Rabobank Certificaten

Rabobank Certificaten zijn uitgegeven door de ‘Stichting Administratiekantoor Rabobank Certificaten’ en zijn certificaten van participaties die door Rabobank worden uitgegeven. De participaties tellen mee als eigen vermogen van Rabobank. Op dit moment staan er 313.005.461 Rabobank Certificaten uit met een nominale waarde van EUR 25,00. De Rabobank Certificaten worden verhandeld op Euronext Amsterdam.

Rabobank heeft de toepasselijkheid van de EU-Verordening  over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) op Rabobank Certificaten (ISIN: XS1002121454) beoordeeld en geconcludeerd dat Rabobank Certificaten niet als een PRIIP zijn aan te merken. Als gevolg hiervan is geen essentiële-informatiedocument nodig om Rabobank Certificaten te adviseren of verkopen aan EEA retail beleggers.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Vergadering houders Rabobank Certificaten 

Op dinsdagavond 25 mei 2021 om 20:00 uur houdt Stichting AK Rabobank Certificaten (“STAK”) de vergadering van houders van Rabobank Certificaten. In verband met de COVID-19 (Corona) pandemie en de daarmee verband houdende maatregelen van landelijke autoriteiten is besloten om de vergadering virtueel te laten plaatsvinden. 

De Stichting AK Rabobank Certificaten nodigt houders van Rabobank Certificaten uit de jaarlijkse vergadering van certificaathouders bij te wonen. Personen die op 14 mei 2021 (de “Registratiedatum”) houder zijn van Rabobank Certificaten en zich voorafgaand aan de vergadering hebben aangemeld, mogen deelnemen aan de vergadering.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen & notulen van de vergadering van 30 juni 2020
3. Beoogde vergoedingen op Rabobank Certificaten tot 30 september 2021
4. Toelichting op het gevoerde risico - & vergoedingenbeleid en de jaarcijfers 2020 van de Rabobank  (inclusief relevante recente ontwikkelingen)
5. Verslag Rabobank Certificaten en activiteiten van de STAK in 2020
6. Rondvraag & sluiting

Registratie

Certificaathouders die de vergadering bij willen wonen, dienen zich uiterlijk op 17 mei 2021 via de instelling waar de Rabobank Certificaten worden geadministreerd ("Rabobank" of andere “tussenpersoon”), schriftelijk te hebben aangemeld.

Certificaathouders die Rabobank Certificaten houden bij Rabobank kunnen zich vanaf 3 mei 2021 aanmelden door gebruik te maken van het inschrijfformulier op www.rabobank.nl/certificaten, te vinden onder de knop ‘Aanmelden voor de vergadering’.

Certificaathouders die Rabobank Certificaten houden bij een andere instelling dan Rabobank kunnen zich vanaf 3 mei 2021 via deze tussenpersoon aanmelden. Uiterlijk 18 mei 2021 dient de tussenpersoon Rabobank te voorzien van een verklaring van het aantal Rabobank Certificaten dat wordt gehouden door de desbetreffende houder op de Registratiedatum en voor hoeveel Rabobank Certificaten registratie voor de vergadering is aangevraagd.

Om deel te kunnen nemen aan de virtuele vergadering wordt verzocht bij registratie een geldig e-mailadres te overleggen. Na registratie wordt via het opgegeven e-mailadres een bevestiging gestuurd met een beschrijving van de vergaderwijze. 

Machtiging

Als een certificaathouder de vergadering niet kan bijwonen, kan deze zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Certificaathouders die een derde willen machtigen om namens hen aan de vergadering deel te nemen, dienen de gegevens van die derde in de aanmelding te laten opnemen. 

Bevestiging

Certificaathouders zullen vervolgens een bevestiging van registratie ontvangen, inclusief verdere informatie over het deelnemen aan de virtuele vergadering.  

Beschikbaarheid stukken vergadering

De vergaderstukken zijn hieronder te vinden onder het kopje ‘Documentatie’.  Het rapport over de activiteiten van de Stichting AK Rabobank Certificaten in 2020 zal op deze site worden geplaatst zodra dit beschikbaar is. 

Verhandelingswijze

De Rabobank Certificaten worden primair verhandeld via Euronext Amsterdam. Handelsplatformen zoals Euronext verhandelen Rabobank Certificaten middels een zogenaamde “clean” verhandeling of “dirty” verhandeling. Een “clean” verhandeling betekent dat de opgelopen beoogde vergoeding apart van de koopprijs afgerekend wordt tussen koper en verkoper.

Bij een “dirty” verhandeling is dit niet het geval, maar zal de verwachting die de markt heeft omtrent een beoogde vergoeding en de uitbetaling daarvan worden weerspiegeld in de koers. Zo kan bij een “dirty” verhandeling de gedurende de betaalperiode opgelopen beoogde vergoeding een opwaarts effect hebben op de koers, en kan de uitbetaling van een vergoeding een neerwaarts effect hebben omdat de koers zal worden “gecorrigeerd” met de hoogte van de uitbetaalde vergoeding. Zowel bij “clean” als “dirty” verhandeling blijven vanzelfsprekend andere factoren ook een rol spelen bij de bepaling van de koers.

Op 11 februari 2021 heeft Rabobank een nieuwsbericht geplaatst, waarin zij bekend maakt voornemens te zijn om EUR 0.13674 per Rabobank Certificaat te vergoeden in elk van de eerste drie kwartalen van 2021. Euronext Amsterdam heeft naar aanleiding hiervan besloten om de verhandelingswijze per 25 maart 2021 te wijzigen van “dirty” naar “clean”.

Euronext Amsterdam (evenals andere handelsplatformen waarop Rabobank Certificaten worden verhandeld) kan de verhandelingswijze op elk moment (weer) aanpassen.

Onafhankelijk van de wijze van verhandeling, zoals op enig moment bepaald door het handelsplatform, blijft de beoogde vergoeding een intentie en ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank. (Veranderingen in) de verhandelingswijze en/of de koers zelf geven geen enkele vorm van garantie over toekomstige vergoedingen.

Handels- en koersinformatie Rabobank Certificaten via Euronext Amsterdam

Vergoedingenbeleid

Het actuele beoogde vergoedingenbeleid van Rabobank conform het Participatiereglement ten aanzien van de door haar uitgegeven Participaties (en via Stichting AK ten aanzien van de Rabobank Certificaten) is als volgt.

Vergoedingen

Rabobank heeft de intentie om op een Participatie (en via Stichting AK op een Rabobank Certificaat) op iedere Vergoedingbetaaldag over de op die dag eindigende Betaalperiode een Vergoeding te betalen die het hogere is van:

  1. € 0,40625; en
  2. het driemaand rekenkundig gemiddelde (afgerond op twee decimalen) op jaarbasis van het effectieve rendement van de meest recente Referentielening (of, als er geen Referentielening is, de meest recente Vervangende Referentielening) over de laatste Berekeningsperiode die is geëindigd voor aanvang van die Betaalperiode, verhoogd met 1,5%, berekend over de nominale waarde van € 25 gedeeld door vier.

Rabobank zal dit driemaands rekenkundig gemiddelde op dagelijkse grondslag bepalen en wekelijks publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com. De bepaling zal geschieden op basis van de informatie beschikbaar gesteld op de website van De Nederlandsche Bank N.V. of, als daar geen relevante informatie beschikbaar is, op basis van informatie uit een andere door Rabobank aangewezen bron. Als voor de bepaling gebruik wordt gemaakt van een Vervangende Referentielening, zal Rabobank dat publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com.

Het vergoedingenbeleid vormt niet meer dan een indicatie. Rabobank is op geen enkele manier gebonden aan dit vergoedingenbeleid en heeft volledige discretie om een hogere, lagere of geen enkele Vergoeding op de Participaties te betalen. Het al dan niet betalen van Vergoedingen op de Participaties (en via Stichting AK op de Rabobank Certificaten), de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank (zoals nader bepaald in het Participatiereglement).

Vaststelling Vergoeding

De beoogde vergoeding op de Rabobank Certificaten voor de betaalperiode eindigend op 29 december 2019 is op 26 september 2019 vastgesteld op € 0,40625. In de berekeningsperiode van 26 juni 2019 tot en met 25 september 2019 kwam het bedrag onder 2) uit op € 0,071421 (-0,36% + 1,5% over € 25 gedeeld door 4). De beoogde vergoeding per Certificaat voor de vergoedingenbetaaldag van 29 december 2019 is derhalve vastgesteld op EUR 0,406250.

Documentatie

Disclaimer

Het vergoedingenbeleid vormt niet meer dan een indicatie. Rabobank is op geen enkele manier gebonden aan dit vergoedingenbeleid en heeft volledige discretie om een hogere, lagere of geen enkele Vergoeding op de Participaties te betalen. Het al dan niet betalen van Vergoedingen op de Participaties (en via Stichting AK op de Rabobank Certificaten), de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank (zoals nader bepaald in het Participatiereglement).

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401

Note Programme Documentation

In cases where an issue was done under a programme, the information must be read together with the underlying documents to which reference is made. Please consult the 'Programmes' section to access the programme documentation.