzij het door Rabobank geïnitieerde AGRI3-fonds en de inspanningen van Rabo Foundation in Afrika. Voor onze particuliere klanten in Nederland zetten we ons in voor betere zelfredzaamheid en het verlichten van schuldenproblematiek. Deze initiatieven zijn mooie illustraties van de wijze waarop de coöperatieve Rabobank invulling geeft aan haar missie om met elkaar een betere leefomgeving te creëren.

We zijn trots op de transitie die onze bank de afgelopen jaren heeft gemaakt. Deze is nu zichtbaar in onze dagelijkse bedrijfsvoering. De klanttevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers nemen toe, de balans is geoptimaliseerd, ons kostenniveau is lager en we werken efficiënter. We hebben onze digitale dienstverlening sterk uitgebreid en verbeterd, voor particuliere en zakelijke klanten.

We hebben dit alles kunnen realiseren dankzij de inzet en actieve betrokkenheid van onze medewerkers en veel van onze leden. Daar wil ik iedereen hartelijk voor danken.”

Met het oog op 2020 meldt Draijer: “We worden de komende periode in toenemende mate geraakt door de lage rente als gevolg van het beleid en de monetaire stimulering door centrale banken. Wij zouden een monetair beleid dat gericht is op normalisatie van renteniveaus toejuichen. De economie blijft onzeker en de effecten van de klimaatverandering raken ons allemaal.

Met de verkoop van de niet-kernactiviteiten in Noord-Amerika (RNA) en Ierland (ACC loan portfolio) en de resterende retailactiviteiten in Indonesië is er ruimte voor groei in onze kernactiviteiten. We zien mogelijkheden in Food & Agri, waar we al jarenlang een sterke (inter)nationale speler zijn. Deze positie biedt een sterke basis voor het bereiken van meer schaalvoordelen en vergroten van marktaandeel. Een andere kans zien we in de leasemarkt, waar we de trend van bezit naar gebruik zien. Dat biedt mooie openingen voor onze dochter DLL, die goed gepositioneerd is in deze markt.

Ook komend jaar heeft onze rol als poortwachter van het financiële systeem de hoogste prioriteit. Met de andere grootbanken bundelen we onze krachten en werken we samen met het publieke domein. Alleen dan kunnen we ècht een vuist maken tegen de financiële criminaliteit en de grote stromen zwart geld. In het afgelopen jaar hebben we aanzienlijke investeringen in mensen en middelen gedaan, om onze rol als poortwachter van het financiële systeem verder te versterken. De hierbij behorende uitdagingen op het vlak van risicobeoordeling, transactiemonitoring en klantdossiers zullen ook dit jaar onze grootste aandacht hebben.

Na een jaar waarin veel Nederlandse boeren in actie kwamen voor hun toekomst, willen we benadrukken dat Rabobank hun partner is en blijft. Wij blijven de agrarische sector ondersteunen op hun weg naar meer duurzaam landgebruik in balans met de natuur. Daarbij verliezen we het behoud van toekomstperspectief voor de boeren zelf niet uit het oog. Wij zullen ons in het komend jaar verder en actief inzetten om deze transitie te ondersteunen.

We blijven onze kernactiviteiten continu verbeteren en tegelijkertijd onze vleugels uitslaan. Als coöperatieve bank willen we een belangrijke bijdrage blijven leveren aan grote maatschappelijke transities, mede als onderdeel van onze groei in Nederland en op de mondiale voedselmarkt. Tegelijkertijd dienen we het verdienmodel van onze coöperatieve dienstverlening zeker te stellen. We zullen daarbij een nauwere band met onze leden opzoeken. Samen werken we aan oplossingen die goed zijn voor onze klanten, voor de samenleving en voor de wereld om ons heen.”


Lees voor een uitgebreidere toelichting op de jaarcijfers 2019 .

]]>
Investor News Thu, 13 Feb 2020 14:42:11 GMT 264943
<![CDATA[Rabobank boekt 1,2 miljard euro nettowinst over eerste halfjaar 2019]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2019/20190815-rabobank-presents-interim-results-2019.html?utm_medium=RSS In een uitdagende omgeving heeft Rabobank over het afgelopen halfjaar voortgang geboekt op de meeste doelstellingen van haar strategie. De nettowinst komt in de eerste zes maanden uit op 1,2 miljard euro.

‘In de eerste zes maanden van 2019 boekte Rabobank een nettowinst van 1,2 miljard euro. Dit halfjaar hebben internationale ontwikkelingen de stabiliteit en groeiperspectieven wereldwijd verder onder druk gezet. Denk hierbij aan verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China, een gestegen kans op een harde Brexit en de aanhoudende lage-renteomgeving. Gegeven deze uitdagende omgeving kijken we tevreden terug op hoe wij in staat zijn geweest wederom voortgang te boeken op onze strategie en missie als coöperatieve bank. Dit is dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, waarvoor wij ze hartelijk willen bedanken.’

Vergeleken met de recordprestatie van het eerste halfjaar van 2018, is de winstdaling 29%. Dit is voornamelijk het gevolg van een stijging in de kredietverliezen ten opzichte van het extreem lage niveau over dezelfde periode vorig jaar. Met het huidige niveau komen deze weer dichter in de buurt van het langjarig gemiddelde. De inkomsten zijn beïnvloed door het wegvallen van resultaten van niet-strategische onderdelen (FGH Bank en BPD Marignan). De aanhoudend lage-renteomgeving had ook enige invloed.

Rabobank is erin geslaagd om de kosten verder omlaag te brengen. Vergeleken met het eerste halfjaar van 2018 daalden de kosten met 5% als gevolg van de herstructureringsmaatregelen. Daardoor verbeterde ook de cost/income-ratio van 65,9% (over 2018) naar 64,4% over het afgelopen halfjaar. Focus blijft nodig op het verbeteren van de cost/income-ratio. Het tempo hiervan wordt mede bepaald door ontwikkelingen van de rentestand en verhoogde investeringen voor digitalisering en compliance. De kapitaalpositie van Rabobank blijft sterk: de common equity tier 1 (CET 1) ratio bedraagt 15,8%, ruim boven de door Rabobank gestelde target van minimaal 14%. De geringe daling van 0,2% (vergeleken met 31 december 2018) is onder andere het gevolg van groei in de kredietportefeuille. Met deze kapitaalpositie blijft Rabobank goed voorbereid op de impact van Basel IV en TRIM.

Lees voor een uitgebreidere toelichting op de halfjaarcijfers 2019 .

Gepubliceerd: 15 augustus 2019, 07:30 CET

]]>
Investor News Thu, 15 Aug 2019 07:50:00 GMT 262295