Rabobank draagt actief bij aan het verduurzamen van Nederland

De Rabobank participeert in een groot aantal initiatieven om de agrarische sector in Nederland innovatiever en duurzamer te maken.

Ekoland Innovatieprijs

De Ekoland Innovatieprijs is bedoeld om innovatie op biologische landbouwbedrijven extra aan te moedigen. Biologische landbouwers die speciale initiatieven ontplooien die leiden tot het bevorderen of verbeteren van de productie, afzet en consumptie van biologische producten kunnen meedingen. De Rabobank stimuleert innovatie binnen de landbouwsector en is daarom hoofdsponsor van de Ekoland Innovatieprijs.

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV)

De UDV is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid en is gericht op verduurzaming van de veehouderij. De UDV heeft als ambitie om samen te werken aan een in alle opzichten toonaangevende veehouderij in 2023. Dat betekent een veehouderij die met behoud van concurrentiekracht produceert met respect voor mens, dier, milieu en omgeving, inclusief de effecten van de Nederlandse veehouderij elders in de wereld. De Rabobank is een van de partners van de UDV.

Soortenrijkdom Nederlandse weilanden

Samen met het Wereldnatuurfonds (WNF) en zuivelcoöperatie FrieslandCampina zet de Rabobank zich in om de biodiversiteit van de Nederlandse weidegrond te vergroten. Een rijk bodemleven, met wormen en insecten, is nodig voor de grond en dus ook voor de boer en voor de weidevogels. Met FrieslandCampina kijken we nu hoe we kunnen zorgen dat boeren die biodiversiteit een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering maken, daarvan ook de financiële vruchten kunnen plukken.

Rabo Impactlening

Investeren met rentekorting voor duurzame bedrijven De Rabo Impactlening is een zakelijke lening met rentekorting speciaal voor duurzame bedrijven. Bedrijven die voorop lopen in duurzaam ondernemen en die een van de geselecteerde duurzaamheidskenmerken bezitten worden duurzame koploper genoemd. Deze bedrijven hebben een positieve impact op het milieu en de samenleving. Omdat de Rabobank samen met de Europese Investeringsbank (EIB) duurzaam ondernemen extra wil stimuleren hoeven deze koplopers minder rente te betalen op hun lening.

Circulaire economie

Rabobank, ABN Amro en ING Bank zetten zich samen in voor een snellere overgang naar een circulaire economie. Ze vinden een circulaire economie van groot belang voor Nederland, omdat bedrijven zo minder afhankelijk worden van grondstoffen en minder afval produceren. De drie banken gaan de omschakeling naar een circulaire economie versnellen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer. Ze werken daarbij samen met klanten, kennisinstellingen en de overheid.

CE Challenge

Verspreid over heel Nederland organiseren lokale Rabobanken regionale CE-Challenges, waarmee tientallen ondernemers de kans krijgen om de eerste stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie (CE). De Rabobank daagt dit jaar ondernemers uit om samen met de bank op zoek te gaan naar de kansen die circulair ondernemen biedt en deze kansen ook te verzilveren. De ondernemers zijn verspreid over tien regio’s en over verschillende sectoren. De CE Challenge is een initiatief van de Rabobank in samenwerking met regionale en landelijke kennispartners.