Rabobank Certificaten

Rabobank Certificaten zijn uitgegeven door de ‘Stichting Administratiekantoor Rabobank Certificaten’ en zijn certificaten van participaties die door Rabobank worden uitgegeven. De participaties tellen mee als eigen vermogen van Rabobank. Op dit moment staan er 313.005.461 Rabobank Certificaten uit met een nominale waarde van EUR 25,00. De Rabobank Certificaten worden verhandeld op Euronext Amsterdam.

Rabobank heeft de toepasselijkheid van de EU-Verordening  over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) op Rabobank Certificaten (ISIN: XS1002121454) beoordeeld en geconcludeerd dat Rabobank Certificaten niet als een PRIIP zijn aan te merken. Als gevolg hiervan is geen essentiële-informatiedocument nodig om Rabobank Certificaten te adviseren of verkopen aan EEA retail beleggers.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Verhandelingswijze

De Rabobank Certificaten worden primair verhandeld via Euronext Amsterdam. Handelsplatformen zoals Euronext verhandelen Rabobank Certificaten middels een zogenaamde “clean” verhandeling of “dirty” verhandeling. Een “clean” verhandeling betekent dat de opgelopen beoogde vergoeding apart van de koopprijs afgerekend wordt tussen koper en verkoper.

Bij een “dirty” verhandeling is dit niet het geval, maar zal de verwachting die de markt heeft omtrent een beoogde vergoeding en de uitbetaling daarvan worden weerspiegeld in de koers. Zo kan bij een “dirty” verhandeling de gedurende de betaalperiode opgelopen beoogde vergoeding een opwaarts effect hebben op de koers, en kan de uitbetaling van een vergoeding een neerwaarts effect hebben omdat de koers zal worden “gecorrigeerd” met de hoogte van de uitbetaalde vergoeding. Zowel bij “clean” als “dirty” verhandeling blijven vanzelfsprekend andere factoren ook een rol spelen bij de bepaling van de koers.

Op 11 februari 2021 heeft Rabobank een nieuwsbericht geplaatst, waarin zij bekend maakt voornemens te zijn om EUR 0.13674 per Rabobank Certificaat te vergoeden in elk van de eerste drie kwartalen van 2021. Euronext Amsterdam heeft naar aanleiding hiervan besloten om de verhandelingswijze per 25 maart 2021 te wijzigen van “dirty” naar “clean”.

Euronext Amsterdam (evenals andere handelsplatformen waarop Rabobank Certificaten worden verhandeld) kan de verhandelingswijze op elk moment (weer) aanpassen.

Onafhankelijk van de wijze van verhandeling, zoals op enig moment bepaald door het handelsplatform, blijft de beoogde vergoeding een intentie en ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank. (Veranderingen in) de verhandelingswijze en/of de koers zelf geven geen enkele vorm van garantie over toekomstige vergoedingen.

Handels- en koersinformatie Rabobank Certificaten via Euronext Amsterdam

Vergoedingenbeleid

Het actuele beoogde vergoedingenbeleid van Rabobank conform het Participatiereglement ten aanzien van de door haar uitgegeven Participaties (en via Stichting AK ten aanzien van de Rabobank Certificaten) is als volgt.

Vergoedingen

Rabobank heeft de intentie om op een Participatie (en via Stichting AK op een Rabobank Certificaat) op iedere Vergoedingbetaaldag over de op die dag eindigende Betaalperiode een Vergoeding te betalen die het hogere is van:

  1. € 0,40625; en
  2. het driemaand rekenkundig gemiddelde (afgerond op twee decimalen) op jaarbasis van het effectieve rendement van de meest recente Referentielening (of, als er geen Referentielening is, de meest recente Vervangende Referentielening) over de laatste Berekeningsperiode die is geëindigd voor aanvang van die Betaalperiode, verhoogd met 1,5%, berekend over de nominale waarde van € 25 gedeeld door vier.

Rabobank zal dit driemaands rekenkundig gemiddelde op dagelijkse grondslag bepalen en wekelijks publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com. De bepaling zal geschieden op basis van de informatie beschikbaar gesteld op de website van De Nederlandsche Bank N.V. of, als daar geen relevante informatie beschikbaar is, op basis van informatie uit een andere door Rabobank aangewezen bron. Als voor de bepaling gebruik wordt gemaakt van een Vervangende Referentielening, zal Rabobank dat publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com.

Het vergoedingenbeleid vormt niet meer dan een indicatie. Rabobank is op geen enkele manier gebonden aan dit vergoedingenbeleid en heeft volledige discretie om een hogere, lagere of geen enkele Vergoeding op de Participaties te betalen. Het al dan niet betalen van Vergoedingen op de Participaties (en via Stichting AK op de Rabobank Certificaten), de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank (zoals nader bepaald in het Participatiereglement).

Vaststelling Vergoeding

De beoogde vergoeding op de Rabobank Certificaten voor de betaalperiode eindigend op 29 december 2021 is vastgesteld op € 1.21478. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het nieuwsbericht van 11 februari 2021 hieronder. 

Documentatie

Disclaimer

Het vergoedingenbeleid vormt niet meer dan een indicatie. Rabobank is op geen enkele manier gebonden aan dit vergoedingenbeleid en heeft volledige discretie om een hogere, lagere of geen enkele Vergoeding op de Participaties te betalen. Het al dan niet betalen van Vergoedingen op de Participaties (en via Stichting AK op de Rabobank Certificaten), de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank (zoals nader bepaald in het Participatiereglement).

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401

Note Programme Documentation

In cases where an issue was done under a programme, the information must be read together with the underlying documents to which reference is made. Please consult the 'Programmes' section to access the programme documentation.