Rabo news https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News en <![CDATA[Rabobank: Met investeringen blijft Nederland ook in de toekomst fraaie economische cijfers noteren]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20170914-EQ3.html Dankzij stijgende export, toegenomen woninginvesteringen en kooplustige consumenten wordt 2017 een buitengewoon goed jaar voor de Nederlandse economie. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit naar verwachting met 3,3 procent. Daarmee is Nederland een van de koplopers binnen de eurozone, waar economieën dit jaar met gemiddeld 2,1 procent groeien. Ook in 2018 groeit de Nederlandse economie naar verwachting harder dan die van veel andere eurolanden. Met investeringen in onder meer onderwijs en innovatie kan Nederland die plek in de voorhoede prolongeren. Dat schrijven economen van de Rabobank vandaag in hun Economisch Kwartaalbericht.

De rooskleurige cijfers voor dit jaar zijn namelijk geen voorbode van blijvende voorspoed na 2018, vertelt Rabobank-econoom Jesse Groenewegen: ‘Na een lange crisis zit de economie bijna weer op haar potentiële productieniveau. Dit betekent dat de jaren van hoge inhaalgroei zoals we nu zien voorbij zijn. Wellicht groeit de economie tijdelijk nog boven haar potentieel, maar uiteindelijk is het structurele groeivermogen weer leidend.’ Dat ligt volgens Groenewegen naar schatting op een magere 1,2 procent per jaar. ‘Door te investeren in het verhogen van bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit kunnen we het momentum dat we nu hebben vasthouden’, legt hij uit. ’En door de lasten op arbeid te verlagen zorgen we ervoor dat meer mensen van de groei profiteren.’ De Rabobank-econoom vindt daarnaast dat er een schone taak ligt voor een nieuw kabinet om te zorgen dat het Nederlandse bbp duurzaam wordt verdiend, bijvoorbeeld door in te zetten op een klimaatwet.
 
Wereldeconomie: internationale zorgen uiten zich (nog) niet in lagere wereldwijde groei
Economieën wereldwijd hebben in de eerste helft van het jaar beter gepresteerd dan verwacht. Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars: ‘We hebben onze groeiraming voor de mondiale economie voor 2017 iets naar boven bijgesteld, naar 3,5 procent. Dat is harder dan in 2016, toen de wereldeconomie met 3,2 procent groeide.’ Wijffelaars legt uit dat de economie zowel in opkomende landen als in de ontwikkelde wereld aantrekt, met uitzondering van China, het Verenigd Koninkrijk en India. ‘De Indiase regering heeft veelgebruikte roepie-biljetten uit omloop gehaald in een poging zwart geld aan te pakken. Maar doordat het land voor een belangrijk deel op cash draait, hebben de binnenlandse uitgaven door de maatregel een flinke knauw gekregen.’ Rabobank verwacht wereldwijd 3,6 procent groei in 2018, iets meer dan dit jaar, maar Wijffelaars wijst er wel op dat de internationale onrust nog niet uit de lucht is, onder meer door de spanningen tussen de Verenigde Staten, China en Noord-Korea.
 
Het volledige Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Investor News Thu, 14 Sep 2017 07:00:00 GMT
<![CDATA[Investor News]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/rabobank-sells-its-9.74percent-stake-in-van-lanschot-kempen.html

Rabobank heeft haar belang in Van Lanschot Kempen verkocht. Rabobank lanceerde gisteren een accelerated bookbuild offering aan institutionele beleggers om 4.009.714 aandelen te verkopen, hetgeen 9,74% van het uitstaande aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen vertegenwoordigt. De aandelen zijn succesvol geplaatst op een prijs van EUR 25.10, wat een korting vertegenwoordigt van 4.6% ten opzichte van de slotkoers van EUR 26.30 van gisteren.


Rabobank kwam in het bezit van het belang in Van Lanschot Kempen als gevolg van de acquisitie van Friesland Bank in 2012. Rabobank garandeerde daarmee de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van Friesland Bank en ondersteunde de stabiliteit van de Nederlandse economie en financiële markten. In oktober vorig jaar verkocht Rabobank een 2,3% belang via een onderhandse verkoop om zo een gunstigere behandeling te krijgen van de kapitaalsvereisten voor het belang in Van Lanschot Kempen. 


In het afgelopen jaar heeft Van Lanschot Kempen succesvol haar strategische agenda uitgevoerd, wat is beloond door de financiële markten met een sterke stijging van de aandelenkoers. De verkoop van het belang is in lijn met Rabobanks strategie om de balans te optimaliseren, onder andere door de verkoop van niet-kernactiviteiten.


Rabobank werkte samen met haar aandelen-distributiepartner Kepler Cheuvreux en met UBS Limited als Global Coordinator op deze transactie. 


DISCLAIMER

Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of niet rechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Dit persbericht houdt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het indienen van een aanbod tot aankoop van aandelen Van Lanschot Kempen in, noch worden deze aandelen aangeboden in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of verkoop verboden zou zijn. De aandelen zijn niet noch zullen deze worden geregistreerd als bedoeld in de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Securities Act”) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of met gebruikmaking van een vrijstelling op, of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Verkoop in de Verenigde Staten van de in dit persbericht genoemde aandelen zal enkel aan ‘qualified institutional buyers’ zoals gedefinieerd in Rule 144A van de Securities Act plaatsvinden.


Dit persbericht en de aanbieding zijn uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER") die "Gekwalificeerde Beleggers" zijn in de zin van artikel 2, lid 1, onder (e) van de Prospectusrichtlijn (‘Gekwalificeerde Beleggers’). De ‘Prospectusrichtlijn’ verwijst naar Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd.


Verder wordt dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is het enkel gericht aan, Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de 'Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005', zoals gewijzigd (de 'Order') en gekwalificeerde beleggers die vallen onder artikel 49, lid 2, (a) tot (d) van de Order, en (ii) aan wie het op andere wijze mag worden gecommuniceerd (waarbij al deze personen tezamen ‘Relevante Personen’ worden genoemd).


Er mag niet worden gehandeld op basis van of vertrouwd op dit persbericht (i) door personen die geen Relevante Personen zijn in het Verenigd Koninkrijk, noch (ii) door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn in een lidstaat van de EER niet zijnde het Verenigd Koninkrijk. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop dit persbericht betrekking heeft zijn uitsluitend beschikbaar voor (a) Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en zullen uitsluitend worden aangegaan met Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en (b) Gekwalificeerde Beleggers in lidstaten van de EER (niet zijnde het Verenigd Koninkrijk).


Iedere potentiële belegger dient ervan uit te gaan dat hij of zij het economisch risico van een belegging in aandelen Van Lanschot Kempen draagt. Noch Van Lanschot Kempen noch de banken die betrokken zijn bij de aanbieding doen uitspraken over (i) de geschiktheid van de aandelen voor een bepaalde belegger, (ii) de juiste boekhoudkundige behandeling en mogelijke fiscale gevolgen van het beleggen in de aandelen, of (iii) de toekomstige prestaties van de aandelen, hetzij in absolute zin of ten opzichte van concurrerende beleggingen.

]]>
Investor News Tue, 12 Sep 2017 06:30:00 GMT
<![CDATA[Rabobank boekt EUR 1.516 miljoen nettowinst in eerste halfjaar 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/press-release-interim-results-2017.html Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2017 een nettowinst geboekt van EUR 1.516 miljoen (+52%). De common equity tier 1 ratio steeg aanzienlijk van 13,5% naar 14,7% (fully loaded), mede door uitgifte van Rabobank Certificaten. De winststijging is mede te danken aan de gunstige economische ontwikkeling in Nederland, die leidde tot zeer lage kosten kredietverliezen. Per saldo was sprake van een vrijval. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg met 12% tot EUR 2.276 miljoen. De transitie van Rabobank krijgt over de volle breedte vorm.

“De voortgang op onze drie strategische prioriteiten laat zien dat onze transitie over de volle breedte van de Rabobank gaande is. De klantentevredenheid beweegt zich in opwaartse richting, de financiële resultaten zijn verbeterd en de balans is verder geoptimaliseerd. We zijn er echter nog niet: de snelheid van de veranderingen in onze omgeving eist aanzienlijk meer van ons. We geven nu vorm aan de volgende fase van onze verandering door verdergaande digitalisering en innovatie. Onze medewerkers zijn daarbij cruciaal. Zij verdienen grote waardering voor hun inzet en professionaliteit.”

“Onze klanten tonen zich steeds meer tevreden over onze dienstverlening. In Nederland zien we deze trend vooral bij particuliere klanten en ondernemers. Het weerspiegelt de inzet van onze medewerkers en het succes van onze focus op digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Zeer recent heeft Rabobank aangekondigd Nederlandse pluimveehouders te steunen die getroffen zijn door het gebruik van een vergiftigd bestrijdingsmiddel tegen bloedluis bij leghennen. Bedrijven die in de kern gezond zijn, kunnen erop rekenen dat Rabobank samen met de pluimveehouder individueel passende oplossingen bedenkt om financiële problemen te voorkomen. In het buitenland waren we ook in het eerste halfjaar van 2017 betrokken bij een aantal toonaangevende transacties voor Food en Agri klanten. Op 1 september treedt onze nieuwe topstructuur in werking. De aansturing van de bank komt dan in handen van een tienhoofdige groepsdirectie. Doordat alle belangrijke klantsegmenten in combinatie met digitalisering en aandacht voor talent op het hoogste managementniveau vertegenwoordigd zijn krijgt de transitie van Rabobank op alle terreinen de benodigde verdere impuls.”

“De nettowinst steeg met 52% tot EUR 1.516 miljoen. Het rendement op geïnvesteerd vermogen steeg van 5,4% tot 7,8%. Dankzij gunstige economische ontwikkelingen in Nederland waren de kosten kredietverliezen zeer laag. Per saldo was sprake van een vrijval van EUR 67 miljoen. De lage spaarrente en de dynamiek op de woningmarkt leidden in Nederland ook in het eerste halfjaar van 2017 tot hoge voortijdige aflossingen op hypothecaire leningen (EUR 8,3 miljard). De rentewinst steeg desondanks met 2%, mede door de groei in het buitenlandbedrijf; ook de provisiewinst nam toe. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de kredietverlening aan particuliere en zakelijke klanten in het eerste halfjaar van 2017 met EUR 1,8 miljard tot EUR 417,8 miljard. Dit werd vooral veroorzaakt door het terugbrengen van het niet-strategische deel van onze commercieel vastgoedportefeuille en meer voortijdige aflossingen op hypotheken. Het marktaandeel in hypotheken is met 20,5% stabiel (waarvan Obvion 3%). De instroom van spaargeld van particuliere en private bankingklanten in Nederland leidde tot een stijging van de particuliere spaarmiddelen met EUR 3,2 miljard. De totale toevertrouwde middelen daalden ten opzichte van 31 december 2016 met EUR 4,5 miljard tot EUR 343,2 miljard als gevolg van een afname van de zakelijke tegoeden, die van nature volatieler zijn, en als gevolg van wisselkoerseffecten. De efficiencyratio verbeterde en bedroeg 67,6%. Dit is het resultaat van een stabiele batenontwikkeling en een daling van de kosten als gevolg van de efficiencymaatregelen uit ons herstructureringsprogramma. Deze maatregelen komen ook tot uitdrukking in een daling van het aantal medewerkers (inclusief externen) in de eerste helft van 2017 van 869 fte’s tot 44.698 fte’s. Het grootste deel van de in 2017 geplande efficiencymaatregelen zal in de tweede jaarhelft tot uiting komen in een verdere reductie van arbeidsplaatsen.”

“Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belasting bedroeg EUR 2.276 miljoen (+12%). Voor de berekening van de onderliggende winst is een correctie gemaakt voor de fair value items, reorganisatiekosten, de extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat die in 2016 is genomen en voor de baten en lasten van Athlon. Dit onderdeel is eind 2016 verkocht.”

“Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2017 haar balans verder geoptimaliseerd en de kapitaalpositie verder versterkt. De fully loaded common equity tier 1 ratio bedroeg op 30 juni 2017 14,7% (13,5%). De transitional common equity tier 1 ratio steeg tot 15,0% (14,0%). De total capital ratio bedroeg 25,5% (25,0%). Dit betekent dat Rabobank haar kapitaaldoelstellingen voor 2020 nu al heeft behaald, hetgeen wij passend vinden gezien de onzekerheid over toekomstige kapitaaleisen (Bazel IV). De additionele uitgifte van Rabobank Certificaten in januari 2017 leidde tot een stijging van het common tier 1 vermogen van EUR 1,6 miljard. De common tier 1 ratio nam hierdoor toe met circa 80 basispunten. De ingehouden winst en de daling van de risicogewogen activa hadden ook een positieve invloed op de kapitaalratio’s. De risicogewogen activa daalden in de eerste helft van 2017 met EUR 3,6 miljard tot EUR 207,6 miljard. In het kader van het versterken en flexibiliseren van de balans heeft Rabobank na balansdatum een transactie uitgevoerd om de risicogewogen activa verder te reduceren met bijna EUR 1 miljard. Daarbij is het risico op een deel van de bedrijfsleningenportefeuille overgedragen aan een derde partij.”

“Rabobank gaf in mei 2017 voor het eerste in haar geschiedenis voor EUR 2,5 miljard aan covered bonds uit. De komende jaren kan in totaal voor een bedrag tot EUR 25 miljard aan covered bonds worden uitgegeven. Rabobank streeft hiermee naar diversificatie en optimalisatie van haar fundingmix.”

“Onze inspanningen op het gebied van digitalisering en innovatie zijn zichtbaar en worden gewaardeerd. We zijn in juni als enige Nederlandse bank toegetreden tot het Digital Trade Chain consortium van zeven grote Europese banken, dat gezamenlijk een blockchainplatform voor ondernemers bouwt. Rabobank is bij de uitreiking van de Dutch FinTech Awards 2017 uitgeroepen tot “most innovative traditional bank for FinTech”. In het najaar lanceren we als eerste Europese bank de IBAN naamcheck, waarmee klanten kunnen nagaan of naam en rekeningnummer van de begunstigde overeenkomen. Dit initiatief, dat is ontstaan in de Rabobank Moonshot campagne van 2016, helpt verkeerde en frauduleuze betalingen tegengaan. Ondernemers en vermogende klanten kunnen nu terecht op ons ‘peer-to-peer‘ lending-platform Rabo & Co en wij nemen zzp’ers de administratie uit handen met de nieuwe app “Tellow”.”

“We hebben in de eerste helft van 2017 met de inzet van onze lokale banken in Nederland en internationaal met succes verdere invulling gegeven aan onze ambitie om een betekenisvolle coöperatieve, duurzame bank te zijn. We zijn er trots op dat de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) de Rabobank Foundation de Jacques Diouf Award toegekend heeft voor haar jarenlange technische en financiële ondersteuning van kleine coöperatieve boerenbedrijven over de hele wereld. De Rabobank Foundation is een onafhankelijke stichting waarvan Rabobank de grootste sponsor en founding father is. Dichterbij huis stimuleren we, samen met KPMG en MVO Nederland, ondernemers om actieplannen op te stellen om de circulaire economie verder vorm te geven. Met FoodBytes! kwamen wij ook in de eerste helft van 2017 de meest innovatieve concepten in de Food en Agri sector op het spoor, die wij koppelen aan verschaffers van kapitaal dat nodig is om ze op de markt te introduceren.”

“De transitie van Rabobank heeft in de eerste helft van 2017 snelheid gekregen. Onze klantfocus werpt vruchten af, de winstgevendheid verbeterde, de kapitaalratio‘s werden versterkt en de invulling van onze coöperatieve betekenis kreeg verder vorm. Toch is er gezien de veranderende omgeving meer nodig. De herstructurering die alle onderdelen van onze bank raakt, is de opstap naar de volgende fase in onze transitie. Onder leiding van de groepsdirectie zal Rabobank zich met extra kracht ontwikkelen en de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om succesvol bij te dragen aan welvaart en welzijn in Nederland en aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem.”

Meer informatie over de resultaten in het eerste halfjaar van 2017 is te vinden in het halfjaarverslag 2017 (Engels).

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Thu, 17 Aug 2017 06:30:00 GMT
<![CDATA[Call notification NZD 900mn Capital Securities]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/call-notice-nzd-900-mio-8-october-2017.html

ISIN: NZRBOD0001S0, NZDX ticker code RBOHA
 
Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank Nederland”) issued the Capital Securities on 8 October 2007. In accordance with the Terms and Conditions of the Capital Securities, Rabobank Nederland may elect to redeem the Capital Securities on the First Call Date, being 8 October 2017, subject to certain conditions, one of which is the approval of the Dutch Central Bank, which for the purposes of the Terms is now the European Central Bank. Rabobank Nederland confirms that it has obtained the approval of the European Central Bank to the redemption of the Capital Securities on the First Call Date. 
 
Accordingly, notice is hereby given that, pursuant to Condition 8(c) of the Terms, Rabobank Nederland has elected to redeem all of the Capital Securities. As the First Call Date is not a Business Day, the redemption of the Capital Securities will occur on 9 October 2017 (the first Business Day after the First Call Date). 
 
The last date for trading of the Capital Securities on the NZDX Debt Market will be 27 September 2017. The Record Date for the redemption will be 29 September 2017. Delisting of the Capital Securities is expected to take place on 9 October 2017, and Computershare is expected to make payments to investors on or around 9 October 2017.
]]>
Investor News Tue, 08 Aug 2017 21:00:00 GMT
<![CDATA[Nederlandse economie zomert dit jaar door ondanks internationale onzekerheid]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20170607-economic-quarterly.html Na een sterk 2016 zomert de Nederlandse economie ook dit jaar door. Ons bbp groeit in 2017 naar verwachting met 2,2 procent. Volgend jaar zal de groei iets afvlakken tot 1,9 procent. Hoewel met name de (geo-)politieke risico’s in de wereld nog relatief groot zijn, lijkt ons land hier vooralsnog geen last van te hebben. Onze export groeit namelijk gestaag. Ook de woninginvesteringen en de consumptie van huishoudens stuwen de economische groei in Nederland dit jaar op. De arbeidsmarkt doet het eveneens goed. Zo komt de werkloosheid in 2018 naar verwachting uit op 4,5 procent. Wel komt na volgend jaar een einde aan de huidige inhaalgroei. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Ondanks deze goede vooruitzichten is de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen in ons land op lange termijn wel een zorg. Rabobank-econoom Nic Vrieselaar: “In de crisis dook het inkomen van veel Nederlanders omlaag en het groeit nu al langere tijd matig, ondanks dat de werkloosheid rap daalt. Afgelopen maanden was de reële loongroei zelfs fors lager dan in de eerste maanden van 2016. Dit kan deels komen doordat de Nederlandse arbeidsmarkt, net als die in andere Europese landen, ruimer is dan de werkloosheidscijfers impliceren. Zowel de hoogte van het besteedbaar inkomen als de werking van de arbeidsmarkt heeft baat bij verkleining van de wig tussen netto loon en werkgeverslasten.”
 
Wereldeconomie: iets meer politieke rust
De groei van de wereldeconomie komt dit jaar naar verwachting iets hoger uit dan in 2016. Rabobank-econoom Daniël van Schoot: “We hebben onze groeiraming voor de VS en het VK weliswaar naar beneden bijgesteld, maar we verwachten dat de eurozone en China harder zullen groeien dan eerder voorzien. Daarnaast zien we een wereldwijd herstel van grondstofprijzen, waar vooral grondstof exporterende economieën als Rusland en Brazilië baat bij hebben.”
 
Toch zijn de internationale onzekerheden nog steeds groot. Van Schoot: “Deze zijn nu vooral geopolitiek van aard. Want hoewel de protectionistische houding van de VS wat lijkt te zijn afgezwakt, leidt uitstel niet per se tot afstel. De situatie rond Noord-Korea en de invloed vanuit China kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de Amerikaans-Chinese relatie. Hierdoor is een handelsoorlog tussen deze landen nog zeker niet van tafel. Los van geopolitieke onzekerheden lijkt de mondiale economie in rustiger vaarwater terechtgekomen. Dit is overigens vooral een cyclisch verhaal. Veel van de huidige groei betreft inhaalgroei. Het is daarom gewenst dat beleidsmakers meer werk gaan maken van mondiale onevenwichtigheden om zo hun remmende werking op de wereldgroei te beperken. Met mondiale onevenwichtigheden bedoelen we specifiek de verschillen in posities op de lopende rekening van landen. Deze verschillen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de financiële crisis.” 
 
Het Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Investor News Wed, 07 Jun 2017 08:17:29 GMT
<![CDATA[Nieuwe topstructuur Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/New-top-management-structure-at-Rabobank%20.html De raad van commissarissen van Rabobank heeft besloten tot een nieuwe topstructuur. De dagelijkse leiding van Rabobank gaat op 1 september 2017 over van de raad van bestuur naar een groepsdirectie van tien personen onder leiding van de huidige bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. De vorming van een groepsdirectie betekent een plattere organisatie, meer focus op de digitale transitie en een vertegenwoordiging van meer klantsegmenten op het hoogste uitvoerende bestuursniveau. Dit moet leiden tot een versnelling van de digitale transitie van Rabobank. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de invoering van de nieuwe topstructuur. Alle voorgenomen benoemingen zijn onder voorbehoud van toetsing door de toezichthouders.

Wiebe Draijer: “We hebben anderhalf jaar geleden onze strategische route bepaald. We zijn goed op weg, maar met deze wijziging kunnen we de verandering van Rabobank richting markt en in digitalisering verder versnellen. Met de nieuwe groepsdirectie zijn alle belangrijke klantsegmenten in de top van onze bank vertegenwoordigd. Met een groepsbrede aandacht voor digitalisering en talent op ons hoogste uitvoerende bestuursniveau sluiten we beter aan op de veranderingsagenda van de coöperatieve Rabobank.”

De groepsdirectie kent aparte directeuren voor vier belangrijke klantsegmenten van Rabobank. In Nederland zijn dat Particulieren en Bedrijven. Internationaal gaat het om Wholesale Clients en Rural & Retail International. De Digital Transformation Officer is verantwoordelijk voor de groepsbrede digitalisering van de dienstverlening, innovatie en Fintech. Voor de verdere versterking van de cultuur, leiderschap en talentontwikkeling wordt de rol van Human Resources opgenomen in de groepsdirectie. Naast de voorzitter, de CFO en de CRO, kent de groepsdirectie een CIO/COO, die verantwoordelijk is voor IT, dataverbetering en operations.

De Groepsdirectie van Rabobank zal bestaan uit [i]:

  • Wiebe Draijer (51), Voorzitter
  • Bas Brouwers (45), Chief Financial Officer  
  • Petra van Hoeken (56), Chief Risk Officer
  • Mariëlle Lichtenberg (49), Particuliere klanten
  • Kirsten Konst (42), Bedrijven
  • Jan van Nieuwenhuizen (56), Wholesale Clients
  • Berry Marttin (51), Rural & Retail internationaal
  • Bart Leurs (45), Digital Transformation Officer 
  • Ieko Sevinga (51), Chief Information Officer/Chief Operating Officer
  • Janine Vos (44), Chief Human Resources Officer

Voor Rien Nagel en Ralf Dekker zijn de wijzigingen in hun domein aanleiding om hun loopbaan buiten de bank voort te zetten. Zij zullen na afloop van hun huidige bestuurstermijn gedurende een overgangsperiode beschikbaar zijn voor het overdragen van hun taken.

Ron Teerlink, voorzitter van de raad van commissarissen: “De vorming van de groepsdirectie is een belangrijke stap in het realiseren van de strategische doelen van Rabobank. De nieuwe leden zijn zonder meer aanwinsten voor het team, dat met ambitie en veel energie de uitdagingen aangaat waar we voor staan. De raad van commissarissen is Ralf Dekker en Rien Nagel buitengewoon erkentelijk voor wat zij in de afgelopen periode hebben betekend voor de bank. Ralf heeft een forse bijdrage geleverd aan de stroomlijning van onze operations en IT en heeft een leidende rol gespeeld bij de versterking van het innovatieve vermogen van de bank. Rien had een leidende rol bij de wijziging van de governance van Rabobank. Per 1 januari 2016 zijn 106 coöperatieve lokale banken en de topcoöperatie Rabobank Nederland gefuseerd tot één nieuwe coöperatieve Rabobank. De wijze waarop dat is gebeurd en de betekenis hiervan is voor de bank van zeer grote waarde. We wensen beide heren alle succes toe in wat ze gaan ondernemen.”

Wiebe Draijer: “Ik zie ernaar uit om met een vernieuwd en uitgebreid team door te gaan op de ingezette weg. Digitalisering, innovatie en HR krijgen extra prioriteit. Met aparte bestuurders voor onze belangrijkste klantsegmenten in Nederland kunnen we nog gerichter werken aan de verbetering van onze klantbediening. We combineren dit met ons karakter van lokaal verankerde bank die dichtbij haar klanten staat. In het buitenland zetten we in op het groeipotentieel van Rural Banking en met onze focus op food en agri versterken we met Wholesale onze leidende positie in de food- en agriketen. De groepsdirectie is een veelzijdige en evenwichtige groep van mensen die binnen en buiten Rabobank hun sporen verdiend hebben. Ook wil ik mijn waardering uitspreken voor de toewijding, professionaliteit en collegialiteit van Ralf Dekker en Rien Nagel. Ik wens hen het allerbeste voor de toekomst.”

Ralf Dekker: “Hoewel we er nog lang niet zijn ben ik buitengewoon trots op wat er in mijn bestuursperiode is bereikt, zeker ook op het gebied van innovatie, IT en operations. Ik heb er vertrouwen in dat deze opwaartse lijn in de nieuwe structuur wordt voortgezet. De nadrukkelijke inbedding van IT en innovatie in de nieuwe groepsdirectie sterken mij in deze overtuiging. Voor mijzelf is dit een passend moment om nieuwe uitdagingen buiten de Rabobank aan te gaan. Dat vind ik een inspirerend vooruitzicht.”

Rien Nagel: “De verandering van de topstructuur bij Rabobank en het splitsen van mijn portefeuille in drieën is een logische aanleiding nieuwe wegen in te slaan en de bank te verlaten. Ik ben trots op wat ik met mijn collega’s heb kunnen betekenen voor onze leden en klanten. Ik wens het nieuwe topteam van Rabobank heel veel succes toe. Ik heb met veel plezier intensief met hen samengewerkt en zal ze met grote interesse volgen. In mijn oriëntatie op een nieuw professioneel leven zal het element ondernemerschap centraal blijven staan.”


[i] De statutaire raad van bestuur bestaat per 1 september 2017 uit Wiebe Draijer, Bas Brouwers, Petra van Hoeken, Kirsten Konst, Jan van Nieuwenhuizen en Berry Marttin (herbenoemd voor 4 jaar).


Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Wed, 31 May 2017 16:23:49 GMT
<![CDATA[Rabobank successfully priced its first Covered Bond]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/covered-bonds-investors.html On May 22, 2017 Rabobank successfully priced its inaugural EUR 2.5 billion dual tranche Covered Bond. Rabobank offered the Covered Bonds to institutional investors. A pan-European roadshow took place prior to the trade to introduce the Covered Bond programme to investors. Rabobank’s Covered Bonds are backed by Dutch prime residential mortgages and are assigned a (P)‘Aaa’ rating by Moody’s.

Rabobank priced a EUR 1.5 billion 7yr and a EUR 1 billion 15yr with an order book of over EUR 4 billion with over 140 different investors. Over the coming years Rabobank plans to issue one or two benchmark transactions a year under the Programme. Issuing Covered Bonds will further diversify and optimise Rabobank's funding composition, which supports the Strategic Framework of the bank. Covered Bonds provide cheaper funding and also leads to a further diversification of the investor base.
 
Information on the issue of Rabobank Covered Bonds can be found here.
 
Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.
]]>
Investor News Mon, 22 May 2017 16:23:49 GMT
<![CDATA[House prices on course to hit new peak]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/house-prices-on-course-to-hit-new-peak.html The growth in the Dutch housing market continued unabated in the first quarter of 2017. The number of sales in the first three months of the year reached 55,911 homes, well over 30% more than in the first quarter of 2016. At the same time, as the rise in the number of transactions, the number of owner‐occupied homes for sale also rose, which meant that shortages remained at roughly the same level. This contributed to the rise in house prices in the first quarter of 2017 compared to the last quarter of 2016 – by 2.0%. The year‐on‐year rise was no less than 6.8%.

In view of the strong growth in the first quarter and taking account of economic growth, rising incomes and persistently low interest rates being forecast, we are adjusting our expectations for this year: for 2017 as a whole we are assuming 225,000 to 235,000 sales and price rises of around 6.5%.

On the mortgage market, new approvals rose further during the first quarter of 2017. Higher repayments and tighter restrictions in the loan‐to‐value regime contributed to the total gross mortgage debt levelling off in the fourth quarter of 2016. Rising competition between mortgage providers is expected to help keep mortgage rates low in 2017 too.

In view of the ever growing housing shortage and sharp price increases this has caused, it is for the new government to work together with municipalities, housing associations, commercial parties and private developers to come up with new solutions for the housing market. A crucial task here will be to build affordable homes in both the owner‐occupied and rental sector. 

The full Dutch Housing Market Quarterly report can be found here.

]]>
Investor News Wed, 17 May 2017 06:00:00 GMT
<![CDATA[Rabobank launches Covered Bond Programme]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/rabobank-launches-covered-bond-programme.html Rabobank announced a deal related roadshow to offer Covered Bonds to institutional investors. The inaugural Covered Bond will be issued under the EUR 25 billion Programme, which is backed by Dutch prime residential mortgages and is assigned a (P) Aaa rating by Moody’s. Rabobank received regulatory approval from the De Nederlandsche Bank on its Covered Bond Programme.

Rabobank plans to issue one or two benchmark transactions per year under the Programme. Issuing Covered Bonds will further diversify and optimize Rabobank's funding composition, which supports the Strategic Framework of the bank. Covered Bonds provide attractive funding for especially longer duration issues. It also leads to a further diversification of the investor base.

Information on the issue of Rabobank Covered Bonds can be found here.

Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

]]>
Investor News Thu, 11 May 2017 08:54:33 GMT
<![CDATA[Call notification]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/call-notification-usdollar-2000000000-perpetual-non-cumulative-capital-securities-isin-xS0703303262.html Call notification U.S.$2,000,000,000 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities.

Rabobank issued the Capital Securities on 9 November 2011. In accordance with the Terms and Conditions of the Capital Securities, Rabobank may elect to redeem the Capital Securities on the First Call Date, being 29 June 2017, subject to certain conditions, one of which is the approval of (formerly: the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank N.V.), now:) the European Central Bank. Rabobank confirms that it has obtained such approval of the European Central Bank. 
 
Notice is hereby given that, pursuant to Condition 7(c) of the Terms and Conditions of the Capital Securities, the Issuer has elected to redeem and will redeem all of the Capital Securities at the principal amount thereof, together with any accrued and unpaid interest on 29 June 2017.
 
Fiscal Agent and Paying Agent  
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom
 
Paying Agent and Euronext Amsterdam Listing Agent 
Rabobank
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
The Netherlands
]]>
Investor News Mon, 01 May 2017 06:00:00 GMT