Rabo news https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News en <![CDATA[2016: Jaar van transitie]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/press-release-annual-results-2016.html Rabobank heeft in 2016 haar transitie voortvarend ingezet. De bank richt zich met haar strategie op een excellente klantbediening, een verbetering van de financiële resultaten en een flexibele en sterkere balans. Op al deze punten is progressie geboekt. De klantentevredenheid is in alle segmenten gestegen dankzij investeringen in digitalisering, aanpassing van de organisatie en verbeteringen in dienstverlening. Rabobank heeft in 2016 haar positie als leidende (coöperatieve) bank in Nederland verstevigd en wist internationaal haar rol in Food & Agri te vergroten. De kapitaalpositie is in lijn met de doelstellingen versterkt. De nettowinst kwam dankzij een goed operationeel resultaat uit op 2.024 miljoen euro (-9%). Het resultaat werd sterk neerwaarts beïnvloed door eenmalige posten zoals reorganisatiekosten, een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat en afboekingen op het belang in Achmea. Onderliggend bedroeg het bedrijfsresultaat voor belastingen 4.090 miljoen euro (+14%). Dit is vooral te danken aan lagere kosten voor kredietverliezen en kostenbesparingen, terwijl de inkomsten op niveau bleven ondanks een lage renteomgeving.

  • De nettowinst bedroeg 2.024 miljoen euro. Onderliggend lieten zowel het Nederlandse als het internationale bedrijf in ieder onderdeel een resultaatsverbetering zien. Het onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen bedroeg 4.090 miljoen euro, 14% meer dan in 2015 (3.592 miljoen euro).
  • De netto rentewinst daalde beperkt ondanks de balanskrimp en de lage rente-omgeving. Mede door het herstel van de Nederlandse economie daalden de kosten kredietverliezen scherp tot 310 miljoen euro of 7 basispunten, duidelijk onder het langjarig gemiddelde.
  • De kredietverlening aan particulieren en zakelijke klanten bedroeg 424 miljard euro (425 miljard euro in 2015). De toevertrouwde middelen namen met 10 miljard euro toe tot 348 miljard euro. De spaargelden van particulieren stegen met 2 miljard euro tot 142 miljard euro ondanks extra aflossingen op hypotheken.
  • De personeelskosten daalden met 6%, met name door een daling van het aantal in- en externe medewerkers met 6.446 fte’s tot 45.567 fte’s. De voorgenomen personeelsreductie verloopt sneller dan gepland. De cost/income ratio exclusief toezichtsheffingen steeg, mede door eenmalige factoren, tot 67,1%.
  • Rabobank streeft in 2020 naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. In lijn hiermee heeft Rabobank haar kapitaalspositie in 2016 verder versterkt. De solvabiliteit, gemeten als fully loaded common equity tier 1 ratio, steeg met 1,5 procentpunt tot 13,5%. De huidige (transitionele) common equity tier 1 ratio bedraagt 14,0% (31-12-2015: 13,5%). De verkoop van Athlon had een positief effect van 0,4 procentpunt. De (transitionele) totale kapitaalratio verbeterde van 23,2% tot 25,0%.
  • In januari 2017 heeft Rabobank voor nominaal 1,5 miljard euro aan nieuwe Rabobank Certificaten bij particuliere en institutionele beleggers geplaatst. De pro-forma common equity tier 1 ratio stijgt hiermee aanvullend met 0,8 procentpunt. Rabobank bereikt hiermee sneller haar kapitaaldoelstellingen en anticipeert ook op een verwachte verhoging van de kapitaaleisen.

“2016 was voor Rabobank een jaar van transitie. We hebben goede stappen gezet om onze strategische doelen te realiseren, maar we zijn er nog niet. We streven naar excellente klantbediening, een verbetering van onze financiële resultaten en een flexibele en sterkere balans. Op alle drie de terreinen hebben we in 2016 gedaan wat we van plan waren. Ik ben er trots op dat dankzij de grote inzet van onze medewerkers alle bedrijfsonderdelen, in binnen- en buitenland, betere prestaties hebben laten zien en dat de tevredenheid onder onze 8,7 miljoen klanten gestegen is. Particulieren, Private Banking, Bedrijven en Wholesale klanten tonen in Nederland en in het domein van Food & Agri in de wereld een toenemende waardering voor onze dienstverlening. Door de ontwikkeling die wij in 2016 hebben doorgemaakt kijken wij met vertrouwen vooruit.”

“Op 1 januari 2016 hebben wij onze nieuwe coöperatieve structuur ingevoerd, die ons klantgerichter en doelmatiger maakt. Lokale banken richten zich binnen de nieuwe aansturing optimaal op de bediening van onze Nederlandse klanten. Taken die hieraan ondersteunend zijn voeren we waar mogelijk centraal uit. Deze transitie is in 2016 fors ingezet.”

“De verbeteringen van de bank verlopen in hoog tempo en gaan ook in 2017 door. Dit vraagt veel van onze mensen. Velen zien hun vertrouwde werkplek verdwijnen als gevolg van de digitalisering van onze dienstverlening en het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen in vooral de back-office en ondersteunende diensten. Zeker gezien het zware beroep dat op hen wordt gedaan zijn wij onze medewerkers zeer dankbaar voor hun inzet in het intensieve jaar 2016.”

“We hebben in 2016 vele nieuwe initiatieven genomen om onze klantbediening te verbeteren en te innoveren. Een hypotheekofferte binnen een week is daarvan een goed voorbeeld. Onze klanten met een hypotheek bieden we sinds 1 juli 2016 rentemiddeling aan. Ons marktaandeel in hypotheken steeg van 20% naar 21%. Onze zakelijke klanten met een kredietbehoefte kleiner dan 1 miljoen euro profiteren ervan dat wij ze binnen een dag duidelijkheid bieden over hun financieringsaanvraag. Met Rabo&Co ontwikkelen wij een model voor peer-to-peer lending, waarbij we onze private banking klanten koppelen aan MKB-klanten.”

“Voor onze Wholesale klanten hebben we een leidende rol in vele belangrijke (Food & Agri) transacties kunnen vervullen in Nederland en Internationaal. We zijn recent uitgeroepen tot Best Commodity Finance Bank door Global Finance Magazine. Voor het internationale rurale bedrijf was 2016 ook een zeer succesvol jaar, met zeer hoge klanttevredenheidsscores en groei van de kredietportefeuille. Een van de hoogtepunten was het Farm to Fork event in Australië over innovatie in het Food & Agri domein, illustratief voor onze inzet om klanten te verbinden en kennis te delen.”

“In sectoren als de glastuinbouw, de varkenshouderij en de melkveehouderij vervult Rabobank een regierol bij het vinden van oplossingen voor structurele problemen. We nemen hierin samen met de sector onze verantwoordelijkheid.”

“Rabobank spiegelt zich bij haar activiteiten aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDGs geven vanuit een breed duurzaamheidsperspectief richting aan de prioriteiten voor een duurzame maatschappij. Onze Banking for Food activiteiten zijn op dit gebied toonaangevend in de wereld, maar ook onze inzet in Nederland via lokale banken en via Rabobank Foundation dragen hieraan bij. We zetten mensen en middelen in om hieraan invulling te geven. Ons coöperatief dividend, waarvan de bestemming wordt bepaald door ledenraden van lokale banken, bedroeg 49 miljoen euro.”

“We hebben veel erkenning gekregen voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Rabobank bezet gedeeld de eerste plaats onder financiële instellingen in de Nederlandse Transparantie Benchmark. RobecoSAM plaatst Rabobank op de 7e positie van haar wereldwijde ranglijst met meer dan 100 internationale banken en geeft haar een maximale score op haar bijdrage aan klimaat. Sustainalytics beoordeelt Rabobank in 2016 als de nummer 1 voor haar positieve impact op het milieu, op basis van een analyse van 396 banken wereldwijd. Onze samenwerking met FMO en Norfund onderstreept onze sterke betrokkenheid bij de duurzame groei en ontwikkeling van Afrika en de Afrikaanse financiële sector. Gezamenlijk investeren wij in Afrikaanse banken om groei te stimuleren. Noemenswaardig is ook dat we in 2016 onze eerste Green Bond uitgaven, ter waarde van EUR 500 miljoen. De opbrengst investeren we in duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnepanelen. Via Bankieren voor Nederland en Banking for Food hebben we een sturende agenda voor onze bijdrage aan de SDGs.”

“Rabobank kende in financieel opzicht twee gezichten. We boekten goede operationele resultaten, zagen door de aantrekkende economie de kosten kredietverliezen sterk dalen en wisten kostenbesparingen te realiseren. Het resultaat werd onder andere gedrukt door eenmalige posten zoals reorganisatiekosten, een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat en afboekingen op het belang in Achmea. Onderliggend hebben we een goed resultaat bereikt met een bedrijfsresultaat voor belastingen van 4.090 miljoen euro, 14% meer dan in 2015.”

“Een sterke kapitaalpositie is een van de voornaamste pijlers onder de strategie van Rabobank. We streven in 2020 naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. Ook in 2016 hebben we onze kapitaalbuffers verder versterkt. Dit is mede te danken aan de verkoop van Athlon. Door de recente uitgifte van nominaal 1,5 miljard euro nieuwe Rabobank Certificaten voldoet Rabobank ook met haar fully loaded common equity tier 1 ratio versneld aan haar doelstelling van minimaal 14% en anticipeert ze op een mogelijke verhoging van de kapitaaleisen.”

“De balans is in 2016 verlicht, onder andere door de verkoop van hypothecaire leningen aan beleggers en de verdere focus op kernactiviteiten. Daarnaast beogen we minder kredieten op onze eigen balans te houden. Ook in 2017 gaan we door met het verlichten van onze balans.”

In 2017 trekt de economische groei aan, maar is er tegelijkertijd mondiaal sprake van economische en politieke onzekerheid. In Europa zullen de gevolgen van de Brexit en de uitslagen van verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk een rol spelen.

De Rabobank zal in 2017 verder investeren in haar dienstverlening. Onze digitale activiteiten en innovatie krijgen prioriteit. We combineren dit met ons karakter van lokaal verankerde bank die dichtbij haar klanten en de gemeenschap waarin zij werkt staat. In het buitenland benutten we het groeipotentieel in Rural Banking en door onze focus op Food & Agri versterken we in Wholesale onze leidende positie in de Food & Agriketen. Al met al geeft de positieve ontwikkeling die de Rabobank in 2016 heeft doorgemaakt vertrouwen voor 2017 en de daaropvolgende jaren.

Rabobank Persvoorlichting
030-2162758 of pressoffice@rabobank.nl

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Bijlagen:]]>
Investor News Thu, 16 Feb 2017 06:30:00 GMT
<![CDATA[Webcast 2016 financial results Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/webcast-2016-rabobank-financial-results.html

 

Rabobank will present its full year results 2016 on Thursday February 16, 2017. The press release and annual report will be published on www.rabobank.com/results around 7.30 a.m. CET. At 2 p.m. CET Rabobank will host a webcast for analysts and institutional investors.

Rabobank’s CEO Wiebe Draijer and CFO Bas Brouwers will present the results and discuss current developments, followed by a Q&A session. The event will be conducted in English.

Registration is required in order to participate in the webcast. For more information about the registration process, please send an email to IR@rabobank.com.

The on-demand version of the webcast, including the presentation sheets, will be made available on our website.

]]>
Investor News Thu, 09 Feb 2017 15:01:50 GMT
<![CDATA[Rabobank versterkt kapitaalbuffers met uitgifte van EUR 1.5 miljard nieuwe Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/Rabobank_increases_capital_buffers_by_issuing_EUR_1.5_billion_new_Rabobank_Certificates.html In verband met de op 11 januari 2017 aangekondigde uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten, maakt Rabobank bekend dat de uitgifte nominaal EUR 1,5 miljard zal bedragen. Met deze uitgifte voldoet Rabobank versneld aan haar doelstelling van een Common Equity Tier 1 (“CET1”) van minimaal 14% en anticipeert op een verwachte verhoging van de kapitaaleisen.

Rabobank zal 60 miljoen nieuwe Rabobank Certificaten uitgeven. De prijs per aangeboden Rabobank Certificaat bij uitgifte is vastgesteld op 108% van de nominale waarde van EUR 25. Het boek was 2.4 keer overtekend gedreven door vraag vanuit institutionele en particuliere beleggers.

Levering en betaling van de nieuwe Rabobank Certificaten en de start van de handel in de nieuwe Rabobank Certificaten zullen plaatsvinden op dinsdag 24 januari 2017, om 09.00 uur Nederlandse tijd. Na de uitgifte staat er voor een nominaal bedrag van ongeveer EUR 7,4 miljard aan Rabobank Certificaten uit bij beleggers. Na de uitgifte zullen in totaal ongeveer 297.961.365 Rabobank Certificaten uitstaan.

Rabobank Certificaten zijn certificaten van Participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door Rabobank (via de Stichting AK Rabobank Certificaten). Rabobank Certificaten zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Rabobank Certificaten vormen het meest achtergestelde kapitaal van Rabobank en tellen mee als eigen vermogen (CET1). Ze kennen een discretionaire vergoeding op de nominale waarde, die momenteel gelijk is aan het rendement op de meest recente 10-jaars Nederlandse staatslening + 1,5%-punt op jaarbasis met een minimum van 6,5% op jaarbasis. De beoogde vergoeding wordt per kwartaal uitgekeerd.

Informatie over de uitgifte van de Rabobank Certificaten is terug te vinden op rabobank.nl/certificaten

Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

This press release is not for distribution, directly or indirectly in or into the United States. This press release is not an offer to sell Rabobank Certificates or the solicitation of any offer to buy Rabobank Certificates, nor shall there be any offer of Rabobank Certificates in any jurisdiction in which such offer or sale would be unlawful.

This press release and the offering are only addressed to, and directed in Member States (other than the Netherlands) of the European Economic Area (the “EEA”) at persons who are “Qualified Investors” within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (“Qualified Investors”). For these purposes, the expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC, as amended.

In addition, in the United Kingdom this press release is being distributed only to, and is directed only at, Qualified Investors (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”) and qualified investors falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (ii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”).

This press release must not be acted on or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not Relevant Persons in the United Kingdom, and (ii) in any Member State of the EEA other than the Netherlands and the United Kingdom, by persons who are not Qualified Investors. Any investment or investment activity to which this press release relates is available only to (a) Relevant Persons in the United Kingdom and will be engaged in only with Relevant Persons in the United Kingdom and (b) Qualified Investors in member states of the EEA (other than the Netherlands and the United Kingdom).

Each prospective investor should proceed on the assumption that it must bear the economic risk of an investment in Rabobank Certificates. None of Rabobank or any of the banks involved with the offering make any representation as to (i) the suitability of the Rabobank Participations for any particular investor, (ii) the appropriate accounting treatment and potential tax consequences of investing in the Rabobank Participations or (iii) the future performance of the Rabobank Participations either in absolute terms or relative to competing investments.

]]>
Investor News Tue, 17 Jan 2017 13:50:13 GMT
<![CDATA[Rabobank wil kapitaalbuffers verder versterken met uitgifte nieuwe Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/Offering_of_new_Rabobank_Certificates_to_further_increase_capital_buffers.html Rabobank wil haar kapitaalbuffers verhogen. Om de kapitaalpositie te verbeteren en te optimaliseren zal de bank nieuwe Rabobank Certificaten plaatsen bij particuliere en institutionele beleggers. Rabobank zal hiermee versneld aan haar kapitaaldoelstelling voldoen en anticipeert op de verwachte verhoging van de kapitaaleisen. Particuliere beleggers kunnen tot en met 16 januari 2017 17:30u inschrijven op de uitgifte. Rabobank start deze week met een roadshow onder institutionele beleggers. De nieuwe Rabobank Certificaten kunnen met een korting op de huidige handelsprijs worden aangeboden. De verwachte opbrengst van de uitgifte is minimaal EUR 1 miljard.

Een sterke kapitaalpositie is een van de voornaamste pijlers onder de strategie van Rabobank. Rabobank streeft in 2020 naar een Common Equity Tier 1-ratio (“CET1”) van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. Door de uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten en de aanhoudend sterke focus op CET1, totaal kapitaal en verliesabsorberend kapitaal heeft Rabobank haar doelstelling van 3,5% Aanvullend Tier 1 kapitaal verlaagd tot een aandeel van ongeveer 2% van haar risicogewogen activa. Hiermee optimaliseert Rabobank de samenstelling van haar kapitaal.
 
Omdat de uitgifte van de nieuwe Rabobank Certificaten dicht op de publicatie van de jaarcijfers 2016 plaatsvindt, maakt Rabobank vandaag bekend dat de kapitaalratio’s van de Groep op 31 december 2016 naar verwachting hoger zijn dan aan het einde van het eerste halfjaar van 2016. Op 30 juni 2016 was de (transitional) CET1 ratio 13,4% en de totale kapitaalratio 23,5%. Rabobanks sterke kapitaalratio’s voldoen ruim aan de kapitaaleisen die op dit moment gelden en de uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten zal tot een nog verdere verhoging van de kapitaalratio’s leiden. Rabobank wil beleggers ook informeren dat het resultaat in de tweede helft van 2016 negatief wordt beïnvloed doordat Rabobank circa EUR 700 miljoen zal afboeken op haar belang in Achmea vanwege ontwikkelingen in de verzekeringssector. Deze afboeking wordt meer dan gecompenseerd door sterke operationele prestaties, lagere kosten voor kredietverliezen en positieve effecten van kostenbesparingsprogramma’s. Deze afboeking heeft een beperkte impact op de kapitaalratio’s.
 
Bas Brouwers, Chief Financial Officer: “Rabobank is van oudsher een van de meest solide banken ter wereld. De voorgenomen uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten past in een prudent beheer van onze CET1 kapitaalpositie en speelt in op de verwachte verzwaring van toezichtseisen. Naast de uitgifte van Rabobank Certificaten zullen we ook doorgaan met het verlichten van onze balans door het verkopen van leningen aan investeerders, het ontwikkelen van mogelijkheden om minder leningen via de eigen balans te laten lopen en de concentratie op kernactiviteiten. Hierdoor kunnen we onze klanten optimaal blijven bedienen en voorzien van hypothecaire en zakelijke kredieten en onze prestaties blijven verbeteren. Dit past in onze ambitie om een leidende klantgeoriënteerde coöperatieve bank in Nederland te zijn en in Food & Agri in de wereld.” 
                                         
Rabobank Certificaten zijn certificaten van Participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door Rabobank (via de Stichting AK Rabobank Certificaten). Rabobank Certificaten zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en hebben een nominale waarde van EUR 25. Er staat momenteel voor een nominaal bedrag van EUR 5,9 miljard aan Rabobank Certificaten uit bij beleggers.
 
Rabobank Certificaten vormen het meest achtergestelde kapitaal van Rabobank en tellen mee als eigen vermogen (CET1). Ze kennen een discretionaire vergoeding op de nominale waarde, die momenteel gelijk is aan het rendement op de meest recente 10-jaars staatslening + 1,5% op jaarbasis met een minimum van 6,5% op jaarbasis. De beoogde vergoeding wordt per kwartaal uitgekeerd.
 
Voor deze uitgifte werkt Rabobank samen met een internationaal bankensyndicaat. In Nederland heeft Rabobank de rol van Retail Coordinator. ABN Amro en ING zijn ook bij de retail aanbieding betrokken. 
Informatie over de uitgifte van de Rabobank Certificaten is terug te vinden op www.rabobank.nl/certificaten

 
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of niet rechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Dit persbericht houdt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het indienen van een aanbod tot aankoop van Rabobank Certificaten in, noch worden er Rabobank Certificaten aangeboden in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of verkoop verboden zou zijn.

Dit persbericht en de aanbieding zijn uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten (niet zijnde Nederland) van de Europese Economische Ruimte (de "EER") die "Gekwalificeerde Beleggers" zijn in de zin van artikel 2, lid 1, onder (e) van de Prospectusrichtlijn (‘Gekwalificeerde Beleggers’). De ‘Prospectusrichtlijn’ verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd.

Verder wordt dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is het enkel gericht aan, Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de 'Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005', zoals gewijzigd (de  'Order') en gekwalificeerde beleggers die vallen onder artikel 49, lid 2, (a) tot (d) van de Order, en (ii) aan wie het op andere wijze mag worden gecommuniceerd (waarbij al deze personen tezamen ‘Relevante Personen’ worden genoemd).

Er mag niet worden gehandeld op basis van of vertrouwen op dit persbericht (i) door personen die geen Relevante Personen zijn in het Verenigd Koninkrijk, en (ii) door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn in een lidstaat van de EER niet zijnde Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop dit persbericht betrekking heeft zijn uitsluitend beschikbaar voor (a) Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en zullen uitsluitend worden aangegaan met Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en (b) Gekwalificeerde Beleggers in lidstaten van de EER (niet zijnde Nederland en het Verenigd Koninkrijk).

Iedere potentiële belegger dient ervan uit te gaan dat hij of zij het economisch risico van een belegging in Rabobank Certificaten draagt. Noch Rabobank noch de banken die betrokken zijn bij de aanbieding doen uitspraken over (i) de geschiktheid van de Rabobank Participaties voor een bepaalde belegger, (ii) de juiste boekhoudkundige behandeling en mogelijke fiscale gevolgen van het beleggen in de Rabobank Participaties, of (iii) de toekomstige prestaties van de Rabobank Participaties, hetzij in absolute zin of ten opzichte van concurrerende beleggingen.

]]>
Investor News Wed, 11 Jan 2017 11:15:44 GMT
<![CDATA[FGH Bank rondt verkoop RNHB af]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2016/FGH_Bank_completes_sale_of_RNHB.html FGH Bank heeft de verkoop afgerond van de vastgoedfinancieringsactiviteiten van RNHB Hypotheekbank. RNHB Hypotheekbank is een label van FGH Bank N.V., een volledige dochter van Rabobank. RNHB Hypotheekbank is verkocht aan een consortium van investeerders waaronder Vesting Finance.

RNHB Hypotheekbank heeft  60 medewerkers, een kredietportefeuille van € 1,7 miljard en een klantenportefeuille van ruim 9 duizend leningen.

]]>
Investor News Thu, 29 Dec 2016 19:43:54 GMT
<![CDATA[Rabobank starts registration of Covered Bond Programme]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2016/Rabobank_starts_registration_of_Covered_Bond_Programme.html Rabobank has started the process to register its inaugural Covered Bond Programme with De Nederlandsche Bank (DNB). Rabobank intends to incorporate covered bonds into its future funding mix. The programme will further diversify and optimize Rabobank's funding composition, which supports the Strategic Framework of the bank.

An inaugural benchmark transaction could be contemplated in 2017 but timing will depend on market conditions and the overall funding needs of the bank. Furthermore, Rabobank requires DNB approval of the programme before it can decide to issue covered bonds.

]]>
Investor News Tue, 13 Dec 2016 19:43:54 GMT
<![CDATA[Cijfers Rabobank in EBA publicatie]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2016/Rabobank_data_in_EBA_publication_2016.html Rabobank heeft kennis genomen van de mededelingen die de European Banking Authority (EBA) vandaag heeft gedaan ten aanzien van zowel de EU-brede ‘Transparency Exercise 2016’ als het voldoen aan het besluit van de EBA.

Achtergrond van de EU-Brede Transparency Exercise 2016
In de vergadering van 20 april 2016 heeft de Raad van Toezicht van de EBA besloten in 2016 een Transparency Exercise uit te voeren. De transparency exercise zal voortaan jaarlijks uitgevoerd worden. De uitslag zal gepubliceerd worden op hetzelfde moment als de Risk Assessment Report (RAR). De jaarlijkse transparency exercise zal enkel gebaseerd worden op COREP/FINREP gegevens om te waarborgen dat marktpartijen voldoende en passende informatie ontvangen.

De sjablonen werden centraal ingevuld door de EBA en zijn daarna ter controle naar de banken en toezichthouders verzonden. De banken werden in de gelegenheid gesteld geconstateerde fouten te herstellen en de juiste gegevens via de reguliere COREP/FINREP-rapportagekanalen in te dienen.

]]>
Investor News Fri, 02 Dec 2016 14:40:50 GMT
<![CDATA[Rabobank bevestigt ECB kapitaalvereisten 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2016/Rabobank_confirms_ECB_capital_requirements_2017.html Rabobank heeft kennisgenomen van de definitieve beslissing van de ECB over de eigenvermogensvereisten waaraan de bank met ingang van 1 januari 2017 moet voldoen.

Het besluit betekent dat Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”) een totale SREP kapitaalsvereiste heeft van 9.75% op geconsolideerde en niet-geconsolideerde basis. De vereiste bestaat uit een 8% minimale eigenvermogens-vereiste en een 1.75% Pillar 2 vereiste.

De minimale CET1 vereiste is vastgesteld op 6.25% bestaande uit de minimale Pillar 1 vereiste (4.5%) en de Pillar 2 vereiste (1.75%). Daarnaast moet Rabobank in 2017 voldoen aan de gefaseerd ingevoerde gecombineerde buffervereisten bestaande uit de Capital Conservation Buffer (1.25%) en de door de Nederlandsche Bank (“DNB”) opgelegde Systemic Risk Buffer (1.5%). Dit leidt tot een totale CET1 vereiste van 9% in 2017.

In de jaren 2018 en 2019 zal de CET1 vereiste worden verhoogd met de verdere invoering van de Capital Conservation Buffer en de Systemic Risk Buffer (met respectievelijk 0.625%-punt en 0.75%-punt per jaar). Dit resulteert in een verwachte totale CET1 vereiste van 11.75% in 2019 . Rabobank heeft op dit moment een CET1 ratio target van minimaal 14%.

Per 2017 heeft de ECB de Pillar 2 vereiste gesplitst in de eerdergenoemde Pillar 2 requirement en Pillar 2 guidance. De Pillar 2 guidance is niet opgenomen in de 9% CET1 vereiste en is niet openbaar. Pillar 2 guidance is niet relevant voor de ‘Maximum Distributable Amount’.

Met een CET1 ratio van 13.4% per 30 juni 2016 voldoet Rabobank al aan de vereisten zoals gesteld voor 2017. De fully loaded CET1 ratio van Rabobank was 12.4% per 30 juni 2016. Met een Tier 1 ratio van 16.8% en een totale kapitaalsratio van 23.5% per 30 juni 2016 voldoet Rabobank ook ruim aan de totale SREP kapitaalsvereisten.

Vereisten op niet-geconsolideerde basis

Het besluit vereist ook dat Rabobank een CET1 ratio van 7.5% behoudt op een niet-geconsolideerde basis. Deze 7.5% CET1 kapitaalsvereiste bestaat uit: de minimale Pillar 1 vereiste (4.5%), de Pillar 2 vereiste (1.75%) en de Capital Conservation Buffer (1.25%). De niet-geconsolideerde CET1 ratio van Rabobank was 16.4% per 30 juni 2016.


Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik. 

]]>
Investor News Fri, 02 Dec 2016 11:15:44 GMT
<![CDATA[Sale of Athlon to Daimler Financial Services finalized]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2016/Sale_of_Athlon_to_Daimler_Financial_Services_finalized.html DLL, a Rabobank subsidiary and global provider of asset-based financial solutions, confirmed the sale of its mobility solutions entity Athlon Car Lease International B.V. including all its subsidiaries to Daimler Financial Services, a division of Daimler AG.

The sale transaction, announced in July 2016 and valued at € 1.1 billion, recently received final approvals and consents from the necessary regulatory authorities. The company will continue to operate under the Athlon brand name, with the current offices of Athlon in Almere, The Netherlands, serving as headquarters for the newly integrated fleet management company.

“We now hand over our vehicle leasing business to a company that possesses all prerequisites to continue Athlon’s track record of success”, stated Bill Stephenson, CEO and Chairman of the Executive Board of DLL. “This is the right step for Athlon and the right step for DLL, who can now wholly focus all of its resources, investments and innovation toward our core business of vendor finance, and create greater synergies with our parent, Rabobank.”

Wiebe Draijer, CEO of Rabobank, commented: “This sale represents a positive outcome for all parties.  Athlon now has the opportunity to grow under the leadership of Daimler Financial Services, and DLL will further sharpen its vendor finance focus and continue to fulfil an important strategic role in our overall product portfolio. The transaction will also improve the Common Equity Tier One (CET1) ratio of Rabobank by approximately 40 basis points, which is fully in line with our ambition to further strengthen our capital position.”

]]>
Investor News Thu, 01 Dec 2016 09:30:55 GMT
<![CDATA[Rabobank: Onzekere economische vooruitzichten vragen om robuust beleid]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2016/rabobank-uncertain-economic-outlook-calls-for-robust-policy.html Nu de onzekerheid met de komst van president Trump alleen maar lijkt te zijn toegenomen, is het verstandig dat de overheid werk maakt van de structurele weeffouten in onze economie op het gebied van pensioenen, arbeidsmarkt, zorg en woningmarkt. De kleine haarscheurtjes van nu kunnen namelijk bij zwaarder economisch weer leiden tot grote barsten en erger. Nu haarscheurtjes repareren kan een efficiënte manier zijn om dit te voorkomen. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Visie op 2017.

Traditiegetrouw geven de Rabo-economen in de jaarlijkse Visie hun ramingen voor het komende jaar. De Nederlandse economie zal naar verwachting in 2016 met 2,0 procent groeien en in 2017 met 1,8 procent. Hans Stegeman, hoofdeconoom Nederland van de Rabobank: “De Nederlandse economie doet het dit en komend jaar iets beter dan het Europese gemiddelde. Dat komt onder meer door de opleving van de huizenmarkt en het herstel op de arbeidsmarkt. Maar Nederland blijft een kleine open economie. De internationale onzekerheden zijn met de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaanse president alleen maar toegenomen en daarmee ook de onzekerheden rondom de verwachtingen voor 2017.”
 
Drie economische scenario’s voor Nederland
De grote economische onzekerheden vormden een aanleiding voor de economen om drie mogelijke scenario’s te schetsen voor Nederland in de periode 2018-2023, genaamd Doormodderen, Vierde Industriële Revolutie en Deglobalisering. Stegeman: “In het scenario Doormodderen, de naam zegt het al, is er geen sprake van visionair beleid en worden de structurele problemen niet opgelost. Hierdoor bedraagt de economische groei in de periode 2018-2023 jaarlijks gemiddeld 1,4 procent.
In ons scenario Vierde Industriële Revolutie blijkt dat we de productiviteitswinsten van de huidige technologische ontwikkelingen hebben onderschat en nemen de Nederlandse en Duitse overheid maatregelen om innovatie en ondernemerschap te stimuleren, onder meer door een stevige begrotingsimpuls. De jaarlijkse groei in genoemde periode komt hierin in Nederland uit op 2,3 procent en ook in de rest van de eurozone neemt de groei toe."
 
"En dan hebben we nog het scenario Deglobalisering, waarin het protectionisme in de wereld sterk toeneemt en er nauwelijks bereidheid is tot internationale samenwerking. De wereldhandel valt sterk terug, waardoor de economische groei in ons land jaarlijks slechts 0,3 procent bedraagt. De bandbreedte van de scenario’s lijkt fors, maar de beperkte economische groei in het scenario Deglobalisering is nog altijd hoger dan het gemiddelde in Nederland in de periode sinds de Grote Financiële Crisis.”
 
Uit de drie scenario’s is een aantal knelpunten van onze economie te distilleren. Stegeman: “De schade op de Nederlandse arbeidsmarkt valt in de scenario’s nog mee. Belangrijke reden hiervoor is natuurlijk de vergrijzing. Maar dit betekent niet dat er niets hoeft te gebeuren. Het grote verschil tussen zzp’ers en ‘vaste’ krachten blijft bijvoorbeeld zonder beleid een probleem. En in Vierde Industriële Revolutie blijkt dat het aanpassingsvermogen van mensen te klein zal zijn, zodat voor sommige groepen langdurige werkloosheid op de loer ligt. 
Ook valt de ontwikkeling van het besteedbare inkomen tegen. Zelfs in het scenario Vierde Industriële Revolutie is de toename van de koopkracht beperkt. Dit heeft alles te maken met het feit dat we in Nederland zaken collectief hebben ingericht. Nederlandse huishoudens hebben een relatief laag vrij beschikbaar inkomen, doordat aan de ene kant behoorlijk veel van hun vermogen vastzit in huizen en pensioenen terwijl aan de andere kant veel uitgaven, zoals voor de zorg, vooral collectief worden gefinancierd. In elk scenario is het raadzaam om de Nederlandse instituties rondom pensioen, zorg en het eigenwoningbezit aan te passen.” 
 
Wereldeconomie groeit met drie procent in 2017
In hun Visie staan de Rabo-economen ook stil bij de ontwikkelingen in de wereldeconomie en op de financiële markten. Elwin de Groot, senior markteconoom van de Rabobank: “De wereldeconomie groeit volgend jaar naar verwachting met circa drie procent. De verkiezing van Trump heeft de mondiale onzekerheid vergroot. Zowel zijn voorgenomen protectionistische handelsbeleid als de geopolitieke impact van zijn plannen zorgt voor extra onzekerheid. Ook Europa gaat een politiek onzekere tijd tegemoet en kent forse uitdagingen. Verder zien we dat de Chinese economie lijkt te stabiliseren, maar ook dat land kent nog de nodige knelpunten.”
 
De Groot vervolgt: “We verwachten dat de recente stijging van de kapitaalmarktrentes slechts van tijdelijke aard is. Door de politieke onzekerheid ligt een forse stijging van de euro ten opzichte van de dollar niet voor de hand. Tot slot verwachten wij dat staatsobligaties van landen als Italië, Griekenland en Portugal ook in 2017 gevoelig zullen blijven voor de politieke ontwikkelingen in Europa.”
 
De Visie op 2017 vindt u op www.rabobank.com/economie

]]>
Investor News Wed, 30 Nov 2016 07:00:00 GMT